Ocena możliwości flotacyjnego wydzielenia celestynu z hałdy wypałków posiarkowych z rejonu Czarkowy

10  Download (0)

Full text

(1)

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

S e r i a : GÓRNICTWO z . 107 N r k o l . 661

SŁAWOMIR SOBIERAJ, ANDRZEJ ŚLĄCZKA

OCENA MOŻLIWOŚCI FLOTACYJNEGO WYDZIELENIA CELESTYNU Z HAŁDY WYPALKÓW POSIARKOWYCH Z REJONU CZARKO.TY

H 5 b S f o ° H d n r w z b o g a c a l n y Zm e t o d ą H i ’ , p o w o d u ^ L ż o n f f b u - d ° WM a t o y m a S S 8 t o p i e ń w z b o g a c e n i a k o n c e n t r a t u w y n o s i 4 Pr z * 3 * ° ^

“ S * b w s i s f s s Ł S Ł = 3 * a = s » “ * a s

g a c o n e g o d r o g ą f l o t a c j i .

1. W s tęp

P o d j ę c i e n o w e j p r o d u k c j i k i n e s k o p ó w d l a t e l e w i z j i k o l o r o w e j s p o w o d o w a ­ ł o k o n i e c z n o ś ć z a p e w n i e n i a o d p o w i e d n i e j i l o ś c i s u r o w c a - s i a r c z a n u s t r o n t u . C z ę ś c i o w o u d o k u m e n t o w a n e z a s o b y t e g o m i n e r a ł u z n a j d u j ą s i ę w P o l s c e we w s i C z a r k o w y , p o ł o ż o n e j w w i d ł a c h r z e k N i d y i W i s ł y .

Na z a s o b y t e s k ł a d a s i ę m a t e r i a ł z n a j d u j ą c y s i ę w h a ł d a c h w y p a ł k o w r u d s i a r k o w y c h , p o c h o d z ą c y c h z o k r e s u X V I I - X I X w i e k u , o r a z z b a r d z o z r ó ż n i c o ­ w a n y ch z ł ó ż s k a ł w a p i e n n o - m a r g l o w y c h , ' p o ł o ż o n y c h w p ł a t a c h w s c h o d n i c h i z a c h o d n i c h t e j m i e j s c o w o ś c i .

C e le m n i n i e j s z e j p r a c y b y ł o r o z p o z n a n i e m o ż l i w o ś c i w y d z i e l e n i a k o n c e n ­ t r a t u c e l e s t y n o w e g o d r o g ą f l o t a c j i z m a t e r i a ł u h a ł d w y p a ł k o w p o s i a r k o w y c .

2 . M a t e r i a ł u ż y t y d o b a d a ń

P o b r a n o ś r e d n i ą p r ó b ę m a t e r i a ł u z h a ł d y w i l o ś c i o k o ł o 10 t o n , z c z e g o d o s t a r c z a n o d o l a b o r a t o r i u m I n s t y t u t u P r z e r ó b k i K o p a l i n o k o ł o 2 t o n y . P r - bę t ę u ś r e d n i o n o i s k w a r t o w a n o , u z y s k u j ą c p r ó b ę l a b o r a t o r y j n ą o w a d z e k g . O b s e r w a c j e m a k r o s k o p o w e i m i k r o s k o p o w e w y k a z a ł y , t e m a t e r i a ł t e n pod w z g l ę d e m s k ł a d u m i n e r a l n e g o j e s t b a r d z o z r ó ż n i c o w a n y i s k ł a d a s i ę g ł o w n i e z s i l n i e p r z e o b r a ż o n e g o t e r m i c z n i e i k a w e r n i s t e g o w a p i e n i a , d r o b n o k r y ­ s t a l i c z n e g o g i p s u , r o z m i e s z c z o n e g o n i e r e g u l a r n i e w p r ó b i e . S t w i e r d z o n o p a - z a tym o b e c n o ś ć d u ż y c h i l o ś c i ł a t w o r o z m y w a l n y c h i ł ó w i m a r g l i w a z pew­

n e j i l o ś c i w o l n e j s i a r k i . B a d a n i a m i k r o s k o p o w e - w y k a z a ły o b e c n o s c m e w i e . -

(2)

k i c h i l o ś c i c e l e s t y n u , k t ó r y w y s t ę p u j e w p o s t a c i z i a r n o w i e l k o ś c i do 2 0 p m i s k u p i o n y j e s t g ł ó w n i e w s k a l e w a p i e n n e j . W m a t e r i a l e ty m s t w i e r ­ d z o n o o b e c n o ś ć p e w n y c h i l o ś c i r o z p u s z c z a l n y c h s i a r c z k ó w , k t ó r e n a d a j e b a ­ d a n e m u m a t e r i a ł o w i z a p a c h s i a r k o w o d o r u . B a d a n y m a t e r i a ł r o z p u s z c z a s i ę c z ę ś c i o w o w w o d z i e , d a j ą c r o z t w ó r n a s y c o n y o z a w a r t o ś c i s o l i w i l o ś c i 6 , 2 g / l i t r . W a r t o ś ć t a p r z e k r a c z a t r z y k r o t n i e s t ę ż e n i e , j a k i e m ożna u z y - s k ł a ć w r o z t w o r z e n a s y c o n y m g i p s u . K a t i o n e m d o m i n u j ą c y m w s u b s t a n c j i r o z ­ p u s z c z o n e j j e s t w a p ń . W ia d o m o , ż e p r z y t a k w y s o k i c h s t ę ż e n i a c h s o l i w a p ­ n i o w e j , p r o c e s s e l e k t y w n e g o r o z d z i a ł u m i n e r a ł ó w , o b e c n y c h w b a d a n e j p r ó ­ b i e , j e s t p r a k t y c z n i e n i e m o ż l i w y . D l a t e g o t e ż w p i e r w s z y m e t a p i e p r a c y w c e l u z m n i e j s z e n i a s i ł y j o n o w e j p u l p y f l o t a c y j n e j , p r ó b ę r o z m y t o w w o d z i e , d z i e l ą c j ą n a s t ę p n i e n a f r a k c j e + 0 , 2 mm ( g ł ó w n i e k a m i e ń w a p i e n n y + g i p s ) i -0 , 2 mm ( g ł ó w n i e r o z m y w a l n e i g ł y i m a r g l e ) .

I l o ś c i o w e d a n e t e g o r o z d z i a ł u p o d a n o w t a b e l i 1 .

P o w y s u s z e n i u u z y s k a n e f r a k c j e z m i e l o n o n a s u c h o d o u z i e m i e n i a 9 Ofo p o n i ­ ż e j 0,044 mm i u ż y w a n o d o b a d a ń f l o t a c y j n y c h , s t o s u j ą c o z n a c z e n i a : f r a k - c j a - 0 , 2 mm j a k o n a d a w a I . i f r a k c j a + 0 , 2 mm j a k o n a d a w a I I .

T a b e l a 1

R o z d z i a ł s u r o w e g o m a t e r i a ł u n a d r o d z e m o k r e j n a f r a k c j e +0 , 2 mm i -0 , 2 mm

Wychód

* [ * ]

SrSO A 4

v [ % ] f •

U z y s k [ * ]

CaO [%]

Na daw a 100 6 , 0 6 1 0 , 3 8 100 -

+ 0 , 2 4 8 , 7 7 , 8 3 7 9 , 8 6 6 2 , 2 3 3 , 2

- 0 , 2 c z ę ś c i

4 5 , 2 5 , 1 2 3 0 , 5 2 3 7 , 8 2 4 , 1

r o z p u s z ­ c z a l n e

6 , 1 0

*

w 0

3 , P r ó b y f l o t a c y j n e g o w z b o g a c a n i a

3 . 1 . M e t o d y k a w y k o n a n i a b a d a ń »

B a d a n i a f l o t a c y j n e p r z e p r o w a d z o n o s t o s u j ą c d w i e t e c h n i k i p o m i a r o w e , a m i a n o w i c i e : f l o t a c j ę p i a n o w ą o r f i z f l o t a c j ę o l e j o w ą . W p i e r w s z y m p r z y p a d k u p o s ł u ż o n o s i ę m a s z y n ą M e c h a n o b r o p o j e m n o ś c i c e l i 0 , 5 1 s t o s u j ą c d o p r o b n a w a ż k ę n a d a w y w i l o ś c i 1 0 0 g . F l o t a c j e d l e j o w e w y k o n a n o n a t o m i a s t w u r z ą ­ d z e n i u d y s p e r g u j ą c y m , s t o s u j ą c z a g ę s z c z e n i e m ę t ó w 1 0 0 g / l ( n a w a ż k a 10 g ) ,

a c z y n n i k i e m w y n o s z ą c y m m i n e r a ł b y ł i z o o k t a n w i i ó ś c i 5 cm^. D o ś w i a d c z e ­ n i a w y k o n a n o p r z y u ż y c i u wo dy w o d o c i ą g o w e j , a j a k o r e g u l a t o r ó w pH u ż y t o HC1 i NaOH. O t r z y m a n y k o n c e n t r a t t r z y k r o t n i e c z y s z c z o n o .

(3)

3 . 2 . O d c z y n n i k i f l o t a c y j n e

P r z e b a d a n o s z e r e g o d c z y n n i k ó w z b i e r a j ą c y c h i d y s p e r g u j ą c y c h , a w y b ó r i c h p o d y k t o w a n y b y ł d a n y m i l i t e r a t u r o w y m i .

L i s t a i c h o b e j m u j e :

z b i e r a c z e : d o d e c y l o s u l f o n i a n s o d o w y , s u l f o b u r s z t y n i a n o l e j o w y , s t r e m i n a l , s t r e m i d , kwaB o l e j o w y , d o d e c y l o a m i n a ,

d e p r e s o r y : s z k ł o w o d n e , k w a s t a n i n o w y , k w a s c y t r y n o w y , k w a s s z c z a w i o w y , c h l o r e k s t r o n t u .

3.3. M e t o d y a n a l i t y c z n e

A n a l i z y n a z a w a r t o ś ć s t r o n t u i w a p n i a w y k o n a n o s t a p i a j ą c p r ó b k i z s o d ą i po p r z e p r o w a d z e n i u i c h d o r o z t w o r u f o t o m e t r o w a n o p r z y u ż y c i u s p e k t r o f o ­ t o m e t r u a b s o r p c j i a t o m o w e j SP 2 9 0 0 p r o d u k c j i P y e U n i c a m .

4. W y n ik i b a d a ń

4 . 1 . F l o t a c j a p i a n o w a

M a t e r i a ł n a d a w y I . i n a d a w y I I . z e w z g l ę d u n a b a r d z o d u ż ą s i ł ę j o n o w ą panującą w , p u l p i e n i e z m i e r n i e t r u d n o u l e g a z d y s p e r g o w a n i u . Z a w i e s i n a u l e ­ ga k o a g u l a c j i , c o u n i e m o ż l i w i ą u w o l n i e n i e z i a r n c e l e s t y n u od z i a r n p o z o ­ s t a ł y c h m i n e r a ł ó w , g ł ó w n i e k a l c y t u i g i p s u . D o d a t e k s z k ł a w o d n e g o , s z e ś c i o - m e t a f o s f o r a n u s o d o w e g o c z y o r g a n i c z n e g o d y s p e r g a t o r a - d i s p e x u , n i e t y l k o ż e n i e p o w o d u j e z d y s p e r g o w a n i a z a w i e s i n y , a l e n a w e t z w i ę k s z a s t o p i e ń j e j . k o a g u l a c j i . Z t e g o w z g l ę d u do f l o t a c j i n i e s t o s o w a n o d o d a t k u ż a d n y c h d y - s p e r g a t o r ó w . F l o t a c j a p i a n o w a p r z e b i e g a ł a w o l n o z u t w o r z e n i e m b a r d z o o b f i ­ t e j p i a n y . J e d y n i e w p r z y p a d k u z a s t o s o w a n i a , j a k o z b i e r a c z a , k w a s u o l e j o ­ wego p i e n i e n i e j e s t m n i e j s z e . D o d a t e k k w a s u t a r . i n o w e g o p o w o d u j e n i e t y l k o d e p r e s j ę k a l c y t u , a l e i c e l e s t y n u , z a r ó w n o d l a n a d a w y I . j a k i n a d a w y I I .

O b e c n o ś ć we f l o t o w a n y m m a t e r i a l e d u ż e j i l o ś c i g i p s u , k t ó r y j e s t w wo­

d z i e s t o s u n k o w o d o b r z e r o z p u s z c z a l n y p o w o d u j e , ż e w p u l p i e o t r z y m u j e s i ę s t a n n a s y c e n i a r o z t w o r u g i p s e m , k t ó r y k r y s t a l i z u j e n a s t ę p n i e n a z i a r n a c h o b e c n y c h w p u l p i e m i n e r a ł ó w , a w i ę c i c e l e s t y n u , p o k r y w a j ą c g o w a r s t w ą u - n i e m o ż l i w i a j ą c ą f l o t a c j ę .

Z a w a r t o ś ć c e l e s t y n u w u z y s k a n y c h k o n c e n t r a t a c h , j a k r ó w n i e ż u z y s k c e l e ­ s t y n u w s k a z u j ą , t e p r o b l e m f l o t a c y j n e g o w z b o g a c a n i a c e l e s t y n u j e s t p r o b l e ­ mem b a r d z o t r u d n y m w p r z y p a d k u n a d a w y p o c h o d z ą c e j z h a ł d p o s i a r k o w y c h . Wy­

n i k i f l o t a c j i p r z e d s t a w i o n o w t a b e l a c h I I - V I .

D l a p e ł n i e j s z e g o r o z e z n a n i a m o ż l i w o ś c i f l o t a c y j n e g o w z b o g a c a n i a c e l e ­ s t y n u w danym u k ł a d z i e m i n e r a l o g i c z n y m , p r z e p r o w a d z o n o f l o t a c j e o l e j o w e .

(4)

T a b e l a 2

W y n i k i f l o t a c j i f r a k c j o n o w a n e , } n a d a w y I

Wychóć

Z a w a r t . Kr J? ó 0 ą

<*M

<?•<*

U z y s k S r S O .

W

K1 1 5 , 0 6 , 4 96 1 9 , 1

K2 1 0 , 5 6 , 0 63 1 2 , 6

k3 8 , 0 6 , 2 4 9 , 6 9 , 9

0 6 1 , 0 4 , 8 2 9 2 , 8 5 8 , 4

R 5 , 5 0 0 0

2 1 0 0 , 0 5 , 0 5 0 1 , 4 1 0 0 , 0

W a r u n k i : k w a s o l e j o w y 10 0 0 g / t w t r z e c h p o r c j a c h t e r p i n e o l 100 g / t w t r z e c h p o r c j a c h pH = 8 , 6 .

U w a g i : m a ł e s z y b k o ś c i f l o t a c j i , z a w i e s i n a a k o a g u l o w a n a n i e - a e l e k t y w n i e , p i a n a s i l n i e u w o d n i o n a .

K-j.Kg.K-, - k o n c e n t r a t y , 0 - o d p a d ,

R - c z ę ś c i r o z p u s z c z a l n e w w o d z i e .

T a b e l a 3

W y n i k i f l o t a c j i f r a k c j o n o w a n e j n a d a w y I

Wychód

? W

Z a w a r t . S r S O ,

<*[%]

U z y s k S r S O .

W

K1 3 , 2 6 , 2 1 9 , 8 3 , 8

K2 4 , 0 5 , 8 2 3 , 2 4 , 5

K3 3 , 0 5 , 9 1 7 , 7 3 , 4

0 8 4 , 0 5 , 4 1 5 3 , 6 8 8 , 3

R 5 , 8 0 0 0

E

1 0 0 , 0 5 , 1 5 1 4 , 3 1 0 0 , 0

W a r u n k i : k w a s o l e j o w y 1 0 0 0 g / t w t r z e c h p o r c j a c h k w a s t a n i n o w y 2 5 0 g / t

t e r p i n e o l 100 g / t pH = 9 , 8

U w a g i : b a r d z o m a ł a s z y b k o ś ć f l o t a c j i , z a w i e s i n a t y lk o c z ę ś ­ c i o w o z d y s p e r g o w a n a , p i a n a s i l n i e u w o d n i o n a .

- k o n c e n t r a t y , 0 - o d p a d ,

R - c z ę ś c i r o z p u s z c z a l n e w w o d z i e .

(5)

T a b e l a 4

W y n i k i f l o t a c j i f r a k c j o n o w a n e j n a d a w y I I

Wy c h ó d

S a w a rt.

Sr 8 0 .

* [ s ]

* • < *

Uzysk SrSO,

M

K 1 9 ,8 9 ,4 " 92,1 1 1 , 8

K2 7 ,2 ,8 ,0 5 7 , 6 7 ,4

« ; 0

6 ,0 8 ,2 7 6 5 , 6 3 ,4

7 2 ,5 '7 «■ i —’ 5 6 5 , 5 7 2 ,4

R 2 ,5

n

0 0

t

1 0 0 , 0 1 , 3 78 0,8 100,0

W a r u n k i : k w a s o l e j o w y 5 0 0 s / t w t r z e c h p o r c j a c h t e r p i n e o l 5 0 ę / t w t r z e c h p o r c j a c h pH * 8 , 8

U w a g i : m a ł a szynko dc f l o t a c j i , ssaw ie s i n a n i e z d y s p e r g o w a ­ n a , p i a n a s i l n i e u w o d n i o n a .

K . p K j . K j - k o n c e n t r a t y , 0 - o d p a d ,

H - c z y ś c i r o z p u a z c z a ł f i e w w o d z i e .

T a b e l a 5

W y n i k i f l o t a c j i f r a k c j o n o w a n e j n a d a w y I I

Wychód

u W

Z e w a r t . -J -r w t ‘ ^

« [ * ]

7 • <*

U z y s k O r S 0 4

W

K1

3 , 6

1

0 , 6 3 8 , 2 5 , 0

K , 4 , 2 1 1 , 2 4 7 , 0 6 , 1

K , 4 , 8 5 , 4 4 5 , 1 5 , 8

i

0 8 5 , 2 7 , 5 6 3 9 , 0 3 3 , 1

R 2 , 2 q 0 0

£ 1 0 0 , 0 j , < 7 6 9 , 3 1 0 0 , 0

W a r u n k i : k w a s o l e j o w y 5 0 0 . g / t >*• t r z e c h p o r c j a c h k w a s t a r . i n o w y 1 0 0 g / t

t e r p i n e o l 50 g / t pH = 9 , 6

U w a g i : b a r d z o c a ł a s z y b k o ś ć f l o t a c j i , z a w i e s i n a s ł a b o z d y s p e r g o w a n a , p i s n ą s i l n i e u w o d n i o n a .

K1, K0, K , - k o n c e n t r a t y , 0 - o d p a d ,

H - c z ę ś c i r o z p u s z c z a l n e w w o d z i e .

(6)

T a b e l a 6

W y n i k i f l o t a c j i f r a k c j o n o w a n e j n a d a w y IX

Wychód

* [ * ]

Z a w a r . S r S O .

<*[*]

‘S ■ <x

U z y s k S r S O .

W K1

K2

2 , 2 1 0 , 6 2 3 , 3 2 , 9

3 , 0 9 , 2 2 7 , 6 3 , 5

K3 3 , 4 1 0 , 2 3 1 , 3 3 , 9

0 8 9 , 4 8 , 0 7 1 5 , 2 8 9 , 7

R 2 , 0 0 0 0

1 0 0 , 0 8 , 0 7 9 7 , 4 1 0 0 , 0

W a r u n k i : k w a s o l e j o w y 5 0 0 g / t w t r z e c h p o r c j a c h k w a s t a n i n o w y 2 5 0 g / t

t e r p i n e o l 5 0 g / t pH = 9 , 8

U w a g i : b a r d z o m a ł a s z y b k o ś ć f l o t a c j i , z a w i e s i n a s ł a b o z d y — s p e r g o w a n a .

K ^ Kj. Kj - k o n c e n t r a t y , 0 . - o d p a d ,

R - c z ę ś c i r o z p u s z c z a l n e w w o d z i e .

4 . 2 . F l o t a c j e o l e j o w e

T e c h n i k a f l o t a c j i o l e j o w e j p o z w a l a n a s t w i e r d z e n i e , c z y w o g ó l e d r o g ą f l o t a c j i m o ż l i w e j e s t r o z d z i e l e n i e m i n e r a ł ó w d a n e g o u k ł a d u . S p o s ó b t e n m o żn a z a s t o s o w a ć n a w e t w p r z y p a d k u c z ę ś c i o w e j k o a g u l a c j i s k ł a d n i k ó w m i e ­ s z a n i n y . U z y s k a n e t ą d r o g ą w y n i k i w y k a z a ł y , ż e w p r z y p a d k u n a d a w y I p r a k ­ t y c z n i e r z e c z b i o r ą c , m o ż l i w o ś ć t a k a n i e ma m i e j s c a . N a t o m i a s t f l o t a c j e o l e j o w e n a d a w y I I . w y k a z a ł y , ż e w o k r e ś l o n y c h w a r u n k a c h m o ż n a u z y s k a ć 3 - - 4 - k r o t n e w z b o g a c e n i e k o n c e n t r a t u w c e l e s t y n . N a l e ż y j e d n a k p o d k r e ś l i ć , ż e u z y s k t e g o m i n e r a ł u j e s t s t o s u n k o w o n i e w i e l k i i o s c y l u j e w g r a n i c a c h 2 0 - 30%. Z p r z e b a d a n y c h , z g o d n i e z s u g e s t i a m i l i t e r a t u r y z b i e r a c z y a l k i - l o - s i a r k o w y c h , w s z y s t k i e t r z y w y k a z a ł y u m i a r k o w n ą s e l e k t y w n o ś ć w s t o s u n k u d o c e l e s t y n u . Z a s t o s o w a n e d o d a t k o w o w p r o c e s i e f l o t a c j i d e p r e s o r y s k a ł y p ł o n n e j n i e s p o w o d o w a ł y p o l e p s z e n i a j a k o ś c i k o n c e n t r a t u i w w y r a ź n y m s t o p ­ n i u w p ł y n ę ł y n a z m n i e j s z e n i e u z y s k u . O t r z y m a n e w y n i k i f l o t a c j i o l e j o w y c h p o d a n o w t a b e l i V I I .

(7)

Wyniki flotacjiolejowej nadawyI i II

Oj O r— i i>»co N3 U 1--1 tD CO

-O 1 LA CO 1

10,4 0,6 31,8

1 O

co i OJ LA

28,2 LA

OJ

P

f-t ^ CO CO v£> co OJ CO

CO O 1-- 1

£ co ^5. -A 1 O 1

co fA C-- 1

v£> i

00 0~ LA

co G 1-- 1 OJ fA CvJ CA OJ OJ OJ OJ

CSJfO £

'O i— 1 OJ fA O LA C— ca CO O

43 O O •* • O * *

o i--1 ca t— ON O T— CA T— co CO

>ł fea 3P

c\> o LA co O ■«J- ■^3- CA 00 o CA fA

•»

cr*ca O O o T- COco 00 co co CO

T“ *- r_

n a a n R a a n N H u n a

w trj X x W-l x X X K X w W K

G G G G G G G G G G G G G

... ... ... ... ... •* •* ••

P p p 4J 4J P p P p p P P P P P P P P 'bO\

bO "bO to "bO bO "S N bON

bO bO\

bO "35 bO "bO "bO

O O O O o O O O o O O O O O o O o O

O O O o o o O O o O O O o O o o o O

la LA LA la LA o LA OJ o LA o o LA LA o o o o

•H 1— OJ T- *— r- OJ

*o OCS pO r—i a

•H

■a

G G G G G

0 0 0 0 0

•rH H H >» •H •H

G G G G G

r*J o O O O o O O o

•H tH H <H •H <H Ch •H

0 o £ i—1rH i—1 rH I—1 %

g G 0 3 3 3 0 3 3 0

H H rH rH rH XJ rH •pi 1—1rH N 03 0 0 N 0 0 N

3 CO 3 0 0 o 0 G 0 0 O O O O O O O o

q ¿3 G 0 G 5 G CS G G CQ i—1 H H N i—1 H

•H •H *H •H *H *H P ■H •H o >) >» >ł 0 >s 0

E E B a E o E 8 O O O O O

0 0 0 0 0 rH 0 0 0 0 co 0 0 0 0 0 0 0

i-t H H H H ¿4 H 0 H H 0 TJ X5 'O 0 x> TJ 0 +o p P P 49 P > P P i O O O & o O

CO CO CO 00 00 CO CO CO CO Q P n W Q P

CO

®

TO Aj H M M M M M H H H H H H H

3 H M H M M H H H M H

a

H r- OJ r \ 'Cf' LA 0- CO CA O OJ fA

a f ” T - T~

-i

(8)

o - GO f * O ■«if- IA

■O

t— 00 c a tJ- cg O

OJ r — cg

co 00 cg cg vx> CA

A

cg co a> c \ en

CM OJ cg cg OJ

co co o e n ' t co

t - •«?- o - cv

O cg OJ o ■«a-

»

0*\ o O CTv en O

T—

H M u R n N

53 53 53 53 w 53

a a a a p. D,

-

p p p p p p p p p P

"So "55 "fc5 "2o 'S s t o "5o "55 "55

o o o o o o o o o O

o o o o o o o o o o

o o o cg o IT\ lA o o cg

1 - OJ r -

G G G

OJ 3 co G G G

•H •H •H 3 co CO

G G G •H •H •H

O o >> O G G G >>

<h <h a: £ >> >> *

<H r - i O H O p p P o

3 3 G 3 G N N G

CD 03 -H 03 *H 03 03 03 •H

O O C3 O G * * G

H rH ca rH aj 3 3 3 ca

>» p p -O -O p

o cg o O O O O

O rH a> o: 0) 03 <H Ch Ch 0}

T3 O TD CO TJ CO rH H rH ca

o ^ o £ 5 s 3 3 3 S

¿3 :o Q w CO-1

M M M (H M

CM H M H H M M

i a V0 t* * 00 c o

(9)

5 . P o d s u m o w a n i e

W e d ł u g ( 1 ) z a r u d ę c e ł e s t y n o w ą u w a ż a s i ę m a t e r i a ł z a w i e r a j ą c y 30% SrSO_,, a w s k r a j n y c h p r z y p a d k a c h , g d y mamy d o c z y n i e n i e z g r u b o k r y s t a l i c z n ą o d ­ m i a n ą c e l e s t y n u i d l a b o g a t y c h z a s o b ó w , g r a n i c a b i l a n s o w o ś c i m oże d o c h o ­ d z i ć do 15%. M a t e r i a ł j a k i p r z e b a d a n o w t e j p r a c y n i e s p e ł n i a t y c h wyma­

g a ń . Ś r e d n i a z a w a r t o ś ć c e l e s t y n u w y n o s i w n i m b o w i e m 6 , 0 % i m i n e r a ł t e n w y s t ę p u j e w p o s t a c i b a r d z o d r o b n y c h z i a r n . P o z a t y m s k ł a d m i n e r a l o g i c z n y b a d a n e g o m a t e r i a ł u j e s t b a r d z o n i e k o r z y s t n y , z u w a g i n a w y s t ę p o w a n i e w n i m d u ż e j i l o ś c i g i p s u , s t o s u n k o w o ł a t w o r o z p u s z c z a l n e g o w w o d z i e i p o d ­ n o s z ą c e g o s i ł ę j o n o w ą w p u l p i e . M a k s y m a l n y s t o p i e ń w z b o g a c e n i a , j a k i u z y ­ s k a n o w p r a c y , w y n o s i ł 4 p r z y s t o s u n k o w o n i s k i m u z y s k u . K o n c e n t r a t y t a k i e n i e p o s i a d a j ą ż a d n e j w a r t o ś c i h a n d l o w e j .

B i o r ą c p o w y ż s z e pod r o z w a g ę n a l e ż y s t w i e r d z i ć , ż e b a d a n y s u r o w i e c w c h w i l i o b e c n e j n i e m oże b y ć t r a k t o w a n y j a k o ź r ó d ł o c e l e s t y n u u z y s k a n e g o w d r o d z e f l o t a c j i .

W c h w i l i o b e c n e j z n a c z n i e b a r d z i e j k o r z y s t n i e b y ł o b y z a j ą ć s i ę b a d a n i a ­ mi w z b o g a c a n i a n a t u r a l n e g o z ł o ż a c e l e s t y n u , p o c h o d z ą c e g o z t e j s a m e j m i e j ­ s c o w o ś c i , k t ó r e z a w i e r a k i l k a k r o t n i e w i ę k s z ą i l o ś ć m a t e r i a ł u u ż y t e c z n e g o ( o k . 30%) w s k a l e , k t ó r ą m o żn a j u ż t r a k t o w a ć j a k o r u d ę c e l e s t y n u .

LITERATURA

[ 1 ] A . Mor ś w i e c k i : N i e o r g a n i c z n e k o p a l i n y c h e m i c z n e i i c h w y k o r z y s t a n i e g o ­ s p o d a r c z e . Wyd. G e o l . W a r s z a w a 1 9 7 5 .

[2] A. B o r a w i e c k i , T . D o m a s z e w a k a s 0 c e l e s t y n i e z C z a r k ó w n a d N i d ą . A r c h i ­ wum M i n e r a l o g i c z n e . T . 2 0 , s . 1 2 1 - 1 6 0 , 1 9 5 6 .

[3] M. C l e m e n t i i n n i : U n t e r B u c h u n g e n u b e i d a s F l o t a t i o n s v e r h a l t e n n i c h t ­ s u l f i d i s c h e r s c h w e r l ö s l i c h e r M i n e r a l e w i e S c h w e r s p a t S o e l e s t i n und F l u s ­ s s p a t . K r z m e t a l l 2 6, 5 , s . 2 2 6 - 2 2 9 , 1 9 7 3 .

[4] A. B a h r : Zum F l o t a t i o n s v e r h a l t e n f e i n e r und f e i n s t k ö r n i g e r E r d a l k a l i ­ m i n e r a l e . F r e i b e r g e r F o r s c h u n g s h e f t e A. 5 4 4 , s . 1 2 3 - 1 3 9 , 1 9 7 4 .

[5] R. Wyman: B a r i t e a n d c e l e s t i t e f l o t a t i o n . C a n . P a t . 9 1 4 . 8 0 9 , 1 9 7 2 . wp.

C h e m i c a l A b s t r a c t s . 7 6 : 9 9 9 0 2 r .

[6] Y .A . G l e m o t s k i : Some d a t e o f c e l a s t i t e f l o t a t i o n . I z w . A k a d . N . T a d z h i k . SSR G e o l . - K h i m . J , s . 5 1 - 5 6 , 1 9 6 1 .

OlffiHKA B03M0JKH0CTH MOTAKHOHHOrO PA3,HEJffiHHH IfEilECTHKA H3 OTBAJIÄ CEPHHCTÜX OPAPKOB 9APK0BCK0r0 PAÄQHA

P e s ä m e

B c t a T s e p a e c M a T p * B a e * c « n e a O B a a u MacasHaer $ a o i a n H a H c n a i a e M o r o w aT e- p s a A a » acnoj;i>3y»fliaa b B a s e c o Ö H p a i e a e f t : ^°AenHJScyjiB$aTa, cyaŁ(J>oaHTapHOKHCAO- r o o a e a r a ( N a ) , cTpeiiHHama, ojteÄHOBOü kho aoth a a°ä8 tęo«a«MHa. P e s y A b i a i u hc-

(10)

cJieflOBaHHit n o K a 3 a jia , h t o ncnbiiaeM H g M aTeptjaji o n e n b ipyAHO n o ^B e p raeT C H $ jio - TaijHOHHOMy o6oraneHHK) n o io M y , h t o e r o MHHepajiorHqeoKHft o o o ia B c a o x h i j8h H e- BHrOAHb!i4.

MaKCHMaabHaa fcTeneHb o6oram eH H a paBHa " n p n cpaBHHteJibHO HefioJibmoM H 3 B a e -

qeHHH iieaeG TH Ta. IIojiyyeHHue k o hi^eh tp a p a He HweioT T o p ro B o ro SHaaeHHH. B c b h - 3H o re ia , H cn u raeM u g u a ie p H a a He uosceT 6 h t b b H a cT o a n ee B p e n a H cnoab30B aH b BH^e poflHHKa p e a e o i H i a , n o jiy q ae M o ro cjuioTar'HOHHh[M nyTeM.

THE EVALUATION OP THE PO SS IBILITY OF CELE3TITE SEPERATION PROM SULPHIDE

CINDER BY PLOaTION PROM THE DUMP IN CZaHKOWY REGION

S u n m a r y *

F r o t h a n d o i l f l o a t a t i o n o f t h e a n a l y s e d m a t e r i a l w a s p e r f o r m e d u s i n g t h e f o l l o w i n g c o l l e c t o r s : s o d i u m d o d e c y l s u l s u l p h a t e s o d i u m o l e i c s u l p h o - s u c c i n a t e " S t r e m i n a l " , o l e i c a c i d a n d d o d e c y l a m i n e . T h e r e s u l t s o b t a i n e d i n d i c a t e t h a t t h e m a t e r i a l u n d e r s t u d y i s h a r d t o e n r i c h b y f l o a t a t i o n due t o a c o m p l e x m i n e r a l o g i c a l s t r u c t u r e . Maximum d e g r e e o f e n r i c h m e n t o f a c o n c e n t r a t e i s e q u e a l t o 4 w i t h a r e l a t i v e l y l o w y i e l d o f c e l e s t i t e . I n . c o n n e c t i o n w i t h t h i a t h e m a t e r i a l u n d e r s t u d y c a n n o t b e r e g a r d e d a s a r a w

m a t e r i a l f o r c e e s t i t e e n r i c h e d b y f l o a t a t i o n .

Figure

Updating...

References

Related subjects :