• Nie Znaleziono Wyników

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO PSP W GIDLACH ROK SZKOLNY 2021/2022 AGNIESZKA KOWALSKA ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO PSP W GIDLACH ROK SZKOLNY 2021/2022 AGNIESZKA KOWALSKA ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI"

Copied!
5
191
1
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO PSP W GIDLACH ROK SZKOLNY 2021/2022

AGNIESZKA KOWALSKA

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN

REALIZACJI

Diagnozowanie potrzeb środowiska szkolnego.

Zebranie informacji o sytuacji

wychowawczej i materialnej uczniów.

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów w związku z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej

w publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1591)z późniejszymi zmianami.

 Analiza dokumentacji uczniów.

 Gromadzenie informacji poprzez wywiady z rodzicami oraz rozmowy z wychowawcami.

 Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole.

 Koordynowanie pracy zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami wystawionymi przez Poradnie Psychologiczno-

Pedagogiczne.

 Czuwanie nad realizacją zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynikających z badań przeprowadzonych wśród uczniów.

 Sporządzenie wykazów uczniów z rodzin mających trudną sytuację materialną, z rodzin objętych kuratelą sądową, uczniów

drugorocznych, objętych zajęciami pomocy psychologiczno –

pedagogicznej.

 Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych w celu

określenia przyczyn niepowodzeń szkolnych i wspieranie uczniów zdolnych.

 Koordynowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno –

pedagogicznej dla uczniów zdolnych i mających trudności w nauce.

 Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne.

 Prowadzenie zajęć dla uczniów rozwijających umiejętności uczenia się – „Techniki uczenia się”.

Wrzesień Cały rok szkolny Wrzesień/cały rok szkolny

Cały rok szkolny

(2)

Realizacja kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnościami

 Praca w zespołach planujących i koordynujących organizację kształcenia specjalnego.

 Współtworzenie

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz IPET .

Dbanie o realizację obowiązku szkolnego.

 Udział w pracach zespołu wychowawczego poprzez stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez

uczniów.

 Informowanie rodzica o

opuszczeniu przez ucznia terenu szkoły.

 Ustalenie przyczyn długich absencji uczniów w szkole.

 Wywiady i rozmowy z wychowawcami, rozmowy z rodzicami.

Cały rok szkolny

Udzielanie rodzicom wsparcia w

rozwiązywaniu

trudności w wychowaniu własnych dzieci.

 Rozmowy indywidualne z rodzicami na temat samopoczucia w klasie, szkole, zachowania i nauki dzieci–

porady i konsultacje pedagogiczne.

 Pomoc w wypełnianiu dokumentacji niezbędnej do skierowania uczniów mających trudności w nauce do Poradni Psychologiczno –

 Udzielanie porad jak motywować dzieci do nauki, jakie wzmocnienia pozytywne stosować, jak pracować w domu z dzieckiem mającym trudności w nauce.

Cały rok szkolny

Współudział w

realizacji planu zespołu wychowawczego szkoły.

Udział w programach i akcjach profilaktycznych.

 Współpraca z zespołem wychowawców.

 Aktualizacja Punktowych Zasad Oceny Zachowania.

 Koordynowanie działań w związku z udziałem szkoły w programie

„Trzymaj formę” realizowanym przy współpracy z Powiatowa Stacją Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomsku .

Cały rok szkolny

(3)

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień.

 Profilaktyczny konkurs plastyczny przy współpracy z Gminną Komisją rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Gidlach dla klas IV - VIII „Żyje bez uzależnień ”.

 Organizacja spotkań

profilaktycznych dla uczniów kl.IV- VIII .

 Współorganizacja z nauczycielem informatyki „ Dnia Bezpiecznego Internetu” .

Grudzień

Udzielanie pomocy wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych.

 Obserwacja zachowań pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy

indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych i innych spotkaniach z klasą.

 Analizowanie wyników nauczania i ocen z zachowania, rozmowy z rodzicami, uczniami, nauczycielami, wywiady, udział w zebraniach rodziców i radach pedagogicznych, porady wychowawcze.

 Prowadzenie lekcji na tematy wychowawcze i profilaktyczne ważne i interesujące młodzież.

 Udostępnianie wychowawcom i nauczycielom literatury

specjalistycznej i pomocy dydaktycznych.

Cały rok szkolny

Wg. potrzeb

Wg. potrzeb

Wg. potrzeb

Udzielanie pomocy wychowawcom w zakresie diagnozowania zespołu klasowego, integracji zespołów klasowych

a także pomocy w pracy z uczniami

sprawiającymi trudności wychowawcze.

 Pomoc w konstruowaniu narzędzi diagnostycznych.

 Udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

 Konsultacje pedagogiczne dotyczące pomocy uczniom sprawiającym trudności

Wychowawcze i pracy z nimi.

 Działania integrujące klasy.

Cały rok szkolny

Wg. harmonogramu pracy zespołu

Stosownie do potrzeb

wychowawców Udzielanie pomocy

uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych.

 Zabawy psychologiczne, interakcyjne, integracyjne w czasie lekcji wychowawczych.

 Rozmowy indywidualne z uczniami.

Wg. potrzeb

Wg. potrzeb

(4)

Współpraca z dyrekcją szkoły i nauczycielami, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim w zakresie działalności profilaktycznej.

 Planowanie działań

profilaktycznych, ewaluacja, tworzenie i realizacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły.

 Lekcje wychowawcze dotyczące Praw Dziecka, Praw i Obowiązków Ucznia.

 Spotkania indywidualne, konsultacje z rodzicami dotyczące zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci,

sposobów aktywnego słuchania własnego dziecka, poprawy komunikacji.

Wrzesień

Cały rok szkolny

Stosownie do potrzeb

uczniów i rodziców.

Diagnoza zjawisk

niepożądanych w szkole.  Przeprowadzenie badań dotyczących zjawiska przemocy, uzależnień, zachowań autodestrukcyjnych, izolacji, integracji, bezpieczeństwa, samopoczucia w szkole.

Wrzesień

Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły.

 Policją.

 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

 Sądem Rodzinnym.

 Kuratorem sądowym

 Psychologiem

 Asystentem rodzin

 Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gidlach -

Cały rok Szkolny

Pomoc materialna.

Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 Informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze

uzyskania zasiłków, stypendium i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnym i udzielającymi wsparcia materialnego i rzeczowego.

 Udział w posiedzeniu Komisji Stypendialnej.

 Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gidlach.

Wrzesień/

cały rok szkolny

(5)

Ewaluacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego

 Opracowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań wśród uczniów, rodziców i nauczycieli na temat realizacji Programu

Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły.

Wrzesień/Październik

Realizacja doskonalenia zawodowego

 Udział w WDN

 Prowadzenie szkoleń RP

 Udział w szkoleniach wewnętrznych

Cały rok Szkolny

Realizacja innych zadań wynikających ze Statutu Szkoły

 Współpraca z organizacjami szkolnymi.

 Praca w zespołach nauczycielskich i komisjach- Członek Zespołu ds.

Ewaluacji Wewnętrznej Szkoły.

 Rzecznik Praw Ucznia.

 Koordynator ds. Bezpieczeństwa w Szkole.

Cały rok Szkolny

Organizacja pracy własnej  Wzbogacanie bazy pomocy terapeutycznych oraz zasobów biblioteczki pedagoga.

Cały rok Szkolny

Zadania dodatkowe  Wychowawca świetlicy szkolnej.

 Członek Zespołu

Interdyscyplinarnego Gminy Gidle.

Cały rok Szkolny

Cytaty

Powiązane dokumenty

Emilia Tomaszewska.. planu pracy szkoły Monika Sowa – przewodnicząca Agnieszka Szewczak.

Wychowawcy klas, pedagog szkolny nauczyciele wychowawcy klas wychowawcy klas Dyrektor szkoły, nauczyciel WDR nauczyciele. cały rok cały rok cały rok

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia

Prowadzenie zajęć dla uczniów klasy III Branżowej Szkoły oraz klas IV Technikum na temat: „Radzenie ze stresem”. Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych wspierających

- przygotowanie pocztu sztandarowego - przygotowanie części oficjalnej - upominki dla klas VIII. Opiekun SU, członkowie

Organizacja Rejonowego (może wojewódzkiego) Konkursu Przedmiotowego z Chemii. Konkurs plastyczny „Maska karnawałowa” dla uczniów klas I – III.. Organizacja pierwszego dnia

Planowany język obcy nowożytny nauczany dwujęzycznie.. Planowany

Zwiększenie liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Ślesin i uatra kcyjnienie oferty przedszkola poprzez. organizowanie dodatkowych

 Stwarzanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych ,prowadzących do zaspokajania naturalnej ciekawości, inspirowanie aktywności i samodzielności, kształtowanie

Poznanie dziecka i rozpoznanie jego warunków życia i nauki: Rozpoznanie sytuacji materialnej i środowiska rodzinnego uczniów poprzez: wywiady z nauczycielami, wychowawcami,

Ścisła współpraca z dyrekcją szkoły, n-lami, rodzicami, Sądem dla Nieletnich, Zespołem Obsługi Szkół w Radziłowie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, dotyczącą

10.25 12.30 Zajęcia programowe, kończenie prac z poprzedniego dnia, przygotowanie pomocy do zajęć, zajęcia

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów. Diagnozowanie sytuacji

szczególnej opieki(szczególnie zdolnych mających, trudności dydaktyczne, sprawiających kłopoty wychowawcze, zagrożonych demoralizacją wywodzących się z

Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów mającymi poważne trudności z nauką oraz sprawiającymi kłopoty wychowawcze4. Realizacja programu we współpracy z PSSE Dębica

Barbara Rogalska Aleksandra Strońska Elżbieta Gacek Sylwia Śliwa Paulina Gibas Dagmara Kubica Joanna Popławska - Owczarz. Maria Dudek Maria Dudek

wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.- Kształtowanie podstawowych umiejętności

Celem ogólnym doradztwa zawodowego w jest przygotowanie uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, Technikum na podbudowie gimnazjum oraz ośmiokla- sowej szkoły podstawowej do świadomego

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

 Przybliżenie postaci papieża Świętego Jana Pawła II. Przypomnienie przesłania moralnego i zwrócenie uwagi na wartości ponadczasowe jego pontyfikatu: miłość,

uprawniająca do dostosowania warunków lub formy egzaminu maturalnego do 7 lutego 2022 Nanoszenie zmian w. deklaracjach – deklaracja ostateczna do 7 lutego

Plastyczno–językowy konkurs na najciekawszą kartkę bożonarodzeniową w języku angielskim, języku rosyjskim lub języku niemieckim w kl. angielskim

- udzielanie pomocy doraźnej uczniom, pomoc w odrabianiu prac domowych, - prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej celem usprawnienia zaburzonych funkcji, - prowadzenie