Eksport województwa katowickiego w okresie I-IX 1983 roku

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

Dojjż^tlu^słuzbowego Egz- Nr

Q S h / t f

EKSPORT

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W OKRESIE I - IX 1983 ROKU

G r u d z i e ń

atowice

1983

(2)

SPIS TREŚCI

■ ■

Str. - Uwagi metodologiczne ... ...a ... 5 Uwagi analityczne ... 7

SPIS TABLIC

Wartość eksportu przedsiębiorstw województwa katowic­

kiego według r e s o r t ó w ... ... .. 12 Warość eksportu przedsiębiorstw województwa katowlc - kiego według k i e r u n k ó w ... 15 Wartość i dynamika eksportu ... 16 Warość 1 dynamika eksportu przedsiębiorstw województwa katowickiego według resortów ... ... 17 Zyski z tytułu eksportu towarów 1 usług w przedsiębior stwach ... ... 18 Straty z tytułu eksportu towarów 1 usług w przedsiębior

stwach ... 28

Publikację opracował mgr 3an Fryc

WTJS Iiu w k ł, tlULiJS/U iS A 5

(3)

W A H T O Í Ó E K 8 P O R T U P K Z E O - S I E B X O R S T W

1962 1983

(4)

2

STRUKTURA EKSPORTU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KIERUNKÓW EKSPORTU W OKRESIE I -IX 1983R.

I obszar płatniczy

/wartość eksportu 74,9mld zł -ceny transakcyjne/

Udział w *

- ZSRR - 61,7

m

- CSRS - 12,2

- NRD - 9,1

- Węgry - 6,0

- Rumunia - 6

f

vm

- Bułgaria - 4,4

mm

- pozostałe kraje - 2,0

f

(5)

STRUKTURA EKSPORTU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KIERUNKÓW EKSPORTU W OKRESIE I - IX 1983R.

II obszar płatniczy

/wartość eksportu 111f1mld zł -ceny transakcyjne/

EZD

- RFN - 12.5

m '

- Włochy - 9,1

HHJ]

- Rumunia

' , 8*1

VZA

- Francja - 7.2

E 3

- Wlk.Brytania - 7,1

E 3

- Brazylia - 5,3

EGU

- Finlandia - 5,3

O

- pozostałe kraje

"

45,4

(6)

Zysk

26311 -

2000 _

1500 1300 1100

900 700

500 300

S t r a t «

100

- 100

- 300 - 500 - 700 - 900 - '1 1 0 0 -

- 3539 _

U

i

s .

X. 5 .

W Y B R A K I P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W O J E W O U Z T W A K A T O W I C K I E G O ,

K T Ó R E U Z Y S K A Ł Y Z Y S K - S T R A T £ N A E K S P O R C I E

W O K R E S I E I - I X 1 9 8 3 R C .K U .

U If? K

t

ffl 'C

:

ll

N

£

M

0

H«■

1 ^

I 3

° 8 3 S

1?

-X

1

N

« .

o 2 3 2 5 8

£ u

Eflu

V

• V

S

j j I 5 i l i

o

Mi

V

O

3 o

i f

• «* 0

3 H °

“ o s H

Uta«Florian*

(7)

UWAGI METODOLOGICZNE

mm mm mmmmmmmmmmmmmm mm

D a n e statystyczna zeaieezczone w publikacji obejauje wartość

towarów wywiezionych za granic« w ranach transakcji handlowych.

Dane te zostały opracowane przez Główny Urzęd Statystyczny na pod­

stawie centralnego syeteau ewidencji faktur eksportowych FE.

Wartość w cenach transakcyjnych

Wartość w cenach transakcyjnych zawisra wartość sprzedaży towarów i usług w złotych na bazie FOB lub franco granica Polski, tj. bez opłat za przewóz towaru i Jego ubezpieczenie od granicy polskiej do Miejsca przeznaczenia.

Obliczania wartości w cenach transakcyjnych dokonuje się anożęc wartość w wa lucie obcej przez obowlęzujęcy w dniu wystawie­

nia faktury FE kurs waluty według tabsll Kursów Walut NBP.

Wartość w cenach zbytu

Wartość w cenach zbytu obejauje wartość w złotych towarów 1 usług w cenach urzędowych, regulowanych 1 uaownych, o których aowa w rozdz. II uchwały nr 243 Ra dy Ministrów z dnia 30 llstopa*

da 1981 roku w sprawie zaea d działalności przedsiębiorstw państwo­

wych.

Zasady stosowanie w / w cen w rozliczeniach handlu zagr an ic z­

nego reguluje zarządzenie nr 106 Mlnistre Finansów 1 Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 31 grudnia 1981 roku w sprawie funk­

cjonowania rachunku wyrówn aw cz eg o i zasad rozliczeń w handlu za- granlcznya.

Wartość kralowa eksportu

Wartość krajowa eksportu /bez aarży/ obejauje wartość towaru w cenach stoeowanych w rozliczeniach przedsiębiorstwa han­

dlu zagranicznego z dostawcę t J >

•/ w przypadku cen urzędowych - wartość towaru w tych cenach powlę- kezonycK'% równowartość ewewtualnej dotecjl przedaiotowej lub poaniejszonych o równowartość ewentualnego podatku obrotowego.

Oa^all cenę urzędowy Jest cene detaliczna, to poanle je za

■1« Ję ponadto o Bartę handlu wewnętrznego.

(8)

6

b/ w przypadku cen regulowanych 1 umownych - wartość towaru w tych canach poaniajazonych o poda tak obrotowy, zwrot cła oraz zwrot podatku od pośrednich faz produkcji, a powiększo - nych o ewentualny dotację przedmiotowy.

c/ w przypadku ekaportu realizowanego przez przedeiębiorstwa produkcyjne uprawnione do wykonywania działalności handlu zagranicznego wartość w cenie tranaakcyjnej powiększonej o ewentualny dopłatę wyrównawczy.

d/ w przypadku gdy eksport realizowany Jeat na rachunek producen­

ta /k oala/ wartość krajowa ekeportu baz marży oznacza wartość w cenie treneakcyjnaj pomnlejazonej o prowizję phz i ewentual­

ny prowizję dodatkowy phz.

Przy eksporcie kompletnych ob iektów przeayałowych i budow­

nictwa realizowanych na rachunek właany phz 'wartość krajowa eks­

portu" obejmuje wartość wydatków dewlzownych łycznle z laporten kompletacyjnym oraz wartość koaztów krajowych, a także odaatki od udzielonego kredytu.

Marża

Marża obejmuje kwotę aarży lub prowizji należnej przadelę- biorstwu handlu zagranicznego. W przypadku towarów rozliczanych według cen urzędowych oraz regulowanych i umownych, ale tylko wtedy gdy phz otrzyauje dopłatę wyrównawczy, aarże obliczana jest na podstawie stawki ustelonej przez Ministerstwo Handlu Zagranicznego od wartości ekeportu w cśnach transakcyjnych. W przypadku towarów rozliczanych według cen umownych kiedy nie występuję dopłaty w y ­ równawcze, marża stanowi różnicę cen między wartoścly w cenie transakcyjnej a wartoścly w cenie umownej.

Wynik finansowy stanowi różnicę między wartoścly krajowy eksportu powiększony o marżę a wartoścly w cenach traneakcyjnychi

- wynik finansowy dodatni wy stępuje,jeżeli wertość w cenach transakcyjnych jest wyższa od wartości krajowej ek eportu plus m a r ż a ,

- wynik finansowy ujemny występuje. Jeżeli wartość w cenach trane­

akcyjnych Jest niższa od wartości krajowej eksportu plus marża, - saldo wy ni ku finansowego etanowi suaę wy ni kó w dodatnich 1 ujem­

nych.

(9)

Przy eksporcie zrealizowanym przez phz na rachunek producen­

ta /k omis/ obliczenie powinno dawać wynik zerowy, bądź prowizję dodatkową phz. ^

Wskaźnik efektywności finansowych /WF/

WF - wskaźnik stanowiący relację między wartością krajowę e k s­

portu a wartością w cenach transakcyjnych obliczonę następująco:

WF n wartość krajowa eksportu ♦ marża

wartość eksportu w cenach transakcyjnych Stopa wyniku finansowego

Stopa wy ni ku finansowego wyraża w procentach relację wyniku finansowego do wa rtości eksportu w cenach transakcyjnych^

Za 198S rok wykazano tylko eksport towarowy bez obrotów związanych z budową ambasad, eksportu wewnętrznego towarów pochodzenia krajo­

wego, sprzedaży na cele eksportu budownictwa oraz dla wspólnych budów krajów RWPG, realizowanych na terenie PRL oraz dostaw w ra­

sach pomocy bezpłatnej o wartości 1292,1 min zł, t J . 0, 7% całego eksportu.

UWAGI ANALITYCZNE

Eksport odgrywa w naszej goepoderce coraz większą rolę.

W w y ni ku uzależnienia rozslsrów importu od eksportu Jedyną drogą prowadzącą do lepszego zaopatrzenia gospodarki w towary Importowa­

ne z II obszaru płatniczego Jest zwlękezenle wy eiłku eksportowego.

Tylk o tym eposobem możne będzie przezwyciężyć występujące nadal niedobory z a o p a t r z e n i e , jak również rozluźnić rygory importowe d otyczące towarów da lszego priorytetu,

W a rtoóć ekeportu przedeięblorstw województwa katowickiego za okrse st yczeń - wrzesień 1983 roku wynlosłs 186,0 sld złotych, licząc w cenach trsnsskcyjnych, w tyst

do I obszaru płatniczego 74,9 sld zł, do II obezaru płatniczego 111,1 ald zł.

(10)

a

Eksport całego kraju wy niósł w tya czaale 74 4 , 6 ald zł, z oze- go na I obszar płatniczy przypada 365,3 ald zł, a na II - 379,1 ald zł. Eksport województwa katowickiego w plerwezych trzeoh kwartałach br etanowił prawie 29 X akeportu kraju.

Wertość eksportu w aln złotych w poszczególnyoh kwartałach bletęcego roku ks zt ałtowała Się następująco:

Ogółsa I obszar II obszar

I kwartał 50968 20540 30448

II kwartał 69439 28284 41155

III kwartał 65597 26124 39473

Obroty eksportowa pr zedsiębiorstw województwa katowickiego w' III kwartale br wzrosły w etoeunku do I kwartału b r o 28,7 X - do plarwezego obszaru płatniczego o 27,2 X, a da II obszaru płat­

niczego o 29,6 X. Natoalaet porównując III kwartał br z II kwar- tałaa br wartość akeportu zaalała o 5,5 X - d o pierwszego obszaru płatniczego o 7,6 X, a do II obezarti płatniczego o 4, 1 X«

Największy udział w globalnej kwocie eksportu towarów 1 usług

poaiadeły nestępujęcs resorty« *

- Ministerstwo Górnic twe 1 Energetyki - 57,3 X

- Mlnletsretwo Hutnictwa 1 Przenyełu Meezynowego - 36,6 X - Mlnieteretwo Przeayełu Ch ea lcznego 1 Le kk ie go - 4 , 0 X

- Mlnieteretwo Budownictwa 1 Przeayełu Materi ał ów Budowlanych

- 1,2 %

Na przedelębloretw« podległa pozoetałya 25 resort om przypada zaled­

wie 0 , 9 X globalnego ekepertu województwa.

W okreele styczeń - wrzesień br przedelębloratwa województwa katowickiego uzyekały na ekeporeie towarów 1 usług łączny z-yek wartości 22,8 ald złotych, z ozago 3,6 ald złotych /1 5, S %/ na eka- porcls do I obszaru płatniczego i 19 ,2 ald złotych /B 4, 2 V na a k e p o r t d e do II obszaru płatniczego. 0 wartości »sięgniętego zysku tradycyjnie jut zadacydoweły przedsiębiorstwo podległa Ministerstwu Górnictwa i Energetyki, która w wy niku działalności ekeportowej uzyekały ł«czny zyak w kwocie 26,3 ald złotych, tj. więcej nit dla

całego województwa o 3,5 n l d zł, co oznacza, ta łącznie pozoetsłe resorty uzyskały stratę na eksporcie.

(11)

W odniesieniu do piorwazyoh trzech kwartałów 1982 roku wartość global ne go ek sportu wzrosła prawie o 25 %, na co wpłynęł przede

■ e zy at kl a wzrost eksportu w resorcie i

hutnictwa 1 przeaysłu maszynowego - o 31,1 &

górnictwa 1 energetyki - o 22,4 % przemysłu chemicznego 1 lekkiego - o 21,2 %

W porównaniu do II kwartału br wertość eksportu w III kwertele br zmalała o 5,5 %, w tye w resorcie hutnictwa 1 przeaysłu maszy­

nowego o 6,9 %, górnictwa 1 energetyki o 6 %.

Ws ka źn ik efektywności finansowej ek eportu dla ca ło go wojewódz­

two kato wi ck ie go w określa st yczeń - wrzesień br wy niósł 0, 88 /do 1 obezeru płatniczego - 0,95, a da II obszaru płatnlczago - 0, 83 - przy granicy opłacalności 1,00/, co w etoeunku do analoglcznago okresu roku ubiegłego oznacza zwiększania wskaźnika o 0,12 punktu, a tya eaaya pogorszenie efektywności ekeportu.

Wa rt oś ć ek eportu węgla kaalonnogo - w okresie I - IX br wyniosła 9 6 , B ald zł, tj. 52,0 % akaportu województwo. Wartość eko- partu węgl a w clęgu trzech kwartałów br była o 23,5 % wyższa niż w an al ogiczny« okrasls roku ubiegłego. Ekeport węgla w III kwartala br ukeztałtował się na pezioala 34,8 ald złotych, to jast na pozio*

■la 92,8 X a k aportu węgl a w II kwartala br.

■ z raała liczba pr ze ds ię bi or st w bioręcych udział w akaporcia województwa z 300 w I półroczu br. do 334 pod koniec III kwertełu br.

Spośród 29 ek epertHjęcyoh resort ów 9 zakończyło obroty ekspor­

towe za 9 «iaalęey ujeanya wy nikłam flnanaowya, ponoazęc atraty w wyaokoścli

_ Mini st er st wo Hutnictwa 1 Przeaysłu Ha szynowego - 3295,0 aln zł - nULaisteretwo Rolnictwa 1 Gospodarki Żywnościowej- 416,1 aln zł - Centralny Zwlęzak Spółdzielczości Pracy - 125,0 aln zł - Mini st er st wo Laśnictwa 1 Przeaysłu D r ze wn eg o - 68,0 aln zł - Mini st er st wo Handlu W e w n ę t r z n e g o 1 Ueług - 36,4 aln zł _ ce ntrala Spółdzielni Ogrodniczych 1 Pszczelarak.- 26,0 aln zł - Centralny Zw lę za k Spółdzialnl Inwalidów - 8,2 aln zł - Urzęd Coapodarkl Materiałowej - 2,7 aln zł - Hlnl st er at wo Komunlkscjl - 0,001 aln zł

(12)

Ocanlajęc sfaktywność r t ł l l z o M r w g e sksportu * okraala I-ZX br najwyiaj ocanlć solna, za wz gl ęd u na nlakl pozloa wskaźnika WF 1 wyaokę stopę wy niku flnanaowago, akaport następujęcyoh przed­

siębiorstw i

' - Sosnawlackis Przsdslębiorstwo Budownictwa Przsaysłowsgo w Sosnowcu,

- Przadaiębloratwo Przsrobu Złoau Ma tali w Gliwicach!

- Przędzalnia Osws łny, Zawlsrcls, W a pó ln a Pr za da ię bl or st wo NRO 1 P R L ‘Przyjaźń* w Z a w i e r c i u ,

- Huta Cynku 'Mlastsczko Slęskls" w Ta rn owskich Górach, - Za kł ad y Mstalurglozne "Trzebinia" w Trzebini,

- Pr zadaięblorstwo Pr zsrobu Złoa u Matall w Katowicach, - Cantrala Zbytu Wę gl a w K a t o w i c a c h ,

- Przadaięblorstwo Budowy Za kł ad ów Gó rn ic zy ch za Cr aalo« 'Kopa**

w Katowicach.

NajanleJ sfaktywny skaport w okraala 9 alaalęcy br wyraiaj«cy się w przakroozanlu granicy opłacalności / W F powyźaJ 1,00/ 1 nieklej atopls wy ni ku flnansowago, cb araktaryzował działalność akaportowę takich Jadnoatak Jaki

- Wojawódzka Spółdzlalnla Ogrodnicza Od dział w Katowicach, - Cukrownia Opolekle w Raciborzu,

- Wojawó dz ka Spółdzlalnla Ogrodnioza Od dz ia ł w S o s n o w c u ,

- Raciborakla Za kłady Przaayału Spirytusowego ’Polaoa* w Raciborzu, - Katowickla Pr zadaięblorstwo Produkcji Leśnej *Laa* w Wojkowicach, - Fabryka Palanlak Mechanicznych w Mikołowie,

- Fabryka Saaoohodów Małolitrażowych - Zakład Nr 8 w Czechowi ceoh- O z l a d z l c a c h ,

- Spółdzlalnla Pracy Wytwórnia W y r o b ó w Szklanych w Chorzowie.

10

Najwiękazysi odblorcaal akaportowanych w y ro bó w z taranu w o j e ­ wództwa były naatępuj«ca kraJa« udział w %

w wartoóol ekaportu wartości zyaku

o g ó ł o m ogół aa

ZSRR 24,8 9,1

RFN 7,5 5,1

Ruaunis 6,7 9,4

Włochy 5,4 2,9

CSRS 5,0 5,1

Francja 4, 3 9,7

NRO 3,7 3,3

(13)

Porównując trzy kwartały 1983 roku z analogiczny* okreeea roku ub. etwierdzlć aożna wzroat wartości akaportu, przy jednocząc»

nya zanlejeżeniu zyaku z 35,5 ald zł do 22,8 ald zł oraz pogorsze­

niu efektywności akaportu wy rażony a wzroataa WF z 0 , 7 6 do 0,88.

W oalu dalsssgo aktywizowania akaportu wprowadza elę dla przsd- eiębiorstw różnorodna zachęty, zwłaszcza flnanaowa, takie jak:

- odpiay d a w l z o w e ,

- fundusz nagród Mi niatra H a nd lu Zagranicznago, - ulgi podatkowa,

- preferencyjne zaaady ustalania kurau walutowago oraz rozliczań płatniczych dla a k a p o r t a r ó w ,

- zwrot cła i podatku obrotowego w stosunku do surowców 1 aatsria- łów wy ko rzystanych dla patrzab produkcji na akaport,

- pierwszeństwo w dostępie do podstawowych czynników wytwarzania dla akaportarów.

p . ^ J f 3 V R E K T O R mgr Łoonno Kowolika

(14)

Tabl.l WARTO&fc EKSPORTU PRZE DS IĘ BI OR ST W WODEWilOZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG RESORTÓW

W OKRESIE I IX 1983 ro

Wartość w cenach Wartość krajowa eksportu bez mar_

*Y/

Wynik flnanaowy

WF*/

RESORTY

transak­

cyjnych zbytu Marta dodatni

/zysk/

ujemny

/strata/ saldo

w tysiącach złotych

WOOE WÓ OZ TW O ... 186024504 156770213 154336078 8897488 33952382 11161444 22790938 0.88 Mi ni st er st wo Nauki

Szkolnictwa Wyższego

1 Te chniki •■»»•••••>• 5392 5392 5181 191 20 0 20 1.00

Mi ni st er st wo Górnictwa

1 Energetyki 106545131 75645797 75254321 4953653 26806349 468192 26337157 0,75 Mlnl st sr st wo Hutnictwa

1 Przemysłu Ma szyno-

68056278 69023913 68016080 3335095 6223458 9518355 -329489« 1,05 M l nl st er at wo P r ze my­

słu Ch em icznego 1

7364837 7462614 6709703 352436 770967 46826= 302698 0,96 M i ni st er st wo 8udownl->

ctwa 1 Przemysłu M a ­

teriałów Budowlanych 2186923 2197671 1949075 119856 133461 1646£ 116992

>

...

0,95 M l nl st s r s t w o Rolnictwa

1 Gospodarki Żywnościo-

380148 772325 771745 24481 41607f -416078 2.09

Ml nl st e r s t w o Leśnictwa

1 Przemysłu Orzawnsgo 230712 260086 286419 12294 220 68223 -68001 1,29 M i n i s t e r s t w o Ko munika­

cji ... 78850 78742 76353 2498 1 1 -1 1.00

Mi ni st e r s t w o Ł f cz no śc i 2630 2630 2530 100 - - - 1.00

Mi ni st e r s t w o Handlu Wen nętrznego i Usług ....

-

257205 288857 282968 10607 3746 4011( -36370 1.14

(15)

Tabl .1 WARTOŚĆ EK SPORTU P R ZE DS IĘ BI OR ST W W O O E W& OZ TW A KA TO WICKIEGO WEDŁUG RESO RT ÓW W OKRESIE I - IX 1983 /cd./

Wartość w cenach Wartość krajowa eksportu /bsz marży/

Wynik finaneowy

RESORTY t r an sa k­

cyjnych zbytu Marża dodatni

/zysk/

ujemny

/strata/ saldo w f"/

w tyslęcach złotych M i ni st er st wo Handlu

Z a gr an lc zn sg o ... • 4113 17 17 4074 22

_

22 0,99

M l nl st sr et wo Oświaty

1 Wychowania ... « 4738 4738 4522 216 0 0 1,00

Mini st er st wo Kultury

1 Sztuki •••«••••••«•* 7848 7848 6771 356 721 721 0,91

Mi ni st er st wo Zdrowia

1 Opieki Społeczne] 2810 2261 2117 586 107 m - 107 0,96

Urzęd Goepodarkl

6843 6648 9014 548 2719 -2719 1,40

C entralny Urzęd

Geologii ••••••••••.•• 143 143 137 6 1,00

Państwowa Agencja

Atomistyki ... . 6179 6179 5838 341 0 0 1,00

CZSR ' Samopomoc

Chłopska,Csntrala .... 491 312 312 20 159

_

159 0,67

Centralny Zwięzek S p ó ł ­

dzielczości Pracy .... 278838 416356 385568 18034 6 124870 -124864 1,45

"Społem" Centralny Zwięzek Spółdzielni

Spożywców ... 31236 28455 28455 28 2770 17 _ 2753 0,91

Centrala Spółdzielni Ogrodniczych i Pazcze-

iBrBKlcn . . . . 39623 64053 64°53 1585 - 26015 -26015 1,66

(16)

Tabl.l WART Ość EKSPORTU PRZE DS ię BI OR ST W W03E W& DZ TW A KATOWICKIEGO WEDŁUG RESORTfiW W OKRESIE I - IX 1933 /dok./

Wartość w cenach Wartość krajowa eksportu /bez marży/

Wynik finansowy

RESORTY transak­

cyjnych zbytu Marża dodatni

/z ys k/

ujemny

/strata/ aaldo WF*/

w tysiącach złotych •

Cent ra ln y Zwlęzek

Rzemiosła 243673 19B689 196845 44212 822 206 616 1.00

Cent ra ln y Zwigzek

Spółdzielni Inwalidów 19418 26255 26255 1383 35 8255 -8220 1,42

"Cepelia" Centralny Zwięzek Spółdzielni Rękodzieła Ludowego 1

A r ty st yc zn eg o ... 2922 2361 2361 293 292 24 268 0,91

C entralny Związsk Spół­

dzielni Niewidomych 68766 65225 65223 2164 1395 16 1370 0,98

Krajowy Związek Rol­

ników Kółek 1 Or ga ni­

zacji Rolniczych .... 2438 2438 2353 85 - 1,00

Cent ra ln y Zwifzek Spół­

dzielni Budownictwa

Mi es zk an io we go ... . 1809 1809 1680 76 54 64 0,97

Organizacja Społeczna Prywatni Eksporterzy 1 Im po rt er zy ...

195364 146

198248 146

\

177935 146

12271 8 7 7 8 \ 3620 5158 0,97

1,0 0 a/ WF - ws ka źn ik stanow ią cy relację między wartości« krajów« aksportu, a wartości« w cenach

tr an sakcyjnych obliczon, n a Bt«puj,co: _ w a r t 0 * ć k r , 10wa eksoortu ♦ marże Wm w a r toić u ¿ Ł u a r t r a n s s K c y i n y c fi

(17)

T a b l .2 WARTOSć EKSPORTU PRZE DS IĘ BI OR ST W WODEWÓDZTWA

KATOWICKIEGO WEDŁUG KIER UN KÓ W W OKRESIE I-IX 1983 ROK Wartość w cenach Wartość

■ krajowa ekeportu /bez marży/

Wynik GÓLNIENIE transak­

cyjnych zbytu Marża f 1 nan *"

sowy /sal­

do/

w tyol()cech złotych

OGÓŁEM ... 186024504 156770213 154336078 8897488 22790938 OBSZAR I ... 74948161 69439134 68760657 2616827 3570576 w t y m :

45225363 42056516 42634131 1511457 2079674 9121254 8C66314 7632188 340740 1148325 6795314 6447208 5789874 252645 752795 4489408 4111809 4095036 165379 228993 Rumunia .... 3465377 3974185 3939645 127196 -601463 Bułgaria ... 3328140 3221532 3087171 133164 107804 Albania .... 754372 764925 756157 42430 -44216 Kuba ... 417656 407030 444255 26965 -53564 225136 2 02 205 260407 11455 -46727 OBSZAR II .. 111076343 87331079 85575421 6280661 19220262 w tym :

RFN 13880709 12013034 11946944 781278 1152486 10071823 8173847 8824113 586985 660725 Rumunia .••• 8998003 5789970 5789970 466617 2741416 FraneJ* •••• 7989538 5275920 53 00391 467762 2221385 Wielka Bryt«

nie. ••••••■« 7920152 5948408 6144666 166042 1509444

Fi nl an di a 5899857 3462704 3457781 349137 2092939

Brazylia ... 5941924 4431976

\

4431528 414763 1095634

1191334 905321 806587 23273 265473

i .

124124 124124 119357 5202 .435

WF

O , BE 0,95 0,96 0,87 0,89 0,95 1.17 0,97 1,06 1.131,21

0,83

0,92 0,93 0,70 0,72

0,81.

0,65

0,82

0/78

1,00

(18)

TA B U . 3 WARTOSfc I D Y NA MI KA EKSPORTU W II I III KWARTALE 1983 ROKU

II kwartał III kwartał

w ailionach z ł o t y c h / w cenach transakcyjnych/ II kwartał 1983 • 100

ogółea I

obezar II

obezar ogółea I

obezar II

obszar ogółea I

obezar II obezar

OG ÓŁ EM WO JE WÓDZTWO ... 69439 28284 41156 65597 26124 39473 94,5 92,4 95,9

Mini st er st wo Górnictwa

i Energetyki ... . 40785 1S240 25545 38337 14139 24198

»

94,0 92,8 94,7

Mini st er st wo Hutnictwa

i Przeayełu Maszynowego 24677 10834

13843 22980 9568 13412 93,1 88,3 96,9

Mini st er st wo Przeayalu

Ch ea lc zn sg o 1 Lekkiego 2486 1369 i

1117 2683 1377

c .

1306 107,9 100,6 116,9

1491 841 650 1597 1040 557 107,1 123,7 85,7

(19)

17 T a b 1.4 WARTOŚĆ Z D Y NA MI KA EKSPORTU P R ZE DSIgBIORSTW WOOEWtlOZ-

T W A KATOWICKIEGO WEDŁUG R E S O RT &W

1982 1983*/

WY SZCZEGÓLNIENIE I-IX

w tya.złotych

/ w cenach transakcyjnych

I-LX 1982 -100 i

148979106 186024504 124,9 w ty»«

Mlniataratwo Na uk i. Sz ko ln ic­

twa Wyże ze go 1 Techniki .... ' 13774 5392 39,1 Ministerstwo Górnictwa 1 Enoi

87047840 106545131 122,4 Ministerstwo Hutnictwa 1 Prz<

ayełu Maszynowego ... 51898892 68056278 131,1 Ministerstwo Przewysłu Chwal-

pznego 1 Lakkiago ... 6076205 7364837 121,2 Ml ni ataratwo Budownictwa 1

Przewyału M a te ri ał ów Budowla*

2380892 2185923 91,8

Mlniataratwo Rolnlctwar 1 G o s ­

podarki ŻywnościoweJ ... 142229 380148 267,3 Ml ni at ar at wo Leśnictwa 1

Przewyału Drzewnego ... 224634 230712 102,7 Ml ni ataratwo Kowunlkacji ... 83046 78850 94,9 Ml ni ataratwo Ł ą c z n o ś c i ... 618 2630 425,6 Ml ni at ar at wo Handlu Wewnątrz-

nago 1 Uaług ... 182711 257205 140,8 Mirta tera tww 0* wi at y l Wy oho.

48 04 4738 98,6

Ml ni at ar at wo Kultury 1 Sztuki 7713 7848 101,8

Ml ni ataratwo Zdrowia 1 Opieki

apołaćznaj ... 5742 2810 48,9

Urz«d Gospodarki Materiałowej 1871 6843 365,7 Ce nt ra ln y Urz*d Ge ologii ... 12682 143 1.1 Państwowe Agencja Atowiatykl 419 6179 15 ra z y Ce nt ra ln y Związek S p ó ł d z i e l ­

ni Ro ln ic zy ch ~ S C H * ... 4104 491 * 12,0 Ce n t r a l n y arl^zok S p ó ł d z i e l ­

czości Pracy ... 221377 278838 126,0 Centralny Związek S p ół dz ie l­

ni Spożywców "Społaa*... 14677 31236 212,8 *

(20)

18

Tabl.4 WARTOSfc I DY NA MI KA EK SPORTU PR ZEDSIĘBIORSTW WOOEWÓOZ- T W A KATOWICKIEGO WEDŁUG R E S O R T Ó W /d ok ./

WYSZCZEGÓLNIENIE

1982 19 83a/

I-IX m tys.złotych / w cenach

transakcyjnych/

I-IX 1982 -100 Ce ntrala Spółdzielni

Ogrodniczych 1 Pszczelar-

43745 39623 90,6

Centralny Zwlyzek Rzealo-

139532 243673 174,6

Centralny Zwlęzek Sp ół­

dzielni Inwalidów ... 34395 19418 56.5

"Cepelie* Centralny 2wlę<

zek Spółdzielni Rękodzle<

łe Ludowego 1 Artystycz-

3111 2922 93,9

Centralny Zwlęzek Spół­

dzielni Nlewidoaych 52667 68766 130,6

Organizacje Społeczne .. 369650 195364 52,8

a/Bez obrotów związanych z budowy aabesad, sprzedaży na cele akeportu budownictwa oraz dla wspó ln yc h budów kr aj ów RW PG reali­

zowanych na terenie PRL.eksportu we wn ęt rz ne go towarów po chodze­

nie krajowego oraz do st aw w ramach paaocy bezpłatnej.

Tabl.S ZYSKI Z TY TU ŁU EK SPORTU T O WA RÓ W I USŁUG W PORZEDSIĘ- BI OR ST WA CH W OK RE SI E I-DC 1983 RO KU

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość eksportu w cenach transak­

cyjnych w tys.zł

WlelkoAć zysku

w tys.zł WF

Stopa

wy niku flnai aowego w X

Politechnika &lęske

lw.W.Pstrowskiego •. 5028 20 1.00 0,4

Dębrowskle Zakłady Naprawcze Przewy»łu

Węglowego ... 6670 193 0,97 2,9

Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przewysłu

W ę g l o w e g o ... 65393 450 0,99 0,7 Kopalnia Węgla Ka­

miennego "Jastrzębie" 21246 1240 0,94 5.8 Rybnickie Zakłady N a ­

prawcze Przeayełu

W ęglowego ... 10562 203 0,96 1.9

(21)

19 Tabl.5 ZYSKI Z TYTUŁU EKSPORTU TOWAR C w I USŁUG » PRZEOSię-

BIORSTWACH W OKRESIE I-IX 1983 R O K U /cd./

WY SZCZEGÓLNIENIE

wielkość eksportu w cenach transak­

cyjnych w tys.zł

Wielkość zysku

w tys.zł WF

Stopa wy­

niku fi­

nansowego w %

Zakłady Poalarowo- Badawcze Energetyki

•E ne rgopoaler- ... 37566 750 0 , 9 8 2,0 Zjednoczenie Przewy-

słu Ma sz yn Górniczych

34649 709 0,98 2,0

Fabryka Meszyn G ó r n i ­ czych la.M.Nowotki

158015 1480 0. 99 0,9

Wy tw ór ni a Sprzętu

Gó rn ic ze go "Oehak* .. 95645 * 268 1,00 0,3 Z a b r z a ń s k a Fabryka

Maazyn Górniczych

561826 11778 0,98 2.1

Fabryka Sprzętu 1 N a ­ rzędzi Górniczych la.

Gen.K.Świerczewskiego 762431 9249 0,99 1,2

Fabryka Maszyn G ó r n i ­ czych la.Oullana Łeb­

skiego “Faaur* ... 667462 92185 0, 86 13,8 Ry bn ic ka Fabryka Ma­

szyn "Ryfaaa" ... 613909 8692 0,99 1.4 Fabryka Sprzętu R a ­

tunkowego 1 Laap Gór­

ni czych “Faae r“ ... 120561 2989 0,98 2,5 Ta rn og ór sk a Fabryka

Ur zędzeń Górniczych

■Tagor* ... 163671 1528 0,99 0,9

Hlkołowekie Zakłady Budowy Maszyn G ó r n i ­

czych *M lf aa a*... 215993 4591 0, 98 2,1 Zakłady Mechaniczne

la .3. Ma r chi awsk lago

Wi rowat ... 76759 2072 0, 97 2.7

Fabryka Zwechanlzo- w a ny ch Ob ud ów Seleno­

wych "Fazos" ... 644074 2109 1,00 0,3 Przedsiębiorstwo

Do staw Koaplatnych

O b i e k t ó w Górniczych 177781 3967 0,98 2.2 Ce nt ru a Mechanizacji

Górnictwa "Koaag"

10288 102 0,99 1.0

(22)

20

Tabl.5 ZYSKI Z T Y TU ŁU EKSPORTU TOWAR Í M I USŁUG W PRZEOSIf- BIORSTNACH W OKRESIE I-IX 1983 RO KU /cd. /

WTSZCZEGbLNIENIE

Wielkość eksportu w cenach traneak- cy jnych w tys.zł

•Vial kość zysku w tys.zł

WF

Stopa wyniku finanaowego w X

Zakład Budowy Ma­

szyn Doświadczalnych Centrua Mechanizacji

Górnictwa “Koaag* ... 25303 56 1.00 0,2

Przedslfblerstwo R o b ó Inżynieryjnych Prze­

mysłu W ę g l o w e g o ...

t

46272 666 0,99 1.4

Pr zedsiębiorstwo Enar goaontażowe Przewyełu

11883

4 V 1,00 0,0

Przedsiębiorstwo Mon­

tażu Urzydzeń Gó r n i ­ czych Przeaysłu My-

78943 3927 0,95 5,0

Pr zedelęblorstwo Mon­

tażu Urządzeń Elektry cznych Przewyełu Wf-

53904 ' 20 1.00 0,04

Przedeiębloretwo Mon­

tażu Instalacji PW 3735 42 0,99 1.1

Zjednoczenia Budo w­

nictwa Górniczego 43131 1230 0,97 2,9

Przedsiębiorstwo Bu­

dowy S z y b ó w •«••••»•■ 111054 3935 0,96 3.5 Pr zedsiębiorstwo R o ­

bót Górniczych ... 1714649 30530 0,98 1.8 Ce ntrala Zbytu Wę-

>6792312 26310925 0,73 27 »2

2.3 Centrue Na uk o w o - P r o ­

dukcyjne Elektrote­

chniki 1 Autowe tyki

111567 2619 0,98

Przedsiębiorątwo Budowy Za kładów Gór­

niczych Za Granicy

"K opex*... 47 54 4 16761 0,65 35,3 Główne Biuro Stu­

d i ów 1 Projektów Przeróbki Węgla

"Sep ar at or *... 12560 353 0,97 2.B Główne Biuro Stu­

di ów 1 Projektów

Górniczych ... 17040 638 0,96 3.7

(23)

21 Ta bl .5 ZYSKI Z TY TU ŁU EKSPORTU TOWARtlW I USŁUG W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH W OKRESIE I-IX 1983 R O K U /cd./

WY SZCZEGÓLNIENIE

Wielkość akaportu w cenach transak­

cyjnych w tys.zł

Wielkość zysku

w tya.zł WF

Stopa wyniku finan­

sowego

« % Główny Instytut Gór-

836 23 0, 97 2.8

Zakład Budowy Urzę- dzeri 1 Aparatury Nau- kowo-OośwladczalnaJ

519 20 0,96 3,9

“Haldax" Polsko-Węglar- aka Górn ic za Spółka

503335 85938 0,83 17,1

Fabryka K o tł ów Przaay-

•łowych ia.Rewolucji

1 9 0 5 R " 'F ak op '... 419572 1542 1,00 0 , 4 Bytonskla Zakłady Urzę-

dzar. T e c h n i c z n y c h ... 60817 1373 0,98 2,3 Mlkołowska Fabryka

Tran sf or ma to ró w “Mafia* 546219 567 1,00 0,1 Przsdslęblorstwo M o n­

tażu Elektryczn. 1 Urzę- dzert Przaayałowych

” Ener goaontaż- Południa* 52846 2098 0,96 4,0

Pr zedsiębiorstwo Mon­

tażu Elektrycznego

"E le k t r o b u d o w e " ...v 189498 2772 0,99 1,5 Pr zedsiębiorstwo Mon­

tażu Aparatury Poala- rowej 1 Automatyki

“Energoapara tura" .... 17282 258 0,99 1.5 Pr zedsiębiorstwo Z a ­

go sp odarowania O d p a ­

dów Elektrownlanych ... 144 11 0,92 7,6

Za kł ad Elektroniki

15246 2563 0,83 16,8

Zakład Doświadczalny El ektrotechniki Górnl-

498 6 0,99 1.2

Zakład Re aonotowo-Pro- dukcyjny Maszyn E l e k ­

trycznych "Daael" - 3457 87 0,97 2,5

Z a kł ad Rozr uc hu U r z ą ­ dzeń Energoeontażowych

"Energ" Gliwice ... 4077 170 0,96

V

4,2

(24)

Tabl.5 ZYSKI Z T Y TU ŁU EKSPORTU TO WA RÓ W I USŁUG W PR ZE DS IĘ­

BIORSTWACH W OKRESIE I-IX 1963 RO KU /cd. /

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość eksportu w cenach transak­

cyjnych w tys.zł

Wielkość zysku

w tye.zł WF

Stopę wyniku f inaneo- wego w %

Przedsiębiorstwo Bu­

dowlano-Mon tatowa

Hutnictwa w Gliwicach 22238 22 1,00 0,1

Przedsiębiorstwo Bu­

dowy Kopalń Rud .... 353983 6284 0,98 1.8

398961 22878 0,94 5,7

284461 2291 0,99 0,8

Huta 'Łaziska'... 53564 3569 0,93 6,7

Centralna Zakłady Automatyzacji Hut­

nictwa “C Z A H " ... SS36 446 0,67 12,6 Koablnat Metalurgi­

czny 'Huta Katowlca* i 514364 . 30271 0,99 1.2 Hutnicza Przedsię­

biorstwo Reaontowe .. 6268 512 0,92 6.2

Biuro Projektów Prze­

mysłu Hutniczego

•Biprohut*... 35231 7600 0,78 21,6

Biuro Projektów Prze- eysłu Koksowniczego

"K ok soprojekt*... 3803 94 0,98 2,5

Centrala Zaopatrzenia

Hutnictwa ... 454974 98 60 0,98 2,2

Przedsiębiorstwo Przerobu Złoau Metali

Kat owi ce ... 66313 ‘ 24215 0,63 36,5 Przedsiębiorętwo Prze­

robu Złoau Metali

Oębrowa Górnicza .... 28841 7362 0,74 25,5

Przedsiębiorstwo Prze­

robu Złoau Metali

Gliwic* ... 81337 34926 0,57 43,0

Huta Cynk u 'Mlaeteczki

Slęskle ... 1162663 383802 0,67 33,0 Zakłady Metalurgiczne

"Trz eb in ia * ... 10439640 2296639 0,78 22,0 Zakłady Mechaniczna

Za»et . 240S82 8 1,00 0,0

(

(25)

23 Tabl.5 i ZYSKI Z TY TU ŁU EKSPORTU TOWARt*» I USŁUG W PRZEDSIĘ­

B IORSTWACH W OKRESIE I-IX 1983 R O K U /cd./

w t s z c z e gOl n i e n i e

Wielkość eksportu w cenach traneek- cyjnych w tye.zł

Wielkość zyeku w tye.zł

WF

Stopę wyniku

SiaSBs

- %

Biuro Projektów Ppzeoyełu Motali N i e ­

żelaznych "Biproeet" 137865 9869 0,93 7,2 Instytut Metali Ni e ż e ­

laznych •>••••■••»•••« 78849 4417 0,94 5,6 Gliwickie Zakłady Urzą­

dzeń Technicznych .... 190686 13923 0.93* 7,3 Olkuska Fabryka W enty-

latorów "O w e n t "... 1197 19 0.98 1.6 Gliwicka F.bryke Urzą­

dzeń Wentylacyjnych

40916 357 0,99 0.9

Pr zedsiębiorstwo Pro­

jektów i Do st aw Ur zą­

dzeń Ochrony Powietrza

68699 2515 0,96 3.7

Gliwickie Zakłady M a ­

teriałów Ogniotrwałych 45226 2302 0,95 5.1

Chrz an ow sk ie Zakłady

Ma te ri ał ów Ogniotrwały o h 170023 6213 0,96 3 . 7 Zakłady S u r o wc ów Ognio­

trwałych "G ór ka " ... 179295 3498 0,98 2,0 Biuro Projektów Prze-

•ryełu M a t e r i a ł ó w Ognlo

trwałych "Blprweg*.... 5842 1 1,00 0.0

Zakład Doświadczalny Inetytutu Spawalnictwa - Z a kł ad Budowy Urzą­

dzeń Sp awalniczych ... 3579 ' 16 1,00 0,4

Koablnat Urządzeń Me­

chanicznych "Buear-

7793256 1551727 0,80 19,9

Zakład Maezyn Budowla­

nych w Zawierciu ... 23554 4894 0,79 20,8 Fabrykę Urządzeń Me­

chanicznych "Porąba*

Za kład Porą ba ... 550247 31510 0,94 5.7 Ra ci bo rs ka Fabryka

Sp rz ąt u Donowego

Ooegos 2978 454 0,85

V

15.2 Zakłady Ur ządzeń Kom­

puterowych "Mera-

E l z a b " ... 947664 23642 o . w X *

(26)

24

Tabl.5 ZYSKI Z T Y TU ŁU EKSPORTU TO W A R Ó W I USŁUG W PRZE DS IĘ­

BIORSTWACH W OKRESIE I-IX 1983 RO KU /cd. /

WYSZCZEGÓLNIENIE

Vielkoóć eksportu w cenach transak­

cyjnych w tys.zł

Wielkość zyoku

w tys.zł WF

Stopa w y ni ku finan­

sowego w * Slęekie Zakłady Me c h a ­

niczno-Optyczne "Opta" 14925 26 1.00 0,2 Zakłady Elaktronlczna]

Aparatury Medyoznaj .... 403291 239 1,00 0,05 Fabryka Podzespołów

Elokt rotschnlcznych

"E aa -E lsktrocarbon*... 102 13 0,87 12,7 Południowa Zakłady Przs-

■ysłu El ektrotechnicz­

nego "Polaa-Kontakt".... 148754 1970 0,99 1.3 Zakłady Elaktrotschnlcz-

ne "E aa -8rzezie". ... 12264 2030 0,83 16,6 Zakłady Doloaltows

"S zc zakowa*... . 4065 12 1,00 0.3

Mysłowickie Zakłady U r z ą ­ dzeń Elektromechanicznych

’Zalaech-Ooagoe 265 5 0,98 1.«

Katowickie Zakłady Meta-

lowe "Dom go e"... . 804 395 0.51 49,1 Przedsiębiorstwo Budowla­

no-Montażowe Hutnictwa

w Katowicach ... 16397 728 0,96 4. 4

"Hutaaazprojakt* Hapeko

200378 157* 0,99 0.8

Ośrodek Badawczo-Rozwojo­

wy Przetrysłu Urzędzsń Kllaatyzacyjno-Wantyla-

eyjnych 1 odpylających 9619 1345 0,86 13,7

Zakłady Cy nk ow a "Silesia* 714252 71507 0,90 10,0 Zakład Ur ządzeń Autoaa-

tykl Przaaysłowej "Msra-

Znap" w Sosnowcu ... 99675 2060 0,98 2,1 Przedsiębiorstwo Robót

Montażowych Przemysłu Nieorganicznego "Monto-

26892 238 0,99 0,9

Zakłady Tworzyw S z tu cz­

nych "Krywałd-Erg"

142669 433 1,00 0.3

Raciborskie Zakłady C h e ­ mii Gospodarczej "Polla-

1087 100 0,91 • 9,2

(27)

25 Tabl.5 ZYSKI Z TY TUŁU EK SPORTU TO W A R Ó W I USŁUG W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH W OKRESIE I-IX 1983 R O K U /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość eksportu w canach transak­

cyjnych w tye.zł

Wlelkoóć zysku

w tya.zł WF Stopa wyniku flnan- aowago w %

Wolbroaskia Zakłady Przeaysłu Guaowago

"Stoall 150137 4509 0,97 3,0

Zakłady Maazyn Che-

■lcznyeh "Matalchea" 331145 1113 1,00 0,3 Zakłady Autoalatykl

ChaaiczneJ "Matalchaa" 268932 2052 0,99 0,8 Biuro Projaktów Doa-

taw Inwaatycyjnych

"Matalchaa" ... 95743 540 0 , 99 0,6 Pr zadalębiorstwo Mon­

tażowa "Kotłoaontal" 75587 669 0,99 0,9 Pr zadalfbiorstwo R o ­

bót Montażowych Prze- ayału Chaalcznago

M ontochaa «•«•••••■ * 391758 10995 0, 97 2,8 Pr zedsiębiorstwo Prza-

ay a ł o w o —H and1owa

"Polekla Odczynniki

Ch aa lc zn a ..».».»•.« 946489 242059 0,74 25,6 Huta Szkła G o s p od ar­

czego Zawiercie ... 113107 4767 0,96 4,2

Przędzalnia Bawałny Zawiercia Wapólna Pr zedsiębiorstwo

PRL i NRO “Przyjaźń* 1534608 484436 0,68 31,7 Pr zedsiębiorstwo

Państwowa Rafinerie Nafty "Trzebinia"

w Trzebin i i ... 62461 4483 0,93 7,2 Fabryka Koaaetyków

Polenna" w Św ięto­

chłowicach ... 170090 9596 0.94 5,6

Fabryka Elewantów wyposażania Bu downic­

twa " M at al pl aa t"... 11381 327 0 , 97 2,9 Przadalębiorstwo In­

stalacji Przaayało- wych "Inatal*

12459 502 0,96 4,0

(28)

26

Tabl.5 ZYSKI Z T Y TU ŁU EKSPORTU TO WA Rb W I USŁUG W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH W OK RESIE I-IX 1983 R O K U /cd. /

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość eksportu w cenach transak­

cyjnych w tys.zł

l

Wielkość zysku w tys.zł

WF Stopa wyniku finan­

sowego w % Przedsiębiorstwo Pro­

dukcji i Monttóu U r z ą ­ dzeń Elektrycznych Budowlanych

■Elektronontai Nr 2 ’ 165 6 0,96 3,6

ślęskie Przedsiębior­

stwo Konstrukcji S t a­

lowych i Urzędzeń Przeaysłowych “Mosto­

stal* Zabrze ... 476479 4818 0.99 1,0 Będzińskie Przedsię­

biorstwo Konstrukcji Stalowych 1 Urzędzeń Przeaysłowych "Nosto-

203200 9156 0,95 4,5

Sosnowleckie Prze d­

siębiorstwo Bu downic­

twa Przaaysłowego 76889 76889 0,00 100,0

Fabryka Urzędzeń T e c h ­ nicznych "Zrewb"

11539 5 1,00 0,0

Koabinat Budowlany

w Katowicach ... • 173 173 0,00 100,0 Przedsiębiorstwo R o ­

bót Termoizolacyjnych 1 Antykorozyjnych

*Izokor*-Instal"

w Dębrowle Górniczej 22010

1

258 0,99 1.2

Przedsiębiorstwo E k s­

portu Budownictwa

820316 38920 0,95 4,7

Wojewódzkie Przed- slębloratwo Handlu Wewnętrznego

w K a t o w i c a c h ... 32794 1704 0,95 5,2 'Cantrozap* Ce ntrala

Handlu Zagranicznego ** 4113 22 0,99 0,5

Wydawnictwo *&lęek* 4570 721 0,84 15,8

Zakłady Naprawcze Serwis Aparatury M e ­ dycznej przy Centr.

Szpitalu Klinicz. . ... 1110 107 0,90 9,6

(29)

27 Tabl.5 ZYSKI Z TYTUŁU EKSPORTU TOWAR Ł w I USŁUG W PRZEDSię-

BIORSTWACH W OKRESIE I-IX 1983 R O K U /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość eksportu w cenach tranaak- cyjnych w tys.zł

Wielkość zysku

w tye.zł WF

Stopa wyniku finan- eowego w % WZCS "SCH* Zakład

Gospodarczy Tychy 491 160 0,67 32,6

Wytwórnia Sprzętu Laboratorium Spółdziel-

37750 4 1,00 0,0

**Społem* Wojewódzka Spółdzlałnla Spożyw­

ców w Katowicach- ... 11759 991 0,92 8,4

“Społem* Powszechna Spółdzielnia Sp oż yw­

ców w Katowicach ... 5090 1762 0,65 34,6 Sp ół dz la łn la Prze*.

B u do wn .“Matal*-

4263 175 0.96 4,1

Spółdzlelnia R z em ie­

ślnicza ’Wi el obranżo­

wa* Zawiercia 51228 648 0,99 1.3

Spółdzielnia Inwali­

dów -Jedność* Będzin 5

%

1 0,76 0,2

•Technoazczot" Sp ół­

dzielnia Inwalidów

Piekary Slęakle ... 251 18 0,93 7,2

Spółdzielnia Pracy Wy tw ór có w Rękodzieła Ludowego i Ar tysty­

cznego 2767 278 0,90 10,0

Spółdzielnia In wa li­

dów Niewidomych

" P r o me t*... 68684 1395 0,98 2.0

Centralny OSrodak S t u d i ó w Projektowa­

nia i Realizacji

1809 54 0, 97 3.0

Zakłady Przemysłowo- Usługowe "Polkat*

Za kł ad Robót 1 Usług

Przemysłowych ... 186261 8778 0,95 , A>7

(30)

28

Tabl.6 STRATY Z TYTUŁU EKSPORTU TO WA RÓ W I USŁUG W PR ZE DS IĘ­

BIORSTWACH W OKRESIE I-IX 1983 RO KU

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wislkotć ekeportu w cenach transak­

cyjnych

Wielkość

•trat

w tys.zł WF

Stopę wyniku f Ina na o- wego

Zakłady Produkcji Urządzeń Mechanicznych

1«.0.Kraalcklago "Elwo" 105414 -9903 1,09 -9,4 Zaaadn .Szkoła Zawodo­

wa Fabryki Maszyn

170 -93 1.55 -54,7

Raciborska Fabryka Kotłów "Rafak®" w Re-

506687 -112961 1,22 -22,3

Fabryka Palanlak M e ­ chanicznych w Mlko-

155321 -140850 1.91 -90,7

Gllwlcka Fabryka Kon­

strukcji Stalowych 124443 -295 1,00 -0,2

Zakłady Budowy Urzą­

dzeń Kotłowych w Ka­

towicach «..p. 113569 -11090 1,10 -9,8

Zakłady Urządzeń Gór- t nlczych "Gllaag*

Gliwice 13824 -1506 1 . 1 1. -10,9

484153 -15765 1.33 -32,6

15 61 37 1 -450962 1,29 ' -28,9 Hutę la.F.Dzierżyń­

ski lego ■•«.••••••#•*•* 114143 -37046 1.32 -32,5 Huta -Florian" ... 1062698 -204085 1.19 -19,2

168056 -17485 1.10 -10,4

Huta “J e d n o ś ć " ... 55752 -22592 1.41 -40,5 Huta "Z ew le rc le "... 211040 -46061 1.22 -21,8

363063 -9663 1,03 -2.7

Huta la.E.Cedlera .... 1442498 -409971 1,28 -28,4 163443 - 4 45 97 1,27 -27,3

132872 -41545 1,12 -12,5

1325343 -30 1,00 -0,0

Huta "Z yg a u n t " ... 1479913 -374 6 1,00 -0,3 Koablnat Kokaochaalcz-

ny Zabrze ... 2774108 -375975 1,14 -13,6

/

(31)

29 Ta bl .6 i ST RATY Z T Y TU ŁU EKSPORTU TOWAR t W I USŁUG W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH W OKRESIE I-IX 1983 R O K U /cd./

WY SZCZEGÓLNIENIE

Wielkość eksportu w csnech transak­

cyjnych

Wielkość etrat

w tys.zł WF

Stopa wyniku finan­

sowego

« % Huta Metali Nież el az­

nych 'S zo pi en ic e’ •••• 16 2207? -484739 1,30 -29,9 Huta B«dzln ... 79937 -27695 1.35 -34,7

« ł l s M w i ł Me tali Dzie­

dzice i*.F.Dzieriyrt-

akiego 513728 -159103 1 131 -31,0

Walcowania Metali *Ła-

83601 -14398 1.17 -17.2

Centrala Handlowa M e ­

tali Nieżelaznych .... 107945 -24962 ' 1,23 -23,1 Odlewnia Żallwa Cl*-

gllwego 1 Wytwórnia

Łu cz n i k ó w ...« 216713 -77403 1.36 -35,7 Rybn ic ki e Zakłady W y ­

robów Metalowych Huta

'Slleele* 135389 -35261 1,26 -26,0

Olkuaka Fabryka Na­

czyń Eaallowanych .•. 64669 -12809 1,20 -19.8 Katowickie Zakłady

W y r o b ó ą Metalowych 78685 -546 1,01 -0.7 Fabryka Drut u 1 Wy-

robów z Drutu ••••••• 75047 -7435 1,10 -9,9

Slflekłe Zakłady Lin

1 Drutu "Llnodrut” . . . 178992 -9642 1,05 -5,4 Zakłady W y ro bó w Meta­

lowych 28383 -2464 1,09 -8.7

Siemianowicka Fabryka

Ś r u b 1 Ni tó w ... 15334 !-1695 1,11 -11.1 Zakłady Urządzeń T e ­

chnicznych "Zgoda*... 343479 -20423 1,06 -5.9 PP Za kłady Aparatury

Chealcznej “Cheaet" 346130 -3805 1,01 -1.1 Slęskie Zakłady Ar­

m atury Przemysłowej 322009 -1812 1,01 -0.6

Biuro Sprzedaży Poap 1 Armatury Przemysło­

wej Pr zedelfbiorętwo

Państwowe . . . 39 -1 1,04 -2.6 Fabryka Wentylatorów

Fawent 108751 -14267 1,13 -13,1

(32)

30

Tabl.6 STRATY Z TY TU ŁU EKSPORTU TOWA RÖ W I USŁUG W PRZEOSię- BIORSTWACH W OKRESIE I-IX 1983 RO KU /c d. /

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość eksportu w cenach transak­

cyjnych

Wielkość strat w tye.zł

jWF

Stopa wyniku finan­

sowego w %

Fabryka Maszyn Bu do wl a­

nych 1 Lokomotyw la.

F.Dzierżyńskiego

"B um ar -F ab lo k"... . 810844 -1J5618 1.17 -16,7 Chorzowska Wytwórnia

Konstrukcji Stalowych

Konstal •••••••••••« • 601860 -82156 1.14 -13,7 Zakłedy Mechaniczne

Łabędy • • •• •• •• •• •« ••• 814901 -57196 1,07 -7,0 Fabryka Obrabiarek

Rafamet •.« . 1614700 -4480 1,00 -0,3

Dąbrowska Fabryka Obrabiarek "Ponar-

201008 -3566 1,02 -1,8

Fabryka Łożysk To cz­

nych ”P r e a e - M i l » e t " . 377386 -83351 1,22 -22,1 Przedsiębiorstwo Pro­

jektów i Wyposażenia Zakładów Przeaysłu Maszyn 1 Aparatury Elektrycznej “E»a-

28923 -5135 1.18 -17,8

Fabryka Spec. Maszyn Elektrycznych i Urzę- dzeń Te chnologlcznych

Eaa-Konel . 5100 -535 1.10 10,5

Zakład S i ln ik ów El e­

ktrycznych Małej Mocy

*Eaa-Sllaa*... . 109419 - 6 98 6 1,06

i -6,4

ślęska Fabryka Kabli 78006 -3169 1,04 -4.1

Zakłady Sprzętu El ek­

troinstalacyjnego

'Polas-Ospei* w Wlerbce 7706 -4574 1.59 -59,4 Fabryka Przewodów

Energetycznych w Będzl-

335749 -3046 1.01 ' -0,9

ślęske Fabryka Laap „

Żarowych *Polaa-Katowlce 334855 -2419 1.01 -0,7 Będzińska Fabryka

Pilników 32584 -10390 1,32 -31,9

(33)

I

Tabl.6 S T RA TY Z TYTUŁU EKSPORTU TO WARÓW I USŁUG W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH W OKRESIE I-IX 1963 RO KU /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość eksportu w cenach tranaak- cyjnych

Wlelkoéc

• trat w tye.zł

WF

Stopa wyniku finan­

sowego w 2 Zakłady Elaktrod W ę ­

glowych "I-go Maja* 449477 -38839 1,09 -8,6 Huta, Katowlca* Zakład

Wlodęcy •••••••«••••• 12762383 -3539377 1,28 -27,7 Cantrua Naukowo-Pro­

dukcyjna Syataaów

Starowania 757732 -1000 1,00 -0,1

Wyrakla Zakłady Budo­

wy Urzfldzart Chaalcz-

nych w Tychach-Wyrach 86212 -1718 1,02 - 2 . 0 Za kład Wy robów Mata-

lowych Zawiarcla .... 9558 -1183 1.12 -12,4 Fabryka Samochodów

Małolitrażowych - Z a ­ kład nr 8 Czachowlca-

Ozladzlca ... . 63294 -50201 1,79 -79,3 Fabryka Saaochodów

Małolitrażowych Z a ­

kład nr 2 w Tychach 4237226 1097115 1,26 -25,9 Zakłady Azotowa la.

P.Flndara ..*••••••». 1446993 -44187 1,04 -3,9 Zakłady Chaalczna

65370 -28168 1 4 3 -43,1

Zakłady Chaalczna

"Organlka-Azot* 85 019 -16892

*

1,20 -19,9 Zakłady T* orzyw Sz tu­

cznych "Erg1- Tychy . 34531 -3793 1.11 -11,0 Z a kła dy Tw orzyw Sz tu­

cznych *Nltron-Erg"

Krupakl Młyn ... 121558 -3574 1,03 -2.9 Zakłady T„ orzyw Sz tu­

cznych "E rg” Gllwlca 95722 -4330«. 1.45 -45,2 Zakłady Tw orzyw S z t u ­

cznych Zflbkowlce-Erg" 54783 -3650 1,07 -6,7 Z a kłady Chaalczna

"H a j du kl“ ... 32306 -3033 1,09 -9,4 Z a kłady Przaayału

Dzlawlaraklago “Wanda* 69454 -1205 1,02 -1.7 . Zakłady Przaaysłu

O d zi eżowego By toa ... 499817 -252515 1.31 -50,5

(34)

32

Tabl.6 ST RATY Z TYTUŁU EKSPORTU TOWARbw I USŁUG W PR ZEDSIĘ­

BIORSTWACH W OKRESIE I-IX 1983 RO KU / c d ./

WTSZCZEGbLNIENIE

Wielkość eksporty w cenacn transak­

cyjnych

Wielkość strat

w tys.zł WF

Stops wyniku finanso­

wego w % Zakłady Przemysłu Od zi e­

żowego "T ar nl lo ". .. .. .. 92327 -25159 1.27 -27,2 Bytomskie Przedsiębior­

stwo Obrotu Surowcami Włókienniczymi 1 Sk ór z» -

5435 -1558 1.29 -28,7

Huta Szkła Walcowanego

‘¿a ro s z o w i e c * ... . 189954 -13066 1.07 -6,9 Huta Szkła Okiennego

Z ą b k o w i c e * ■«•••••■•••* 40163 -8854 • 1.22 -22,0 Huta Szkła Okiennego

Szczakowa •••■•••••••, 60664 -10486 1.17 -17,3 Huta Szkła Gospodarcze­

go 'Ząb ko wi ce *... . 60258 -1340 1,02 -2,2 Zakłady Porcelany *Bogu-

18411 -2225 1,12 -12,1

Przedsiębioratwo Ur zą­

dzeń Szklanych *Szkło- aasz*Oaroszowlec

k/Olkusza ••••••»•■••(( 5495 -277 1.05 -5,0 Zakłady Ch em ii Goapo-

darczej 'Pollena -

- S t r e m * ... 3 -1 1.46 -33,3 Zakłady Tkanin T e ch ni­

cznych *Stomil*... 2257 -1 1.00 - 0 , 0 C e ntrala Zbytu Wi ąż ą­

cych Materiałów Bu d o w ­ lanych *Polcement* Soe-

13B29 -8402 1,61 -60,8

Cementownla "Wiek* . . •• 7970 -5510 1,69 -69,1 Biuro Zbytu Ma te ri a­

łów Izolacji B u d o w l a ­

nej 'Izolacja*... 244 -141 1,58 -57,8 Zakłady Odlewnicze E l e­

mentów Wy po sa że ni a B u ­ downictwa ‘Metelplast*

41532 -1 1,00 -0,0

Cukrownie Opolskie ... 217435 ^86415 2,32 -131,7 Śląskie Zakłady Koncen­

tratów S p o ż yw cz yc h .... 4887 -3073 1,63 -62,9

(35)

33 Tabl.6 ST RATY Z TY TU ŁU EK SPORTU TO WA Rb W I USŁUG W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH W OKRESIE I-IX 1983 RO KU /cd./

WY SZCZEGÓLNIENIE

Wielkość eksportu w cenach transak­

cyjnych

\

Wielkość strat w tys.zł

WF

Stopa wyniku finan­

sowego w % Raciborski« Zakłady

Przeaysłu Sp ir y t u s o ­

wego “P o l a o s * ... 42444 -53393 2,26 -125,8 Katowickie Prze ds ię­

biorstwo Nasienne

‘C e n t ra la Nasienna* 35820 -20560 1.57 -57,4 Okręgowe P r z e ds ię­

biorstwo Obrotu Zwisrzętaal Hodowla-

75117 -52121 1,69 -69,4

Koablnat Państwowych Go sp od ar st w Og ro dn i­

czych w Ty ch ac h .... 222 -249 2.12 -112,2 Koablnat Państwowych

G o s p od ar st w w Toszku 98 -266 3.72 -271,4 Ok ręgowy Za rz ęd Lasów

Państwowych w Kato-

908 -324 1,36 -35,7

Katowickie P r ze ds ię­

biorstwo Produkcji

Leónej * L a s * ... 14816 -13415 1.91 -90,5 Katowickie Pr zedsię­

biorstwo Przeaysłu

Drzewnego ... 17995 -7994 1.44 -44,4 Kluczewskle Zakłady

Papiernicze la.3.

Dę br ow ek le go ... 190288 -46269 1.24 -24,3 Zakłady Wytwórcze

Urzędzeń S y gn al iz ac yj­

nych Katowioe ... . 75713 -1 1,00 -0,0

Pr ze ds ię bi or st wo Doay Towarowe "Centrua*

Oddział w Katowicach 30983 -4805 1,16 -15,5 Pr ze ds ię bi or st wo W y ­

rębów Me ta lowo-Elek- trotechnlcznych

•P r o d r y n * . . . ... 2156 -164 1,08 -7,6 Pr zedsiębiorstwo C h e ­

mii Gospodarczej

•Prodryn* w Chorzowie 2074 -143 1,07 -6,9

Ooa Mody “Elegancja*

Pr zedsiębiorstwo Pań-

stwows .... .. .. .. .. . 29580 -17940 1 . 6 1 -60,6

(36)

34

Tabl.6 STRATY Z TYTUŁU EKSPORTU TO W A R Ó W I USŁUC W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH W OKRESIE I-IX 1983 R O K U /od. /

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wlelkoóć eksportu w cenach transak­

cyjnych

*lelkoóó strat

w tye. zł WF

Stopa wyniku finan­

sowego w % P r ze d»1ęblorstwa

Wyrobów Obuwniczych

“Prodryn" w Ka towi-

86241 -6607 1,08 -7.7

Pr zedsiębiorstwo Ka- lstnlczs "Prodryn"

w Gliw ic ac h ... 28791 -8336 1.29 -29,0 Przedsiębiorstwo

Przetwórstwa Sp oż yw­

czego "Prodryn*... 172 -78

1.46 -45,3

Okręgowe Przedelęblo- rstwo Su rowców W t ó r ­

nych w Katowicach 6843 -2719 1,40 -39.7

Odzieżowa Spół dz ie l­

nia Pracy la.L.Wa­

ryńskiego "Polkon" 118748 -57446 1,48 -48,4 Odzieżowa Spół dz ie l­

nie Precy Bytoa .... 3090 -2063 1,67 -66,8

Krawiecka Spół dz ie l­

nia Precy "Strój"... 4285 6 -22399 1 . 52 -52,3 Odzieżowa Spółdziel­

nia Pracy la.E.

Orzeszkowej 53310 -30069 1.56 -56,4

Spółdzielnia Praay

Krawieckiej"3ednoóć" 12972 -6659 1.51 -51,3 Spółdzielnia Pracy

Wytwórnia Wyrobów Szklanych w C h o r z o - .

8015 -5932 1.74 -74,0

Zakłady Futrzarskie Spółdzielnie Precy

w Katowicach ... 1522 -281 1.18 -18,5

Wojewódzka Spółdziel­

nia Ogrodnicza ... 1005 -1029 2,02 - 102,4 Wojewódzka S p ół dz ie l­

nia Ogrodnicza Oddzla w Katowicach ... 1 ł

3820 -5899 2.54 -154,4

Wojewódzka Spółdzlel-j nla Ogrodnicza Oddzla

w Ra ci b o r z u ... |1 31280 -14775 1.47 -47,2

(37)

T « b l .6 S T RA TY Z TYTUŁU EK SPORTU TOWAR t*f I USŁUG W BIORSTWACH W OKRESIE I-IX 1983 ROKU

35 PRZEOS IE—

/dok./

BYSZCZEG&LNIENIE

Wojewódzka Spółdziel- nlo Ogrodnicza Oddział w So snowcu ... . Spółdzielnia Rzemieślni­

cza Introligetorsko- D r zewne "Introdrzew" . . Spółdzielnia Rz em ie śl ni­

cze Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnie Rzem.Branż Skórza ny ch “Obuwnik"

Ka t owice ...

Spółdzielnia Inwalidów

“Vobls" Gliwice ...

Spółdzielnia Inwalidów

" P rz yj aź ń" ...

'Spółdzielnia Inwalidów im.Powstańców Slęskich Spółdzielnia Inwalidów

"Raclborzenka" ...

S p ół dzielnia Inwalidów Ramata ...

"A RW“ Spółdzielnia Pracy Rę ko dz ia ła Ludo­

wego i Artystycznego Spółdzielnia Niewido­

mych ‘Bytomianka*...

Polski Zwięzek Głuchych Zakład Szkoleniowo- Produkcyjny “Elana"....

Zakład Doskonalenia Zawodowego ...

Wielkość eksportu w cenach transsk- cyjnych

3516

198 127467

59 479 1684 2314 10133 3586

20 825

4585

4290

Wielkość strat w tys.zł

-4312

-148 -48

-10 -100 -1071

-175 -4643 -2252

-10 -16

-3426

-193

2.23

1.75 1.00

1.16 1.21 1.64 1.08 1.46 1,63

1,50 1.19

1.75

1,05

Stopa wyniku finan­

sowego

-1 22,6

-74.7 -0,0

-16,9 -20,9 -63,6 -7,6 -45,8 -62.8

-50,0 -1.9

-74,7

-4.5

(38)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :