click Przycisk do otwierania zacisku sprężynowego Kontrolne pobieranie sygnałów Karta pamięci OBELISK top2 ( ) C

Pełen tekst

(1)

LUNA 120 top2

1200100/ 1200200

307141 01

Cyfrowy przełącznik zmierzchowy

PL

1. Podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zagrożenie dla życia z powodu porażenia prądem lub pożaru!

¾

¾Montaż należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi!

OSTRZEŻENIE

Urządzenie jest przeznaczone do montażu na szynie zgodnej z normą DIN (EN 60715)

!

Karta pamięci OBELISK top2: w przypadku składowania/

transportu unikać obciążeń mechanicznych lub zabrudzeń

2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Cyfrowy przełącznik zmierzchowy jest stosowany w instalacjach oświetleniowych (ulice), na schodach zewnętrznych, witrynach sklepowych, w wejściach itp.

Zastosowanie wyłącznie w zamkniętych, suchych pomieszczeniach

!

Nie stosować na urządzeniach zabezpieczających, jak np. drzwi ewakuacyjne, urządzeniach ochrony przeciwpożarowej itp.

Utylizacja

¾

†Zutylizować urządzenie zgodnie z przepisami ochrony środowiska naturalnego

3. Montaż i podłączenie

click

Przewód 45°

Przycisk do otwierania zacisku sprężynowego

Karta pamięci OBELISK top2 (9070404)

Kontrolne pobieranie sygnałów Sprężynowy zacisk wtykowy

†¾Zamontować na szynie montażowej DIN (wg EN 60715)

†¾Odłączyć napięcie

†¾Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem

†¾Sprawdzić brak napięcia

†¾Uziemić i zewrzeć

†¾Sąsiednie, znajdujące się pod napięciem elementy zakryć lub odgrodzić

Podłączanie przewodu

Schematy podłączenia LUNA 120 top2

C1 1 2 3

N L N

max. 100 m

(2)

Przyłączanie/montaż czujnika światła

!

Uwzględnić długość przewodu przyłączeniowego: maks.

100 m (2 x 1,5 mm2), maks. 50 m (2 x 0,75 mm2)

!

Unikać równoległego prowadzenie przewodu czujnika do przewodów elektroenergetycznych

¾

†Uważać na prawidłowe podłączenie biegunów.

Nadbudowywany czujnik światła 907 0 416

¾

†Nadbudowywany czujnik światła: 0.5-2.5 mm2, zdjąć izolację przewodu na 10 mm (maks. 11 mm)

max. o 4 m m

Montowany czujnik światła 907 0 011

†¾Montowany czujnik światła: 0.25-1.5 mm2, zdjąć izolację przewodu na 8 mm (maks. 9 mm).

ca. 38 mm O 15,2 mm

0,75 mm2< 50m 1,5 mm < 100 m2 max. 8 mm

4. Opis urządzenia

Wyświetlacz i przyciski

MENU MENU OK OK

0 6 12 18 24

Zaprogramowane czasy

przełączenia Wskaźnik daty Status kanału C1, C2 ON = wł.

OFF = wył.

Czas

Dni tygodnia od 1 do 7

Wskazanie aktywnych przycisków z funkcją

– Aktywacja wyświetlacza – Otwarcie menu – Anulowanie menu – ESC

(wyjście z menu)

– Zapisywanie wyboru – Potwierdzenie wyboru

¾  Wyświetlane są możliwości wyboru

Wskaźnik wschodu/

zachodu słońca Wskaźnik anteny DCF

Zasada obsługi

TAK

Potwi- erdzenie Nacisnąć OK

NIE

Zmiana/

przejście t unacisnąć

1. Odczytać wiersz tekstu Tekst/symbol przedstawia pytanie

2. Podjąć decyzję

(3)

Przegląd menu

SWIATLO MENU

RECZNIE

PROGRAM CZAS / DATA

OPCJE KONIEC

TRWALE WL.

TRWALE WYL.

RECZNE WL.

TIMER

LICZNIK GODZIN ROBO-

CZYCH

WAKACJE

WOLNE 56 NOWY ODCZYTAJ

ZMIEN USUN

OSWIETLENIE LCD JEZYK

PIN UST. FABRY-

CZNE INFO KONIEC OPOZNIENIE

WL.

OPOZNIENIE WYL.

KONIEC

KONIEC

GODZINA DATA LATO-ZIMA

DZIEN TYGODNIA

FORMAT DATY FORMAT CZASU

KONIEC

KONIEC

u u u u

u

u u

19 10 15

C1 OFF C2 OFF

9:40 46

Pierwsze uruchomienie

POLSKI ENGLISH

ESPANOL FRANCAIS

FORMAT DATY

ROK MIESIAC

DZIEN FORMAT

CZASU GODZINA

MINUTY LATO-ZIMA

EUROPA

u

28 02 15

C1 ON C2 OFF

9:4046

 ...

¾

†Ustawić język, datę, czas oraz czas letni/zimowy (LATO-ZIMA)

¾

†Nacisnąć dowolny przycisk i postępować zgodnie ze wska- zaniami na wyświetlaczu (patrz rysunek)

LPo dokonaniu ustawień na wyświetlaczu pojawiają się na

5. Ustawienia i funkcje

Ustawianie wartości luksów

Lux 2000 2

MENU OK

1

LUNA120top2

0 6 12 18 24

¾

†Ustawić żądany zakres 2–2000 lx przy pomocy śrubokręta w potencjometrze  ustawianie (patrz rysunek).

†¾Czerwona dioda LED  świeci się, gdy ustawiona wartość luksów spadnie poniżej wartości jasności otoczenia Typowe wartości jasności

Światło dzienne (jasne) 80 000 lx Pomieszczenia biurowe 500 lx Korytarze i schody 100–150 lx Oświetlenie uliczne 15 lx Pełnia Księżyca ok. 0,3 lx

Ustawianie czasu opóźnienia

SWIATLO OPOZNIENIE

WL. OPOZNIENIE

WYL.

MINUTY MINUTY

SEKUNDY SEKUNDY

MENU

u u

LWstępnie ustawiony jest czas opóźnienia wł./wył. 1 min., pozwalający uniknąć błędnych przełączeń spowodo- wanych przez błyskawice, reflektory samochodów itp.

Podczas odmierzania czasu opóźnienia miga stan kanału ON/OFF

†¾Nacisnąć MENU

†¾Wybrać SWIATLO, potwierdzić przyciskiem OK

†¾Wybrać CZAS OPOZNIENIA WL., potwierdzić przyciskiem OK

†¾Za pomocą przycisków + lub - wprowadzić godzinę, minutę i sekundę i zatwierdzić przyciskiem OK

(4)

Programowanie czasów przełączeń

PROGRAM MENU

u

ª

u lub

Czas przełączenia dla jednego dnia WYLACZENIE

NOCNE WLACZANIE

DZIENNE GODZINA

MINUTY PONIEDZIALEK

CZAS TRWANIA DO

ZAPISZ KOPIUJ

DODAJ WT ZAPISZ Kopiowanie czasu

przełączenia na inne dni tygodnia. Dzień tygodnia odnosi się zawsze do czasu uruchomienia

Czas uruchomienia

u u

ª

NOWY ODCZYTAJ

ZMIEN USUN KONIEC

LCzas przełączenia składa się zawsze z czasu uruchomienia i czasu zakończenia

LDostępne jest 56 wolnych miejsc pamięci Przykład: włączenie oświetlenia hali sportowej od poniedziałku do piątku, od godz. 7:30 do 12:00

†¾Nacisnąć MENU

†¾Wybrać PROGRAM, potwierdzić przyciskiem OK

†¾Wybrać NOWY, potwierdzić przyciskiem OK

†¾Wybrać WYLACZENIE NOCNE lub WLACZENIE DZIENNE, potwierdzić przyciskiem OK

†¾Ustawić żądany czasy załączania (poniedziałek-piątek, 7:30), potwierdzić przyciskiem OK

†¾Ustawić CZAS TRWANIA DO, potwierdzić przyciskiem OK

†¾Wybrać KOPIUJ, potwierdzić przyciskiem OK

†¾Dodatkowo pojawia się WTOREK, potwierdzić przyciskiem OK i przyciskiem OK potwierdzić także dni Śr, Czw, Pt.

†¾Naciskać u, aż pojawi się ZAPISZ.

†¾Zatwierdzić przyciskiem OK.

Usuwanie czasu przełączenia

MENU

u u

POJEDYNCZO USUN WSZYSTKO

KONIEC

PROGRAM NOWY

ODCZYTAJ ZMIEN USUN

KONIEC

¾

†Nacisnąć MENU.

¾

†Wybrać PROGRAM, potwierdzić przyciskiem OK

¾

†Wybrać USUN. Potwierdzić przyciskiem OK

Aktywacja kodu PIN

Kod PIN jest ustawiany w menu OPCJE.

LW przypadku utracenia kodu PIN należy zadzwonić na numer infolinii firmy Theben.

LProszę przygotować numer seryjny.

OPCJE

BEZ PIN

Z PIN AKTUALNY

NOWY PIN

00 00

LICZNIK GODZ.

ROBOCZ.

OŚWIETLENIE LCD

JĘZYK PIN USTAWIENIE FABRYCZNE INFO

KONIEC

u

u

MENU

Ustawianie przełączania ręcznego lub trwałego

Przełączanie ręczne i trwałe może być ustawiane przez menu RECZNE lub (na wskazaniu automatycznym) poprzez

kombinację przycisków (patrz rysunek).

Przełączanie ręczne: odwracanie stanu kanału do następnego automatycznego wzgl. zaprogramowanego przełączenia.

Przełączanie trwałe:

dopóki aktywne jest przełączanie trwałe (wł. lub wył.), nie działają zaprogramowane progi przełączające oraz czasy przełączania

ok

Kanał

C1 Kanał

C2

Aktywacja przełączania ręcznego

¾

†Wcisnąć na chwilę jednocześnie oba przyciski Aktywowanie przełączania trwałego

¾

†Wcisnąć na 2 sekundy jednocześnie oba przyciski Anulowanie przełączania ręcznego i trwałego

¾

†Jednocześnie wcisnąć oba przyciski

(5)

Stosowanie karty pamięci OBELISK top2

Wszystkie funkcje mogą być również ustawiane przez pro- gram OBELISK na komputerze PC i przenoszone do urządzenia poprzez kartę pamięci.

†¾Włożyć kartę pamięci do zegara sterującego

†¾Zapisane czasy przełączenia i ustawienia urządzenia skopiować do/z zegara sterującego lub uruchomić program Obelisk

†¾Po kopiowaniu itp. wyjąć kartę pamięci

!

W przypadku składowania/transportu unikać obciążeń mechanicznych lub zabrudzeń

LProgram na komputer PC OBELISK top2 do pobrania na stronie www.theben.de

Kopiowanie OBELISK → LUNA

Kopiuje program przełączający i opcjonalnie ustawienia zegara sterującego (np. wejście zewnętrzne, format czasu itd.) z karty pamięci do zegara sterującego.

Kopiowanie LUNA → OBELISK

Kopiuje wszystkie programy przełączające i ustawienia z zegara sterującego na kartę pamięci.

Uruchomienie Programu OBELISK

Przejmuje wartości progowe oraz czasy przełączania zapro- gramowane na karcie pamięci.

Bezpośrednio po usunięciu karty pamięci są ponownie akty- wowane czasy przełączania zegara sterującego.

u u u

OBELISK KOPIUJ OBELISK ->

LUNA

KOPIOWANIE LUNA ->

OBELISK

START PROGRAMU

OBELISK

ODCZYTAJ OBELISK

NADPIS NADPIS

6. Dane techniczne

Napięcie robocze: 220–240 V~, +10 %/-15 %

Częstotliwość: 50–60 Hz

Zakres jasności: 2–2.000 lx

Opóźnienie włączania/wyłączania: 0-59 min

Zużycie własne: 1,7 W

Wyjście łączeniowe: niezależne od fazy (przełączanie przebiegu zerowego impulsu)

Zestyk: Zestyk: przełączny µ

Zdolność łączeniowa: 16 A/250 V~ cos ϕ = 1 Zdolność łączeniowa świetlówek: 10 AX

Zdolność łączeniowa min.: 10 mA/250 V AC 100 mA/12 V AC/DC Moc przyłączeniowa żarówek: 2600 W

Moc przyłączeniowa halogenów: 2600 W Świetlówki (KVG):

niekompensowane:

kompensowane szeregowo:

kompensowane równolegle:

2300 VA 2300 VA 800 VA (80 μF)

Przełączanie podwójne: 2300 VA

Świetlówki

(EVG – startery elektroniczne): 650 VA Świetlówki kompaktowe (EVG): 170

Lampy LED (< 2 W): 30 W

Lampy LED (2 W – 8 W): 100 W

Lampy LED (> 8 W): 120 W

Dopuszczalna temperatura otoczenia: -30°C ... +55°C, -40°C ... +70°C (czujnik) Klasa ochrony: II (czujnik światła – III), przy montażu zgodnym z zastosowaniem Stopień ochrony:

urządzenie

Nadbudowywany czujnik światła Montowany czujnik światła

IP 20 IP 55

IP 66 (strona przednia, wbudo- wanym stanie)

IP 40 (strona tylna)

7. Kontakt

Theben AG Hohenbergstr. 32 72401 Haigerloch NIEMCY

Tel. +49 7474 692-0 Faks +49 7474 692-150 Infolinia

Tel. +49 7474 692-369 hotline@theben.de

Adresy, numery telefonów itd.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :