• Nie Znaleziono Wyników

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "I. Nazwa oraz adres zamawiającego."

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

pn. „

usuwanie awarii, wykonywanie napraw konserwacji i remontów bieŜących oraz utrzymanie instalacji wod-kan, gazu i centralnego ogrzewania w gotowości eksploatacyjnej w zasobach własnych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Szczecinku łącznie z dyspozycyjnością tj. usuwanie awarii po godz. 1500 w dni robocze, całodobowo w dni wolne od

pracy w niedzielę i święta

”.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Zamawiającym jest: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Cieślaka 6b, 78-400 Szczecinek. REGON 330582529, NIP 673-15-97-062, tel. 0-94 37412-12, faks 0-94 37412-12, adres internetowy:

www.zgm-tbs.szczecinek.pl adres, pod którym moŜna uzyskać dalsze informacje, SIWZ oraz złoŜyć oferty: zgodny z adresem jak wyŜej.

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest : usuwanie awarii, wykonywanie napraw konserwacji i remontów bieŜących oraz utrzymanie instalacji wod-kan, gazu i centralnego ogrzewania w gotowości eksploatacyjnej w zasobach własnych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Szczecinku łącznie z dyspozycyjnością tj. usuwanie awarii po godz. 1500 w dni robocze, całodobowo w dni wolne od pracy w niedzielę i święta.

2. Wykonawca udziela: 12 - miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszą umową, liczone od daty odbioru , a na uŜyte materiały zgodnie z gwarancją producenta.

3. Szczegółowe wykazy nieruchomości stanowiące załączniki do SIWZ :

załącznik Nr 1A – budynki własność Spółki – 45 mieszkalne i 3 uŜytkowe - a w nich 456 lokali, załącznik Nr 1B – budynki własność Miasto – 76 mieszkalnych i 11 uŜytkowych - a w nich 477lokali,

załącznik Nr 1C – budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem Spółki – 218 mieszkalnych - a w nich 3 279lokali, załącznik Nr 1D – budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta – 26 mieszkalnych - a w nich 206 lokali, załącznik Nr 1E – budynki wspólnot mieszkaniowych własność osoba fizyczna - 10 mieszkalnych - a w nich 130 lokali.

4. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego w wysokości nie większej niŜ 50% wartości przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, realizowanego w zasobach własnych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Szczecinku.

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

Przedmiotem zamówienia jest - robota budowlana

45.33.00.00 - 9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne.

IV. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający określa następujący termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

Wykazujące spełnianie przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

(2)

1. Spełnianie warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych mających w swoim zakresie usuwania awarii, wykonywania napraw konserwacji i remontów bieŜących instalacji wod-kan, gazu i centralnego ogrzewania w zakresie robót budowlanych , niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia o wartości nie mniejszej niŜ 30%

wartości oferty potwierdzonej, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3. Dysponowanie osobami posiadającymi :

- uprawnienia budowlane ( branŜowe ) zgodnie z § 62 ust. 4 Prawo Budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie , tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej. Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie stwierdzające członkostwo w Izbie InŜynierów Budownictwa.

4. Posiadanie opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŜ 100 000,00 zł, oraz zobowiązuje się , Ŝe po upływie waŜności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, ubezpieczenie będzie odnawiane na kwotę nie niŜszą niŜ 100 000,00zł przez cały okres trwania umowy.

Wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

5. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków oraz sprawdzenia kompletności i poprawności na podstawie dostarczonych oświadczeń lub dokumentów. Warunki będą oceniane wg formuły spełnia-nie spełnia.

Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich tych warunków.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

1. Oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;

2. Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

3. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4. Oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

5. Opłaconej polisy( wraz z dowodem wpłaty za ubezpieczenie ), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

UWAGA - spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie oceniane łącznie z dowodem zapłaty, o ile wprost z treści polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu nie będzie wynikało, Ŝe jest ona opłacona .

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

6. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

7. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

(3)

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w sekcji VI pkt. 6 i 7.

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VI 7 przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe:

a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia /konsorcjum, spółka cywilna/ zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku kaŜdy z partnerów musi osobno złoŜyć dokumenty lub oświadczenia wymienione w sekcji VI 1, 6 i 7. Pozostałe dokumenty lub oświadczenia mogą być złoŜone wspólnie. Wówczas kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między uczestnikami konsorcjum a zamawiającym będą się odbywać za pośrednictwem pełnomocnika.

A. Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Spis treści.

2. Wypełniony formularz ofertowy.

3. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy, w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

4. Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom, z określeniem rodzaju, zakresu i ilości robót .

5. Oryginał dokumentu wniesienia wadium lub kopia przelewu bankowego.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

3. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia, wysłanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji na numer faxu wskazany przez Wykonawcę w ofercie uznaje się za skutecznie przesłane i doręczone gdy Zamawiający uzyskał raport przesłania z wynikiem pozytywnym.

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami ze strony zamawiającego jest: Danuta Polcyn, w godz. 0800-1400, tel. (0-94) 37 412 12.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5.000,00 zł.

1. Wadium naleŜy wnieść przed terminem składania ofert .

2. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275).

(4)

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – Kredyt Bank S.A.

I Oddział w Koszalinie Filia nr. 7 w Szczecinku ul. A. Krajowej 6 , 78-400 Szczecinek numer rachunku 50 1500 1096 1210 9006 3329 0000. Oznacza to, Ŝe przed terminem składania ofert na koncie zamawiającego muszą się znaleźć pieniądze przelane tytułem wadium.

4. Zamawiający wymaga w przypadku wniesienia wadium w innej formie niŜ pieniądzu wadium nieodwołalnego i bezwarunkowego, z którego wynika, Ŝe roszczenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp z o.o. zostanie zaspokojone bez obowiązku spełnienia jakichkolwiek warunków związanych z oceną zasadności roszczenia przez wykonawcę oraz warunków, które nie są w nim wymienione. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

IX. Termin związania ofertą.

Zamawiający określa dla wykonawcy termin związania ofertą na 30 dni od daty terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3. Ofertę składa się pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej w języku polskim.

4. Oferta musi być podpisana przez osobę upowaŜnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

5. Wszystkie oświadczenia i dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

6. Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez wykonawcę.

7. Oferta powinna być napisana czytelnie, techniką trwałą oraz zszyta w sposób uniemoŜliwiający rozłączenie się kartek.

8. W ofercie naleŜy zachować kolejność i numerację punktów jak w SIWZ dołączając na początku spis treści. Oferta powinna być złoŜona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracji podlegają wyłącznie strony zapisane.

9. Do oferty naleŜy załączyć dokumenty wymienione w sekcji VI SIWZ warz z dokumentem potwierdzenia wpłaty wadium.

10. Ofertę złoŜyć w zamkniętej kopercie, która powinna być opatrzona napisem „.usuwanie awarii, wykonywanie napraw konserwacji i remontów bieŜących oraz utrzymanie instalacji wod-kan, gazu i centralnego ogrzewania w gotowości eksploatacyjnej w zasobach własnych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o . ul. Cieślaka 6b w Szczecinku” oraz identyfikacją wykonawcy.

11. Wszelkie zmiany do juŜ złoŜonej oferty lub wycofanie oferty mogą być wniesione w zamkniętej kopercie oznaczonej „.usuwanie awarii, wykonywanie napraw konserwacji i remontów bieŜących oraz utrzymanie instalacji wod-kan, gazu i centralnego ogrzewania w gotowości eksploatacyjnej w zasobach w zasobach własnych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o . ul. Cieślaka 6b w Szczecinku” - wycofanie”.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp . z o.o., ul.

Cieślaka 6b , 78-400 Szczecinek ( biuro obsługi lokatora ) w terminie do dnia 30 – 07 - 2010r do godz. godz. 1000. 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. 8 w dniu 30 – 07 - 2010r, godz. 1200.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. W Formularzu oferty ( wzór załącznik do SIWZ ) naleŜy podać cyframi i słownie w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku : cenę oferty brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia , wynikającego z formularza cenowego, a takŜe wskaźnik kosztu zakupu ( kz ) – maksymalna wartość wskaźnika nie moŜe być wyŜsza niŜ 10%.

U W A G A : JeŜeli w Formularzu oferty miejsce do wpisania wskaźnika kosztów zakupu ( kz ) nie będzie wypełnione – Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca zadeklarował „ kz=0”.

2. W Formularzu cenowym (wzór - załącznik do SIWZ) naleŜy podać w tabeli i przyjąć do obliczeń - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

- R – (zł) godzinową stawkę robocizny kosztorysowej w zł, bez narzutów, - Kp – (%) wskaźnik narzutów kosztów pośrednich, liczony od R i S, - Z – (%) wskaźnik narzutu zysku, liczony od R, S, Kp,

- Rzn – (zł) godzinową stawkę robocizny kosztorysowej z narzutami kosztów pośrednich i zysku, wyliczoną zgodnie ze wzorem:

Rzn = R + (R x Kp) + (R+ (R x Kp)) x Z

- Cn (zł) – cenę ofertową netto ( Cn = Rzn x ILr – g), tj. iloczyn godzinowej stawki robocizny kosztorysowej z narzutami

(5)

- C (zł) – wartość oferty brutto, tj. cena ofertowa netto (Cn) powiększona o naleŜny podatek VAT, która posłuŜy do wyboru oferty najkorzystniejsze

- ILr-g – (godz.) – szacunkowa ilość roboczogodzin, którą naleŜy przyjąć do celów obliczenia wartości brutto oferty:

22 770 godzin.

3. Cena oferty winna obejmować wynagrodzenie za obowiązki Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, będące iloczynem szacunkowej ilości roboczogodzin przyjętej do celów obliczenia wartości brutto oferty i godzinowej stawki robocizny kosztorysowej z narzutami kosztów pośrednich i zysku (wyliczone zgodnie z powyŜszym wzorem), które zostaną przyjęte do rozliczenia robót zleconych przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w:

– niniejszej specyfikacji, – projekcie umowy.

4. Cena oferty przedstawiona przez Wykonawcę (podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, zawierająca podatek VAT .

6. Zamawiający dla celów sporządzenia i porównania ofert przyjął wykonywanie robót w budynkach i lokalach mieszkalnych i określił 7% stawkę VAT dla przedmiotowych robót.

7. Wykonawca moŜe podać tylko jedną cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.

8. Cena oferty i wskaźnik kosztów zakupu posłuŜą do wyboru najkorzystniejszej oferty, natomiast do rozliczeń za poszczególne prace w trakcie realizacji umowy stosowane będą: godzinowa stawka robocizny kosztorysowej, wskaźnik narzutów kosztów pośrednich, wskaźnik narzutów zysku podane w formularzu cenowym, zgodnie z warunkami rozliczeń zawartymi we wzorze umowy.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie podlegać waloryzacji.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert rozpatrywanych i nie odrzuconych (spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego), wyłącznie na podstawie niŜej wskazanych kryteriów:

Cena oferty - 90% = 90 pkt Wskaźnik kosztów zakupu - 10% = 10 pkt

2. Ocena ofert będzie dokonana komisyjnie i będzie przebiegała następująco:

KaŜdej rozpatrywanej ofercie komisja przyznana punkty za:

a). cenę oferty wg poniŜszego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

najniŜsza cena oferty [ zł ]

ilość pkt oferty badanej --- x 90 pkt badana cena oferty [ zł ]

najniŜszy wskaźnik kosztów

ilość pkt oferty badanej --- x 10 pkt badany wskaźnik kosztów

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą ilość punktów w dwóch kryteriach.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy dopełni ustalone warunki zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

3. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek przed podpisaniem umowy dostarczenia zamawiającemu umowy regulującej współpracę – umowa konsorcjum.

Umowa regulująca współpracę - umowa konsorcjum musi w szczególności zawierać poniŜsze warunki:

1. Strony umowy z oznaczeniem lidera.

2. Cel zawarcia umowy.

3. Okres obowiązywania umowy konsorcjum

4. Solidarną odpowiedzialność kaŜdego z wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia wobec zamawiającego za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

5. Wyłączenie moŜliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

(6)

1. Zamawiający będzie Ŝądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości zamówienia ( ceny całkowitej podanej w ofercie ).

2. Zabezpieczenie będzie obowiązywało od dnia podpisania umowy do 30 dni po wykonaniu zamówienia.

3. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – –Kredyt Bank S.A. I Oddział w Koszalinie Filia nr. 7 w Szczecinku ul. A. Krajowej 6 , 78-400 Szczecinek numer rachunku 50 1500 1096 1210 9006 3329 0000. Oznacza to, Ŝe przed terminem podpisania umowy na koncie zamawiającego muszą się znaleźć pieniądze przelane tytułem zabezpieczenia.

5. Zamawiający wymaga w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niŜ pieniądzu zabezpieczenia

nieodwołalnego i bezwarunkowego, z którego wynika, Ŝe roszczenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

zostanie zaspokojone bez obowiązku spełnienia jakichkolwiek warunków związanych z oceną zasadności roszczenia przez wykonawcę oraz warunków, które nie są w nim wymienione.

Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy.

Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie z środków wniesionych na zabezpieczenie naleŜytego wykonania zobowiązań umowy.

6. Po wykonaniu zamówienia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wartość w wysokości 30 % zabezpieczenia do wygaśnięcia okresu rękojmi za wady.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeŜeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 . Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeŜeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeŜeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

XXIV. Informacja o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

(7)

XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. Wskazanie przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom z określeniem rodzaju, zakresu i ilości robót.

W takim przypadku:

1. Wykonawca przedstawi w ofercie zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą wraz z określeniem rodzaju, zakresu i ilości robót.

2. Podmiot zawierający umowę z podwykonawcą ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

3. Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego oraz udzielenie przez wykonawcę cesji płatności dla podwykonawcy.

4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego i wykonawcy.

_________________________________

Zatwierdzam

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu

Etap I: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i złoŜeniem właściwemu organowi Zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania