• Nie Znaleziono Wyników

ż ż ż ń ń Ł ń ń ż Ż ń ż ń Ż Ż

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ż ż ż ń ń Ł ń ń ż Ż ń ż ń Ż Ż"

Copied!
10
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Spis treści:

I. OPIS TECHNICZNY l. Podstawaopracowania 2. Zakłesopracowania

3. Opis zaprojektowanej instalacji 4. Urządzenia

5. lnsta|acja chłodnicza. Przewody, obudowa, izo|acja 6, Węzeł glikol.woda

7. lnstalacja wod-kan.

8. Instalacje elektryczne -wyĘczne II. oBLICZENIA. DoBÓR URZADZEŃ

l. Zestawienie pomieszczeń objęĘch klimatyzacją, dobór klimakonwektorów 2. Agregat chłodniczy

3. Węzeł glikol.woda

4. Zestawienie zaworów równoważących STAD 5. Zestawienie zapotrzebowania prądu

III. WYKAZ ELEMENToW I URZADZEŃ.

W. SPIS RYSUNKOW:

l. Rzutkondygnacji I 2. Rzutkondygnacji II 3. Rzut kondygnacji III 4. Rzutkondygnacji IV 5. Rzut wenĘlatomi 6. Przekrój A-A

7. Schemat instalacji chłodniczej

(2)

do projektu wykonawczęgo instalacji klimatyzacji pomieszczen łóżkowych i personęlu w Nowym Budynku Szpitala Miejskiego w Nysie.

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy został opracowany w oparciu o : - Umowa o dzieło Nr D.E.241.||/20|6

- Projekt architekturyo autor mgr inż. arch. Tadeusz Pawlik, 2007 r.

. Rozporz4dzenie M.Z. z dniaZL częrwca 2005r (Dz. Ustaw nr116/05)

- Rozporządzenie M.I. z dnia 12 kwietnia 2002 ,,w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaó budynki i ich usytuowanie''(Dz. Ustaw nr75102) - uzgodnieniazUżytkownikiem

2. Zakres opracowania

Instalacja klimatyzacji zostaŁa zaprojektowana dla pońieszczeń łóżkowych, gabinetów i pomieszczeń personelu na kondygnacjach I, II, III i IV. Projekt nie obejmuje pomieszczeń w Przyziemiu.

Projekt wykonawczy zawiera opis instalacji, obliczenia ilości chłodu w poszczególnych pomieszczeniach, dobór klimakonwektorów, obliczenia hydrauliczne instalacji, wyĘczne dla pozostaĘch instalacji towarzyszących i btanŻ oraz rysunki z usytuowaniemurządzeń i trasą przewodów.

3. Opis zaproiektowanei instalacii

Wszystkie pomieszczenia budynku są obecnie wentylowane układami nawiewno.

wywiewnymi z odzyskiem, zapewniającymi 1,5-3,0 wymian powietrza na godzinę (układy Nl/Wl i N3/W3). W okresie lętnim taka ilośó powietrza nie jest w stanie odprowadzió zysków ciepła od ludzi i nasłonęcznienia, temperatura powietrza w pomieszczęniach wzrasta często powyżej zewnętrznej, co powoduje niezadowolenie chorych i personelu.

W celu poprawy warunków temperaturowych zaprojektowano k|imaĘzację opartą na systemie wewnętrznych urządzeń podsufitowych (klimakonwęktorów - z chłodnicą i wentylatorem)' które pracują na powietrzu obiegowym i utrzymują zadaną temperaturę w pomieszczęniu. Dobrano urządzenia podsufitowe (na korlarzu kasetonowe) w estetycznej obudowie, zapewniające komfort temperaturowy, bez przeciągów (chłodne powietrze rozchodzi się pod sufitęm i nie występuje bezpośredni nawiew na ludzi).

Zastosowanę klimakonwektory posiadają cerĘrfrkat Eurovęnt na kaŻde urządzenie, klimakonwektory zostaĘ dobrane na śrędnim biegu dla temperatury wejściowej 7 stopni wyjściowej |f stopni. Klimakonwektory wyposazone są w regulowane kięrownicę powietrza, zawory regulacyjne 3-drogowe z siłownikami a wentylatory posiadają silniki 3- biegowe. Kazde urządzenie ma zabudowany sterownik (VMF-EI lub VMF-E0, z komunikacją Modbus RTU) i dostarczane jest z panelem ściennym (VMF-E4) z wyświetlaczem do nastawy temperatury.

Żrodłęm chłodu dla klimakonwektorów jest istniejący agregat chłodniczy typ CHA/K 524-PSI+PS kompaktowy z modutem hydraulicznym (pompa, zbiornik 600 I, naczynie

(3)

4

wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa), chłodzony powietrzem, ustawiony na dachu budynku obok maszynowni wentylacyjnej. Układy wenĘlacyjne' Nl i N3 pozostają, ale bez chłodzenia, spełniając rolę jedynie wentylacji czyli dostarczają świeie powietrze potrzebne ze wzg|ędow higienicznych. Chłodnice w tych centra|ach zostaną zaślepione a chłód skierowany do klimakonwektorów' W przyziemiu pozostaje wenty|acja zchłodzeniem wg projektu podstawowego realizowana układęm N2/W2.

Istniejący agregat chłodniczy pracuje na glikolu o stęzeniu 3oyo i parametrach 6lnjc.

Nalezy go przestawić na niisze parametry 5/100C w celu uzyskania większej wydajności chłodniczej i odpowiedniej różnicy temperatur między czynnikiem chłodz4cym a wodą do urządzeń. Ponięważ do pomieszczeń chorych nie należy wprowadzaó glikot]r zastosowano wymiennik płytolvy glikol-woda, który wyĄwarua wodę o parametrach 7|DUC do zasilania

poszczegóInych klimakonwektorów. Wymiennik g|ikol-woda będzie zamontowany do ściany maszynowni na konstrukcji stalowej. Przewody z glikolem, zasi|ające wymiennik _ f x s80, na|eŻy wpiąć do istniejących przewodów chłodniczych (2 x ol00) prowadzonych od agregatu do central k|imatyzacyjnych. Przewody wychodz4ce z wymiennika (2 x o80) prowadzące wodę należy doprowadzić do szachów instalacyjnych i dwoma pionami wCHl i wCH2 rozprowadzić po pomieszczeniach zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Na poszczególnych kondygnacjach przewody chłodnicze naleźry prowadzić ponad stropem podwieszonym a klimakonwektory montować nad drzwiami zgodnie z DTR producenta.

Zestawienie klimakonwektorów _Tabela nr 1.

4. Urzadzenia

Agregat chłodniczy:

Istniejący' typ CHA/K 524-PSI+PS, kompaktowy z modutem hydrau|icznym (pompa, zbiornik 600|, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa), firmy CLINT.

Wszelkie prace ptzy agregacie chłodniczym na|eŻy powierzyc osobom do tęgo przeszkolonym.

Pompa obiegowa:

Zastosowano pompę obiegową do wody zimnej Ęp LP65-125/|04 firmy Grundfos. Pracę tej pompy na|eŻy spiąć z pracą agręgatu chłodniczego.

Klimakonwektorv:

Zastosowano klimakonwektory podsufitowe typ FCX oraz kasetonowe typ FCL firmy Aermec. Do projektu załączono dane techniczne i dokumenty potwierdzające, Że poszczególne mode le posiadaj ą odpowiedni ceĘfi kat Euroventu.

Wvmiennik płvtowv:

Zastosowano wymiennik pĄrtowy firmy Alfa Laval typ cBll0-l20H. Dane techniczne w części II projektu.

5. Instalacia chłodnicza. Przewody. obudowa. izo|acia

Czynnik chłodniczy (glikol 30%) o parametrach 6ln0c zasi|a obęcnie chłodnice w centralach k|imatyzacyjnych nawiewnych Nl, N2 i N3. NalęŻy pozostawić zasilanie centrali N2 a centralę N[ i N3 odciąó od insta|acji chłodniczej' Serwis urządzeń chłodniczych musi obnizyć parametry pracy agręgatu do 5/lOUC.

W budynku instalację chłodniczą wykonać z rur stalowych czarnych wg PN/H - 74200, łączonych przęz spawanie. Przewody montowaó do ścian lub stropów za pomocą uchwyów z ptzekładką gumową ( na styku z rurą) dla zapobieżenia wykraplaniu się wody.

Przewody magistralne na kondygnacjach zamontowaó w korytarzu w przestrzeni sufitu

(4)

6.

podwieszanego' W pomieszczeniach przewody obudować np. korytkami e|ektrycznymi biatymi, przy urządzeniach zamontować odpowietrzniki automatyczne. Instalację zaizolować, otulinami elasĘcznymi z kauczuku np. firmy K-FLEX |ub Armaflex AC firmy ARMSTRONG. Grubośó izo|acji 13 mm' Izolacja musi spetniaó warunek paroizolacji (zamknięte pory). Zmontowaną insta|ację przepfukać dwukrotnię, oczyścić filtr siatkowy i poddać próbie szcze|ności na zimno i gorąóo na ciśnienie 6 bar.

Do wykonania instalacji chłodniczej można stosowaó inne materiaty np. przewody z polipropylenu PP-3, PNl0.

Rurv stalowe Przewodv PP-3

s 1 5 20 x 1,9

afj

25 x2.3

s25 3 2 x 2 . 9

s32 40 x3.7

a40

50 x 4,6

a50

63 x 5.8

o80 75 x6,8

Uwaga:

Nalezy odciąó doptyw czynnika chłodniczego do centra| Nl iN2.(zaślepić lub zamknąć zawory).

Węzeł glikol.woda

W maszynowni wentylacyjnej nad IV piętrem na|eiy wykonać węzeł glikol-woda na bazie wymiennika pĘltowego firmy A|fa Lava|' Po jednej stronie richodzi glikol o stężeniu 30% i parametrach 5i l00C a po stronie odbioru otrzymujemy wodę o parametrach7l|fjC do zasilania klimakonwęktorów. Wymiennik na|ezy zańontować na konstrukcji sta|owej przykręconej do ściany maszynowni. Przęd wymiennikiem zamontować filtroodmulnik oraz zawór równoważący STAD. Po stronie wodnej zamontować pompę obiegową.

Instalacia wod-kan Skroplinv:

obok instalacji chłodniczej poprowadzió insta|ację odptywu skroplin przewodami z klejonego PVC (z syfonami ) i włączyć w odpĘw pod najbliż,żą u-y*ulką (nad syfonem umywalki), zgodnie z rysunkami. Przewody skroplinowe prowadzić ze spadkiem (3-5%.) i bez zaginania. Przy jednostkach wewnętrznych można zastosować przewody elastyczne zbrojone.

Instalacie elektryczne - wvtvczne Kable sterownicze i zasilaiace:

KaŻdy klimakonwektor ma wbudowaną skrzynkę zaciskową, do której na|eżty doprowadzić kabel zasi|ający l,5 mmz,7-Żyło*y. Iv1iędzy sterównikiem w klimakonwektorzę a panelem na ścianie na|eŻy połoŻyó kabe| 2-żyłowy ekanowany 0,7 mmz.

7.

(5)

6

Zasilanie elektrvczne:

Należy doprowadzić zasilanie elektryczne do pompy'.'obiegowej a od pompy kabe|

sterowniczy do agregatu (lub szĄ SAK).

Serwis istnieiącego agregatu chłodniczego:

- zmiana parametrów pracy agregatu chłodniczego z 6l120C na 5/100C

- spięcie elektryczne stęrowania pracą pompy ze sterowaniem agregatem chłodniczym.

W momencie stańu agregatu chłodniczego musi jednoczęśnie ruszl pompa obiegowa wodv do k|imakonwektorów.

opracowała:

mgr inŻ, Iwona Ziętkowska

II. oBLICZENIA. DoBoR URZADZEŃ.

1. Zestawienie pomieszczeń obietvch klimatyzacia. dobór klimakonwektorów Dobrano k|imakonwektory sufitowe typ FCX oraz kasetonowe Ęp.FCL firmy Aermec.

Tabela nr 1

L.p. Nr pom. Nazwa F,

m' QcH,

kw

Klimakonwektor N, Piętro I

w

I 1.02 Korytarz (kaseta)

s0.00

FCL82 1 5 0

2 1.06 Sala 4.łózkowa 29,86 3.28 FCX42U 57

J l.09 Sala 4-łóikowa 30.15 3,32 FCX42U 57

4 1 . 1 1 Sala 4-łózkowa

30.1 s

J . J Z FCX42U 57

5 t . t 4 Sala 4-łózkowa 29,86 3.00 FCX42U 57

6

r.26

Sala 4-łózkowa 29.85 3.28 FCX42U 57

r.29

Sala 4-łózkowa

29.8s

3.28 FCX42U 57

I 1 . 3 3 Sala 4-łózkowa 29.85 3,28 FCX42U 57

9 t.36 Izolatka 11.45

r.26

FCX32U 44

0 1 . 4 1 Pokói lekarski t8.12 2,00 FCX36U 44

I t.42 Gabinet zabiesowv 30.57 3.36 FCX42U 57

ĄL

r.43

Dvzurka oielesniarek 22.93 2.52 FCX36U 44

Ą t.46 SaIa 2-łóżkowa 8,09 2.00 FCX36U 44

4 1.47 Sala 2-łóikowa 7.95 1.97 FCX36U 44

5 1 . 5 0 Sala 2-łóŻkowa 7.95 1,97 FCX36U 44

6 1 . 5 1 Sa|a2-łóżkowa 8.09 2.00 FCX36U 44

I 1.54 Sa|a2-ł6żkowa 8.09 2.00 FCX36U 44

8 1.55 Sala 2-łózkowa 7.95 1.97 FCX36U 44

9

l.s8

Sala 2-łóikowa 7.95 1.97 FCX36U 44

20 1 . 5 9 Sala 2-łózkowa 8.09 2,00 FCX36U 44

53.28 1090

Pietro II

21 2.02 Korytarz (kaseta) 50.00 FCL82 1 5 0

22 f.06 Sala 4-łóżkowa 29.86 3.28 FCX42U 57

23 2.09 Sala 4-łózkowa

30.1 s

3.32 FCX42U 57

24 2 . t l Sala 4-łóikowa 30.1 5 ) ; z FCX42U 57

(6)

2',1 2.29 Sala 4-łóżkowa 29.85 3.28 FCX4ZU 57

28 z . 5 J Sala 4-łóikowa 29.85 3.28 FCX42U 57

29 2.36 Imlatka r1,45

r,26

FCX32U 44

30 2.41 Pokói lękarski 1 8 . 1 2 2,00 FCX36U 44

31 2.42 Gabinet zabiesowY 30,57 3.36 FCX42U 57

32 2.43 Dyzurka pie|ęgniarek 22.93 ) <') FCX36U 44

J J 2.46 Sala 2-łózkowa 8.09 2.00 FCX36U 44

34 2.47 Sala 2-łóżkowa 7.95 1,97 FCX36U 44

3 5

2.s0

Sala 2-łózkowa 7.95

r.97

FCX36U 44

36

2.5r

Sala 2-łóżkowa 8,09 2,00 FCX36U 44

) t 2.54 Sala 2-łóikowa 8,09 2,00 FCX36U 44

3 8 2.55 SaIaZ-łóżkowa '7.95 1.97 FCX36U 44

39 2.58 Sala 2-łózkowa 7.95 1 , 9 7 FCX36U 44

40 2.59 Sala 2-łózkowa 8.09 2.00 FCX36U 44

53.28 1090

Piętro III

4 1 3.02 Korvtarz (kaseta) 50.00 5.5 FCL82 1 5 0

42 3.06 Sala 4-łózkowa f9.86 3.28 FCX42U 57

43 3.09 Sala 4-łózkowa 30,1 5 3,32 FCX42U 5'l

3 . 1 l Sala 4-łózkowa 30.1 5 FCX42U ) t

45 3 . 1 4 Sala 4-łózkowa 29.86 3.00 FCX42U 57

46 3.26 Sala 4-łózkowa 29,85 3,28 FCX42U 57

47 3.29 Sala 4-łózkowa 29.85 3.28 FCX42U 57

48 3.33 Sala 4-łózkowa 29,85 3,28 FCX42U 57

49 3.36 lzolatka tl.45 7.26 FCX32U 44

50 3.41 Pokói lekarski 18.12 2.00 FCX36U 44

5 1 3.42 Gabinet zabiesowv 30.5',7 3,36 FCX42U 57

52 3.43 Dvzurka pielęsniarek 22.93 2.52 FCX36U 44

53 3.46 Sala 2-łózkowa 8.09 2.00 FCX36U 44

54 3.47 Sala 2-łózkowa

7.9s

1.97 FCX36U 44

55

3.s0

Sala 2Józkowa 7.95 1.97 FCX36U 44

56 3 . 5 1 Sala 2-łóżkowa 8.09 2.00 FCX36U 44

57 3.54 Sa|aZ-łóżkowa 8.09 2.00 FCX36U 44

5 8 3.55 Sala 2-łózkowa 7.95 1.97 FCX36U 44

59 3.58 Sa|aZ-łóżkowa 7.95

r.97

FCX36U 44

60 3.59 Sala Z-łózkowa 8.09 2.00 FCX36U 44

53.28 1090

Piętro fV

6 1 4.05 Gabinet zabiegowy 22.89 2.52 FCX36U 44

62 4.08 Gabinet zabiesowv 3 5 . t 6 3.87 FCX42U 57

63 4 . 1 0 Gabinet zabiegowy

29.r3

3.20 FCX42U 57

64 4 . 1 3 Gabinet zabiegowy 29.03 3.20 FCX42U 5'7

65 4.24 Sala 4-łózkowa 29.85 3,28 FCX4ZU 57

66 4.2',7 Sala 4-łózkowa

29.8s

3.28 FCX42U 57

67 4.33 Sala 4-łózkowa

29.8s

3.28 FCX42U 57

68 4.32 Sala 3-łózkowa 27.39 3.00 FCX42U 57

69 4.34 Pokói pielęeniarek 22.18 2.44 FCX36U 44

70 4.35 Pokói odwiedzin 20.60 f,27 FCX36U 44

7 l 4.37 Gabinet zabiesowy 30.20 ) . J L FCX42U 57

72 4.38 Gabinet zabiegowy 22.93

f.s2

FCX36U 44

(7)

73 4.39 Pokói oielesniarek 21.28 2,34 FCX36U 44

74 4.41 Sala 2-łózkowa 17,48 1,92 FCX36U 44

75 4.42 Sala 2-łózkowa 17.28 1,90 FCX36U 44

76 4.45 Sa|aZ-łóżkowa 17,28 1.90 FCX36U 44

77 4.46 Sala 2.łózkowa t7 -51

r.92

FCX36U 44

78

4.s0

Sala 2-łózkowa 17.51 1.92 FCX36U 44

79 4 . 5 1 Sala 2-łózkowa 17.28 1.90 FCX36U 44

80 4.54 Sala 2-tóżkowa t7.28 1.90 FCX36U 44

8 l 4.55 Sala 2-łóżkowa 17.48

r.92

FCX36U 44

53,80 1028

Razem 213,64 4298

Zestawienie:

Klimakonwektor kasetonowy typ FCL8Z(z wbudowanym zaworem trójdrogowym) _ szt.3 Klimakonwektor sufitolvy typ FCX3ZU ł zawór trójdrogowy typ VCFal(kvs :2,5) - szt.3 Klimakonwektor sufitowy typ FCX36U ł zawór trójdrogowy typYCF42(kvs=2,5) _ szt.43 Klimakonwektor sufitolvy typ FCX4ZU ł zawor trójdrogowy typYCF4f(kvs:2,5) _ szt.32 Dane techniczne:

Model: FCX32U

Prędkość wentylatora ( 2 ): Średnia

Przepływ powietrza: 350 m3/h

Wydajność chłodnicza całkowita: 2,01 kW Wydajność chłodnicza jawna: l,57 kw Temperatura termometru suchego na wlocie: 27,00 "C Wilgotność względna powietrza na wlocie: 50,00 yo

Temperatura termometru mokrego na wlocie: 19,53 oC Temperatura termometru suchego na wylocie: 13,69 oC

Wilgotność względna powietrza na wy|ocie: 98,73 yo Temperatura termometru mokrego na wylocie: 13,57 "C Temperatura wody na wlocie/wylocie :

Przepływ wody:

Dane ogó|ne Rzedv:

34s llh,

Zawartość wody:

Podłączenia wodne:

Maksymalna moc silnika:

Prąd maksym a|ny 230Y l I l 50Hz:

Całkowity przepĘw powietrz- Prędkość,7l2l3: 260 1350 /450 m'/h Dane akusĘczne

Moc akustyczna(zgodna z EN ISo 96|4-2) Prędkość 1/2/3:

Ciśnienie akusĘczne .Prędkość l/2/3 :

Ciśnienie akusĘczne (poziom ważony A) w środowisktt przy kubaturze V : 85 mJ, czasie pogłosu t = 0,5 s,wspótczynniku kierunkowym Q : 2, z odległości r : 2.5 m.

Wymiary

Wysokośó x szerokość x głębokość: 520x980x220 mm, Masa netto: 20 kg Model: FCX36U

7,00112,00 "C, Glikol 0%

Spadek ciśnienia wody: 12,l0 kPa 3 sń.'

1 , 1 1 I

a ll2"

0,21 44W A

34,014u48 dB(A) 25,5132,5139,5 dB (A)

Prędkość wenĘlatora (2):

Przepływ powietrza:

Wydaj ność chłodnicza całkowita:

Wydaj ność chłodnicza j awna:

Temperatura termometru suchego na wlocie:

Wilgotność względna powietrza na wlocie:

Średnia 350 m3/h 2,35 kW

1,82 kw 27,00 "c

50,00 yo

(8)

Wilgotność względna powietrza na wylocie: 98,73 yo Temperatura termometru mokego na wylocie: 12,98 "C Temperatura wody na wlocie/wylocie : 7,00112,00 0c, Przeptyw wody: 403llh,

Dane ogó|ne Rzędy:

Spadek ciśnienia wody:

3 szt.

1 , 5 1 a 3/4', 0 , f 1 444W

26013501450 m3lh

Średnia 460 m3lh 3,04 kw 2,23kW 27,00 "c 50,00 yo 19,53 oC 12,66 "C 98,73 yo

Glikol: 0 % 20,40l<Pa

34,014v48 dB(A) 25,5132,5139,5 dB(A)

37/44/sl dB(A) 28,5/35,5142,5 dB(A) Zawariość wody:

Podłączenia wodne:

Maksymalna moc silnika:

Prąd maksym a|ny 230Y l I l 50Hz:

Całkowity przepĘw powietrza Prędkość _ |l2l3:

Dane akusĘczne

Moc akustyczna(zgodna z EN ISo 9614-f) Prędkośó 1/2/3:

Ciśnienie akustyczne Prędkośó l/2/3:

Ciśnienie akusĘczne (poziom ważony A) w środowisku przy kubaturze V = 85 m3, czasie pogłosu t:0,5 s,współczynniku kierunkowym Q: 2, z odległości r : 2.5 m.

Wymiary

Wysokość x szerokośó x głębokość: 520x980x220, Masa netto: 20 kg Model: FCX42U

Prędkość wentylatora (2):

Przepływ powietrza:

Wydaj ność chłodnicza całkowita:

Wydaj ność chłodnicza j awna:

Temperatura termometru suchego na wlocie:

Wilgotność względna powietrza na wlocie:

Temperatura termometru mokrego na wlocie:

Temperatura termometru suchego na wylocie:

Wilgotnośó względna powietrza na wylocie:

Temperatura termometru mokrego na wylocie: 12,55 "C

Temperatura wody na wlocie/wylocie: 7,00l|2,00 oC, Glikol: 0 oń Przepływ wody: 522 |lh, Spadek ciśnienia wody: 1 1,70 kPa Dane ogólne

Rzędy: 3 sń.

Zavlartość wody: l,48l

Podłączenia wodne: a 3l4"

Maksymalna moc silnika: 57 W

Prąd maksyma|ny 230Y/|/50Hz: 0,28 A

Całkowity przeptyw powietrza Prędkość _ |l2l3: 33014601600 m,lh Dane akusĘczne

Moc akustyczna(zgodna z EN ISo 96|4-2)PrędkośĆ 1/213:

Ciśnienie akustyczne Prędkość _ |l2l3: dB(A)

Ciśnienie akusĘczne (poziom ważony A) w środowisku przy kubaturze V : 85 m3, czasie pogłosu t : 0,5 s,współczynniku kierunkowym Q : 2, z odlegtości r : 2.5 m.

Wymiary

Wysokość x szerokość x głębokośó: 520x|20x220 mm, Masa netto: 24 kg Model: FCL82

Za|uzje sterowane ręcznie, z panelem ściennym VMF-E4, (maskownica GLL-N) Standardowo zamontowany zawór 3 drogowy z siłownikiem230Y

okrągły wymiennik o duiej powierzchni wymiany ciepła CichobieŻne wenĘlatory

(9)

l 0

Wersja 2 rurowa

Wydajnośó chłodnicza całkowita (E) maks.: 6000 W Wydajnośó chłodnicza jawna (E) maks.: 4200 w

PrzepĘw wody maks.: |032 |lh

Spadek ciśnienia (E) maks.: 25 kxa

Przepływ powietrza (E) prędkość 4l3l2l|: 1 100/830/680 1460 m3/h

WenĘlatory; l szt.

Poziom mocy akustycznej (E) prędkość maks.: 50 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycmego prędkość 4l3/2l1: 41136134/30 dB(A)

Zawarlośó wody: 3l

Prryłącza wodne: g 3/4-

Kvs zaworu 3-drogowego: 4

Natężenie prądu (E) maks.: l50 w

Natężenie prądu maks.: 0,70 A

Natężenie prądu rozruchowego: 2,10 A Wymiary: 820x820(965x965)x307 mm, masa: 35 ks (E) = parametry wg EUROVENT

2. Agregat chłodniczv

Agregat do zasilania klimakonwektorów - istniejący' usyhJowany na dachu budynku. Jest to agregat wody lodowej typ CHA/K 524-PSI + PS firmy CLINT o następujących parametrach:

- wydajnośó chtodnicza: Q : l47 kW - pobór mocy elektrycznej: N:50 kW - przeptyw: G: 8,49 l/s

- zbiornik chłodu: V:600 litrów

- pompa o wysokości podnoszenia: H: 130 kPa - czynnik chłodniczy: freon R4l0A

- czynnik chtodzący: glikol (30%)

- parametry czynnika 6ln0c -zmiana na 5/100C

Sumaryczne maksymalne obliczeniowe zapotrzebowanie chłodu wynosi: 2t3,64 kw Współczynnik j ednoczesności działania(strony świata, obciąŻenie ludźmi itp.) : 0,5 Zapotrzebowanie chłodu rzeczywiste:f|3,64 x 0,5: 10ó,82 kw

Istniejący agregat zasi|a centralę N2 o zapotrzebowaniu QcH :40 kw. Pozostaje do dyspozycji 147 - 40: 107 kW.

Zatem j e st on wystarczaj ący do zasi|ania proj ektowanych kl im akonwektoró w' 3. Węzeł elikol.woda

Zestawięnie urządzen w węźle glikol-woda:

a/ wymiennik pfytowy glikol woda typ cBl10-120H firmy Alfa Laval - szt.l

b/ pompa obiegowa typ LP 65-1f5/104, G :2f ,3 m3lh, H : 12,7 mH2O, N : 2,2 kW firmy Grundfos - szt.l

c/ zawory odcinające kołnięrzowę g80 _ szt.5 d/ filtroodmulnik s80 - szt.L

ę/ zawór równoważący STAD-l (ujęty w II. pkt'5) _ szt.|

f/ konstrukcja pod wymiennik

Dane techniczne wymiennika płytowego firmy A|fa Lava|:

Typ wymiennika: CB 1 l0 - l20H(823,B23)(3287 | 0 I 56 3 )

(10)

ofęrta nr: ECF20161990

Pozycja: l30kW Data : 2016-03-21

Mędium Gęstość Ciepło właściwe Przęwodność cieplna Lepkość wejściowa Lepkość wyjściowa

kg/m3 kJ/(kg*K) W(m*K) cP cP

Strona ciepła

s3s4

Water 4.201000 0.58ó 1.241.43

22.312.0 7.018.0 2.00130.0 Przeciwprad2.0

IAlloy 316 / Cu

Strona zimna

sls2

30.0% Eth.glycol r0493.70

0.483 3.542.99

24.15.0 23.610.0

Przepływ m3/h

Temperatura wejściowa "C Temperafura wyjściowa oC Spadek ciśnienia kPa

Rezerwa o/o

obciążenie cieplne kw Log' róiznica temperatur K Rodzaj przepĘwu

Ilośó biegów

Matęriał pł5ń/ materiał łączący p$y Króciec Sl (glikol wyjście) Krócięc 52 (glikol wejście) Króciec 53 (woda wyjście) Króciec 54 (woda wejście)

Przepisy dot. budowy zbiorników ciśnieniowych Ciśnienię projektowe at 90'000000 Bar Ciśnienie projektowe at 225.000000 Bar Temperatura projektowa oC Długość x szerokość x wysokość mm Ciężar netto, pusty/ Ciężar roboczy kg

Threaded (External)/ 2" ISO zf8ll-G (B23) Alloy 316 / ISO 22811-G Threaded (External)/ 2' ISO 22811-G (B23) Alloy 316 / ISO 22811-G Threaded (EŃernal/ 2" Iso 228l|-G (B23) Alloy 316 / Iso 228l|-G Threaded (External/ 2' ISO 22811-G (B23) Alloy 316 / ISO 22811-G

PED30.0

25.0-196.01225.0 3 9 5 x 1 9 l x 6 1 ó 58.8 / 84.s

30.025.0

4. Zestawienie zaworów równoważących STAI)

Euągą:

ob| iczęnia hydrauliczne dołączono do egzemplarza archiwalnego.

Zestawienie zapotrzebowania pradu Klimakonwektory - 4,298 kW

Pompa obiegowa -2,2kW

Razem moc zainstalowana: 6.498 kW

3.

Numery zaworów zgodnię z ko

zaworu Nr

l/sG

Dp

kPa Dn Kv

m3/h

Nastawa wstępna

I

6,2

43,8

80 32

4

2 r,96 1T,93 50

I 9

2.8

1

J

1.93 8.5 50 23 3.2

4 1.93 4.63 50

a aJ J 4

5 0.61

t4.67

J Z

5.3

' ) )

6

0,62 10,93 32

6,5 f,4

0,62

4,79

32 1 0 3.2

Cytaty

Powiązane dokumenty

Effect of corn distillers dried grains with solubles (DDGS) withdrawal program on growth performance and carcass yield in growing- finishing pigs. Effects of dietary

Ze stałych rubryk pisma uwagę zwracają Przegląd prasy oraz Z literatury i prasy, przynoszące oceny i omówienia nowości książkowych oraz prasy żydowskiej upo- rządkowanej

/Vyszczególnienie wg pozycji bilansowych wańość na koniec roku poprzedniegoJ. Zwiększenia

imię i nazwisko osoby przekazującej próbk H) imię i nazwisko osofu przyjmującej próbĘ (i) O}aeślenie przyczyrry nie przyjęcia pobranej próbki do badń

Proponowane wyŻej zmiaty są efektem oceny dotychczasowego fuŃcjonowania obecnie obowiąujących przepisów z puŃtu widzenia dostępu jednostki samorządu terlorialnego do

osoba śt&lt;łaaa;ą-ca bś*iadc'enie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i

Żadęn z pracowników Urzędu Miejskiego w Wadowicach nie był na delegacji słuzbowej w dniach 17-20 kwietnia 2015 roku wIaz z Burmistrzem Wadowic Mateuszem

Najświętsza Maryja Panna, która objawiła się w Szydłowie przed 407 laty (1608 r.)' umocniła wiarę Litwinów i pomo- gła im w1trwać w obliczu wszystkich

Id: VQCBN-UBJVT-TELNY-XKSBQ-NAKOW.. Żłobek prowadzi ewidencję wniosków, w oparciu o którą tworzy listę dzieci oczekujących na miejsce w Złobku. Rodzice dzieci

I{ części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doŁyczące adresu zamieszkania skł'adającego oświadczenie oraz miejsca

c) wody z so|ami minera|nymi i dwutlenku węgla oraz światła d} wody z solami minera|nymi it|enu oraz światta.. 8.Żywe strukturY komórki

Przemycie wszystkich ścian wodą z detergenlem zkutza i tłustych plam, następnie pokrycie wszystkich ścian w korytarzu wraz ŻE sfupem przy zabudowie recepcji,

''el'eoncin- przeciw wykluczeniu cyfrowemu'' współfinansowanego z budŻetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

,/ sieci wodociągowej lub/i kanalizacylnej wraz z eląnentami bocznymi od sieci do ganicy nieruchomości - dla któĘ Społeczne Komitety zlectły do dnia 10

Kontrolującej przedłozono dwa pisma od REUS-a: z dnia 14 paŹdziernika 2O0B roku, dotyczące informacji o dostępie do aplikacji KEGEMS za pośrednictwem

dowodzą, Że gleby województwa małopolskiego zaklasyfikowano w większości do pyłow i glin. W większości są to gleby o róznym stopniu zakwaszenia charakteryzujące

W dniu |2 marca 2009 r. Rada Międrynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała zmiany do Interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości

Ułamek skracamy, dzieląc licznik i mianorłłrrikprzez tę samą liczbę, arozszeTzamy, mnoząc licznik i mianownik przez tę samą liczbę... razdą liczbę mozna

Załączone publikacje stanowią cykl monograficzny prac poświęconych tematowigenerowania markerów molekularnych dla rolniczo-użytkowych cech rzepaku takich

Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, pzeniesienie własności lokalu może nastąpić

Uznano więc, iż wobec zachodzących zmian społeczno - gospodarczych istnieje koniecznośó głębszego rozpoznania trudnej sytuacji na rynku pracy

wcfeśniej njż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udfielenie zamówienia albo składania ofert (załącznik nr

ważny jest dialog i rozmowa na temat tego, jakie zagrożenia mogą pojawiać się w internecie.... fear of