Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021

Download (0)

Pełen tekst

(1)

Plan Pracy

Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości oraz poczucia przydatności działania na rzecz szkoły;

 Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;

Kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem;

 Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Założenia na rok szkolny 2020/2021:

 Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;

 Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;

 Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;

 Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;

 Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;

 Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;

 Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

Prace w ciągu roku szkolnego:

 Organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego;

 Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas;

 Prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego;

 Współpraca z Małym Wolontariatem i udział w akcjach charytatywnych;

 Pogadanki tematyczne np.: szeroko rozumiane bezpieczeństwo, prawa ucznia;

 Wspieranie konkursów i przedsięwzięć podejmowanych przez nauczycieli.

 Współudział w uroczystościach szkolnych.

Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych:

 Akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego;

 Dzień Edukacji Narodowej;

(2)

 Ślubowanie klas I;

 Obchody Narodowego Święta Niepodległości;

 Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;

 Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego;

 Inne uroczystości szkolne i gminne według potrzeb.

Plan:

Termin Zadania Formy realizacji

W R Z E S I E Ń

Rozpoczęcie Roku szkolnego Wybory do

Samorządu Uczniowskiego

 wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy

 kampania wyborcza i wybory do samorządu

Dzień Chłopaka

 przygotowanie przez

dziewczęta życzeń dla swoich kolegów oraz Panów

pracujących w szkole

 uroczysty apel z życzeniami

P A Ź D Z I E R N I

Opracowanie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego

 zebranie samorządu

 wpisanie propozycji zgłaszanych przez

przedstawicieli samorządu do planu pracy

 ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji

 przedstawienie Planu Pracy SU Dyrekcji szkoły

Zagospodarowanie tablicy Samorządu Uczniowskiego

 stała aktualizacja tablicy SU

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 zamieszczenie życzeń

okolicznościowych na gazetce szkolnej

 przygotowanie drobnych upominków dla nauczycieli, emerytów, pracowników administracji i obsługi

(3)

K

Ślubowanie klas I

 pomoc wychowawcom klas I w przygotowaniu uroczystości

 poczet sztandarowy, życzenia dla pierwszaków

Dzień Papieski  udział w uroczystościach gminnych

 poczet sztandarowy

L I S T O P A D

Dzień Praw Dziecka, Dzień Życzliwości

 aktualizacja kącika prawnego

 skrzynki życzliwości Obchody Narodowego Święta

Niepodległości

 przygotowanie gazetki tematycznej

 wyjście delegacji pod pomnik

 poczet sztandarowy podczas uroczystego apelu

Andrzejki  akcent andrzejkowy na gazetce ściennej

 dyskoteka andrzejkowa

 festiwal wróżb

G R U D Z I E Ń

Mikołajki  akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej

 dzień bez pytania dla uczniów ubranych na czerwono

(Mikołajkowo)

Przedświąteczny kiermasz charytatywny ,,Otwarci na innych”

 włączenie się w przygotowanie kiermaszu bożonarodzeniowego Otwarci na Innych

Symbole świąteczne

 gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej

S T Y

Bal Karnawałowy  zabawa karnawałowa

,,Cała Polska czyta dzieciom”  czytanie bajek przez uczniów z Samorządu Uczniowskiego

(4)

C Z E Ń

Apel podsumowujący I semestr oraz działania Samorządu Uczniowskiego

 przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas

 wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w I półroczu

 przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii

L U T Y

Walentynki

 poczta walentynkowa:

przygotowanie skrzynki, doręczanie korespondencji walentynkowej przez ,,szkolnych amorków”

 walentynkowa ściana życzeń

 gra szkolna – wyszukiwanie połówek serc

 akcenty walentynkowe na gazetce ściennej

M A R Z E C

Dzień Kobiet  wykonanie gazetki

okolicznościowej

 przygotowanie życzeń przez chłopców

,,Na wiosnę rozkwita mój talent”

 apel – zaprezentowanie różnorodności talentów wśród uczniów naszej szkoły

 podjęcie na godzinach wychowawczych tematyki talentów wśród uczniów

K W I E C I E Ń

Tradycje wielkanocne

 przygotowanie przedstawienia

 akcent świąteczny na gazetce samorządu

(5)

M A J

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 przygotowanie gazetki tematycznej

 poczet sztandarowy podczas uroczystej akademii

C Z E R W

I E C

Dzień Rodziny i Sportu  Pomoc przy organizacji Dnia Rodziny i Sportu

 Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów naszej szkoły na temat

„Jak najbardziej lubię spędzać czas z rodziną?”

Apel podsumowujący II semestr

 przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas

 wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w II półroczu

 przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych wakacji

Zakończenie roku szkolnego  pomoc w przygotowaniu akademii

 przekazanie sztandaru

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2020/2021

 podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego i przygotowanie sprawozdania

 opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

Zapisy w planie pracy Samorządu Uczniowskiego mogą ulec modyfikacji na skutek zaistniałych sytuacji wynikających z potrzeb szkoły i jej uczniów. Zmiany mogą również nastąpić ze względu na ewentualne wprowadzenie kwarantanny narodowej i przeniesienie uczniów na zdalne nauczanie.

(6)

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :