Apothecarius, 2006, R. 15, nr 13

114  Download (0)

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)

Na ok³adce: zdjêcie u góry: M³odzi farmaceuci w Zaborzu 20-21.05.2006 zdjêcie u do³u: Dr Stanis³aw Piechula i mgr Magdalena Kulas

Wydawca: Okrêgowa Rada Aptekarska w Katowicach ul. Kryniczna 15, 40-637 Katowice

tel.: 0-32 608 97 60 fax: 0-32 608 97 69

e-mail: redakcja@katowice.oia.pl;

http://www.katowice.oia.pl

Kolegium:

Dionizy Moska - Redaktor Naczelny

Damian Nowak - Zastêpca Redaktora Naczelnego Stanis³aw Piechula - Prezes ORA w Katowicach

Ma³gorzata Handermander-Lewicka - Sekretarz redakcji Jaros³aw Lewicki - Redaktor prowadz¹cy

Druk: ARA-GRAF Katowice, www.aragraf.pl Nak³ad: 1300 egz.

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE ...

Roztropni maj¹ szansê - Stanis³aw Piechula ...

PrzebudŸcie siê! - Stanis³aw Piechula ...

DEPARTAMENT OBRONY I KONSOLIDACJI

APTEK NRA ...

Mo¿liwa prognoza - Andrzej Del¹g ...

Zmiany prowokuj¹ zmiany

- rozmowa z Romanem Skrobiszewskim ...

Demokracja silna samorz¹dem - Jaros³aw Lewicki ...

Medal im. Edmunda Baranowskiego (1886-1939)

- Dionizy Moska ...

Profesora Dionizego Moski historia aptekarstwa œl¹skiego ...

Odkrywaæ siebie - Magdalena Kulas ...

Do cz³onków izb aptekarskich - Jaros³aw Filipek ...

Korespondencje aptekarzy ze œwiata ...

Sieci teœciowej - Stanis³aw Piechula ...

Komunikatory internetowe ...

APOTHECARIUS - BIULETYN ŒIA W KATOWICACH ...

Teleinformator ŒIA Katowice ...

Katowicki Goniec Apteczny ...

KORPORACJA APTEKI POLSKIE przy ŒL¥SKIEJ

IZBIE APTEKARSKIEJ ...

Pisma ...

Protoko³y ...

Opinie prawne - Krystian Szulc ...

Nowe obowi¹zki apteki od 1 lipca 2006 - Krystian Szulc ...

Sprawozdanie Komisji Nauki i Szkolenia Œl¹skiej Izby

Aptekarskiej za kwiecieñ i maj 2006 - Andrzej Del¹g ...

Szkolenia punktowane ...

Salus International Sp. z o.o. - 15 lat ...

Ruch M³odych Aptekarzy ...

Spotkanie Seniorów Farmacji ...

Biblioteczka Farmaceuty ...

IZBA GOSPODARCZA APTEKA POLSKA ...

STRONA Z UŒMIECHEM ...

OG£OSZENIA ...

Spis treœci

2 2 3 13 20 22 23 24 26 28 30 32 36 46 48 48 49 53 56 61 77 81 82 84 86 87 90 91 92 104 105

e-mail: redakcja@katowice.oia.pl

Redakcja czeka na korespondencjê dotycz¹c¹ problemów œrodowiska farmaceutycznego

Redakcja nie identyfikuje siê ze wszystkimi przedstawionymi pogl¹dami autorów, niektóre z nich traktujemy jako zaproszenie do dyskusji

(4)

Stanis³aw Piechula

Roztropni

maj¹

szansê

Dr farm. Stanis³aw Piechula

Proszê nie zwlekaæ, KA¯DY chêtny kto

Co robiæ aby zwiêkszaæ szansê na

chce zrobiæ cokolwiek wiêcej, jest oczeki-

utrzymanie w³asnych aptek? Roztro-

wany z otwartymi ramionami!

pni przedstawiciele naszego œrodowiska

Farmacja siê wali, wybory tu¿ tu¿, rozwijaj¹ inicjatywê po³¹czenia hurtowni

a nasze œrodowisko g³ównie narzeka i cho- aptekarskiej Silfarm Galenica z Torfar-

wa g³owê w piasek!

mem. Mam nadziejê, ¿e w nastêpnych

Trochê wiêcej odwagi i zaanga¿owa- krokach dojdzie do kolejnych po³¹czeñ

z bezpiecznymi hurtowniami, do których nia!

Z uszanowaniem

zaliczaliœmy zawsze na naszym terenie

Prezes ORA w Katowicach

Hurtap, Itero, Medicare, Prosper czy

dr farm. Stanis³aw Piechula

Salus.

Dzia³ania te nios¹ tak¿e wiele zagro-

¿eñ i niepewnoœci, o czym gor¹co dysku- ZAWSZE PAMIÊTAJ

tuje siê w naszym œrodowisku, jednak Zamawianie towaru w hurtowniach, nagrodê Nobla powinien dostaæ ten, kto które tworz¹ w³asne sieci aptek, s¹ z sie- wska¿e lepsz¹ i realn¹ drogê dla ochrony ciami powi¹zane lub je zaopatruj¹, jest indywidualnych aptek. Tak¿e szuka siê z ekonomicznego punktu widzenia winnych tego, ¿e hurtownie aptekarskie zabójcze dla indywidualnych aptek.

nie s¹ pierwsz¹ potêg¹ rynku. OdpowiedŸ Promowanie zaœ dro¿szych leków i leków jest jednak bardzo prosta - winni jesteœmy firm stymuluj¹cych wojny cenowe jest my sami i lepiej tego tematu nie rozwijaæ, zabójcze nie tylko dla aptek, ale tak¿e dla by sobie nie udowadniaæ jacy jesteœmy …. spo³eczeñstwa.

Teraz mo¿e rozpocznie siê coœ kolej-

nego i znowu powstanie ten sam problem,

Zgodnie z art. 1.1. ustawy o izbach aptekarskich ostrzega Prezes Rady Œl¹skiej Izby Aptekarskiej

by zasilaæ swoimi zamówieniami hurto-

dr farm. Stanis³aw Piechula

wnika, który nie konkuruje z nami na rynku aptecznym, ale czy my kiedykol- wiek zm¹drzejemy?

Wa¿nych tematów jest wiele i wiele z nich zamieszczamy w³aœnie w tym biu- letynie, by mieli Pañstwo co czytaæ i nad czym myœleæ podczas lata, które zapo- wiada siê bardzo dobre do czytania.

WA¯NE OG£OSZENIE !

Ci¹gle oczekujê i wypatrujê akty- wnych farmaceutów, którzy by chcieli zaanga¿owaæ siê w dzia³ania na rzecz naszego œrodowiska.

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(5)

Stanis³aw Piechula

PRZEBUD CIE SIÊ!

Czêœæ 1

Hurt rozwijaj¹cy sieci aptek !

Budko z Wroc³awia! Je¿eli ju¿ musimy byæ tak Rozdzia³ 1

naiwni, ¿e potrafi nas wykorzystaæ i podpuœciæ W drodze do samozag³ady.

ka¿dy cwaniak, byœmy siê wzajemnie wykañ- czali ekonomicznie, to zadbajmy o to, by przy- Sytuacja aptekarska jest zaiste tragiczna,

najmniej nie wspieraæ tych, którzy nam nasz gdy¿ plagi spadaj¹ na aptekarzy ze wszystkich

chleb powszedni - rynek apteczny, odbieraj¹.

stron. Aptekarze t³uk¹ siê wzajemnie, przeœci- gaj¹c w straganiarskich pomys³ach, rynek

Rozpocznê tym artyku³em przypomnienie apteczny przejmuj¹ Ci, którzy przedstawiaj¹

kilku prostych propozycji obrony w³asnych in- siê za „najlepszych przyjació³ farmaceutów”,

teresów na rynku aptecznym. Proszê nie podej- firmy farmaceutyczne podsycaj¹ wojenki ceno-

rzewaæ, ¿e pomyœla³em, ¿e œrodowisko nagle we by zmobilizowaæ naiwnych do wyœcigu

zm¹drza³o, gdy¿ jak na razie statystyczny ap- szczurów w zawodach na najni¿sz¹ rento-

tekarz jest ci¹gle tak przed szkod¹ jak i po wnoœæ, leki wchodz¹ ³aw¹ do sklepów i Inter-

szkodzie g³upi. Po prostu ci¹gle mam nadziejê, netu a samorz¹d trawi niemoc i nieudolnoœæ.

¿e w którymœ momencie mo¿e nadejœæ czas na Nie lubiê traciæ czasu na ja³owe dyskusje,

otrzeŸwienie i zrozumienie, kto jest nam przy- ale chêtnie piszê o tym, co mo¿na zrobiæ, by

jacielem a kto wrogiem gospodarczym. Mo¿e wreszcie zacz¹æ ratowaæ sytuacjê, a sytuacja

ten czas jeszcze nie nadszed³ i jeszcze musimy staje siê coraz trudniejsza do opanowania. Im

poczekaæ, by dostaæ kilka mocniejszych kopnia- d³u¿ej bêdziemy zwlekaæ, tym szanse na urato-

ków i by by³o jeszcze gorzej?

wanie czegokolwiek bêd¹ coraz mniejsze.

W swoich rozwa¿aniach raz jeszcze zwrócê Opisuj¹c od lat te mo¿liwoœci i proponuj¹c

uwagê na realne, ekonomiczne mo¿liwoœci ap- ró¿ne proste rozwi¹zania, mia³em zawsze na-

tekarzy, które posiada ka¿dy z nas i które daj¹ dziejê, ¿e farmaceuci - osoby z wy¿szym wy-

naszemu œrodowisku wielk¹ i ci¹gle niewyko- kszta³ceniem, powinni mieæ na tyle oleju w g³o-

rzystywan¹ si³ê oddzia³ywania na rynek far- wie by rozs¹dnie broniæ swoich interesów.

maceutyczny. Przedstawiê je Pañstwu raz Niestety, choæ s¹ wœród nas wspania³e osoby,

jeszcze, a ka¿dy z Pañstwa swoim postêpowa- czêsto u¿ywamy wielkich s³ów i powo³ujemy

niem niech zadecyduje, czy ju¿ najwy¿szy czas siê na chlubn¹ historiê, statystycznie rzecz

by coœ zmieniæ, czy nadal czekamy na jeszcze bior¹c zeszliœmy na psy i staliœmy siê mot³o-

wiêkszy upadek naszego zawodu i aptek. Wal- chem, z którym mo¿na zrobiæ prawie wszystko.

cz¹c o normalnoœæ, mo¿emy zadbaæ o nasz za- Je¿eli tylko dobrze otumaniæ aptekarzy, to

wód, apteki i miejsca pracy dla farmaceutów, bêd¹ najgorliwszymi orêdownikami hurtowni,

jednak musi to zrozumieæ ka¿dy farmaceuta które tworz¹ im pod nosem w³asne sieci aptek,

i w³aœciciel apteki a nastêpnie stale podejmo- przejmuj¹c ich jedyne utrzymanie. Aptekarze

waæ odpowiednie decyzje i dzia³ania w aptece, jak nikt inny potrafi¹ rozpêtaæ wojenki przebi-

któr¹ prowadzi lub w której pracuje. W tych jania siê na najni¿sze ceny, z czego wzorce czer-

dzia³aniach nikt nas nie wyrêczy i nie rozgl¹- pa³y sieci. Mo¿na by jeszcze wymieniaæ wiele

dajmy siê w ko³o czy robi¹ to inni a uwierzmy

„grzechów g³ównych”, które prowadz¹ do

w siebie i róbmy to, co rozs¹dne dla nas z ekono- upadku aptekarstwa, gdy¿ czym bêdzie apte-

micznego punktu widzenia. Pewnie nasi przed- karstwo bez aptek nale¿¹cych do aptekarzy?

stawiciele w samorz¹dach aptekarskich te¿ po- Przecie¿ w³asnoœæ aptek jest sol¹ tego zawodu,

winni g³osiæ te proste prawdy ekonomiczne, ale jak uczy³ mnie mój przyjaciel mgr Edward

OPINIE, INFORMACJE OPINIE, INFORMACJE

(6)

z jakiœ powodów wiêkszoœæ z nich woli „chowaæ ksz¹ g³upot¹, jak¹ mo¿e pope³niaæ g³owy w piasek”. indywidualny w³aœciciel apteki. Mo¿na ta-

Wymieniê na pocz¹tek trzy najprostsze kie dzia³ania porównaæ do podcinania ga³êzi, i najwa¿niejsze prawdy ekonomiczne z naszego na której siê siedzi lub do gaszenia ma³ego po-

rynku: ¿aru lej¹c do niego benzynê! Przecie¿ ka¿de

1 - ¿adna hurtownia nie tworzy³aby swoich zamówienie skierowane do takiej hurtowni sieci aptek, ani nie zaopatrywa³aby innych ni- wspomaga w³aœnie t¹ firmê, która chce przej¹æ szcz¹cych nas sieci, gdyby aptekarze zamawia- rynek, z którego siê utrzymujemy. Pracujemy li towar wy³¹cznie w hurtowniach bezpiecz- na utrzymanie swoich rodzin i wielu z nas le- nych, które nie konkuruj¹ z nami na rynku dwo wi¹¿e koniec z koñcem a w³aœciciele tych aptecznym lub nie wspieraj¹ konkuruj¹cych hurtowni dziêki Pañstwa zamówieniom za- z nami sieci aptek; stanawiaj¹ siê jak tu przeskoczyæ o jeszcze

2 - ¿aden producent nie podsyca³by wojen kilka pozycji wy¿ej na liœcie najbogatszych.

cenowych, gdyby apteki w takich przypadkach Czy naprawdê jesteœmy a¿ tak niem¹drzy by uparcie promowa³y asortyment firm konku- tego nie rozumieæ? A mo¿e wielu z nas po pro- rencyjnych; stu uwa¿a siê za bardziej cwanych i dziêki roz- 3 - ¿aden producent nie wychodzi³by z leka- s¹dkowi innych potrafi zdobyæ jeszcze lepsze mi poza apteki, gdyby aptekarze rezygnowali warunki handlowe u hurtowego sieciowca, z prowadzenia takich i innych produktów tego u którego rozs¹dni rezygnuj¹ z zamawiania to-

producenta; waru. Przez tak¹ postawê niby wszyscy wiemy,

4 - bylibyœmy znacz¹cym elementem rynku co by³oby dla nas najlepsze i jak postêpowaæ, by farmaceutycznego, gdybyœmy czym prêdzej do- zapewniæ stabilniejsz¹ przysz³oœæ, jednak prowadzili do konsolidacji gospodarczej bez- niestety wiêkszoœæ aptekarzy myœli, ¿e jest piecznych hurtowni farmaceutycznych (nie „m¹drzejsza” od pozosta³ych i statystycznie tylko aptekarskich) i rozpoczêli tworzenie w³a- rzecz bior¹c wiêkszoœæ zamówieñ na towar l¹- snej korporacji skupiaj¹cej apteki wspó³pra- duje w hurtowniach, które siê œmiej¹ z apte- cuj¹ce na zasadach sieci aptek. karskiej g³upoty i dalej rozwijaj¹ sieci swoich

By nie zaciemniæ obrazu nie wymieniê wiê- aptek.

cej i zacznê w tym artykule od dzia³añ ekono- Czy jest ju¿ na tyle Ÿle, by nie tylko wszyscy micznych, które mog¹ BARDZO efektywnie to zrozumieli, ale zaczêli postêpowaæ rozs¹d- broniæ nasze apteki i miejsca pracy farmaceu- nie?

tów przed zdominowaniem rynku przez sieci By nie by³o w¹tpliwoœci, to w³aœnie staram aptek, a w szczególnoœci te, które rozwijaj¹ siê Pañstwu uœwiadomiæ po raz kolejny, ¿e hurtownie farmaceutyczne. moim zdaniem wspó³praca z takimi firmami

O innych sieciach, niby niezale¿nych, te¿ jak PGF, Farmacol i ORFE, jest dla niezale- nale¿y pamiêtaæ, jednak jak ju¿ pewnie wszy- ¿nych aptek podcinaniem ga³êzi, na której siê scy zauwa¿yli, takowe w³aœciwie nie istniej¹, siedzi, gdy¿ firmy te rozwijaj¹ swoje sieci aptek natomiast je¿eli powstaj¹, to po pewnym czasie lub s¹ z takimi sieciami powi¹zane. Zaœ firma któraœ z hurtowni kupuje je „dla naszego do- Phoenix, to jeden z najwiêkszych sieciowców bra”, lub wychodzi na jaw, ¿e s¹ to apteki po- poza granicami Polski i moim zdaniem ju¿ siê wi¹zane z hurtowni¹. Takim sposobem pewnie przygotowuje do decyduj¹cego uderzenia tak¿e bêdziemy „ratowani” i oszukiwani do w Polsce.

ostatniej niezale¿nej apteki, je¿eli nadal Czasami mnie ogarnia rozpacz jak s³yszê bêdziemy siê zachowywaæ jak stado farmaceutów, którzy zamawiaj¹c towar np.

strzy¿onych baranów, gdy¿ mo¿e Pañ- w Cefarmie Kielce lub Wroc³aw uwa¿aj¹, ¿e to stwo tego nie wiecie, ale barany siê nie Farmacol. Albo ktoœ z Rzeszowa mówi, ¿e strzy¿e, gdy jest to op³acalne, jednak nie wspiera sieci i zamawia tylko w Cefarmie ostatecznie z ka¿dego barana œci¹ga siê Rzeszów. Podobne niedorzecznoœci czasami skórê i miêso. wygaduj¹ odbiorcy PGFu, zamawiaj¹cy towar

Wiele s³ów ju¿ na ten temat napisa³em, ale w ich oddzia³ach.

jeszcze raz przypomnê, ¿e moim zdaniem i chy- S³uchaj¹c czasami takich wypowiedzi, nie ba ka¿dego nawet najgorszego ekonomisty, mogê wyjœæ z podziwu i g³êboko siê zastana- zamawianie towaru w hurtowniach, wiam, czy rzeczywiœcie w naszym œrodowisku które rozwijaj¹ w³asne sieci aptek lub mo¿e panowaæ a¿ tak wielka ciemnota?

zaopatruj¹ inne istniej¹ce sieci, jest A ja Pañstwu mówiê bior¹c za to 100%

ekonomicznym samobójstwem i najwiê- odpowiedzialnoœæ, ¿e ka¿de, nawet naj-

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(7)

wanie Apteka z +) i NLA (oznakowanie Super mniejsze zamówienie kierowane do firmy

Apteka). Zamieszczam go z wszystkimi ma- powi¹zanej w jakikolwiek sposób z rozwi-

teria³ami w pe³nej wersji w Internecie, mi. na jan¹ sieci¹ aptek jest dla naszych

stronach www.katowice.oia.pl pod tytu³em drobnych placówek ZABÓJCZE! Zamó-

„Aptekarskie dochodzenie”.

wienia kierowane do PGFu, Farmacolu,

3 - ORFE z hurtowniami ACP Pharma oraz ORFE (ACP Pharma, Cefarm Rzeszów

Cefarm Rzeszów i Zielona Góra. Sieæ aptek jest i Zielona Góra) czy Phoenixa, jeszcze

rozwijana na spó³kê Cefarm Œl¹ski.

bardziej wspieraj¹ rozwój ich sieci i to

4 - Phoenix przebijaj¹cy wszystkich powy¿- Pañstwo swoimi zamówieniami przyœpie-

szych swoj¹ europejsk¹ sieci¹ aptek a obecnie szacie koniec istnienia swoich indywidu-

moim zdaniem przygotowuj¹cy siê do zaatako- alnych aptek. Przecie¿ to nic innego jak

wania naszego rynku aptecznego, na co mo- ekonomiczna kolaboracja w celu zni-

g³oby np. wskazywaæ zatrudnienie w zarz¹dzie szczenia w³asnej apteki!

twórcy sieci Aptek 21.

Oczywiœcie zupe³nie inn¹ rzecz¹ jest œwia-

Dla mnie obecnie najniebezpieczniejszy dome zamawianie w tych hurtowniach lub

jest PGF, gdy¿ rozwija swoj¹ sieæ najszybciej ca³kowite ubezw³asnowolnienie apteki, lub po

i najprê¿niej a do tego wprowadzi³ program prostu brak innych mo¿liwoœci. Nad takimi

„Dbam o Zdrowie DOZ”, który t¹ sieæ wspiera przypadkami mogê tylko ubolewaæ, jednak có¿,

i w dodatku jest wspomagany przez aptekarzy, ka¿dy ma swój rozum i woln¹ wolê. Wszak fa-

którzy chyba za prawdê nie wiedz¹, co czyni¹!

ktem jest, ¿e wszyscy wiedz¹ o tym, ¿e

Oczywiœcie sytuacja jest groŸna globalnie papierosy powoduj¹ raka, a nawet lekarze

z uwagi na ogólna tendencjê do tworzenia sieci i farmaceuci pal¹, a na Titanicu orkiestra gra³a

aptek i to o naiwnoœci i zgrozo - pod milcz¹cym do koñca!

przyzwoleniem aptekarzy, którzy w dodatku te By nie powstawa³y takie niedomówienia,

sieci sami wspieraj¹ kieruj¹c zamówienia do warto wymieniæ sieciowców, których iloœci

tych hurtowni. Dodatkowo nasz¹ tragediê po- aptek w³asnych i powi¹zanych nikt z nas nie

g³êbia milcz¹ce przyzwolenie i chowanie g³owy jest w stanie dzisiaj dok³adnie okreœliæ, zaœ oni

w piasek a nawet nieraz wspó³praca z powy¿- sami nigdzie siê tym nie chwal¹.

szymi przez przedstawicieli samorz¹dów apte- Warto jednak pamiêtaæ, o czym mówimy:

karskich, którzy nas powinni broniæ a tak¹ po- 1 - na pierwszym miejscu sieciowania ryn-

staw¹ grzebi¹ ostatnie szansê na uratowanie ku aptecznego w Polsce jest bezwzglêdnie Pol-

rynku aptecznego przed przejêciem.

ska Grupa Farmaceutyczna, posiadaj¹ca wiele

Koñcz¹c pierwsz¹ czêœæ cyklu pt. „Prze- swoich oddzia³ów w Polsce, które nale¿¹ do tej

budŸcie siê” zachêcam do przeczytania kolej- samej firmy PGF i trafiaj¹ce tam zamówienia

nych czêœci a w tym „Aptekarskiego docho- jeszcze bardziej wspieraj¹ rozwój ich sieci

dzenia” w sprawie demaskowania rozwoju aptek, niezale¿nie czy coœ by³o wczeœniej

ukrytych sieci aptek, czy koniecznoœci szybkiej Cefarmem czy o zgrozo hurtowni¹ aptekarsk¹.

konsolidacji. Zacznijmy wreszcie wyci¹gaæ PGF posiada najwiêksz¹ sieæ aptek,

z naszej sytuacji w³aœciwe wnioski i broniæ siê, w sk³ad której wesz³y apteki z Cefarmów, sieci

by aptekarz nie by³ przed szkod¹ jak i po szko- Aptek 21 i wielu innych mniejszych spó³ek

dzie g³upi.

i aptek kupionych, przejêtych i otwartych. Ile jest ich dzisiaj trudno mi dok³adnie ustaliæ, ale ich liczba stale i systematycznie roœnie a roz- miar naszego nieszczêœcia pog³êbiaj¹ apteka- rze pomagaj¹cy rozwijaæ program DOZ lub je- szcze bardziej uzale¿niaj¹cy DOZ+.

2 - Farmacol a w nim tak¿e Cefarm Kielce, Wroc³aw, Szczecin, Tarnów, Warszawa. Far- macol posiada drug¹ co do liczebnoœci sieæ aptek w Polsce i naiwni myœleli, ¿e po obiecan- kach w 2003r. przesta³ rozwijaæ swoj¹ sieæ, jednak ostatnie nasze obserwacje wskazuj¹ wyraŸnie na tendencje i zamiary tej firmy pro- szê przeczytaæ mój kolejny artyku³ pokazuj¹cy

powi¹zania Farmacolu z sieciami aptek Wars- dr farm. Stanis³aw Piechula farma (oznakowanie Novum), Polap (oznako- Prezes ORA w Katowicach Zamawianie towaru w hurtowniach, które tworz¹ w³asne sieci aptek, s¹ z sie- ciami powi¹zane lub je zaopatruj¹, jest z ekonomicznego punktu widzenia zabój- cze dla indywidualnych aptek. Do firm takich zaliczam przede wszystkim: PGF, Farmacol, ORFE i Phoenix oraz powi¹- zane z nimi spó³ki.

Zgodnie z art. 1.1. ustawy o izbach aptekarskich ostrzega Prezes ORA w Ka- towicach dr farm. Stanis³aw Piechula

OPINIE, INFORMACJE OPINIE, INFORMACJE

(8)

Artyku³ z Pulsu Biznesu z 2003 roku:

Rozdzia³ 2

Farmacol zrezygnowa³ z rozbudowy sieci Aptekarskie dochodzenie, czyli jak roz-

aptek wija siê jedna z czêœci sieci aptek powi¹-

Farmacol, w³aœciciel najwiêkszej sieci zanych z Farmacolem.

aptek, wycofuje siê z planów rozbudowy tego

Podsumowanie: sektora sprzeda¿y. Andrzej Olszewski,

Artyku³ ten i przedstawione poni¿ej w³aœciciel gie³dowej spó³ki, ugi¹³ siê pod szczegó³owe fakty wskazuj¹ moim zda- naciskiem œl¹skich aptekarzy, którzy zagrozili niem niezbicie na oszukiwanie œrodo- zerwaniem wspó³pracy z hurtowni¹ leków.

wiska aptekarskiego przez przedstawi- Katowicki Farmacol, zajmuj¹cy siê przede cieli firmy Farmacol, którzy w imieniu wszystkim hurtem leków, oœwiadczy³, ¿e nie Farmacolu obiecywali aptekarzom, ¿e zamierza ju¿ rozbudowywaæ sieci aptek. Tak¹ firma ta nie bêdzie rozwija³a sieci aptek obietnicê z³o¿yli przedstawiciele zarz¹du œl¹- a nastêpnie stale o tym nas zapewniali, skim aptekarzom, którzy zagrozili zerwaniem gdy tymczasem zosta³ rozkrêcony ca³y wspó³pracy z hurtowni¹. W³aœcicielom aptek mechanizm tworzenia jak najbardziej nie spodoba³o siê, ¿e Polska Grupa Apteczna zakamuflowanej sieci. (PGA), spó³ka zale¿na Farmacolu, powo³ana Osoby powi¹zane z Farmacolem bra- do prowadzenia sieci detalicznej w grupie,

³y i bior¹ udzia³ w otwieraniu i skupowa- przygotowuje siê do uruchomienia kolejnych placówek w s¹siedztwie ju¿ istniej¹cych pla- niu aptek, a sieæ ta powi¹zana na ró¿ne

cówek prywatnych.

sposoby stale roœnie i rozwija siê na

Andrzej Olszewski, w³aœciciel Farmacolu, pohybel naiwnym aptekarzom, którzy

zapewnia, ¿e aptekarze nie wstrzymali za- w³aœciwie sami j¹ buduj¹ zamawiaj¹c

mówieñ i hurtownia nie zmniejszy³a obrotów.

towar w tej hurtowni.

Przyznaje jednak, ¿e PGA nie bêdzie otwieraæ Rozpocz¹³em od podsumowania,

na Œl¹sku nowych aptek. Presja otoczenia by- w którym zawar³em w³aœciwie wszystko,

³a na tyle silna, ¿e firma zdecydowa³a siê na co moim zdaniem wskazuj¹ poni¿sze

sprzedaæ lokale, które ju¿ przygotowa³a do fakty i szczegó³y, które oceni¹ wnikliwi

uruchomienia sprzeda¿y i wycofa³a z nadzoru Czytelnicy.

farmaceutycznego cztery wnioski o pozwole- Co nale¿a³oby zrobiæ? Rozs¹dny po-

wiedzia³by, ¿e przy³¹czyæ siê do obrony nia.

Decyzja dotyczy obszaru ca³ego kraju i nie naszych aptek i zamawiaæ towar tylko

bêdziemy otwieraæ nowych aptek. Nie zmienia w hurtowniach bezpiecznych! Smutna

to jednak faktu, ¿e prawo pozwala na tworze- jednak statystyka rynku hurtowego,

nie sieci i ¿e w kraju takie ju¿ istniej¹. W przy- bêd¹ca jednoczeœnie tragicznym wskaŸ-

sz³oœci zostan¹ one sprzedane prawdopodo- nikiem naiwnoœci ekonomicznej indy-

bnie zagranicznym inwestorom. Tymczasem widualnych w³aœcicieli aptek, wskazuje

w Europie Zachodniej najwiêksze hurtownie na to, ¿e najwiêkszy udzia³ w hurcie

s¹ równoczeœnie w³aœcicielami du¿ych sieci maj¹ w³aœnie hurtownie sieciowców.

aptecznych - mówi Andrzej Olszewski.

Szczegó³y:

Naciski ze strony lokalnych aptekarzy do- Najlepszym wstêpem do rozwiniêcia te-

tycz¹ tak¿e innych hurtowników. Spotkanie, matu sieci aptek przy Farmacolu bêdzie

na którym Farmacol zapewnia³ o chêci wspó³- artyku³ z Pulsu Biznesu z 2003 roku. Wtedy

pracy, przybra³o charakter socjalistycznego to jako naiwni aptekarze w chwili euforii,

wiecu - do mikrofonu kolejno podchodzili re- otumanieni obietnicami uwierzyliœmy, ¿e

prezentanci ró¿nych hurtowni dzia³aj¹cych Farmacol nie bêdzie tworzy³ sieci aptek. Zre-

w regionie i sk³adali przed aptekarzami de- szt¹ poza Farmacolem obiecali to i nas ok³a-

klaracjê dobrej woli, czyli nie otwierania w³a- mali tak¿e inni, o czym mo¿na przeczytaæ po-

snych aptek.

ni¿ej.

Nie jesteœmy w stanie konkurowaæ z apte- Jak to natomiast wygl¹da w praktyce

PGFu i ORFE wszyscy wiemy, zaœ o Farma- kami, które nale¿¹ do hurtowni. Maj¹c za w³a- colu teraz dowiedzieliœmy siê trochê wiêcej œciciela hurtowniê apteki mia³yby du¿o lepsze dziêki przeprowadzonemu „Aptekarskiemu warunki dzia³ania. Farmacol wie przecie¿

dochodzeniu”. wszystko o aptekach, z którymi wspó³pracuje

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(9)

od wielu lat. To by³aby nieuczciwa konku- znana praktyka, gdy¿ rotacja tych przedsta- rencja - t³umaczy Stanis³aw Piechula, prezes wicieli jest tak wielka, ¿e ju¿ chyba nikt nie

pamiêta, co, kto i komu obiecywa³ a w³aœciciel Izby Gospodarczej Apteka Polska z Katowic.

ma zawsze czyste rêce.

Nie bêdziemy otwierali nowych aptek.

Ponad 80 proc. naszej sprzeda¿y pochodzi Warto wiêc przypomnieæ wa¿niejsze z prywatnych placówek, a nie z naszych aptek. pisma w sprawie, które w tym artykule Mamy za to programy lojalnoœciowe, które zamieszczonym w Internecie mi. na stronach pozwalaj¹ na wspólny marketing - mówi www.katowice.oia.pl w ca³oœci razem z pe³- Wojciech Rosicki z PGF, najwiêkszej hurtowni nymi odpowiedziami, oraz pe³nym zestawem

w kraju. faktów pochodz¹cych z s¹dowych KRSów, zaœ

Sieci nie chc¹ te¿ rozbudowywaæ Prosper w wersji do druku zamieszczam tylko naj- i Orfe, które sta³y siê w³aœcicielami aptek po wa¿niejsze fragmenty. Tutaj tylko podsu-

prywatyzacji cefarmów. mowanie.

Do Farmacolu (bezpoœrednio oraz w po-

wi¹zaniu przez osobê w³aœciciela spó³ki) na- W pismach kierowanych do Przewo- le¿y ju¿ najwiêksza krajowa sieæ detaliczna - dnicz¹cego Rady Nadzorczej Farmacol SA ponad 120 aptek w ca³ym kraju. Andrzeja Olszewskiego pyta³em mi. czy ta-

Pozyska³ je kupuj¹c Cefarmy, które mia³y kie sieci jak Warsfarma, Polap lub NLA w³asne apteki. W³aœciciel grupy wielokrotnie s¹ w jakikolwiek sposób powi¹zane podkreœla³, ¿e przejmowanie sieci detalicznej z Farmacolem i czy sk³adane deklaracje bardzo siê op³aca. Jego zdaniem, ³¹czenie zapewniaj¹ce aptekarzy o rezygnacji hurtu ze sprzeda¿¹ detaliczn¹ mo¿e przynieœæ z tworzenia w³asnych i powi¹zanych bardzo dobre zyski. (Katarzyna Koziñska) sieci aptek s¹ nadal prawdziwe.

Tak wiêc dzisiaj, chyba mo¿emy ju¿ powie- W imieniu Pana Olszewskiego od- dzieæ, ¿e zostaliœmy oszukani, choæ mo¿na powiedzieli mi Cz³onkowie Zarz¹du tak¿e uwa¿aæ, ¿e po prostu PGF, Farmacol Farmacol SA, Pan Henryk Pawliczek i ORFE zmienili zdanie lub swoje plany i nie i Krzysztof Sitko, zapewniaj¹c, ¿e raczyli nas o tym poinformowaæ, jednak moim Farmacol, osoby zatrudniane przez zdaniem z tych planów nigdy nie zrezygno- Farmacol, ani Pañstwo Olszewscy nie wali.

tworz¹ sieci aptek.

Niestety przekona³em siê, ¿e jeste- Zachêcam do przeanalizowania dalszej

czêœci, która ³adnie obrazuje jak siê traktuje œmy oszukiwani i s¹ to k³amstwa sk³ada- nasze œrodowisko, czyli grupê zawodow¹ ma- ne w imieniu Pana Olszewskiego przez gistrów farmacji, która ma o sobie du¿e mnie- jedn¹ z czo³owych postaci bior¹cych manie a jest traktowana jak przydatne stado udzia³ w rozwijaniu sieci aptek.

baranów do strzy¿enia.

Po takim zakoñczeniu korespondencji Jak niektórym mo¿e wiadomo, istnieje z Farmacolem, w Œl¹skiej Izbie Aptekarskiej w NRA taki Departament Obrony i Konsoli- podjêliœmy decyzje dok³adnego zbadania dacji Aptek, który chc¹c wyjaœniæ sprawê sprawy i zwracaj¹c siê do innych izb aptekar- plotek i pewnych faktów zwróci³ siê do Far- skich o pomoc, przyst¹piliœmy do dzia³añ.

macolu z pismami maj¹cymi na celu wyja- Analizie poddaliœmy powi¹zane spó³ki, œnienie w³asnoœci kilku rozwijaj¹cych siê sieci które na terenie Polski rozwijaj¹ sieci aptek aptek, które nadzwyczaj ostro niszcz¹ okoli- w sposób bardzo podejrzany z ekonomicznego czne apteki, jak chocia¿by taka apteka Polapu punktu widzenia. Wszystkie spó³ki kapita- we W³oszczowej (kieleckie), która w niezgod- ³owe charakteryzuj¹ siê ma³ym kapita³em nym z prawem przetargu zdoby³a w przy- zak³adowym, realizacj¹ wyj¹tkowo du¿ych chodni lokal za grosze. inwestycji finansowanych ze Ÿróde³ zewnêtrz-

Pisma adresowane do w³aœciciela Farma- nych, trwale przynosz¹ce straty oraz uni- colu (szefa Rady Nadzorczej) Pana Olszew- kaj¹ce aktualizacji wpisów w Krajowym Reje- skiego nigdy nie doczeka³y siê Jego odpo- strze S¹dowym. Podejrzenia nasze wzbudzi³y wiedzi, natomiast zawsze odpowiadali tak¿e zastanawiaj¹ce powi¹zania kapita- Cz³onkowie Zarz¹du, twierdz¹c, ¿e to oni s¹ ³owe, jak i osobowe pomiêdzy spó³kami, które odpowiedzialni za korespondencjê. Jest to wymieniamy i opisujemy w kolejnoœci:

OPINIE, INFORMACJE OPINIE, INFORMACJE

(10)

Euroinwestor S.A. (poprzednia firma EUROPOLLEX Sp.z o.o.

Rawex S.A.) z siedzib¹ w Warszawie ALPHA PHARM Sp. z o.o.

1. Akcjonariusze: min. w pewnym czasie Opti Invest Sp. z o.o

Joanna Gajowiec-D¹dela (prezes Polap 1. Udzia³owcy: Farmacol S.A., 2. Zarz¹d:

Sp. z o.o.), Helena Klonowska (rocznik obecny by³ równie¿: Krzysztof Sitko 1927r., rodzina w³aœcicieli Famacolu), (cz³onek kadry zarz¹dzaj¹cej Farmacol Grzegorz Morawiec (prawnik Farmacol S.A.). 3. Prokurent: Krzysztof Sitko

S.A.), (cz³onek kadry zarz¹dzaj¹cej Farmacol

2. Rada Nadzorcza: min. w pewnym czasie S.A.). 4. Rada nadzorcza: mi. Bartosz Bartosz Nowak (prawnik w Farmacol Nowak (prawnik w Farmacol S.A.),

S.A.). Krzysztof Gadza³a (wspó³pracownik

3. Zarz¹d: Julitta Pi¹tkowska (pra- Farmacol S.A.), Przemys³aw Dydycz cownik Cefarm Warszawa S.A. - spó³ka (cz³onek kadry zarz¹dzaj¹cej Farmacol zale¿na od Farmacol S.A.). S.A.); w radzie nadzorczej obecni byli rów-

Polap Sp. z o.o. z siedzib¹ w Siemia- nie¿: Arkadiusz Paœnik (prezes Cefarm nowicach Œl¹skich Kielce S.A.), Grzegorz Morawiec (pra- 1. Udzia³owcy: Za³o¿ycielem by³ Janusz wnik Farmacol S.A.), Dariusz Gambuœ Sadowski (wspó³pracownik Farmacol (by³y prezes zarz¹du Farmacol S.A., S.A.). Ju¿ 27.10.2003r. udzia³y sprzeda³ za obecnie pracownik PGF odpowie- 50.000 z³ Euroinwestor S.A. (Rawek S.A.) dzialny prawdopodobnie za sieæ aptek 2. Zarz¹d: od momentu za³o¿enia Joanna PGF).

Gajowiec-D¹dela, a od 20.05.2005r. Aneta

Smalec obecny Prezes Zarz¹du. KARO Sp. z o.o. w likwidacji z sie- Warsfarma Sp. z o.o. dzib¹ w K³odawie

1. Udzia³owcy: w dn. 03.09.2003r. udzia³y 1. Udzia³owcy: FARMACOL S.A.

zosta³y za 50.000 z³ sprzedane Euroinwestor 2. Zarz¹d: Krzysztof Sitko (cz³onek ka- Sp. z o.o. (wówczas Rawex S.A.). Euro- dry zarz¹dzaj¹cej Farmacol S.A.), inwestor S.A. (Rawex S.A.) po¿yczy³ jeszcze Bartosz Nowak (prawnik w Farmacol w 2003r. swojej spó³ce Warsfarma kwotê S.A.).

87.000 z³, po czym 29.07.2004r. sprzeda³ 4. Rada Nadzorcza: mi. Grzegorz udzia³y za 50.000 z³ spó³ce Alpha-Pharm Sp. Morawiec (prawnik Farmacol S.A.), z o.o. z siedzib¹ w Lublinie. W ci¹gu niespe³na Dariusz Gambuœ (by³y prezes Farmacol 15 miesiêcy spó³ka Warsfarma mia³a 3 w³a- S.A.), Krzysztof Sitko (cz³onek kadry œcicieli. Warto wspomnieæ, i¿ Euroinwestor

zarz¹-dzaj¹cej Farmacol S.A.), Pawe³ S.A. (Rawex S.A.) nie ujawni³ siê w KRS jako

Lejman (cz³onek kadry zarz¹dzaj¹cej udzia³owiec, pomimo ¿e prawo zobowi¹zuje

Farmacol S.A.), Ewa Bartnik (cz³onek do takiego ujawnienia. Pe³nomocnikiem

kadry zarz¹dzaj¹cej Farmacol S.A.), Dariusza Hrymaj³y na pierwszym nadzwy-

Artur Niestrój (cz³onek kadry zarz¹- czajnym zgromadzeniu wspólników w lipcu

dzaj¹cej Farmacol S.A.) 2003 r. by³a. Julitta Pi¹tkowska (od

Uwaga - dodaj¹c opisy informuj¹ce o po- 14.04.2003r. prezes zarz¹du Rawex S.A. =

wi¹zaniach ró¿nych osób z Farmacolem, nie Euroinwestor S.A.). 2. Zarz¹d: prezesem

mieliœmy mo¿liwoœci sprawdzenia, czy osoby spó³ki zosta³a Magdalena Minta, (od

te pracuj¹ lub wspó³pracuj¹ nadal i w jakiej 10.03.2003r. jedyny akcjonariusz Rawex

formie.

S.A. = Euroinwestor S.A.).

NLA Sp. z o.o. Opis naszych dotychczasowych

1. Udzia³owcy: NLA Sp. z o.o. zosta³a wniosków:

za³o¿ona w dn. 18.06.2003r. przez £ukasza Od 2003r. hurtownie farmaceutyczne po- Smalec a w paŸdzierniku zosta³y sprzedane woli rozpoczyna³y skupowaæ lub otwieraæ ap- Euroinwestor S.A. 2. Zarz¹d: Aneta Smalec teki na ró¿ne spó³ki zale¿ne, gdy¿ prawo

GAMMA PHARM Sp. z o.o. zabrania³o ³¹czenia dzia³alnoœci hurtu farma- 1. Udzia³owcy: w dniu 14.05.2004r. 100% ceutycznego z prowadzeniem aptek. Œrodowi- udzia³ów zakupi³a Warsfarma Sp. z o.o. sko indywidualnych w³aœcicieli aptek bardzo

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(11)

negatywnie zapatrywa³o siê na takie dzia³a- noœci spó³ek jest dzia³alnoœæ w zakresie nia hurtowni farmaceutycznych, które zaczy- obrotu lekami.

na³y konkurowaæ ze swoimi kontrahentami, Najwa¿niejsz¹ rolê w strukturze wydaje czyli przedsiêbiorcami, których ekonomiê siê odgrywaæ „czapka” sieci, spó³ka Euro- bardzo dobrze poznali w trakcie dotychcza- inwestor. W 2003r. istniej¹ca od ponad 15 lat sowej wspó³pracy. spó³ka akcyjna zostaje przejêta przez osobê

Ponadto w póŸniejszych latach do prawa fizyczn¹ Magdalenê Minta. Spó³ka akcyjna farmaceutycznego wprowadzono zapis ogra- zmienia firmê na now¹ Euroinwestor oraz niczaj¹cy mo¿liwoœæ otwierania przez jeden przedmiot dzia³alnoœci. W ci¹gu kilku mie- podmiot wiêkszej liczby aptek ni¿ 1% w woje- siêcy spó³ka akcyjna nabywa w 100% udzia³y

wództwie. w trzech spó³kach z ograniczon¹ odpowie-

W tym w³aœnie czasie ró¿ne osoby fizyczne dzialnoœci¹. W przypadku spó³ki zale¿nej zaczê³y zak³adaæ spó³ki z o.o. i sprzedawaæ Warsfarma w dniu 29.07.2004r. udzia³y zo- udzia³y spó³ce Euroinwestor po cenie nomi- sta³y odsprzedane za 50.000 z³. spó³ce Alpha nalnej, bez wzglêdu na poniesione dotychczas Pharm. Alpha Pharm posiada znów 100%

inwestycje i koszty. udzia³ów w spó³kach Europollex oraz Gamma Z ekonomicznego punktu widzenia dzia³a- Pharm a obie spó³ki zale¿ne prowadz¹ nie jest pozbawione sensu, musi wiêc byæ inna równie¿ apteki. W przypadku spó³ki Wars-

korzyœæ. farma oraz Polap uda³o nam siê udowodniæ, i¿

spó³ka Euroinwestor lub „osoby powi¹zane”

bra³y „czynny udzia³” w za³o¿eniu jednej ze Naszym zdaniem skala zjawiska wymaga

spó³ek.

wyjaœnienia, czy nie nosi to znamion dzia³al-

noœci zorganizowanej w celu ominiêcia prze- Zwraca uwagê prawid³owoœæ, i¿ zawsze pisów ustawy prawo farmaceutyczne, ale byæ transakcje dla stworzenia pozorów legalnoœci mo¿e te¿ dla innych niezgodnych z prawem przeprowadzane s¹ po cenie nominalnej celów. W 2004r. do spó³ek zale¿nych od Euro- udzia³ów (50.000 z³) bez wzglêdu na sytuacjê inwestor nale¿a³y: Polap, Warsfarma, NLA. finansow¹ i maj¹tek spó³ki. W przypadku Na terenie województwa œl¹skiego wszystkie tych transakcji wartoœæ maj¹tku spó³ek, wy- spó³ki prowadzi³y 4 apteki. O podobnej stru- sokoœæ inwestycji i wartoœæ zbycia udzia³ów kturze mo¿na mówiæ w przypadku spó³ki nie mia³a ¿adnego zwi¹zku. Ostatecznie ak- Alpha Pharm, w ramach której, obecnie fun- cjonariuszem spó³ki akcyjnej Euroinwestor kcjonuj¹: Warsfarma, Gamma - Pharm oraz jest prawie osiemdziesiêcioletnia osoba fizy- Europollex. Sprawdziliœmy tak¿e spó³kê Opti czna Helena Klonowska (rodzina w³a- Invest oraz Karo, która udzieli³a Euro- œcicieli Farmacol). Okolicznoœci nabycia inwestor po¿yczki (nie posiadamy ¿adnych akcji przez Helenê Klonowsk¹ od poprze- mo¿liwoœci zbadania czy by³o j¹ na to staæ, ile dniego akcjonariusza Magdaleny Minta s¹ takich po¿yczek udzieli³a i jakim firmom, czy dziwne. Pomiêdzy obiema osobami pojawia zosta³y zwrócone oraz czy nie z³amano prze- siê poœrednik, który przez jeden dzieñ jest pisów o dzia³alnoœci bankowej, do której spó³- akcjonariuszem Joanna Gajowiec D¹dela (ta- ka nie mia³a uprawnieñ). Okaza³o siê, ¿e k¿e prezes zarz¹du spó³ki zale¿nej Polap).

100% udzia³ów w spó³ce Opti Invest Helena Klonowska zostaje ujawniona w Kra- nale¿y do spó³ki Farmacol, tak samo jowym Rejestrze S¹dowym dopiero po oko³o w spó³ce Karo. We w³adzach spó³ek 2 latach. Euroinwestor osi¹ga przychód rzêdu zasiada³y osoby œciœle zwi¹zane 150.000 z³. rocznie, nie posiada ¿adnego ma- z Farmacol S.A., jednej z hurtowni farma- j¹tku i corocznie przynosi straty. W Krajo- ceutycznych notowanych na gie³dzie. wym Rejestrze S¹dowym nie s¹ ujawniane

zmiany lub s¹ ujawniane z bardzo du¿¹ zw³o- Schemat powstawania takiej „sieci aptek” k¹.

jest nastêpuj¹cy: najpierw powstaj¹ jedno-

osobowe spó³ki kapita³owe, których udzia³o- Zastanawiaj¹cy jest fakt, i¿ na ka¿dym wcami s¹ osoby fizyczne (wyj¹tkiem jest zgromadz eniu wspólnik ów jedyny akcjo- spó³ka Gamma Pharm). Spó³ki te s¹ zawi¹- nariusz jest reprezentowany przez innego zywane w ró¿nych czêœciach kraju i powsta- pe³nomocnika (ka¿dy ma miejsce zamieszka- wa³y z regu³y w 2003r. Przedmiotem dzia³al- nia w innym mieœcie).

OPINIE, INFORMACJE OPINIE, INFORMACJE

(12)

stawców ponad 2.750.000 z³, a sprzeda¿ wy- Wyniki finansowe analizowanych

nios³a tylko 370.000 z³. Strata spó³ki w 2003r.

spó³ek:

to ponad 820.000 z³. W dniu 14.05.2004r.

Euroinwestor - za zarz¹dzanie spó³kami

Warsfarma naby³a za 1.500.000 z³. wszystkie zale¿nymi Euroinwestor S.A. pobra³ od

udzia³y w Gamma Pharm. Gamma Pharm spó³ek (to s¹ jedyne dochody Euroinwestor

prowadzi³a jedn¹ aptekê w wynajmowanych S.A.) w 2003r. 17.000 z³, a 2004r. 180.000 z³,

pomieszczeniach od Szpitala na Kondrato- straty za 2003r. to - 90.000 z³, a za 2004 to

wicza 8 w Warszawie.

35.000 z³. Natomiast wszystkie trzy spó³ki

Wyniki finansowe Gamma - Pharm zale¿ne: Warsfarma, Polap. i NLA maj¹ od

kszta³towa³y siê nastêpuj¹co: 2002r. przy- 2003r. do koñca 2004r kapita³y w³asne

chód = 6.605.562 z³, zysk netto = 151.770 z³;

ujemne. Wyniki finansowe tych spó³ek za dwa

2003r. przychód = 6.081.705 z³, zysk netto = lata to straty, które ³¹cznie wynosz¹: Polap za

49.749 z³; 2004r. przychód = 5.290.363 z³, 2 lata = 2.206.000 z³, NLA za 2 lata =

strata = 44.203 z³. Ciekawe sk¹d Warsfarma 1.840.000 z³, Warsfarma tylko za 2 lata =

uzyska³a œrodki na tak¹ ryzykown¹ inwe- 3.540.000 z³. To wszystko ma miejsce przy

stycjê = 1.500.000 z³. w gotówce. Warto przy- nastêpuj¹cych poziomach sprzeda¿y za dwa

pomnieæ, i¿ posiada jedn¹ aptekê w wynajmo- lata: Polap = 6.060.000 z³, NLA = 3.550.000 z³,

wanym od szpitala lokalu, a okres wypowie- a Wars-farma = 8.600.000 z³. Wymienione

dzenia umowy wynosi 6 miesiêcy. Jaki bank spó³ki zale¿ne od Euroinwestor przez okres

udzieli³ kredytu przy takim ryzyku? Jaki 2 lat otwieraj¹ i wyposa¿aj¹ kilkadziesi¹t

bank udzieli³ kredytu spó³ce o takich bardzo nowych aptek. Koszty inwestycji tylko jednej

z³ych wynikach finansowych? Na jakich wa- spó³ki Polap przekraczaj¹ milion z³.

runkach? Czym zabezpieczony?

Wydaje siê, ¿e niektóre z wymienionych

Za 2004r. Warsfarma uzyska³a nastê- spó³ek nie spe³niaj¹ kryteriów do uzyskania

puj¹ce wyniki finansowe: przychód = kredytu bankowego, jednoczeœnie nie uja-

8.252.000 z³., strata = 2.719.168 z³. Udzielone wniaj¹ np. dop³at do kapita³u umo¿liwia-

kredyty/po¿yczki to ponad 3.915.437 z³, zobo- j¹cych takie inwestycje. Ponadto spó³ki te nie

wi¹zania krótkoterminowe wobec dostawców og³aszaj¹ upad³oœci, a ich wierzyciele nie upo-

to 6.603.700 z³. Na koniec 2004 roku Wars- minaj¹ siê o zap³aty, z czego by wynika³o, ¿e

farma posiada³a 10 aptek, z których 7 otwo- spó³ki te maj¹ do wykonania inne nieznane

rzy³a w roku 2004.

nam zadania.

Mimo takich wyników finansowych wy- Z kolei wyniki spó³ki Polap przedstawiaj¹

mienianych spó³ek, prowadz¹ one agresywn¹ siê nastêpuj¹co: zobowi¹zania w ca³oœci to po-

dzia³alnoœæ handlow¹, stosuj¹c d³ugotrwa³e nad 6.500.000 z³. Spó³ka inwestuje ze œrod-

i znacz¹ce obni¿ki cen leków na pograniczu ków w³asnych, przy czym w 2003 roku otwie-

kosztów ich zakupu oraz inwestuj¹ w na- ra 4 apteki, a w 2004 roku kolejnych 5 aptek.

stêpne apteki. Na rynku farmaceutycznym Wartoœæ inwestycji w 2004 roku to prawie

przy obecnych realiach ekonomicznych jest 1.000.000 z³ (dokonane inwestycje 825.241,27

niebywa³e, by jakakolwiek hurtownia ryzy- z³, a inwestycje w toku to 235.538,18 z³). Kto

kowa³a zaopatrywanie aptek takich spó³ek.

spó³ce Polap udzieli³ w 2004 roku kredytów

W dokumentacji Euroinwestor w KRS lub po¿yczek na kwotê 2.389.524 z³? Nie uja-

znajduje siê informacja, i¿ Opti Invest oraz wniono dop³at do kapita³u lub jego podnie-

KARO w likwidacji udzieli³y Euroinwestor sienia w KRS. Przy opisanych stratach spó³ki

po¿yczek na ³¹czn¹ kwotê 295.000 z³. Na przy- nie posiadaj¹ zdolnoœci kredytowej wg stan-

k³ad po¿yczkê wobec KARO w likwidacji dardów bankowych, posiadaj¹ ogromne za-

Euroinwestor winna sp³aciæ z oprocentowa- d³u¿enie u dostawców, a mimo wszystko nie

niem 4% do dn. 24.03.2004r., jednak do dnia upadaj¹. Udzielone kredyty w przypadku

31.12.2004 roku nie sp³aci³a, a faktyczne za- Warsfarma na koniec 2004 roku przekraczaj¹

d³u¿enie wzros³o do 130.459 z³.

4.000.000 z³, a zobowi¹zania wobec dosta- wców to ponad 6.600.000 z³. Bardzo wskazane

Spó³ka Opti Invest funkcjonuje od kilku- by³oby wyjaœnienie, sk¹d Warsfarma mia³a

nastu lat. Udzia³owcem spó³ki by³ i jest Far- w 2003r œrodki na zainwestowanie ponad

macol S.A. Pocz¹tkowo nazwa spó³ki brzmia- 1.700.000 z³ na uruchamianie aptek, kiedy

³a: CPF Sp. z o.o. Zajmowa³a siê handlem hur- kapita³ zak³adowy wynosi 50.000 z³., kredyty

towym farmaceutykami. Wed³ug informacji ponad 600.000 z³., a zobowi¹zania wobec do-

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(13)

zarz¹du za 2001 roku spó³ka zajmowa³a siê przychodów. Wykorzystuje siê tutaj wie- dystrybucj¹ leków do aptek i szpitali oraz loletnie doœwiadczenie spó³ki w tym zakresie importem leków na rzecz innych hurtowni- dzia³alnoœci. Kierunek zwi¹zany z rozwo- ków (poprzez sk³ad celny mieszcz¹cy siê w Pa- jem sprzeda¿y detalicznej poprzez apteki bianicach). Planowano po³¹czenie CPF z Far- zosta³ zaniechany na skutek negatywnej macol S.A. Jednak¿e w dniu 29.08.2002 roku oceny œrodowiska farmaceutycznego.

zmieni³a firmê na PGA. W dniu 03.03.2003r Zdecydowano o sprzeda¿y farmaceutom podjêto uchwa³ê o umorzeniu udzia³ów, aptek przygotowanych do uruchomie- w konsekwencji jedynemu wspólnikowi Far- nia.”. Czy rzeczywiœcie zaniechano? Spó³ka macol S.A. zosta³o wyp³acone ³¹czne wyna- zmieni³a nazwê z PGA na Opti Invest, ale grodzenie w kwocie 12.434.977,42 z³. W tym w sprawozdaniu za 2003r. czyta siê: „W 2003 te¿ dniu ponownie zmieniono nazwê tym ra- roku spó³ka ponios³a koszty zwi¹zane zem na Opti Invest. W informacji zarz¹du za z wytworzeniem œrodków trwa³ych w bu- 2002 rok zawarto nastêpuj¹c¹ informacjê: dowie w wysokoœci 3 712 tys. PLN. Koszty

„Podstaw¹ dzia³alnoœci¹ PGA do lipca 2002r. te dotyczy³y g³ównie organizacji sieci by³a dystrybucja leków do aptek, szpitali i in- aptek na terenie kraju. G³ówne pozycje nych hurtowników. W drugiej po³owie 2002r. tych kosztów to koszty projektów ada- dzia³alnoœæ ta zosta³a zaniechana, a g³ównym ptacji wynajêtych lokali na apteki, ko- przedmiotem dzia³alnoœci spó³ki sta³o siê szty robót budowlano-monta¿owych oraz œwiadczenie us³ug w zakresie zarz¹dzania, koszty wyposa¿enie przysz³ych aptek obs³ugi magazynowej, biurowej, marketingo- w meble i inne ruchomoœci. Jednak¿e wej, transportowej oraz us³ug porz¹dkowych w trakcie roku obrotowego wiêkszoœæ na rzecz g³ównego udzia³owca tj. Farmacol aptek zosta³a sprzedana. Na dzieñ S.A. oraz dzia³ania zwi¹zane z organi- 31.12.2003r. nak³ady na œrodki trwa³e zowaniem sieci aptek na terenie kraju.” w budowie wynios³y 297 tys. PLN.” Czyli Dalej czytamy: „w zwi¹zku ze zmian¹ stra- nie zaniechano. Co wiêcej po¿yczka dla Euro- tegii rozwoju Grupy Farmacol S.A. za- inwestora, który czynnie buduje sieæ aptek rz¹d spó³ki podj¹³ uchwa³ê nr 12/2002 zosta³a udzielona w dn. 14.10.2004r. na kwo- z dn. 23.08.2002r. postanowi³ odst¹piæ od tê 180.000 z³, przy czym odsetki w skali roku zamiaru po³¹czenia spó³ki z Farmacol to 9% (informacja wed³ug „dodatkowej infor- S.A.”, st¹d te¿ zmiana nazwy z CPF na PGA macji bieg³ego rewidenta za 2004 r.” bieg³y (Polska Grupa Aptek). W informacji zarz¹du rewident Kancelaria Bieg³ych Rewidentów za 2002 r. dalej czytamy: „Nak³ady inwe- DORACH Kazimierz Maziarz). Czyli w 2 lata stycyjne w badanym okresie wynios³y po pisemnej deklaracji o zaniechaniu anga¿o- 631.000 z³. Prawie w 100% zwi¹zane by³y wania siê w organizacjê sieci aptek. Zwraca- z organizacj¹ sieci aptek na terenie kra- my przy tym uwagê na standing finansowy ju. Obejmowa³y wydatki na prace proje- obu spó³ek czy po¿yczkodawcê staæ by³o na ktowe, roboty budowlano-monta¿owe udzielenie po¿yczki podmiotowi o takiej s³a- zwi¹zane z adaptacj¹ wynajêtych lokali bej kondycji finansowej jak Euroinwestor?

na apteki jak równie¿ wyposa¿enie przy- Kolejnym po¿yczkodawc¹ dla Euroinwe- sz³ych aptek. Na dzieñ 31.12.2002r. nie stor by³a KARO w likwidacji. Spó³ka ta przed funkcjonowa³a jeszcze ¿adna apteka”. 2001r. równie¿ prowadzi³a dzia³alnoœæ w za-

Natomiast w czêœci dotycz¹cej „perspe- kresie handlu hurtowego lekami. KARO zo- ktyw rozwoju” sprawozdania zarz¹du za 2002 sta³a postawiona w stan likwidacji uchwa³¹ nr 7 zwyczajnego zgromadzenia wspólników rok: „Zgodnie z wol¹ jedynego udzia³owca

podjêt¹ 21.06.2001r. Na dzieñ 31.12.2001r.

spó³ki w 2002r. dokonano zmian w zakresie

spó³ka nie zatrudnia³a nikogo, ani nie dzia³alnoœci spó³ki. Z firmy, której g³ównym

prowadzi³a ¿adnej dzia³alnoœæ. Likwidatorzy obszarem dzia³alnoœci by³a sprzeda¿ hurtowa

dokonywali sukcesywnie swoich czynnoœci farmaceutyków, PGA przekszta³ci³a siê

zmierzaj¹cych do zamkniêcia zobowi¹zañ w spó³kê œwiadcz¹c¹ us³ugi logistyczne, do-

i œci¹gniêcia nale¿noœci spó³ki.

radcze oraz dodatkowo rozpoczê³a dzia³ania

Nieoczekiwanie w dniu 16.09.2003r. pod- zwi¹zane z rozwojem sieci aptek. Pierwszy

jêto uchwa³ê o dalszym istnieniu spó³ki.

wymieniony kierunek dzia³añ sta³ siê obecnie

Zwracamy uwagê na zbie¿noœæ dat z datami specjalizacj¹ spó³ki i g³ównym Ÿród³em

OPINIE, INFORMACJE OPINIE, INFORMACJE

(14)

powstania niektórych wy¿ej opisanych spó³ek kich warunkach? Jak jest zabezpieczona?

(Polap, Warsfarma, NLA). W tym te¿ okresie Ponadto, komu spó³ka udzieli³a jeszcze takich zmiany dotknê³y równie¿ spó³kê PGA (potem po¿yczek? Przychody za ten rok wynosi³y 0 z³, Opti Invest). W KARO odwo³ano likwidatora a zysk 65.656,63 z³. Jedyny przychód to i powo³ano zarz¹d, w sk³ad którego weszli: odsetki od jednostek powi¹zanych 166.607

z³. Dziwny wydaje siê w tym œwietle zapis Krzysztof Sitko (cz³onek kadry zarz¹-

w sprawozdaniu zarz¹du za 2004r.: „Nadal dzaj¹cej Farmacol S.A.) oraz Bartosz

trwaj¹ analizy g³ównych czynników mog¹- Nowak (prawnik Farmacol S.A.). W bilan-

cych wp³yn¹æ na dzia³alnoœæ spó³ki, które sie na 31.12.2003r. okazuje siê, i¿ KARO w li-

maj¹ daæ odpowiedŸ na pytanie, w jakim kwidacji udzieli³a po¿yczek w wysokoœci

kierunku spó³ka powinna siê rozwijaæ w naj- 1.310.000 z³, natomiast w zobowi¹zaniach

bli¿szym czasie”.

pod pozycj¹ „po¿yczki, kredyty” figuruje kwo-

Po¿yczka dla Euroinwestora, który czyn- ta 1.367.600 z³. Warto zaznaczyæ, i¿ spó³ka nie

nie buduje sieæ aptek zosta³a udzielona w dn.

dysponuje ¿adnym maj¹tkiem trwa³ym,

24.09.2003 r. na kwotê 115.000 z³, przy czym a przychody za 2002r. to 7.284 z³, zysk za

odsetki w skali roku to 8%. Po¿yczkobiorca 2002r. to 104.823,27 z³. W 2003r. spó³ka ju¿

zobowi¹za³ siê do sp³aty zad³u¿enia wraz nie osi¹gnê³a ¿adnych przychodów, a strata to

z odsetkami w ci¹gu 6 miesiêcy do 24.03.2004.

58.079,23 z³. Sk¹d zaci¹gniêty kredyt lub

Faktyczne zad³u¿enie na 31.12.2004 roku po¿yczka na 1.367.600 z³. Kto udzieli³ takiego

wzros³o do 130 459,63 z³. (informacja wed³ug kredytu/po¿yczki? Na jakich warunkach? Jak

„dodatkowej informacji bieg³ego rewidenta za jest zabezpieczona? Ponadto, komu spó³ka

2004 r. dla spó³ki Euroinwestor” bieg³y rewi- udzieli³a jeszcze takich po¿yczek? W sprawo-

dent Kancelaria Bieg³ych Rewidentów DOR- zdaniu zarz¹du za 2003r. czyta siê: „Podjêcie

ACH Kazimierz Maziarz). Ponownie zwraca- decyzji o uchyleniu likwidacji spó³ki nie by³o

my przy tym uwagê na standing finansowy jednak zwi¹zane z rozpoczêciem dzia³alnoœci

obu spó³ek czy po¿yczkodawcê staæ by³o na i spó³ka do koñca okresu sprawozdawczego nie

udzielenie po¿yczki podmiotowi o takiej s³a- uzyskiwa³a przychodów ze sprzeda¿y produ-

bej kondycji finansowej jak Euroinwestor?

któw stanowi¹cych dotychczas jej podsta- wowy przedmiot dzia³alnoœci. W chwili obe-

dr farm. Stanis³aw Piechula cnej trwaj¹ analizy g³ównych czynników mo-

g¹cych wp³yn¹æ na dzia³alnoœæ spó³ki, które maj¹ daæ odpowiedŸ na pytanie, w jakim kie- runku spó³ka powinna siê rozwijaæ w najbli¿- szym czasie. Do czasu zakoñczenia powy¿- szych analiz spó³ka nie bêdzie dokonywaæ czynnoœci w zakresie podstawowego przed- miotu jej dotychczasowej dzia³alnoœci tj.

sprzeda¿y œrodków farmaceutycznych i ma- teria³ów medycznych”. Wed³ug pisma z dn.

22.10.2004 r. skierowanego do S¹du Rejo- nowego we Zielonej Górze VIII Wydzia³ Go- spodarczy KRS zarz¹d wyjaœnia, i¿ to wice- prezes spó³ki (Bartosz Nowak) nadzoruje pro- wadzenie rachunkowoœci spó³ki. Oto w bilan- sie za 2004r. warto zauwa¿yæ, i¿ spó³ka na dzieñ 31.12.2004 rok udzieli³a po¿yczek na kwotê 1.913.548 z³. Wzros³y równie¿ zobowi¹- zania, ale nie w pozycji „po¿yczki/kredyty”, ale „inne” i wynosz¹ 1.832.817 z³. Wydaje siê to pomy³k¹, kwota 1.832.817 z³ powinna znajdowaæ siê w pozycji „po¿yczki/kredyty”.

I znów powielamy w¹tpliwoœci: Sk¹d zaci¹- gniêta kredyt lub po¿yczka na 1.367.600 z³?

Kto udzieli³ takiej po¿yczki/kredytu? Na ja-

Schemat spó³ek, powi¹zañ i kluczowych nazwisk w przedstawionym procederze.

Opti Invest - w³asnoœæ Farmacolu (Krzysztof Sitko, Bartosz Nowak, Krzysztof Gadza³a, Przemys³aw Dydycz, Arkadiusz Paœnik, Grzegorz Morawiec, Dariusz Gambuœ)

Karo - w³asnoœæ Farmakolu (Krzysztof Sitko, Grzegorz Morawiec, Dariusz Gambuœ, Pawe³ Lejman, Ewa Bartnik, Artur Niestrój)

Euroinwestor (Magdalena Minta, Joanna Gajowiec D¹dela, Helena Klownowska, Grzegorz Morawiec, Bartosz Nowa, Julita Pi¹tkowska)

Alpha Pharm

NLA (£ukasz Smalec, Aneta Smalec)

Polap (Janusz Sadowik, Joanna Gajowiec D¹dela, Aneta Smalec)

Warsfarma (Julita Pi¹tkowska, Magdalena Minta)

Gamma Pharm Europollex

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

(15)

DOiKA-016 Katowice 2006-06-16

Goniec 016

KLEPSYDRA !

KONIEC Departamentu Obrony i Konsolidacji Aptek !

Szanowne Kole¿anki i Koledzy

Z du¿ym ¿alem, w szczególnoœci do Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej i samej Naczelnej Rady, zawiadamiam, ¿e w dniu 2006-06-07 Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Andrzej Wróbel przekona³ Radê do „koniecznoœci” likwidacji mi. mojego Departamentu. W uzasadnieniu podano „koniecznoœæ” kolejnej bezsensownej reorganizacji departamentów, skrócenie ich nazw oraz likwidacjê departamentów, które nie dzia³aj¹. Nastêpnie Rada, choæ niewielk¹ iloœci¹ g³osów, ale jednak, przeg³osowa³a likwidacjê mi. DOiKA.

Z zaistnia³ej sytuacji mogê wyci¹gn¹æ tylko jeden wniosek, powinniœmy BARDZO zwracaæ uwagê i dbaæ o to, kogo wybieramy na swoich reprezentantów, gdy¿ to oni w najwy¿szym stopniu decyduj¹ o przysz³oœci naszego zawodu i aptek, gdy¿ moim zdaniem dzia³ania podejmowane obecnie w Naczelnej Izbie Aptekarskiej niewiele maj¹ wspólnego z wykorzystaniem wszelkich mo¿liwoœci w celu reprezentowaniu naszych interesów. Wrêcz, jak widaæ, niektóre cenne dzia³ania s¹ ograniczane.

Konkluzja na przysz³oœæ dla nas wszystkich jest jedna - jakich przedstawicieli wybieramy, tak bêd¹ reprezentowane nasze sprawy i mam nadziejê, ¿e wreszcie nie tylko to zrozumiemy, ale tak¿e skorzystamy z tej nauki przy kolejnych wyborach do izb aptekarskich.

p.s.

Mo¿e nazwa mojego Departamentu by³a zbyt d³uga, mo¿e za s³abo reprezentowa³em interesy naszego œrodowiska „nastawiaj¹c kark”, gdy inni wol¹ „chowaæ g³owê w piasek” w niektórych tematach, jednak moje odczucie jest zupe³nie inne i prosi³bym wszystkich farmaceutów i w³aœcicieli by wyrazili swoje zdanie w sprawie tej decyzji Prezesa Wróbla i Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Je¿eli Pañstwa poruszy³a sprawa zlikwidowania Departamentu Obrony i Konsolidacji Aptek, proszê przedstawiæ swoje stanowisko pisz¹c list do Naczelnej Rady Aptekarskiej i podbijaj¹c list piecz¹tk¹ swojej apteki. Adres: Naczelna Rada Aptekarska, 00-238 Warszawa, ul. D³uga 16.

Proszê przekazaæ t¹ informacjê dalej by trafi³a do jak najwiêkszej iloœci aptek.

Z uszanowaniem Koordynator Zlikwidowanego DOiKA NRA dr farm. Stanis³aw Piechula

******************************************************

ZAWSZE PAMIÊTAJMY !

Zamawianie towaru w hurtowniach, które tworz¹ w³asne sieci aptek, s¹ z sieciami powi¹zane lub je zaopatruj¹, jest z ekonomicznego punktu widzenia zabójcze dla indywidualnych aptek.

Promowanie zaœ dro¿szych leków i leków firm stymuluj¹cych wojny cenowe jest zabójcze nie tylko dla aptek, ale tak¿e dla spo³eczeñstwa.

Zgodnie z art. 1.1. ustawy o izbach aptekarskich ostrzega

Prezes Rady Œl¹skiej Izby Aptekarskiej dr farm. Stanis³aw Piechula

DEPARTAMENT OBRONY i KONSOLIDACJI APTEK NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

00-238 Warszawa, ul. D³uga 16, tel. (022) 635-92-85, tel./fax 635-06-70 doika@nia.org.pl www.nia.org.pl

O BRONY I K ONSOLIDACJI APTEK NRA O BRONY I K ONSOLIDACJI APTEK NRA

(16)

APTEKARZ

Czasopismo farmaceutyczno-ekonomiczne

02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16

tel. 50 77 901, fax 50 77 902 e-mail: aptekarz@post.pl

Dr Tadeusz J. Szuba

Warszawa, 16 czerwca 2006 r.

Naczelna Rada Aptekarska w Warszawa

ul. D³uga 16

Jako redaktor „Aptekarza" nie jestem podw³adnym Naczelnej Rady Aptekarskiej, ale darzê j¹ wielk¹ estym¹ i pragnê gor¹co jej sukcesów.

Dowiedzia³em siê o decyzji likwidacji Departamentu Obrony i Konsolidacji Aptek, decyzji kamufluj¹cej wyeliminowanie z pracy w Naczelnej Radzie Aptekarskiej dr Stanis³awa Piechuli.

O ile tolerowa³em doœæ biernie ró¿nice zdañ cz³onków w³adz aptekarskich (ró¿nice zdañ by³y i bêd¹, nie musz¹ wyrz¹dzaæ szkody, mog¹ wrêcz wyzwalaæ wiêksz¹ energiê), to tê decyzjê potêpiam.

Nie zamierzam w tej chwili „maglowaæ" tej sprawy na ³amach „Aptekarza" z obawy, ¿e przyczyni³oby to aptekarzom w oczach spo³eczeñstwa z³ej s³awy.

Z powa¿aniem Dr Tadeusz J. Szuba Redaktor

DEPARTAMENT O BRONY I K ONSOLIDACJI APTEK NRA DEPARTAMENT O BRONY I K ONSOLIDACJI APTEK NRA

(17)

Stowarzyszenie Niezale¿nych Aptek Polskich

£ódŸ ul. Nawrot 114, pok.126

£ódŸ, 12 czerwca 2006r.

Naczelna Rada Aptekarska 00-238 Warszawa

ul. D³uga 16

Dnia 8 czerwca zosta³ odwo³any z Prezydium NRA dr Stanis³aw Piechula, oraz zosta³ zlikwidowany Departament Obrony i Konsolidacji Aptek dzia³aj¹cy przy NRA.

Wszyscy, którzy znaj¹ zaanga¿owanie i poœwiêcenie dra Piechuli w uœwiadamianiu aptekarzom jaki ich los czeka kiedy bêd¹ musieli siê zmagaæ z sieciami aptecznymi zadaj¹ pytanie: DLACZEGO i KOMU PRZESZKADZA£?

Niepokój i oburzenie budzi fakt, ¿e tak wa¿ne zmiany zosta³y przeprowadzone bez konsultacji z cz³onkami samorz¹du aptekarskiego - co zaprzecza samej idei samorz¹du!

Nie jest tajemnic¹, ¿e w Okrêgowych Izbach Aptekarskich dzia³aj¹ ludzie zwi¹zani z sieciami, wobec tego nie s¹ naszymi przedstawicielami. To oni trzymaj¹ stery i dyktuj¹ warunki! Rodzi siê pytanie, z którymi sieciami aptek powi¹zane s¹ osoby odpowiedzialne za likwidacjê DOiKA. Jesteœmy oburzeni i ¿¹damy wyjaœnieñ!

Czy¿by DOiKA nie spe³nia³ swojej roli? Bo przecie¿ nie chodzi o d³ug¹ nazwê.

Czy powo³any w jego miejsce Departament bêdzie równie¿ walczyæ z sieciami aptek, szczególnie w œwietle proponowanych zapisów art. 63a - 63c Ustawy o Œwiadczeniach Us³ug Zdrowotnych, które to zapisy stawiaj¹ na zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji apteki sieciowe!

Ubolewamy, ¿e œrodowisko aptekarskie nie doceni³o zas³ug dra Piechuli i ¿¹damy z ca³¹ stanowczoœci¹ zwo³ania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu, na którym zostan¹ podjête odpowiednie kroki w celu utrzymania siê na rynku prywatnych - czêsto rodzinnych aptek niezale¿nych i zahamowania rozwoju polskich i zagranicznych sieci, oraz powo³ania odpowiedzialnych przedstawicieli aptekarzy do kontynuowania prac nad nowelizacj¹ Ustawy Prawo Farmaceutyczne i innych ustaw maj¹cych wp³yw na rynek leków w Polsce.

Z powa¿aniem Prezes mgr farm. Dorota Ignaczak

O BRONY I K ONSOLIDACJI APTEK NRA O BRONY I K ONSOLIDACJI APTEK NRA

(18)

DEPARTAMENT O BRONY I K ONSOLIDACJI APTEK NRA DEPARTAMENT O BRONY I K ONSOLIDACJI APTEK NRA

(19)

Toruñ, 5 lipiec 2006 r.

Sz. Pan

Andrzej Wróbel Prezes

Naczelnej Rady Aptekarskiej

L i s t o t w a r t y

Na posiedzeniu NRA w dniu 7 ubm. dokonano zmian w strukturze Departamentów NRA oraz w sk³adzie Prezydium NRA.

Czekaliœmy wiêc miesi¹c na zapowiadane "nowe otwarcie", na efektywne dzia³ania nowych struktur pokazuj¹ce, ¿e reorganizacja by³a niezbêdna. Niestety, nic takiego nie nast¹pi³o.

Œrodowisko, które reprezentujemy - w³aœciciele aptek, a jesteœmy najwiêksz¹ organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ w³aœcicieli aptek w Kraju, jest zbulwersowane dokonanymi zmianami!

Likwidacja Departamentu Obrony i Konsolidacji Aptek NRA, którym kierowa³ Pan Stanis³aw Piechula, podwa¿a autorytet NRA w oczach tych rzesz aptekarzy, które wierzy³y, i¿ ten w³aœnie Departament, dziêki aktywnoœci i determinacji swojego koordynatora, podejmowanymi dzia³aniami daje nadziejê na utrzymanie i dalsze funkcjonowanie ich aptek.

To w³aœnie dziêki temu Departamentowi uzyskiwaliœmy informacje o wrogich dzia³aniach hurtowni czy firm farmaceutycznych, takich informacji nie znajdujemy na stronie internetowej NRA.

To w³aœnie koordynator DOiKA by³ inicjatorem wielu akcji, które powstrzymywa³y takie dzia³ania, takich akcji teraz nikt w NRA inicjowa³ nie bêdzie.

W trakcie obecnej kadencji NRA wiele szkodliwych dla œrodowiska aptekarskiego zjawisk zaistnia³o i narasta bez znacz¹cej, stanowczej i skutecznej reakcji ustawowej reprezentacji aptekarzy - Naczelnej Rady Aptekarskiej. W takiej sytuacji dzia³ania DOiKA - by³y, a Pana Stanis³awa Piechuli - by³y i s¹ wielokrotnie bardziej znacz¹cymi ni¿ dzia³ania szeregu innych departamentów i cz³onków NRA!

Powszechny jest pogl¹d, ¿e reorganizacja struktury wewnêtrznej NRA to dzia³anie, którego prawdziwym celem by³o spowodowanie odejœcia dra St. Piechuli z Prezydium NRA.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, koniecznoœci¹ chwili jest rzetelne wskazanie - publicznie i na piœmie, które z osób w NRA, i z jakich istotnych powodów, zdecydowa³y o rozwi¹zaniu DOiKA i odwo³aniu Pana Stanis³awa Piechuli z Prezydium.

Zachêcamy w³aœcicieli aptek, nie tylko cz³onków naszej Izby, prezentuj¹cych podobn¹ ocenê, by wyra¿ali swoj¹ opiniê w sprawie likwidacji DOiKA i usuniêcia Pana Stanis³awa Piechuli z Prezydium NRA pisz¹c do Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Piotr Stolarczyk Prezes Zarz¹du Krajowego

IGAP

Biuro Zarz¹du: 87-100 Toruñ, ul. ¯ó³kiewskiego 37/41, tel. 056-658-96-28, tel./fax 056-658-96-29, tel. kom. 603-33-33-33 e-mail: biuro@igap.pl, strona: www.igap.pl, nr konta IGAP: 63 1020 2313 0000 3902 0019 4159

O BRONY I K ONSOLIDACJI APTEK NRA O BRONY I K ONSOLIDACJI APTEK NRA

(20)

APEL do wszystkich indywidualnych W³aœcicieli aptek

KONIECZNA SZYBKA KONSOLIDACJA !

Nigdy nie jest tak Ÿle, by nie mog³o byæ gorzej i warto zrobiæ wszystko by by³o przynajmniej trochê lepiej a w ka¿dym razie by zwiêkszyæ swoje szanse utrzymania siê na rynku aptecznym. Ka¿dy z nas powinien mieæ swój wk³ad w aktywn¹ obronê swojej apteki poprzez kierowanie zamówieñ do hurtowni bezpiecznych, czyli nie rozwijaj¹cych sieci aptek.

Obecnie jednak, chc¹c zwiêkszyæ nasze szanse na przetrwanie, czyli utrzymanie siê na rynku aptecznym, musimy wykonaæ kilka znacz¹cych i strategicznych posuniêæ. „Nasz Titanic niestety ju¿ zaton¹³ i jedyne, co mo¿na teraz zrobiæ, to skoordynowaæ akcjê ratunkow¹, byœmy siê w obecnej panice wzajemnie nie potopili sprzedaj¹c jednoczeœnie swoje dusze diab³u.”

Uwa¿am, ¿e nale¿y pójœæ jak najszybciej dwiema drogami: A- ³¹czenie hurtowni aptekarskich z pozosta³ymi bezpiecznymi hurtowniami farmaceutycznymi, czyli nie tworz¹cymi w³asnych sieci aptek, B konsolidacja gospodarcza naszych aptek.

Konsolidacja hurtowni aptekarskich na szczêœcie jest ju¿ zaawansowana, jednak trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e choæby wszystkie hurtownie aptekarskie siê zjednoczy³y, to i tak nadal byœmy zajmowali niewiele znacz¹ce miejsce na rynku polskiego hurtu farmaceutycznego.

Uwa¿am, ¿e jedyn¹ realn¹ szans¹, by odnieœæ znacz¹cy sukces w tej konsolidacji i zyskaæ realn¹ szansê obrony naszych aptek w oparciu o wspó³pracê ze znacz¹c¹ i bezpieczn¹ hurtowni¹ farmaceutyczn¹, jest doprowadzenie do fuzji hurtowni aptekarskich z pozosta³ymi, bezpiecznymi hurtowniami farmaceutycznymi, a tym samym doprowadzenie do zajêcia przez t¹ hurtowniê czo³owej pozycji rynku hurtu farmaceutycznego w Polsce.

Trzeba sobie dzisiaj powiedzieæ szczerze, ¿e w wyniku wielu naszych b³êdów, a w tym tak¿e naszej naiwnoœci, zosta³a zaprzepaszczona najwspanialsza idea i szansa dominowania hurtowni aptekarskich. Jest to ju¿ niestety fakt niezaprzeczalny i strat¹ czasu by³oby dr¹¿enie tego tematu.

Po raz kolejny stajemy przed szans¹, która mo¿e byæ decyduj¹cym krokiem w obronie naszych aptek, dlatego tym apelem zwracam siê do wszystkich W³aœcicieli indywidualnych aptek, by pomóc temu pomys³owi i przedsiêwziêciu. Taki kierunek konsolidacji powinien byæ wspierany przez odpowiednie decyzje wspó³w³aœcicieli hurtowni aptekarskich a tak¿e poprzez kierowanie swoich zamówieñ do bezpiecznej hurtowni przez wszystkich W³aœcicieli indywidualnych aptek.

Wspierajmy tak¿e naszych przedstawicieli, którzy realizuj¹c to zadanie dbaj¹ o nasz¹ przysz³oœæ i prowadz¹ najwa¿niejsze dla istnienia naszych aptek dzia³ania. Wspierajmy ich i u³atwiajmy im trudne przedsiêwziêcie, którego siê podjêli w naszym imieniu, by nie zaprzepaœciæ jednej z ostatnich szans na ratowanie wolnego aptekarstwa.

Myœlê, ¿e ju¿ niebawem bêdziemy tak¿e œwiadkami znacz¹cych ruchów na rynku hurtowników rozwijaj¹cych sieci aptek, którzy obecnie prowadz¹ rozgrywkê o kolejn¹ sieæ EuroApteki, a w kolejnych posuniêciach rozstrzygn¹ bataliê o sprzedanie siê zachodnim inwestorom. Warto tak¿e odnotowaæ, ¿e Phoenix zatrudni³ w swoim zarz¹dzie twórcê Aptek 21, a jak pewnie Pañstwo wiedz¹, Polski Phoenix to tylko ma³y szaniec wielkiej europejskiej hurtowni i sieci aptek.

Fakty te, a tak¿e sta³e i energiczne rozwijanie swoich sieci aptek przez Polsk¹ Grupê Farmaceutyczn¹ (PGF), Farmacol oraz ORFE, powinno nas mobilizowaæ do wspierana jak najszybszej konsolidacji hurtowni aptekarskich z bezpiecznymi hurtowniami farmaceutycznymi i kierowania do tych hurtowni zamówieñ z naszych aptek.

Z uszanowaniem dr farm. Stanis³aw PIECHULA Koordynator DOiKA NRA

DEPARTAMENT OBRONY i KONSOLIDACJI APTEK NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

00-238 Warszawa, ul. D³uga 16, tel. (022) 635-92-85, tel./fax 635-06-70 doika@nia.org.pl www.nia.org.pl

DEPARTAMENT O BRONY I K ONSOLIDACJI APTEK NRA DEPARTAMENT O BRONY I K ONSOLIDACJI APTEK NRA

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :