MATEMATYCZNY SPACER PO ŁODZI - TWÓRCY ŁODZI PRZEMYSŁOWEJ

Pełen tekst

(1)

Scenariusz lekcji matematyki z elementami edukacji regionalnej w klasie V

MATEMATYCZNY SPACER PO ŁODZI

- TWÓRCY ŁODZI PRZEMYSŁOWEJ MATEMATYCZNY SPACER PO ŁODZI

- TWÓRCY ŁODZI PRZEMYSŁOWEJ

Agnieszka Czesna

(2)

Przedmiot: Matematyka Klasa 5

Autor: Agnieszka Czesna

Temat: Matematyczny spacer po Łodzi - twórcy Łodzi Przemysłowej

Ogólne:

• doskonalenie umiejętności wykonywania działań na ułamkach dziesiętnych,

• wykorzystanie umiejętności matematycznych do poszerzenia wiadomości na temat rozwoju Łodzi przemysłowej,

• doskonalenie umiejętności pracy w grupach Operacyjne:

z zakresu umiejętności matematycznych/podstawa programowa Uczeń potrafi:

• czytać ze zrozumieniem tekst umożliwiający prawidłowe wykonanie zadań, /XIV 1 (klasy IV-VI),

• podać poprawnie wiek kalendarzowy w oparciu o datę /I5 (klasy IV-VI),

• porównać poprawnie różnicowo i ilorazowo liczby /II6 (klasy IV-VI),

• uporządkować ułamki dziesiętne w kolejności rosnącej /IV12 (klasy IV-VI),

• wykonywać poprawnie działania na ułamkach dziesiętnych /V2 (klasy IV-VI).

z zakresu wychowania regionalnego Uczeń potrafi:

• podać wiek w którym Łódź przeżywała swój największy rozwój,

• podać nazwiska największych łódzkich fabrykantów,

• wymienić kilka zabytków pochodzących z tamtego okresu,

• z zakresu umiejętności społecznych:

Uczeń potrafi:

• współpracować w grupie przestrzegając wszystkich określonych zasad.

Cele:

(3)

materiały dydaktyczne:

• tekstowe materiały dydaktyczne

• prezentacja w aplikacji Genialny

• zadania interaktywne przygotowane w aplikacji Lerningapps

• karty pracy dla uczniów techniczne środki dydaktyczne:

• monitor interaktywny,

• laptopy,

Środki dydaktyczne:

• zbiorowa,

• grupowa jednolita,

• indywidualna.

Formy pracy:

• asystent nauczyciela

• eksperci

• ocena koleżeńska

Strategia pracy (elementy planu daltońskiego):

• metoda praktyczna – ćwiczebna

• metoda asymilacji wiedzy – praca z tekstem

• metoda waloryzacyjna - eksponująca

Metody pracy/techniki pracy (wg Okonia):

Przebieg lekcji:

Wprowadzenie do tematu

1.Nauczyciel prezentuje zdjęcia dawnej Łodzi na tle liczb w celu naprowadzenia uczniów na temat lekcji, następnie określa cele lekcji oraz informuje, że uzyskane informacje dzięki poprawnemu wykonaniu zadań w drużynach będą niezbędne do udziału w quizie.

2.Podział uczniów na drużyny tak aby w każdej znaleźli się uczniowie o różnym poziomie umiejętności matematycznych ( losowanie kolorowych patyczków z imieniem).

(4)

Główna część lekcji:

1. Jeden z uczniów ( asystent nauczyciela) czyta tekst wprowadzający do lekcji zawierający informacje o historii Łodzi (załącznik nr 1)

2. Każdy uczestnik drużyny odpowiada na wylosowane pytanie dotyczące przeczytanego tekstu.

(załącznik nr 2)

3. Drużyny wykonują ćwiczenia interaktywne na laptopach przygotowane w aplikacji Learningapps dotyczące:

• porównywanie ułamków dziesiętnych

https://learningapps.org/watch?v=peg26aht322

• dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych w pamięci https://learningapps.org/watch?v=pm2tsu1uj22

• mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych w pamięci https://learningapps.org/watch?v=pev3ze8xk22

Informacją zwrotną o poprawnym wykonaniu zadania będzie uzyskanie nazwisk trzech łódzkich fabrykantów.

4. Eksperci wiedzy o Łodzi wykonują zadanie interaktywne na monitorze przyporządkowując m.in.

nazwiska fabrykantów do obiektów z nimi związanych oraz ich obecnym przeznaczeniem.

5. Poszczególni członkowie drużyny wykonują obliczenia na kartach pracy otrzymując informacje o dacie wydarzeń z historii miasta (załącznik 3). Po wykonaniu zadania uczniowie wzajemnie sprawdzają poprawność wykonania działań.

6. Uczniowie, którzy ukończą zadanie mogą wykonać zadanie dodatkowe (załącznik 4) Podsumowanie lekcji:

1. Drużyny na laptopach wykonują quiz wykorzystując informacje zdobyte podczas lekcji.

Po zakończonym quizie nauczyciel prezentuje wyniki uzyskane przez poszczególne drużyny. Drużyna, która poprawnie i najszybciej wykona quiz uzyskuje na kolejne dni tygodnia uprawnienie do pełnienia funkcji asystenta nauczyciela.

2. Na zakończenie lekcji w celu zdobycia informacji od uczniów na temat poziomu umiejętności w zakresie wykonywania działań na ułamkach, nauczyciel prosi uczniów o naklejenie karteczki ze swoim imieniem w jednym z trzech pól (poprawnie potrafię wykonywać działania na ułamkach, potrzebuję wsparcia przy wykonywaniu działań na ułamkach, mam trudności z wykonywaniem działań na ułamkach).

3. Nauczyciel dziękuje uczniom za aktywny udział w lekcji i współpracę w grupach.

(5)

ZAŁĄCZNIK 1

W 1423 roku, za panowania króla Władysława Jagiełły, nadano Łodzi prawa miejskie. Rolniczo–

rzemieślnicze miasto rozwijało się początkowo bardzo powoli. Dopiero po 1820 roku, kiedy decyzją władz rządowych włączono Łódź do grona miast przemysłowych, nastąpił bardzo szybki rozwój miasta.

W 1830 roku Łódź liczy 4 000 mieszkańców, w 1865 roku 40 000, a w 1914 roku już 500 tysięcy.

Do Łodzi przybywają z różnych stron przedsiębiorcy, którzy budują nowe fabryki. Łódź staje się miastem wielkich szans – przysłowiową „Ziemią Obiecaną”. Mieszkają tu ludzie różnych narodowości: Polacy, Żydzi, Niemcy i Rosjanie. W 1914 roku, gdy wybucha I Wojna Światowa, fabryki zostają zamknięte , a przemysł włókienniczy Łodzi chyli się ku upadkowi.

ZAŁĄCZNIK 2

Na podstawie tekstu odpowiedz na pytania:

1. W którym roku przyznano Łodzi prawa miejskie? Za panowania którego króla miało miejsce to wydarzenie? Który to był wiek?

2. W którym roku włączono Łódź do grona miast przemysłowych? Który to był wiek?

3. W jakich latach miał miejsce rozkwit Łodzi przemysłowej i ile lat trwał?

4. Ile razy wzrosła liczba ludności Łodzi od 1830 roku do 1865 roku?

5. O ile zwiększyła się liczba ludności miasta w okresie od 1830 do 1914 roku?

6. Ludności jakiego pochodzenia było w Łodzi najwięcej?

7. Jakim mianem określano wówczas nasze miasto?

(6)

ZAŁĄCZNIK 3

Wykonaj wskazane działanie, a otrzymasz rok w którym miało miejsce dane wydarzenie z historii miasta

a) 0,99 + 0,996 = - w dawnym pałacu Karola Scheiblera zostaje otwarte Muzeum Kinematografii

b) 27,6 – 7,58 = - na rogu ulic Piotrkowskiej i Jaracza ustawiony zostaje pomnik Trzech Fabrykantów

c) 7,684 : 0,04 = - firma Scheiblera połączyła się z fabryką Grohmanów w skutek czego powstał największy kompleks przemysłowy Łodzi

d) 1,58 · 1,2 = - wybudowana zostaje brama będąca wejściem do fabryki Grohmana zwana Beczkami Grohmana

ZAŁĄCZNIK 4

Zadanie dodatkowe:

W 1830 roku obszar Łodzi wynosił 25 km2, a liczba ludności 10 tys.

• powierzchni miasta należała do Karola Scheiblera. Oblicz, ile to km2.

• Gęstość zaludnienia to ilość mieszkańców przypadających na 1 km2. Jaka była gęstość zaludnienia w tym roku?

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :