Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdańsk: Urządzenia komputerowe

Pełen tekst

(1)

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160382-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Gdańsk: Urządzenia komputerowe 2011/S 98-160382

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11/12

Do wiadomości: Zbigniew Zglenicki 80-233 Gdańsk

POLSKA

Tel. +48 583471775 E-mail: zbicki@pg.gda.pl Faks +48 583471775 Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.pg.gda.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Podmiot prawa publicznego

Edukacja

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz modemów i radiomodemów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług Dostawy

Kod NUTS PL634 II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz modemów i radiomodemów zgodnie z załącznikami do SIWZ od nr 7.1 do nr 7.4.

(2)

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30200000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Nie

II.1.8) Podział na części Tak

oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Część 1: 1. Modem GSM (typ A) – 2 szt., Część 2: 1. Modemy GSM – 6 szt., Część 3: 1. Radiomodem – 4 szt., Część 4: Sprzęt komputerowy.

1. Komputer PC typu A + monitor – 7 szt.

2. Komputer PC typu B + monitor – 6 szt.

3. Komputer PC typu C+ monitor – 1 szt.

4. Drukarka laserowa – 1 szt.

5. Router – 1 szt.

Bez VAT 92 307,02 PLN II.2.2) Opcje

Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w dniach 42 (od udzielenia zamówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ NR 1

NAZWA Modem GSM (typ A) 1) KRÓTKI OPIS

Szczegółowy opis i wymagane parametry dotyczące modemu znajdują się w załączniku nr 7.1 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 32422000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Modem GSM (typ A) – 2 szt.

Bez VAT 3 640,00 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Okres w dniach 42 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 2

NAZWA Modemy GSM

(3)

1) KRÓTKI OPIS

Szczegółowy opis i wymagane parametry dotyczące powyższych modemów znajdują się w załączniku nr 7.2 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 32422000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Modemy GSM – 6 szt.

Bez VAT 9 657,00 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Okres w dniach 42 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 3

NAZWA Radiomodem 1) KRÓTKI OPIS

Szczegółowy opis i wymagane parametry dotyczące powyższego radiomodemu znajdują się w załączniku nr 7.3 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 32422000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Radiomodem – 4 szt.

Bez VAT 19 764,00 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Okres w dniach 42 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 4

NAZWA Sprzęt komputerowy 1) KRÓTKI OPIS

Szczegółowy opis i wymagane parametry dotyczące komputerów i powyższego sprzętu komputerowego znajdują się w załączniku nr 7.4 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

30200000, 30213000, 30230000, 30231300, 31681000 3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

1. Komputer PC typu A + monitor – 7 szt.

2. Komputer PC typu B + monitor – 6 szt.

3. Komputer PC typu C+ monitor – 1 szt.

4. Drukarka laserowa – 1 szt.

5. Router – 1 szt.

Bez VAT 59 246,02 PLN

(4)

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Okres w dniach 42 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

3. Kwota wadium została określona poniżej odpowiednio dla każdej części zamówienia:

— część 1: 100 PLN,

— część 2: 200 PLN,

— część 3: 400 PLN,

— część 4: 1 200 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Przelew 14 dni.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy urządzeń odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. o wartości nie mniejszej niż:

— w przypadku złożenia oferty dot. części 1: 5 000 PLN,

— w przypadku złożenia oferty dot. części 2: 10 000 PLN,

— w przypadku złożenia oferty dot. części 3: 20 000 PLN,

— w przypadku złożenia oferty dot. części 4: 60 000 PLN.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

(5)

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku poprzez wskazanie części zamówienia, jaką powierzy podwykonawcom.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków opisanych w ust. 1 pkt. a - d winien spełniać, co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Natomiast warunek określony w ust. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

5. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

VI Dokumenty i oświadczenia, jakie należy załączyć do składanej oferty.

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej należy złożyć:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. 3a do SIWZ);

b) wykaz wykonanych dostaw aparatury badawczej i pomiarowej, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie; (wykaz winien być sporządzony wg formularza stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ),

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. 3b do SIWZ);

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy;

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt. 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów (na zasadach określonych w art. 26 ust.

2b ustawy Pzp), zobowiązany jest:

(6)

— wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w punkcie 2 / od a do f / dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia,

— udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w ustępie 2:

a) pkt. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

b) pkt. c i d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

c) pkt. e składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

d) pkt. f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w ust. 2 pkt. a, b, c, d.

6. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osób, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego z miejsca ich zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego z miejsca zamieszkania tych osób.

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 ustawy:

a) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy,

b) zobowiązani są do załączenia do oferty pełnomocnictwa w formie pisemnej, przy czym treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, tj. w dokumencie powinni być ujęci wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, a upoważnieni przedstawiciele tych Wykonawców winni się pod nim podpisać,

c) zobowiązani są do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 - wystawionych dla każdego Wykonawcy oddzielnie,

d) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,

(7)

e) przedstawią Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, umowy regulującej ich współpracę.

8. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,

poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza, aby deklaracje zgodności CE złożone zostały w języku angielskim.

10. Złożone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa III.2.3) Zdolność techniczna

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą ZP/169/014/D/11

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 11.7.2011 - 11:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

(8)

Data: 11.7.2011 - 12:00 Miejsce

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk, pokój nr 30.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Tak

odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: Modernizacja i Rozbudowa Laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku – Infrastruktura edukacyjna i naukowo dydaktyczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE

1) Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia, objęte przedmiotem zamówienia:

a) były fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich,

b) spełniały wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie,

c) posiadały odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski, d) posiadały deklarację zgodności CE na oferowany model,

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

a) udzielił minimum 12 miesięcy gwarancji na oferowane urządzenia, objęte przedmiotem zamówienia, od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta.

b) dostarczył przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a także dokonał montażu i uruchomienia zestawu urządzeń objętych przedmiotem zamówienia.

c) w celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących przedmiotu zamówienia, przedstawił w swojej ofercie OPIS TECHNICZNY – informację o oferowanym sprzęcie z podaniem producenta, modelu, oznaczeń według formularza, stanowiącego odpowiednio załączniki do SIWZ od nr 7.1 do nr 7.4.

3) Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do reklamacji i gwarancji zawarto we wzorze umowy, która stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówien Publicznych

ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA

Tel. +48 224587702

Internet: http://www.uzp.gov.pl Faks +48 224587700

(9)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA

Tel. +48 224587702

Internet: http://www.uzp.gov.pl Faks +48 224587700

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

16.5.2011

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :