Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.klinika-zabrze.med.pl

Zabrze: Dostawa materiałów ochrony indywidualnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, DZP/02PN/2014

Numer ogłoszenia: 9575 - 2014; data zamieszczenia: 15.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu , ul. M. C. Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 3732308, 3732346, faks 032 3732308, 3732346.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika-zabrze.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów ochrony indywidualnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, DZP/02PN/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia:

Dostawa materiałów ochrony indywidualnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, na który składa się 11 Części: Pakiet nr I - SERWETY Pakiet nr II - OBŁOŻENIA Pakiet nr III - OSŁONY Pakiet nr IV - MASKI CZEPKI Pakiet nr V - FARTUCHY Pakiet nr VI - RĘKAWICE LATEKSOWE Pakiet nr VII - RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE Pakiet nr VIII - RĘKAWICE CHIRURGICZNE Pakiet nr IX - RĘKAWICE CHIRURGICZNE L-N Pakiet nr A - FARTUCHY, PAMPERSY Pakiet nr B - OSŁONY NA APARATURĘ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Wymagania Zamawiającego: Zamawiający wymaga aby cały asortyment stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679). Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca bez

(2)

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zaoferował asortyment nie będący wyrobem

medycznym. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że: 1) zapewnią transport produktu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 2) zaoferują produkty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

uszczegółowionym w załączniku nr 3 do SIWZ, 3) zaoferują produkty z datą ważności co najmniej 75% całkowitej daty ważności od daty dostawy; 4) zaoferują produkty spełniającego wymagania ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679), posiadające świadectwa dopuszczające do stosowania na rynku medycznym obowiązujące w Polsce jak i w Unii Europejskiej (np. Deklaracja Zgodności CE). 5) zaoferują produkty posiadające certyfikaty

producenta potwierdzające spełnienie co najmniej poniższych norm lub norm do nich

równoważnych (Zamawiający określa normy minimalne): - zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC Klasa I -Pakiet I-IX (dotyczy całości asortymentu) - zgodność z normą PN-EN 14683 - Pakiet IV poz.

26,27 (typ II), poz. 28 (typ IIR), - zgodność z normą EN 149 FFP3 (stopień ochrony) - Pakiet IV poz.

28 - zgodność z normą PN-EN 13795 - Pakiet I-III oraz V (dotyczy całości asortymentu) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ww. dokumenty na każde żądanie Zamawiającego. 6) zaoferują produkty posiadające certyfikaty producenta potwierdzające spełnienie co najmniej poniższych norm lub norm do nich równoważnych (Zamawiający określa normy minimalne): - zgodność z normą EN 420, 374 , 455, 374-3 oraz posiada badania na przenikalność wirusów ASTM 1671 oraz AQL 1,0 lub poniżej - Pakiet VI, VIII, IX (dotyczy całości asortymentu) - zgodność z normą EN 420, 455, 374, 374-3 oraz posiada badania na przenikalność wirusów ASTM 1671 oraz AQL 1,5 lub poniżej - Pakiet VII (bez poz. 34) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty do oferty. 7) dostarczą wraz z ofertą (do pakietów wymienionych poniżej) deklaracje zgodności CE produktów, opis lub instrukcje obsługi w języku polskim zawierające informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów technicznych opisanych w SIWZ. W razie braku dokumentów w języku polskim Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski. Dotyczy Pakietu IV, VI,VII,VIII,IX 8) dostarczą na każde żądanie Zamawiającego deklaracje zgodności CE produktów, opis lub instrukcje obsługi w języku polskim zawierające informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów technicznych opisanych w SIWZ. W razie braku dokumentów w języku polskim Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski. Dotyczy Pakietu I,II, III,V oraz A,B 9) dostarczą na każde żądanie Zamawiającego karty techniczne potwierdzające zgodność parametrów technicznych oferowanego gotowego wyrobu medycznego (GOTOWEGO produktu PO STERYLIZACJI) w przypadku w którym Zamawiający wymaga produktu sterylnego W razie braku dokumentów w języku polskim

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski. 10) dostarczą celem określenia, jakości oferowanego produktu i punktacji w tym zakresie, próbki dla

(3)

Pakietu IV, VI, VII, VIII, IX (po 2 szt lub jednej parze dla każdego rozmiaru w ramach złożonej oferty - dla każdej pozycji w pakiecie,) oraz Pakietu IV poz. 20,21,22,26,27,28, VII poz. 35 (dodatkowo jedno całe opakowanie dla oceny jakości) do upływu terminu składania ofert. Zamawiający wymaga, aby próbki zostały dostarczone w osobnym opakowaniu, oznaczonym nazwą i numerem postępowania, wskazaniem nazwy wykonawcy, wraz z zestawieniem nr pakietu, nazwa produktu i ilość. Każda próbka musi być oznaczona numerem pakietu i pozycją w pakiecie 11) w przypadku podmiotów wprowadzających na teren Rzeczypospolitej Polskiej wyroby medyczne, przeznaczone do używania na tym terytorium, wymaga się dołączenia do oferty dokumentu powiadomienia Prezesa Urzędu o tym fakcie (zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2012r. (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679) i Deklaracje Zgodności CE. 12) zaoferują maksymalny czas realizacji zamówień cito: 24 godziny, a w normalnym trybie do 72 godzin od złożenia

zamówienia, bez względu na wartość złożonego zamówienia. 13) dostawy dla zamówień cito jeżeli wypadają w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy w miejscu, do którego mają odbywać się dostawy, nastąpią do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w umówionym czasie

realizacji, (maksymalnie 24 godzin od złożenia zamówienia), a w innych przypadkach w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 14) zobowiązują się zrealizować zamówienie na podstawie druku zamówienia określającego rodzaj, ilość zamawianego towaru i termin dostawy. 15) zobowiązują się zrealizować zamówienie liczone w jednostkach miary podanych w załączniku asortymentowo-cenowym bez względu na oferowane przez siebie wielkości opakowań 16) zaoferują termin płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 17) podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 18) Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie nazwę producenta, nazwę handlową i nr katalogowy produktu jaki będzie podany na fakturach. Dotyczy Pakietów I-IX.

19) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy na każdym etapie

wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego do dostarczenia próbek dla zamawianego asortymentu oraz opisów w języku polskim. Jeżeli opisy sporządzone zostały w języku obcym, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia tożsamego tłumaczenia na język polski..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 39.51.23.00-7, 35.11.34.00-3, 33.14.14.20-0, 33.17.11.10-3, 18.42.43.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

(4)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XIII pkt. 1 ppkt 2 SIWZ tj. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W zakresie warunku wskazanego w części XII.1b) tj.: posiadania wiedzy i

doświadczenia; tzn. rozumiany jako zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawy materiałów ochrony indywidulanej (rozumianej jako dostawa np.: pokrowców, osłon, rękawic, fartuchów, masek, majtek, pampersów) o wartości brutto nie mniejszej niż ustalona dla Pakietu, na który Wykonawca składa ofertę:

Pakiet nr I - 3 300 zł Pakiet nr II - 25 400 zł Pakiet nr III - 2 000 zł Pakiet nr IV - 32 300 zł Pakiet nr V - 18 900 zł Pakiet nr VI - 11 000 zł Pakiet nr VII - 82 900 zł Pakiet nr VIII - 2 100 zł Pakiet nr IX - 21 500 zł Pakiet nr A - 2 300 zł Pakiet nr B - 25 000 zł W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartość brutto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla

poszczególnych zadań (Pakietów), na które Wykonawca składa ofertę. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą w dowodach wykonane dostawy, których wartość zostanie określona w walutach obcych, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roku, w którym dostawy

(5)

wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w 2014 roku według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień składania ofert i wpisaniu

prawidłowej wartości w Załączniku nr 6 do SIWZ, ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawy materiałów ochrony indywidulanej (rozumianej jako dostawa np.: pokrowców, osłon, rękawic, fartuchów, masek, majtek, pampersów) o wartości brutto nie mniejszej niż ustalona dla Pakietu na który Wykonawca składa niż:

Pakiet nr I - 3 300 zł Pakiet nr II - 25 400 zł Pakiet nr III - 2 000 zł Pakiet nr IV - 32 300 zł Pakiet nr V - 18 900 zł Pakiet nr VI - 11 000 zł Pakiet nr VII - 82 900 zł Pakiet nr VIII - 2 100 zł Pakiet nr IX - 21 500 zł Pakiet nr A - 2 300 zł Pakiet nr B - 25 000 zł wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ o którym mowa w cz. XIII pkt 1 ppkt 5 SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XIII pkt. 1 ppkt 2 SIWZ tj. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XIII pkt. 1 ppkt 2 SIWZ tj. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XIII

(6)

pkt. 1 ppkt 2 SIWZ tj. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

(7)

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 inne dokumenty

6) dostarczą wraz z ofertą certyfikaty producenta potwierdzające spełnienie co najmniej poniższych norm lub norm do nich równoważnych (Zamawiający określa normy minimalne): - zgodność z normą EN 420, 374 , 455, 374-3 oraz posiada badania na przenikalność wirusów ASTM 1671 oraz AQL 1,0 lub poniżej - Pakiet VI, VIII, IX - zgodność z normą EN 420, 455, 374, 374-3 oraz posiada badania na przenikalność wirusów ASTM 1671 oraz AQL 1,5 lub poniżej - Pakiet VII (bez poz. 34) 7) dostarczą wraz z ofertą (do pakietów wymienionych poniżej) deklaracje zgodności CE produktów, opis lub instrukcje obsługi w języku polskim zawierające informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów technicznych opisanych w SIWZ. W razie braku dokumentów w języku polskim Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski. Dotyczy Pakietu IV, VI,VII,VIII,IX 8) dostarczą celem określenia jakości oferowanego produktu i punktacji w tym zakresie, próbki dla Pakietów IV, VI, VII, VIII, IX (po 2 szt lub jednej parze dla każdego rozmiaru w ramach złożonej oferty - dla każdej pozycji w pakiecie,) oraz Pakietu IV poz. 20,21,22,26,27,28, VII poz. 35 (dodatkowo jedno całe opakowanie dla oceny jakości) do upływu terminu składania ofert. Zamawiający wymaga, aby próbki zostały dostarczone w osobnym opakowaniu, oznaczonym nazwą i numerem postępowania, wskazaniem nazwy wykonawcy, wraz z zestawieniem nr pakietu,

(8)

nazwa produktu i ilość. Każda próbka musi być oznaczona numerem pakietu i pozycją w pakiecie 9) w przypadku podmiotów wprowadzających na teren Rzeczypospolitej Polskiej wyroby medyczne przeznaczone do używania na tym terytorium, wymaga się dokumentu powiadomienia Prezesa Urzędu o tym fakcie zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2012r. (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679), 1a) Dokumenty wymagane na każde żądanie Zamawiającego: 1) certyfikaty producenta potwierdzające spełnienie co najmniej poniższych norm lub norm do nich równoważnych (Zamawiający określa normy minimalne): - zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC Klasa I -Pakiet I-IX (dotyczy całości asortymentu) - zgodność z normą PN-EN 14683 - Pakiet IV poz. 26,27 (typ II), poz. 28 (typ IIR), - zgodność z normą EN 149 FFP3 (stopień ochrony) - Pakiet IV poz. 28 - zgodność z normą PN-EN 13795 - Pakiet I-III oraz V Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ww. dokumenty na każde żądanie Zamawiającego. 2) deklaracje zgodności CE produktów, opis lub instrukcje obsługi w języku polskim zawierające informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów technicznych opisanych w SIWZ. W razie braku dokumentów w języku polskim Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski. Dotyczy Pakietu I,II, III,V oraz A,B Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ww. dokumenty na każde żądanie Zamawiającego. 3) karty techniczne potwierdzające zgodność parametrów technicznych oferowanego gotowego wyrobu medycznego (GOTOWEGO produktu PO STERYLIZACJI) w przypadku w którym Zamawiający wymaga produktu sterylnego W razie braku dokumentów w języku polskim Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ww. dokumenty na każde żądanie Zamawiającego.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

XIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, oraz w celu potwierdzenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Dokumenty wymagane: 1) oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie

(9)

do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w

okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5A do SIWZ (lista podmiotów należących do tej samej grupy

kapitałowej), 5) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawy materiałów ochrony indywidulanej (rozumianej jako dostawa np.: pokrowców, osłon, rękawic, fartuchów, masek, majtek, pampersów) o wartości brutto nie mniejszej niż ustalona dla Pakietu na który Wykonawca składa niż: Pakiet nr I - 3 300 zł Pakiet nr II - 25 400 zł Pakiet nr III - 2 000 zł Pakiet nr IV - 32 300 zł Pakiet nr V - 18 900 zł Pakiet nr VI - 11 000 zł Pakiet nr VII - 82 900 zł Pakiet nr VIII - 2 100 zł Pakiet nr IX - 21 500 zł Pakiet nr A - 2 300 zł Pakiet nr B - 25 000 zł wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 6) dostarczą wraz z ofertą certyfikaty producenta potwierdzające spełnienie co najmniej poniższych norm lub norm do nich równoważnych (Zamawiający określa normy minimalne): - zgodność z normą EN 420, 374 , 455, 374-3 oraz posiada badania na przenikalność wirusów ASTM 1671 oraz AQL 1,0 lub poniżej - Pakiet VI, VIII, IX - zgodność z normą EN 420, 455, 374, 374-3 oraz posiada badania na

przenikalność wirusów ASTM 1671 oraz AQL 1,5 lub poniżej - Pakiet VII (bez poz. 34) 7) dostarczą wraz z ofertą (do pakietów wymienionych poniżej) deklaracje zgodności CE produktów, opis lub instrukcje obsługi w języku polskim zawierające informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów technicznych opisanych w SIWZ. W razie braku dokumentów w języku polskim Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski. Dotyczy Pakietu IV, VI,VII,VIII,IX 8) dostarczą celem określenia jakości oferowanego produktu i punktacji w tym zakresie, próbki dla Pakietów IV, VI, VII, VIII, IX (po 2 szt lub jednej parze dla każdego rozmiaru w ramach złożonej oferty - dla każdej pozycji w pakiecie,) oraz Pakietu IV poz. 20,21,22,26,27,28, VII poz. 35 (dodatkowo jedno całe opakowanie dla oceny jakości) do upływu terminu składania ofert. Zamawiający wymaga, aby próbki zostały dostarczone w osobnym opakowaniu, oznaczonym nazwą i numerem postępowania, wskazaniem nazwy wykonawcy, wraz z zestawieniem nr pakietu, nazwa produktu i ilość. Każda próbka musi być oznaczona numerem pakietu i pozycją w pakiecie 9) w przypadku podmiotów wprowadzających na teren Rzeczypospolitej Polskiej wyroby medyczne

(10)

przeznaczone do używania na tym terytorium, wymaga się dokumentu powiadomienia Prezesa Urzędu o tym fakcie zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2012r.

(Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679), 1a) Dokumenty wymagane na każde żądanie Zamawiającego: 1) certyfikaty producenta potwierdzające spełnienie co najmniej poniższych norm lub norm do nich równoważnych (Zamawiający określa normy minimalne): - zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC Klasa I -Pakiet I-IX (dotyczy całości asortymentu) - zgodność z normą PN-EN 14683 - Pakiet IV poz.

26,27 (typ II), poz. 28 (typ IIR), - zgodność z normą EN 149 FFP3 (stopień ochrony) - Pakiet IV poz.

28 - zgodność z normą PN-EN 13795 - Pakiet I-III oraz V Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ww. dokumenty na każde żądanie Zamawiającego. 2) deklaracje zgodności CE produktów, opis lub instrukcje obsługi w języku polskim zawierające informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów technicznych opisanych w SIWZ. W razie braku dokumentów w języku polskim Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski. Dotyczy Pakietu I,II, III,V oraz A,B Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ww. dokumenty na każde żądanie Zamawiającego. 3) karty techniczne potwierdzające zgodność parametrów technicznych

oferowanego gotowego wyrobu medycznego (GOTOWEGO produktu PO STERYLIZACJI) w przypadku w którym Zamawiający wymaga produktu sterylnego W razie braku dokumentów w języku polskim Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ww. dokumenty na każde żądanie Zamawiającego.

2. Dokumenty dodatkowe wymagane od Wykonawców składające się na ofertę: a) Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy b) Załącznik nr 3 do SIWZ- formularz asortymentowo-cenowy c) Wykonawca, który przy realizacji zamówienia zamierza korzystać z pomocy podwykonawców zobowiązany jest wyraźnie wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy) podwykonawców , na których zasoby

wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - z wykorzystaniem zapisów Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w cz. XIII pkt 1 ppkt 1) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej w cz. XIII pkt 3 zdanie pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w cz. XIII pkt. 3 zdanie pierwsze, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby

(11)

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Dokumenty zawierające odpowiednie oświadczenia powinny być

wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Ponadto, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w cz. XIII.1 2) do XIII.1.4) włącznie i inne wymagane treścią SIWZ dokumenty. 4. Wymagania dodatkowe, gdy kilku wykonawców wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z

ustanowionym pełnomocnikiem. Z tego względu należy w ofercie wyraźnie wskazać pełnomocnika reprezentującego Wykonawców oraz podać adres do doręczeń. Zamawiający przyjmuje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 3) W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez pełnomocnika

ustanowionego przez tych Wykonawców. 4) W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych

przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) dokumenty wymienione w cz. XIII pkt 1ppkt. 1) niniejszej SIWZ wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dla każdego z nich indywidualnie - o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, d) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie z art. 22 ustawy - Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenie to zostało podpisane przez należycie umocowanego pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

(12)

zamówienia w ich imieniu, e) wspólny formularz ofertowy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego załącznikami podpisany przez ustanowionego pełnomocnika, f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Uwaga dla Wykonawcy: Wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie dane pełnomocnika. 4a. Wymagania dla podmiotów, które będą realizowały część zamówienia, na których potencjał Wykonawca się powołał przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy: a) dokument wymieniony w cz. XIII pkt 1 ppkt. 1) niniejszej SIWZ wystawiony indywidualnie dla każdego z podmiotów na które Wykonawca będzie się powoływał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a które będą realizowały część zamówienia publicznego, b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 1 Ustawy i w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy (cz. XIII pkt 1 ppkt 3 i 4) indywidualnie dla każdego z podmiotów, na które Wykonawca będzie się powoływał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a które będą realizowali część zamówienia publicznego. 5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. - Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwość co do jej prawdziwości. - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których zasobach polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty - Dokumenty złożone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.

Oświadczenia i dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 7. Zamawiający zgodnie z art. 24b Ustawy wezwie Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 1.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji. 2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w cz. XIII.1.4).

(13)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotną zmianę postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w razie: - konieczności zmiany ceny ofertowej brutto w sytuacji, gdy zmiana stawki podatku VAT będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa, a nie z zastosowania nieprawidłowej stawki podatku VAT przez Wykonawcę; - braku lub niedostępności produktu na rynku i wprowadzenia na jego miejsce nowego, ulepszonego produktu, a Wykonawca podtrzyma cenę podaną w ofercie (między innymi sytuacje przerw w dostawie, przerw w dostawie spowodowanych zastrzeżeniem co do jakości zamawianego towaru, wycofanie produktu z rynku, zaprzestanie produkcji danego produktu). - zakończenia produkcji, zmiany producenta danego wyrobu dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach jakości niż opisane w Załączniku nr 3 do SIWZ w postępowaniu przetargowym po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, - obniżenia cen jednostkowych netto przez Producenta i/lubWykonawcę, - gdy w toku realizacji Umowy wystąpią zmiany stanu prawnego uniemożliwiające wykonywanie Umowy na dotychczasowych warunkach, - wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ. UWAGA Zmiana osób upoważnionych do

reprezentacji strony (do kontaktów) wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.klinika-zabrze.med.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu ul. M. Skłodowskiej-Curie 10 41-800 Zabrze Pokój nr 2 (budynek administracji - parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

23.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu ul. M. Skłodowskiej-Curie 10 41-800 Zabrze Sekretariat Dyrekcji (budynek administracji - II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

(14)

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zastosowana numeracja w Ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych jest numeracją zgodną z SIWZ Zamawiającego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr I - SERWETY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr II - OBŁOŻENIA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr III - OSŁONY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 35.11.34.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr IV - MASKI CZEPKI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.17.11.10-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

(15)

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 80 o 2. JAKOŚĆ - 20

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr V - FARTUCHY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 35.11.34.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr VI - RĘKAWICE LATEKSOWE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.14.20-0, 18.42.43.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 80 o 2. JAKOŚĆ - 20

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr VII - RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.14.20-0, 18.42.43.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 80 o 2. JAKOŚĆ - 20

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr VIII - RĘKAWICE CHIRURGICZNE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy..

(16)

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.14.20-0, 18.42.43.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 80 o 2. JAKOŚĆ - 20

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr IX - RĘKAWICE CHIRURGICZNE L-N.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.14.20-0, 18.42.43.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 80 o 2. JAKOŚĆ - 20

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet nr A - FARTUCHY, PAMPERSY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 39.51.23.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet nr B - OSŁONY NA APARATURĘ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :