• Nie Znaleziono Wyników

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYKROTACH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYKROTACH"

Copied!
5
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU

PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYKROTACH

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.

329, z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232)

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 30 10.2013r. Poz. 1265)

 Uchwała Nr VII/29/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 Statut Szkoły Podstawowej w Wykrotach

Rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Wykrotach dokonuje się z zachowaniem następujących zasad:

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 30.VIII.2013r. w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. Klasy pierwsze powinny liczyć do 25 osób.

Klasa pierwsza Szkoły Podstawowej:

o z urzędu - dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z biura ewidencji ludności,

o na pisemną prośbę (wniosek) rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami ;

o W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

o urodzone w 2008r.

o urodzone w 2009r.

Oddział przedszkolny (roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne):

dzieci sześcioletnie i pięcioletnie:

o urodzone w 2009r. które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 z powodu opinii o braku gotowości szkolnej wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

o urodzone w 2010 r.

dzieci czteroletnie:

-urodzone w 2011r.,jeśli Organ Prowadzący wyda zgodę na utworzenie drugiego oddziału przedszkolnego;

(2)

1. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor na wniosek rodziców oraz po zapoznaniu się z opinią o braku gotowości szkolnej wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

 Zapisu do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka. Rodzic wypełnia stosowny wniosek(w załączniku) i składa pod nim podpis.

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej oraz przydziału dzieci do poszczególnych klas dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną w składzie:

- przewodniczący(wicedyrektor) - pedagog

wychowawcy klas pierwszych oraz oddziału przedszkolnego

4. Zasady naboru wynikają z przepisów Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U.2014,poz.7) z dnia 6 grudnia 2013r.

5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w zależności od liczby wolnych miejsc zamieszkałe na obszarze danej gminy(art.20c ustawy). W przypadku większej liczby kandydatów,niż liczba wolnych miejsc na I etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria.

Kryteria podstawowe wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013r.(DZ.U.z 2014r.,poz.7) obowiązujące przy zapisie do oddziałów przedszkolnych:

Wielodzietność rodziny dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących.

Niepełnosprawność kandydata.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.

7.W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

8.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami,na II etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez Organ Prowadzący.

(3)

KRYTERIA II etapu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest Organem Prowadzącym na rok szkolny 2015/2016:

1. dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym – 100 punktów;

1) dziecko, którego matka/ opiekunka prawna pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym – 50 punktów;

2) dziecko, którego ojciec/ opiekun prawny pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym – 50 punktów;

3) dziecko, które posiada rodzeństwo uczęszczające do danej szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny – 20 punktów.

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów II etapu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1)oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzony przez pracodawcę;

2)oryginał zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

3)dokument potwierdzający wpis do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej);

4) oświadczenie rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnych o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do danej szkoły podstawowej w której funkcjonuje oddział przedszkolny – Załącznik Nr 2.

9. Liczbę klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych ustala organ prowadzący szkołę.

10. Przy przydziale dzieci do klas pierwszych zapisuje się zbliżoną liczbę uczniów przyjmując nast.zasady:

- do oddziałow przyjmuje się dzieci poczynając od uczniów najmłodszych (według roku i miesiąca urodzenia);

w miarę możliwości,na pisemny wniosek rodziców i za zgodą dyrektora uwzględnia się prośby rodziców i inne kryteria, jak np. utrzymanie rodzeństwa w jednej klasie;

11.Dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Wykrotach do kl.I przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców, także po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

12. Dzieci spoza obwodu szkoły podstawowej oraz dzieci spoza terenu Gminy Nowogrodziec przyjmowane są do kl.I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego według kryterów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym(ust.13).

13. KRYTERIA II etapu rekrutacji do klas I szkół podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2015/2016:

 Dziecko posiada rodzeństwo w szkole.

 Dziecko uczęszczało do szkoły – kontynuacja nauki.

 Szkoła znajduje się w pobliżu trasy przejazdu rodzica do pracy.

 Jeden z rodziców dziecka jest absolwentem szkoły.

(4)

Przeprowadzenie przez Dyrektora szkoły podstawowej postępowania uzupełniającego w przypadku dysponowania wolnymi miejscami do 31 sierpnia 2015 roku (art. 20zd ustawy o systemie oświaty).

14. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego do oddziałow przedszkolnych oraz do klas pierwszych oraz podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie później niż do 30 kwietnia 2015 roku.

15.Ostatecznego przydziału uczniów do klas I i oddziałów przedszkolnych dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Rekrutacyjnej.

16.Rodzic kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości publicznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

17.Komisja Rekrutacyjna sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata uzasadnienie,o którym mowa w ust.9.

18.Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

19. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie ,o którym mowa w ust.11,w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.Rodzic na rozstrzygnięcie dyrektora może złożyć skargę do sądu administracyjnego.

20.Ustala się następujące terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Wykrotach:

1) składanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (załącznik 1)w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2015/2016: od 3 marca 2015 roku do 6 marca 2015 roku;

2) składanie Wniosków o przyjecie dziecka do oddziałów przedszkolnych(załącznik 2) w szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym na rok szkolny 2015/2016: od 18 marca 2015 roku do 03 kwietnia 2015 roku;

3) ogłoszenie list kandydatów przyjętych oraz list kandydatów nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec na rok szkolny 2015/2016: do 30 kwietnia 2015 roku.

21.Ustala się następujące terminy rekrutacji do klasy I przy Szkole Podstawowej w Wykrotach:

1) składanie Zgłoszeń dzieci do szkoły zamieszkałych w obwodzie szkoły(załącznik5):

od 9 marca 2015 roku do 10 kwietnia 2015 roku;

Załącznik Nr 5 (Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły).

2) składanie Wniosków o przyjęcie dzieci do szkoły spoza obwodu(załącznik 6): od 9 marca 2015 roku do 10 kwietnia 2015 roku;

(5)

3) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej w Wykrotach na rok szkolny 2015/2016- do 30 kwietnia 2015 roku.

22.Do końca sierpnia ,jeśli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

Zaopiniowano przez Radę Pedagogiczną 24.02.2015r.

Zaopiniowano przez Radę Rodziców 05.03.2015r.

Zaopiniowano przez Radę Samorządu Uczniowskiego 05.03.2015r.

Przyjęto Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wykrotach dnia 06.03.2015r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

− do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie w roku szkolnym ………... DANE DZIECKA Nazwisko

Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25. W roku szkolnym 2022/2023 naukę w klasie pierwszej rozpoczynają

Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły. Zapisy

c) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 20 pkt.;.. d) droga kandydata do

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka

zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do przedszkola i szkoły podstawowej, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru,

− dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia

4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.. 3) O przyjęciu do szkoły decyduje największa

W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka /realizacji wychowania przedszkolnego, w szkole poza obwodem, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do powiadomienia

W trakcie trwania rekrutacji rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza obwodem Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

e) potwierdzenie woli nauki niezbędnym warunkiem przyjęcia dziecka do SP215 jest złożenie w określonym terminie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia woli

f) w przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie złoży w wyznaczonym terminie oświadczenia woli podjęcia nauki w SP163, świadomie rezygnuje z miejsca w tej szkole. a) Każdemu

1. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jurkowie decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas Szkoły Podstawowej. 2) Kandydaci zamieszkali odpowiednio

Zapisu dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły dokonują rodzice/prawni opiekunowie na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do szkoły” (do pobrania ze strony internetowej szkoły

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji

W sytuacji, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły będzie większa niż liczba wolnych miejsc,

 do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Statut Szkoły Podstawowej nr 15 im. Na podstawie zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych/osoby

§ 1.1. Szkoła podstawowa jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację do klas pierwszych w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Na wniosek rodziców / prawnych

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie

1. 2 ustawy Prawo oświatowe, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli