• Nie Znaleziono Wyników

The role of radiotherapy in the treatment of early breast cancer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "The role of radiotherapy in the treatment of early breast cancer"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

RADIOTERAPIA PO AMPUTACJI PIERSI

Podstawowym leczeniem wczesnego ra- ka piersi przez wiele lat pozostawa³a ampu- tacja. Jednak u ok. 20–30 proc. chorych le- czonych wy³¹cznie operacyjnie dochodzi³o do wznowy miejscowo-regionalnej [1]. Nie- kontrolowany nawrót miejscowy mo¿e staæ siê Ÿród³em przerzutów odleg³ych, a tak¿e sprawia chorym wiele przykrych dolegliwo- œci, spoœród których najczêstsze s¹ krwa- wi¹ce, ropiej¹ce i nie goj¹ce siê owrzodze- nia klatki piersiowej. Postêpowi choroby to- warzysz¹ nasilaj¹ce siê dolegliwoœci bólowe, obrzêk ramienia, a sporadycznie tak¿e po- ra¿enie splotu ramiennego. Aby unikn¹æ tych dolegliwoœci, ju¿ od lat 30. poprzedniego stulecia stosowana by³a pooperacyjna radio- terapia. Pierwsze randomizowane badanie kliniczne oceniaj¹ce wp³yw napromieniania na wyniki leczenia raka piersi rozpoczêto w 1948 r. [2]. W tym i kolejnych badaniach klinicznych z lat 50., 60. i 70. wykazano na- wet 4-krotne obni¿enie czêstoœci wznów miejscowo-regionalnych u napromienianych chorych, jednak wp³yw tej metody na czas prze¿ycia pozostawa³ przez wiele lat nieroz- strzygniêty [3]. W opublikowanej przez Cu- zicka w 1994 r. metaanalizie 8 randomizo- wanych badañ klinicznych, w których wziê-

³o udzia³ 7 941 chorych, zwrócono uwagê,

¿e przyczyn¹ braku wyd³u¿enia prze¿ycia u chorych napromienianych mog¹ byæ póŸ- ne skutki niepo¿¹dane napromieniania – przede wszystkim czêœciej wystêpuj¹ce cho- roby serca [4]. W grupie chorych napromie- nianych odsetek zgonów z powodu chorób serca wynosi³ 1,9 proc., a w grupie bez ra- dioterapii – 1,3 proc. (p<0,001). Przyczyn¹ czêœciej wystêpuj¹cych póŸnych objawów niepo¿¹danych u chorych poddanych radio- terapii mog³a byæ stosowana w tamtych la- tach aparatura ortowoltowa, mniej dok³adne techniki planowania radioterapii, napromie- nianie wêz³ów zamostkowych wy³¹cznie fo- tonami oraz stosowanie wysokich dawek frakcyjnych. W analizowanych badaniach chore nie otrzymywa³y ¿adnego uzupe³niaj¹- cego leczenia systemowego. Zaczê³o ono odgrywaæ coraz wiêksz¹ rolê dopiero w la-

tach 70. Przez pewien czas s¹dzono, ¿e bê- dzie zapobiegaæ powstawaniu nie tylko prze- rzutów odleg³ych, ale tak¿e wznów miejsco- wo-regionalnych. Jednak wkrótce okaza³o siê, ¿e leczenie systemowe nie ma istotne- go wp³ywu na ryzyko nawrotu miejscowo-r- egionalnego. W 1997 r. zosta³y opublikowa- ne wyniki dwóch randomizowanych badañ klinicznych z Danii (DBCCG 82b) i Kanady, które spowodowa³y ponowne zainteresowa- nie uzupe³niaj¹c¹ radioterapi¹ [5, 6]. W ba- daniach tych wziê³o udzia³ odpowiednio 1 708 i 318 chorych w wieku przedmeno- pauzalnym, z przerzutami do wêz³ów ch³on- nych pachowych, które otrzymywa³y równie¿

uzupe³niaj¹c¹ chemioterapiê. W badaniu duñskim potwierdzono znaczne zmniejsze- nie czêstoœci wznów miejscowych pod wp³y- wem radioterapii (9 proc. w porównaniu z 32 proc. u chorych nienapromienianych) oraz wykazano znamienne zwiêkszenie udzia³u 5- letnich prze¿yæ w grupie napromienianej (od- powiednio 54 proc. i 45 proc.). W badaniu kanadyjskim wyniki by³y podobne: obni¿enie czêstoœci wznów z 33 proc. do 13 proc.

oraz poprawa udzia³u 5-letnich prze¿yæ ca³- kowitych z 46 proc. do 54 proc. pod wp³y- wem zastosowanej radioterapii. W 1999 r.

opublikowano wyniki drugiego badania duñ- skiego DBCCG 82c, dotycz¹cego uzupe³nia- j¹cej radioterapii u chorych z wysokimi czyn- nikami ryzyka w wieku pomenopauzalnym, otrzymuj¹cych uzupe³niaj¹c¹ hormonoterapiê [7]. W badaniu tym potwierdzono rolê uzu- pe³niaj¹cej radioterapii, uzyskuj¹c obni¿enie czêstoœci wznów miejscowo-regionalnych z 35 proc. do 8 proc. oraz poprawê prze-

¿yæ z 36 proc. do 45 proc. u chorych na- promienianych. Poniewa¿ oba badania duñ- skie rozpoczêto po 1982 r., wszystkie chore otrzyma³y radioterapiê z zastosowaniem apa- ratury megawoltowej i nowoczesnych tech- nik planowania. Badania te zosta³y przeana- lizowane ³¹cznie pod k¹tem ryzyka zgonu z powodu schorzeñ kardiologicznych [8].

Okaza³o siê, ¿e czêstoœæ zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca w grupie cho- rych otrzymuj¹cych uzupe³niaj¹c¹ radiotera- piê i nienapromienianych by³a podobna (od- powiednio 0,8 proc. i 0,9 proc.).

Wp³yw radioterapii na wyniki leczenia chorych po amputacji piersi z powo- du raka by³ przedmiotem badañ kli- nicznych od wielu lat. Pierwsze z nich wskazywa³y na znaczne zmniejsze- nie czêstoœci wystêpowania nawro- tów miejscowo-regionalnych, przy w¹tpliwym wp³ywie na czas prze¿y- cia. Wyniki póŸniejszych badañ ran- domizowanych wskazuj¹ jednak, ¿e u chorych po amputacji piersi, które otrzymywa³y leczenie ogólnoustrojowe z powodu przerzutów do pachowych wêz³ów ch³onnych, uzupe³niaj¹ca ra- dioterapia pozwala na zmniejszenie odsetka nawrotów miejscowo-regio- nalnych oraz wyd³u¿enie ca³kowitego czasu prze¿ycia. Na poprawê wyników uzupe³niaj¹cej radioterapii raka piersi wp³ynê³o z jednej strony upowszech- nienie leczenia ogólnoustrojowego, z drugiej – poprawa jakoœci radiotera- pii. Ten drugi czynnik spowodowa³ zmniejszenie czêstoœci póŸnych ob- jawów niepo¿¹danych napromienia- nia, zw³aszcza choroby niedokrwien- nej serca, zwiêkszaj¹cej ryzyko zgonu u chorych napromienianych w czasach stosowania aparatury ortowoltowej.

Radioterapia jest leczeniem obowi¹zu- j¹cym u wszystkich chorych po oszczêdzaj¹cym zabiegu chirurgicz- nym. Pozwala ona na znaczne zmniej- szenie ryzyka wznowy miejscowej i za- chowanie piersi u ogromnej wiêkszo- œci leczonych w ten sposób chorych.

Wyniki badañ randomizowanych po- twierdzi³y zbli¿one prawdopodobieñ- stwo prze¿ycia ca³kowitego u chorych leczonych z zachowaniem piersi i pod- danych amputacji. U wiêkszoœci cho- rych po oszczêdzaj¹cym zabiegu ope- racyjnym napromienianiem objêta jest wy³¹cznie pierœ. Ostatnio opublikowa- ne badanie EORTC potwierdzi³o ko- niecznoœæ stosowania dodatkowej dawki na obszar lo¿y po usuniêtym guzie nowotworowym. Zastosowanie nowoczesnych technik chirurgicznych i radioterapii pozwala na uzyskanie dobrego efektu kosmetycznego u ok.

90 proc. chorych.

Precyzyjne wskazania do radioterapii, wyznaczenie odpowiedniego obsza- ru do napromieniania oraz sekwencja radio- i chemioterapii w leczeniu uzu- pe³niaj¹cym raka piersi to zagadnie- nia, które wci¹¿ budz¹ kontrowersje i wymagaj¹ rozstrzygniêcia w przy- sz³ych randomizowanych badaniach klinicznych.

S³owa kluczowe: rak piersi, radiotera- pia.

W

Wsspó³³cczzeessnnaa OOnnkkoollooggiiaa ((22000022)) 33;; ((115588––116611))

Rola radioterapii w leczeniu wczesnego raka piersi

The role of radiotherapy in the treatment of early breast cancer

Katarzyna Matuszewska

Klinika Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdañsku

(2)

W 2000 r. ukaza³o siê kilka metaanaliz, oceniaj¹cych wp³yw pooperacyjnej radiote- rapii na wyniki leczenia raka piersi [9–11].

Analiza opublikowana przez Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group [9] ob- jê³a 40 badañ klinicznych, dotycz¹cych po- operacyjnej radioterapii przeprowadzonej w latach 1962–1984 u prawie 20 tys. cho- rych. Metaanaliza ta zawiera³a bardzo nie- jednorodne grupy chorych, u których sto- sowane by³y ró¿ne techniki operacyjne i ra- dioterapii, ró¿ne by³y wskazania do napromieniania i schematy chemioterapii.

Najpewniej dlatego nie uda³o siê wykazaæ statystycznie znamiennej poprawy prze¿yæ u chorych napromienianych. Autorzy pracy wykazali, ¿e 13-procentowemu zmniejsze- niu rocznego ryzyka zgonu z powodu ra- ka piersi towarzyszy³o 21-procentowe zwiêkszenie rocznego ryzyka zgonu z in- nych przyczyn (przede wszystkim z powo- du choroby niedokrwiennej serca w II de- kadzie obserwacji).

Druga metaanaliza, przedstawiona przez Whelana i wsp. [10], dotyczy³a chorych po amputacji piersi, które by³y losowo dobiera- ne do grupy otrzymuj¹cej uzupe³niaj¹c¹ che- mioterapiê lub chemioradioterapiê. Okaza³o siê, ¿e radioterapia znamiennie zmniejsza³a ryzyko zgonu. W analizie wieloczynnikowej czas od zabiegu do rozpoczêcia radiotera- pii (<6 vs >6 mies.) oraz rodzaj radioterapii (ortowoltowa vs megawoltowa) okaza³y siê byæ czynnikami znamiennie wp³ywaj¹cymi na wyniki leczenia. Analiza ta potwierdzi³a suge- stie, ¿e stosowana dawniej aparatura i tech- niki napromieniania mog³y niekorzystnie wp³y- waæ na odleg³e wyniki leczenia.

W trzeciej metaanalizie, Van de Steene i wsp. [11], ponownie poddali ocenie bada- nia rozwa¿ane wczeœniej przez EBCTCG.

W analizie jednoczynnikowej okaza³o siê, ¿e rok rozpoczêcia badania (przed vs po 1970), liczba chorych bior¹cych w nim udzia³ (<200 vs >600) oraz dawka frakcyjna (1,8-2,5 Gy vs >2,75) wp³ywa³y znamiennie na czas prze-

¿ycia chorych. Na podstawie tej informacji z dalszej analizy wy³¹czono badania, które przeprowadzono przed 1970 r. i w których wziê³o udzia³ mniej ni¿ 400 chorych. W 7 po-

zosta³ych badaniach obejmuj¹cych 7 840 chorych wykazano, ¿e w wyniku wprowadze- nia do radioterapii aparatury megawoltowej, rozwoju radiobiologii i dozymetrii oraz zasto- sowania nowoczesnych systemów planowa- nia zmniejszy³o siê ryzyko objawów niepo¿¹- danych. W efekcie uzyskano znamienne wy- d³u¿enie czasu prze¿ycia w grupach chorych napromienianych.

Wskazania do uzupełniającej radioterapii

W pooperacyjnej radioterapii istnieje wci¹¿

wiele zagadnieñ kontrowersyjnych. Obejmu- j¹ one przede wszystkim odpowiedni dobór chorych, obszar napromieniania oraz kolej- noœæ leczenia w skojarzeniu napromieniania z chemioterapi¹ [12]. Obecnie w rutynowym postêpowaniu wiêkszoœæ autorów zaleca na- promienianie klatki piersiowej i okolic wêz³o- wych po amputacji piersi w nastêpuj¹cych sytuacjach [13]:

 zajêcie przerzutami co najmniej 4 pacho- wych wêz³ów ch³onnych,

 naciekanie torebki wêz³a lub tkanki t³uszczo- wej,

guz o œrednicy wiêkszej ni¿ 5 cm lub na- ciekaj¹cy skórê lub miêœnie œciany klatki piersiowej,

obecnoœæ nacieku nowotworowego w linii ciêcia chirurgicznego,

zajêcie przerzutami 1–3 wêz³ów ch³onnych u chorych w wieku przedmenopauzalnym (do rozwa¿enia).

Technika napromieniania i dawkowanie

W zale¿noœci od wskazañ napromienia- nie mo¿e obejmowaæ œcianê klatki piersio- wej, okolicê nadobojczykow¹, pachow¹ i wêz³y zamostkowe. Chore uk³adane s¹ zwykle na specjalnej podstawce, z odwie- dzionym ramieniem opartym na podpórce, aby zapewniæ powtarzalnoœæ pozycji w cza- sie ka¿dej frakcji napromieniania (fot.). K¹t uniesienia podstawki powinien byæ regulo- wany w celu indywidualnego wyrównania pochylenia klatki piersiowej.

Œciana klatki piersiowej jest zwykle na- promieniana wi¹zk¹ elektronow¹ z przyspie- The influence of radiotherapy on the

results of treatment of patients after mastectomy has been a subject of clinical trials for many years. First trials indicated a significant reduc- tion of loco-regional recurrence ra- te, but the influence on survival was doubtful. Recent trials have clearly demonstrated that adjuvant radio- therapy improves the loco-regional control and prolongs overall survi- val in patients who received syste- mic treatment due to axillary lymph node metastases. The improvement in the results of adjuvant radiothera- py in breast cancer is possibly rela- ted to more common use of syste- mic treatment and better radiothe- rapy techniques. The latter factor decreased the frequency of late si- de effects of radiation therapy, par- ticularly the coronary heart disease, which was the main reason of incre- ased mortality observed in irradia- ted patients in the era of ortovolta- ge equipment. Nowadays, breast cancer radiotherapy should be pri- marily carried out using megavolta- ge photons and electrons. Modern treatment planning techniques are obligatory, including radiation beam simulation and computer-aided do- se calculations. The use of CT-sca- nning in treatment planning is sure to grow in importance in coming years, because maximal protection of normal tissues (e. g. heart and lungs) is especially important. The application of 50 Gy in 25 2-Gy frac- tions has been adopted as the stan- dard prescription for adjuvant radio- therapy of large volumes (breast, chest wall, nodal areas).

Breast irradiation is an accepted standard of care in all patients after breast-conserving surgery. It redu- ces the risk of intramammary tumor recurrence and enables breast pre- servation in the majority of patients.

Randomised trials have established that survival rates after conservati- ve surgery and breast irradiation are equivalent to those observed after modified radical mastectomy. In most of the patients after breast- -conserving surgery only the breast is irradiated using the dose of 50 Gy in 25 fractions. Boost doses to smal- ler volumes at higher risk of recur- rence are usually advised and con- sist of 10–20 Gy fractionated exter- nal beam radiotherapy or brachytherapy. Recently published EORTC trial confirmed that the bo- ost to the tumor bed improves local control. Due to application of mo- dern surgery and radiotherapy tech- niques good cosmetic results are

Fot. U³o¿enie chorej w czasie radioterapii W

Wsspó³³cczzeessnnaa OOnnkkoollooggiiaa ((22000022)) 33;; ((115588––116611))

(3)

szacza liniowego o energii 4–12 MV, techni- k¹ jednego pola na wprost. Obszar do na- promieniania wyznaczany jest za pomoc¹ symulatora, przy czym dla prawid³owego do- brania energii promieniowania, k¹ta wi¹zki i oszacowania dawek na narz¹dy krytyczne (p³uco i serce) wskazane jest u¿ycie kom- puterowego systemu planowania. Technika ta jest korzystna szczególnie wówczas, kie- dy œciana klatki piersiowej jest p³aska, a jej gruboœæ równomierna. Miejsca o mniejszej gruboœci klatki piersiowej powinny byæ wy- równywane tzw. bolusami. Rzadziej stosowa- n¹ technik¹ napromieniania œciany klatki piersiowej jest zastosowanie dwóch przeciw- leg³ych tangencjalnych wi¹zek fotonów 60Co lub fotonów z przyspieszacza liniowego o energii 4–6 MV.

Planowanie napromieniania okolicy nad- obojczykowej i pachowej odbywa siê za po- moc¹ symulatora. Wêz³y ch³onne nadoboj- czykowe s¹ po³o¿one powierzchownie, dla- tego w napromienianiu tej okolicy stosuje siê jedno przednie pole fotonowe. Wi¹zka mo-

¿e byæ odchylona od pionu o 5–100 w bok, w celu ominiêcia prze³yku i rdzenia krêgo- wego. W polu napromieniania os³ania siê in- dywidualnie g³owê koœci ramiennej oraz cza- sami krtañ. Wêz³y ch³onne pachowe, szcze- gólnie wêz³y szczytu pachy s¹ po³o¿one g³êbiej, dlatego w wiêkszoœci oœrodków ob- szar ten napromienia siê dodatkowo z pola tylnego. Pole to jest szczególnie zalecane u chorych z licznymi przerzutami do wêz³ów ch³onnych lub z w¹tpliw¹ doszczêtnoœci¹ chirurgiczn¹ (np. przejœcie nacieku przez to- rebkê wêz³a). Zalecan¹ dawk¹ po zabiegu operacyjnym jest 45–50 Gy w dawkach dziennych po 1,8–2 Gy podawanych przez 5 dni w tyg. w ci¹gu ok. 5 tyg.

W przypadku umiejscowienia guza w cen- tralnej lub przyœrodkowej czêœci piersi, szcze- gólnie kiedy równoczeœnie obecne s¹ prze- rzuty do pachowych wêz³ów ch³onnych, nie- którzy autorzy zalecaj¹ napromienianie wêz³ów zamostkowych. Ich dok³adna lokalizacja jest trudna. Na podstawie danych z NMR uwa¿a siê, ¿e u wiêkszoœci chorych s¹ one po³o¿o- ne pomiêdzy 2,25 a 3,6 cm od linii œrodko- wej cia³a, w rzucie 4 pierwszych przestrzeni miêdzy¿ebrowych [14]. Obecnie obszar ten napromienia siê nowoczesnymi technikami, z wykorzystaniem mieszanej wi¹zki fotonowo- -elektronowej. Mimo to napromienianie wêz³ów zamostkowych zawsze wi¹¿e siê ze zwiêk- szeniem dawki na p³uca i serce o co naj- mniej 10 proc. [14, 15]. Uzyskanie optymal- nego rozk³adu dawki mo¿e przynieœæ zasto- sowanie techniki intensywnej modulacji wi¹zki.

Dotychczas nie uda³o siê jednak udowodniæ wp³ywu napromieniania wêz³ów zamostkowych na poprawê wyników radioterapii w raku pier- si [12]. Zagadnienie to jest przedmiotem co najmniej dwóch du¿ych prospektywnych ba- dañ z losowym doborem chorych (badanie francuskie i EORTC).

Objawy niepożądane

Radioterapia na okolicê œciany klatki piersiowej i regionalnych wêz³ów ch³onnych

jest zwykle dobrze tolerowana. W czasie le- czenia chore odczuwaj¹ zmêczenie, a po- wy¿ej drugiego tygodnia skar¿¹ siê na ru- mieñ i œwi¹d skóry w napromienianym ob- szarze, zwykle najbardziej nasilony w obrêbie pola elektronowego i w fa³dzie pachowym. W ostatniej fazie napromienia- nia mo¿e tak¿e wyst¹piæ z³uszczanie wil- gotne. Znacznie rzadziej dochodzi do za- palenia prze³yku, co klinicznie objawia siê bólem w czasie prze³ykania.

Najczêstszym póŸnym powik³aniem po za- biegu operacyjnym i radioterapii okolicy nad- obojczykowo-pachowej jest obrzêk ramienia.

Ryzyko obrzêku zale¿y od rozleg³oœci wyciê- cia pachowych wêz³ów ch³onnych [16]. Po usuniêciu czêœciowym do obrzêku dochodzi u ok. 10 proc. chorych, podczas gdy po re- sekcji wêz³ów wszystkich trzech piêter – u 30–40 proc. Znacznie powa¿niejszym po- wik³aniem póŸnym jest pora¿enie splotu ra- miennego, jednak wystêpuje ono rzadko, je- œli nie jest przekroczona dawka frakcyjna 2 Gy. Wystêpowanie objawów niepo¿¹danych ze strony p³uc i serca jest œciœle zale¿ne od techniki radioterapii. W mi¹¿szu p³ucnym w obszarze napromienianym dochodzi do zw³óknienia, co czasem wi¹¿e siê z niewiel- kim zmniejszeniem pojemnoœci ¿yciowej. Przy napromienianiu lewej strony klatki piersiowej, przednia czêœæ miêœnia sercowego otrzymu- je dawkê promieniowania, która mo¿e zwiêk- szyæ ryzyko wyst¹pienia choroby niedo- krwiennej serca. Zastosowanie nowoczesnych technik radioterapii pozwala znacznie zmniej- szyæ ryzyko wystêpowania tego groŸnego po- wik³ania [17].

Powa¿nym powik³aniem wystêpuj¹cym wiele lat po napromienianiu jest indukcja wtórnych nowotworów, g³ównie miêsaków, bia³aczek i czerniaka skóry. Jak dot¹d nie stwierdzono jednoznacznie wzrostu czêstoœci wystêpowania raka drugiej piersi w wyniku radioterapii pooperacyjnej. Wyniki ostatnich opracowañ wskazuj¹, ¿e ryzyko ich powsta- wania jest wy¿sze o 4,4–6,5 proc. w ci¹gu 10–15 lat po leczeniu [18]. Odnotowano te¿

wzrost ryzyka zachorowania na raka p³uca u napromienianych palaczek tytoniu.

ROLA RADIOTERAPII W UZUPE£NIENIU

OSZCZÊDZAJ¥CEGO ZABIEGU OPERACYJNEGO

Radioterapia jest zalecana u wszystkich chorych na naciekaj¹cego raka piersi po miejscowym wyciêciu guza nowotworowego.

Ma ona na celu zmniejszenie ryzyka wzno- wy miejscowej, zmuszaj¹cej na ogó³ do am- putacji piersi. Skutecznoœæ radioterapii po zabiegach oszczêdzaj¹cych zosta³a potwier- dzona w wielu badaniach klinicznych [19–22]. Wykaza³y one, ¿e odsetek wznów w grupie chorych napromienianych by³ 4–7- krotnie ni¿szy w porównaniu z chorymi le- czonymi wy³¹cznie chirurgicznie. Równocze- œnie czas prze¿ycia chorych leczonych z za- chowaniem piersi nie ró¿ni siê od wyników uzyskiwanych po radykalnej lub zmodyfiko- wanej amputacji piersi. Oprócz wyleczenia, obtained in approximately 90 proc.

of patients.

The issues of optimal indications for adjuvant radiotherapy, regions to treat and the accurate sequence of radio- and chemotherapy remain controversial and need to be solved in future randomised trials.

Key words: breast cancer, radiothe- rapy.

W

Wsspó³³cczzeessnnaa OOnnkkoollooggiiaa ((22000022)) 33;; ((115588––116611))

(4)

Rola radioterapii w leczeniu wczesnego raka piersi

161

celem oszczêdzaj¹cego leczenia raka pier- si jest równie¿ uzyskanie zadowalaj¹cego efektu kosmetycznego. Efekt ten warunkuje przede wszystkim technika operacyjna i ja- koœæ radioterapii oraz w mniejszym stopniu zastosowanie pooperacyjnej chemioterapii.

U chorych otrzymuj¹cych chemioterapiê ob- jawy niepo¿¹dane napromieniania mog¹ wy- stêpowaæ czêœciej i byæ bardziej nasilone.

Problem ten dotyczy przede wszystkim cho- rych otrzymuj¹cych antracykliny.

Napromienianie jako element zabiegu oszczêdzaj¹cego obejmuje zawsze ca³¹ pierœ. U niektórych chorych konieczne jest ponadto napromienianie obszaru wêz³ów ch³onnych nadobojczykowych i pachowych.

Wskazania i technika napromieniania tych okolic s¹ identyczne jak w przypadku cho- rych po amputacji. Pierœ napromieniana jest technik¹ dwóch pól przeciwleg³ych tangen- cjalnych, wi¹zk¹ fotonów emitowanych przez przyspieszacz liniowy o energii 4–6 MV lub przez bombê kobaltow¹. Najlepszy rozk³ad dawki uzyskuje siê w planowaniu kompute- rowym. Jest wówczas mo¿liwe zastosowanie klinów lub kompensatorów tkankowych, któ- re poprawiaj¹c dok³adnoœæ napromieniania poprawiaj¹ te¿ efekt kosmetyczny. Standar- dowa dawka napromieniania wynosi 45–50 Gy w konwencjonalnych frakcjach po 1,8–2 Gy. Wiêkszoœæ wznów miejscowych stwier- dza siê w pobli¿u lo¿y po guzie pierwotnym, dlatego na tê okolicê podaje siê dodatkow¹ dawkê 10–20 Gy (boost), stosuj¹c wi¹zkê elektronow¹ lub brachyterapiê œródtkanko- w¹. W precyzyjnej lokalizacji lo¿y pomocne s¹ cieniuj¹ce klipsy umieszczone w czasie zabiegu operacyjnego. W ostatnio opubliko- wanym randomizowanym badaniu klinicznym przeprowadzonym przez EORTC ostatecznie potwierdzono celowoœæ dodatkowego napro- mieniania lo¿y po wyciêtym guzie nowotwo- rowym [23]. Do wznowy miejscowej w ci¹- gu 5 lat dosz³o u 7,3 proc. chorych napro- mienianych jedynie na okolicê piersi dawk¹ 50 Gy i u 4,3 proc. chorych, które otrzyma-

³y dodatkowe 16 Gy na lo¿ê (p<0,001). Naj- wiêksz¹ korzyœæ odnios³y chore poni¿ej 40.

roku ¿ycia, u których udzia³ nawrotów wyno- si³ odpowiednio 19,5 proc. i 10,2 proc.

Napromienianie piersi po oszczêdzaj¹cym zabiegu chirurgicznym jest dobrze tolerowa- ne. Poza niewielkim uczuciem zmêczenia, najczêœciej obserwuje siê obrzêk piersi i po- promienne zapalenie skóry, któremu czasem towarzyszy z³uszczanie wilgotne. Obrzêk piersi mo¿e utrzymywaæ siê nawet od 6 do 12 mies. po napromienianiu. Inne póŸne ob- jawy niepo¿¹dane radioterapii, takie jak zw³óknienie i retrakcja piersi, teleangiektazje i przebarwienia skóry mog¹ pogarszaæ efekt kosmetyczny leczenia. W przypadku napro- mieniania wy³¹cznie piersi, objêtoœæ mi¹¿szu p³ucnego, który ulega popromiennemu zw³óknieniu jest zwykle niewielka i nie po- woduje zaburzeñ oddychania. Przy lewo- stronnej lokalizacji zmian w obrêbie objêto- œci napromienianej mo¿e znaleŸæ siê czêœæ przedniej œciany serca. Ograniczenie dawki na ten narz¹d wymaga starannego planowa- nia w trójwymiarowym systemie komputero-

wym. Wed³ug Sarina i wsp. [24] czynnikami wp³ywaj¹cymi na efekt kosmetyczny lecze- nia oszczêdzaj¹cego jest lokalizacja guza (kwadrant górny zewnêtrzny vs pozosta³e), wielkoœæ guza, technika radioterapii (kobalt bez klinów vs 6 MV z klinami), dawka frak- cyjna (1,8–2 Gy vs 2,5 Gy), oraz typ i daw- ka boostu. Napromienianie regionalnych wê- z³ów ch³onnych wi¹¿e siê równie¿ ze wzro- stem ryzyka powik³añ popromiennych.

PODSUMOWANIE

Nowoczesna radioterapia stosowana wraz z chemioterapi¹ w uzupe³nieniu amputacji piersi poprawia wyniki leczenia: zmniejsza ryzyko nawrotu miejscowo-regionalnego, wy- d³u¿a czas prze¿ycia i poprawia jakoœæ ¿y- cia chorych.

Leczenie z oszczêdzeniem piersi wyma- ga indywidualnego podejœcia w celu zmniej- szenia do minimum ryzyka wznowy miejsco- wej i równoczeœnie uzyskania jak najlepsze- go efektu kosmetycznego. Zasiêg leczenia chirurgicznego i intensywnoœæ radioterapii powinny uwzglêdniaæ dok³adn¹ ocenê czyn- ników zwiêkszaj¹cych ryzyko wznowy miej- scowej. W przypadku istnienia niekorzyst- nych czynników rokowniczych, najwa¿niej- szym celem powinno byæ uzyskanie miejscowego wyleczenia, nawet kosztem gorszego efektu kosmetycznego.

PIŒMIENNICTWO

1. Recht A, Gray R, Davidson NE, et al. Locoregional failure 10 years after mastectomy and adjuvant chemo- therapy with or without Tamoxifen without irradiation:

Experience of the Eastern Cooperative Oncology Gro- up. J Clin Oncol 1999; 17: 1689-700.

2. Jones JM, Ribeiro GG. Mortality patterns over 34 years of breast cancer patients in a clinical trial of postopera- tive radiotherapy. Clin Radiol 1989; 40: 204-7.

3. Rutqvist LE, Petterson D, Johansson H. Adjuvant ra- diation therapy versus surgery alone in operable breast cancer: lon-term follow-up of a randomised clinical trial.

Radiother Oncol 1993; 26: 104-10.

4. Cuzick J, Stevard H, Rutqvist LE, et al. Cause-spe- cific mortyality in long-term survivors of breast cancer who participated in trials of radiotherapy. J Clin Oncol 1994; 12: 447-53.

5. Overgaard M, Hansen PS, Overgaard J, et al. Posto- perative radiotherapy in high-risk premenopausal wo- men with breast cancer who receive adjuvant chemo- therapy: Danish Breast Cancer Cooperative Group 82b trial. N Engl J Med 1997; 337: 949-55.

6. Ragaz J, Jackson SM, Le N, et al. Adjuvant radio- therapy and chemotherapy in node-positive premeno- pausal women with breast cancer. N Engl J Med 1997; 337: 956-62.

7. Overgaard M, Jensen MB, Overgaard J, et al. Posto- perative radiotherapy in high-risk postmenopausal wo- men with breast cancer patients given adjuvant Tamoxi- fen: Danish Breast Cancer Cooperative Group DBCG 82c randomised trial. Lancet 1999; 353: 1641-8.

8. Hojris I, Overgaard M, Christensen JJ, et al. Morbi- dity and mortality of ischemic heart disease in 3083 high risk breast cancer patients given adjuvant systemic tre- atment with or without postmastectomy irradiation. Ra- diother Oncol 1998; 48: S120.

9. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group. Fa- vourable and unfavourable effects on long-term survi- val of radiotherapy for early breast cancer: an overview of the randomised trials. Lancet 2000; 355: 1757–70.

10. Whelan TJ, Julian J, Wright J, et al. Does loco-reg- ional radiation therapy improve survival in breast can- cer? A meta-analysis. J Clin Oncol 2000; 18: 1220-29.

11. Van de Steene J, Soete G, Storme G, et al. Adjuvant radiotherapy for breast cancer significantly improves overall survival: the missing link. Radiother Oncol 2000;

55: 263-72.

12. Harris JR, Halphin-Murphy P, McNeese M, et al. Con- sensus statement on postmastectomy radiation thera- py. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999; 44: 989-90.

13. Jassem J. Rak sutka. Podrêcznik dla studentów i leka- rzy. Springer PWN, Warszawa 1998.

14. Scrimger RA, Connors SG, Halls SB, et al. CT-targ- eted irradiation of the breast and internal mammary lymph nodes using a 5-field technique. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000; 48: 983-9.

15. Arthur DW, Arnfield MR, Warwicke LA, et al. Internal mammary node coverage: an investigation of presen- tly accepted techniques. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000; 48: 139-46.

16. Larson D, Weinstein M, Goldberg I, et al. Oedema of the arm as a function of the extent of axillary surgery in patients with stage I-II carcinoma of the breast treated with primary radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1986; 12: 1575-82.

17. Rutqvist LE, Lax I, Forander T, et al. Cardiovascular mortality in a randomised trial of adjuvant radiation the- rapy versus surgery alone in primary breast cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1992; 22: 887-96.

18. Zellars R, Frassica D. Radiation therapy in the mana- gement of breast cancer: an annual review of selected publications. Curr Opinion Oncol 2001; 13: 431-5.

19. Fisher B, Redmond C, Poisson R, et al. Eight-year results of a randomised trial comparing total mastecto- my and lumpectomy with or without irradiation in the tre- atment of breast cancer. N Engl J Med 1989; 320:

822-8.

20. Liljegren G, Holmberg M, Adami HO, et al. Sector resection with or without postoperative radiotherapy for stage I breast cancer: five-year results of a randomised trial. J Natl Cancer Inst 1994; 86: 717-22.

21. Clark RM, McColloch PB, Levine MN, et al. Rando- mised clinical trial to assess the effectiveness of breast irradiation following lumpectomy and axillary dissection for node-negative breast cancer. J Natl Cancer Inst 1992; 84: 683-9.

22. Veronesi U, Luini A, Del Vecchio M, et al. Radiothe- rapy after breast-preserving surgery in women with lo- calized cancer of the breast. N Engl J Med 1993; 328:

1587-9.

23. Bartelink H, Horiot JC, Poortmans P, et al. Recurren- ce rates after treatment of breast cancer with standard radiotherapy with or without additional radiation. N Engl J Med 2001; 345: 1378-87.

24. Sarin R, Dinshaw KA, Skrivastava SK, et al. Thera- peutic factors influencing the cosmetic outcome and la- te complications in the conservative management of early breast cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1993; 27: 285-92.

ADRES DO KORESPONDENCJI lek. med. KKaattaarrzzyynnaa MMaattuusszzeewwsskkaa Klinika Onkologii i Radioterapii Akademia Medyczna ul. Dêbinki 7 80-211 Gdañsk

e-mail: kmateusz@amag.gda.pl tel. (058) 349 22 76

Praca zosta³a zaprezentowana podczas X Konferencji Naukowo-SzkoleniowejWczesny rak piersi: wyzwanie diagnostyczno-terapeu- tyczne, która odby³a siê 13 marca 2002 r.

w Gdañsku.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Celem leczenia jest złagodzenie objawów choroby, zwłaszcza u chorych w dobrym stanie ogólnym, przy prawidłowym pozio- mie bilirubiny i lokalizacji ogniska pierwotnego poza

Use of alternative promoters to express the aromatase cyto- chrome P450 (CYP19) gene in breast adipose tissues of cancer-free and breast cancer patients. Simpson ER, Michael MD,

According to EUSOBI 2015 recommendations, the indications for breast MRI are: screening women with a high risk of breast cancer; preoperative staging of newly diagnosed breast

These argu- ments comprise: unknown natural history of untreated DCIS, high risk of undervaluation of the invasive component in the core-needle biopsy, the increase of recurrence

Analysis of randomized stu- dies comparing breast conserving therapy with mastectomy proved that both approaches are equal with respect to ove- rall survival, however local

Zasadnym wydaje się pytanie, czy zastosowanie leczenia miejscowego (operacyjnego czy radioterapii) rzeczywiście powoduje istotną poprawę wyników leczenia chorych na

Badanie ZEBRA (Zoladex Early Breast Cancer Research Association) przeprowadzono w celu porów- nania przeżycia wolnego od choroby (DSF) i przeżycie całkowitego (OS) u pacjentek

Zasad Praktyki Klinicznej Leczenia Raka Piersi w Kanadzie uwa˝a, ˝e radioterapia do∏u pachowego nie powinna byç rutynowo stosowana po usuni´ciu w´z∏ów ch∏onnych pachy (co