• Nie Znaleziono Wyników

WARUNKI ZAMÓWIENIA (WZ)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "WARUNKI ZAMÓWIENIA (WZ)"

Copied!
49
0
0

Pełen tekst

(1)

Strona 1 z 49

WARUNKI ZAMÓWIENIA

(WZ)

oznaczenie sprawy:

1400/DW00/ZL/KZ/2020/0000099137

Prenumerata i dostawa prasy codziennej i fachowej dla Spółek GK ENEA na 2021 rok.

Zatwierdzam

pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego (osoby upoważnionej)

Poznań, dnia 17.11.2020 r.

Signed by / Podpisano przez:

Róża Walkowiak Date / Data: 2020- 11-17 20:03

(2)

Strona 2 z 49

SPIS TREŚCI

Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ... 3

1. Informacje wstępne ... 3

2. Tryb udzielenia zamówienia ... 5

3. Przedmiot zamówienia ... 5

4. Termin realizacji zamówienia ... 6

5. Wymagania kwalifikacyjne ... 6

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia ... 6

7. Wadium ... 8

8. Sposób przygotowania oferty ... 8

9. Oferty wspólne ... 9

10. Sposób obliczenia ceny oferty ... 9

11. Miejsce i termin składania ofert ... 9

12. Termin związania ofertą ... 9

13. Kryteria oceny ofert ... 10

14. Otwarcie ofert i przebieg postępowania ... 10

15. Wykluczenie Wykonawcy ... 11

16. Odrzucenie oferty ... 12

17. Unieważnienie postępowania ... 12

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ... 13

19. Zawarcie umowy... 13

Rozdział II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ... 14

Rozdział III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ... 20

(3)

Strona 3 z 49 ROZDZIAŁ I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

W zakresie zadania I:

Enea Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053769, NIP: 8660001429, REGON: 830273037, kapitał zakładowy:

713 500 000,00 zł.

W zakresie zadania II:

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik pod numerem KRS: 0000536267, NIP: 8120005470, REGON: 670908367, kapitał zakładowy: 2 046 049 500,00 zł.

Niniejszym informujemy, że:

1) ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. podjęła decyzję o dokonaniu podziału w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w następstwie którego ze struktury organizacyjnej ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. zostanie wydzielony zespół majątkowych składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, w postaci jednostki odpowiedzialnej za działalność w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii („Segment OZE”) oraz przeniesiony na ENEA Nowa Energia sp. z o.o.,

2) W skład Segmentu OZE będą wchodziły m.in. prawa i obowiązki ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. wynikające z niniejszej Umowy,

3) ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w związku ze złożeniem do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oczekuje na wydanie przez ww. Sąd rejestracji podziału ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. opisanego w pkt 1) powyżej. Z dniem zarejestrowania ww.

podziału („Dzień Wydzielenia”) dokonany zostanie podział,

4) Zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej, wyrażoną w art. 531 Kodeksu spółek handlowych, z Dniem Wydzielenia ENEA Nowa Energia sp. z o.o. wstąpi z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. wynikające z Umowy.

W zakresie zadania III:

ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000012483, NIP: 7770020640, REGON:

630139960, kapitał zakładowy: 441 442 578,00 zł.

W zakresie zadania IV:

ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000477231, NIP: 7770002846, REGON: 630770227, kapitał zakładowy: 103 929 000,00 zł.

(4)

Strona 4 z 49 w imieniu i na rzecz których działa:

ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000477231, NIP: 7770002846, REGON: 630770227, kapitał zakładowy: 103 929 000,00 zł.

1.2. Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

1400/DW00/ZL/KZ/2020/0000099137

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

1.3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej http://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa.

1.4. Zamawiający informuje, że postępowanie, w tym otwarcie Ofert jest niejawne i nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

1.5. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują żadne środki odwoławcze.

1.6. Złożenie Oferty jest równoznaczne z akceptacją Warunków Zamówienia.

1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu, w tym także z przygotowaniem i złożeniem Oferty.

1.8. Żadne materiały dotyczące postępowania, dostarczone przez Wykonawców, nie podlegają zwrotowi.

1.9. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie dokumentacji postępowania lub wprowadzenie zmian w Warunkach Zamówienia, w tym do Projektu Umowy. Zamawiający udzieli wyjaśnień lub odpowiedzi na postulowane zmiany w Warunkach Zamówienia nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania Ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji postępowania lub wprowadzenie zmian w Warunkach Zamówienia, w tym projekcie Umowy wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert na adres mailowy:

michal.baczkowski@enea.pl oraz malgorzata.szuwalowska@enea.pl. Udzielenie odpowiedzi później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert dopuszczalne jest pod warunkiem przedłużenia terminu składania ofert.

1.10. Zamawiający nie dopuszcza składania pytań drogą telefoniczną.

1.11. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej: http://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa.

1.12. W przypadku wpływu pytań ze strony Wykonawców po upływie terminu wskazanego w pkt. 1.9. Warunków Zamówienia, w którym Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

1.13. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania Ofert, zmodyfikować treść Warunków Zamówienia, w tym zmienić termin składania Ofert. Zmiana treści Warunków Zamówienia może również dotyczyć kryteriów oceny Ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

Dokonana w ten sposób modyfikacja Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców od momentu opublikowania modyfikacji na stronie http://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa.

1.14. Zamawiający może przedłużyć termin składania Ofert – z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w Ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Warunków Zamówienia. Przedłużenie terminu składania Ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie dokumentacji postępowania.

1.15. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim w związku z tym wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania do treści Warunków Zamówienia, Oferty itp. muszą być składane w języku polskim. Zawarte w Ofercie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tłumaczenia zwykłego. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać uzupełnienia Oferty o tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

1.16. W postępowaniu obowiązuje zasada pisemności, przy czym:

(5)

Strona 5 z 49 a) oferty, wyjaśnienia/uzupełnienia treści oferty, załączniki do oferty, oświadczenie o przedłużeniu terminu

związania ofertą, protokół z negocjacji oraz inna korespondencja składana jest za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

b) wszelkie informacje przekazane lub pozyskane w innej formie niż określonej w lit. a) powyżej pozostają bez wpływu na postępowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie wskaże inaczej,

c) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty, informacje, zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron żąda niezwłocznego potwierdzenia drugiej stronie faktu ich otrzymania.

1.17. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne dokumenty i informacje uważa się za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.

1.18. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

1.19. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

Pan Michał Baczkowski

Tel. +48 / 61 884 35 99 kom. 609 445 068, mail: michał.baczkowski@enea.pl ENEA Centrum Sp. z o.o., Departament Zakupów

Biuro Udzielania Zamówień oraz

Pani Małgorzata Szuwałowska

Tel. +48 / 61 884 35 72 kom. 727 543 060, mail: malgorzata.szuwalowska@enea.pl ENEA Centrum Sp. z o.o., Departament Zakupów

Biuro Udzielania Zamówień

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego, w oparciu o niniejsze Warunki Zamówienia.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Prenumerata i dostawa prasy codziennej i fachowej dla Spółek GK ENEA na 2021 rok.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla każdego z Zadań zawarty jest w Rozdziale II Warunków Zamówienia „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.

Zadanie 1 - Prenumerata i dostawa prasy codziennej i fachowej dla Enea Elektrownia Połaniec Sp. z o.o.

Zadanie 2 - Prenumerata i dostawa prasy codziennej i fachowej dla Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Zadanie 3 - Prenumerata i dostawa prasy codziennej i fachowej dla Enea S.A.

Zadanie 4 - Prenumerata i dostawa prasy codziennej i fachowej dla Enea Centrum Sp. z o.o.

Dostawa obejmuje całoroczne wydania tytułów prasowych tj. od pierwszego do ostatniego numeru wydania z 2021 r.

3.2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza się składanie ofert częściowych, tzn. że Wykonawca może złożyć Ofertę na jedno, dwa, trzy lub wszystkie Zadania.

3.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla danego Zadania. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie, dla Zadania na które została złożona oferta.

(6)

Strona 6 z 49 3.4. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych ani wariantowych. Złożona oferta dla danego Zadania musi

odpowiadać Szczegółowemu Opisowi Przedmiotu Zamówienia zawartemu w Rozdziale II Warunków Zamówienia i zostać przedstawiona zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1A do Warunków Zamówienia i/lub Załącznik nr 1B do Warunków Zamówienia i/lub Załącznik nr 1C do Warunków Zamówienia i/lub Załącznik nr 1D do Warunków Zamówienia oraz obejmować swoim zakresem całość zamówienia dla danego Zadania.

3.5. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia w toku postępowania na jedno Zadanie, dwa Zadania, trzy Zadania albo na wszystkie cztery Zadania jednemu Wykonawcy.

3.6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców w pełnym zakresie jak za swoje własne.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia w terminie:

a) Dla Zadania I - od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

b) Dla Zadania II - od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

c) Dla Zadania III - od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

d) Dla Zadania IV - od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

5. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

5.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:

a) posiadać niezbędnej wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj.:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 projekt podobny polegający na wykonaniu dostaw prasy o charakterze ciągłym o wartości co najmniej:

- dla zadania I: 15 000,00 zł w skali roku;

- dla zadania II: 20 000,00 zł w skali roku;

-dla zadania III: 50 000,00 zł w skali roku;

-dla zadania IV: 15 000 zł w skali roku.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 zadanie nie ma konieczności załączania odrębnych projektów podobnych.

b) znajdować się w sytuacji Niezależności oraz braku Konfliktu Interesów z Zamawiającym, c) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia.

5.2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków w oparciu o informacje zawarte w dokumentach dostarczonych wraz z ofertą.

5.3. Wykonawca musi wykazać spełnianie ww. warunków nie później niż na dzień składania ofert na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6.1. – 6.3. WZ.

6. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty obejmujący oświadczenie o zaakceptowaniu Warunków Zamówienia odpowiednio:

i. dla zadania I – Załącznik nr 1A do Warunków Zamówienia, ii. dla zadania II – Załącznik nr 1B do Warunków Zamówienia, iii. dla zadania III – Załącznik nr 1C do Warunków Zamówienia, iv. dla zadania IV – Załącznik nr 1D do Warunków Zamówienia,

b) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia),

(7)

Strona 7 z 49 c) podpisane oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowania (Załącznik

nr 3 do Warunków Zamówienia),

d) upoważnienia do podpisania oferty i załączników do niej, jeśli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę – jeśli dotyczy (Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia),

e) podpisane oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności (Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia),

f) podpisane oświadczenie Wykonawcy dotyczące uczestnictwa w grupie kapitałowej (Załącznik nr 6 do Warunków Zamówienia),

g) wypełniony i podpisany wykaz zadań określony w pkt. 6.1. lit a) WZ wraz ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów (np. referencje, protokoły odbioru) potwierdzających, że realizację w/w usług (Załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia),

h) Obowiązek informacyjny osoby fizyczne wskazane do kontaktu (Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia),

i) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w tym postępowaniu:

 w przypadku zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl);

 w przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu),

6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 lit. i) Warunków Zamówienia, składa odpowiednie dokumenty wystawione przez właściwe organy administracyjne lub sądowe lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.2 Warunków Zamówienia, składa się w formie oryginału lub kopii.

Dokumenty lub oświadczenie, o których mowa w pkt 6.2 Warunków Zamówienia sporządzone w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1. oraz 6.2. Warunków Zamówienia należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w jeden z następujących sposobów:

a) Ofertę wraz załącznikami należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,

lub

b) Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić i podpisać w postaci papierowej a następnie zeskanować.

W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego zapisu: „za zgodność z oryginałem” (lub innego – o tożsamym znaczeniu) wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, iż:

 Formularz oferty (Załącznik nr 1A/1B/1C/1D do Warunków Zamówienia) winien być bezwzględnie sporządzony w oryginale (tj. kwalifikowany podpis elektroniczny lub skan),

 dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie sporządzony w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

(8)

Strona 8 z 49 Jeżeli umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG - należy wykazać dokumentami ciąg umocowania do tej reprezentacji.

6.5. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do upływu nowego terminu tracą ważność, winny zostać uaktualnione przed upływem terminu składania ofert.

7. WADIUM

7.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

8.1. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6.1. - 6.2. Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów zgodnie z załączonymi wzorami dokumentów (z wyjątkiem Załącznika nr 4 do Warunków Zamówienia), jeśli takie udostępniono.

8.2. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne w ramach przedsiębiorstwa Zamawiającego; nie są natomiast dostępne publicznie, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

8.3. Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

8.4. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, dostarczając ją na adresy email wskazane w pkt 1.19. WZ.

Przez elektroniczną formę Oferty Zamawiający rozumie:

a) Ofertę przygotowaną zgodnie z Warunkami Zamówienia i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy;

lub

b) skan ówcześnie przygotowanej zgodnie z Warunkami Zamówienia i podpisanej przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli Oferty w formie pisemnej;

Zamawiający wymaga zeskanowania oferty Wykonawcy, wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj.

przekształcenia jej w dokument elektroniczny w formie nieedytowalnej. Dokument taki musi zostać stworzony w formacie PDF, JPG, zip., 7Z.

Oferta musi zostać zaszyfrowana, tzn. opatrzona hasłem dostępowym uniemożliwiającym otwarcie plików bez jego posiadania. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument.

Hasło dostępu do pliku (plików) ze złożoną Ofertą, Wykonawca przesyła Zamawiającemu na adresy email wskazane w pkt 1.19. WZ, PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT WSKAZANYM W PKT 11.1., JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 2 GODZIN OD UPŁYWU TEGO TERMINU. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim może zawierać, również inne informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych.

UWAGA! PRZESŁANIE HASŁA DOSTĘPU W TERMINIE INNYM NIŻ WSKAZANY POWYŻEJ, SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEODPOWIADAJĄCEJ WYMAGANIOM OKREŚLONYM W WARUNKACH ZAMÓWIENIA.

W treści wiadomości z przesłaną ofertą oraz hasłem do oferty należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego powyższe dotyczą oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na prawidłową identyfikację Wykonawcy oraz postępowania.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych w jednej wiadomości email to 20 MB. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w kilku wiadomościach email, co powinno być wyraźnie zaznaczone przez Wykonawcę w treści tych wiadomości.

(9)

Strona 9 z 49 8.5. W celu wycofania lub zmiany Oferty złożonej w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji

elektronicznej Wykonawca przesyła zgodnie z formą wskazaną w pkt 8.4. WZ, oświadczenie, że Ofertę swą wycofuje lub zmienia - na adresy email wskazane w pkt 1.19. WZ. Jeśli oświadczenie o zmianie Oferty powoduje konieczność zmiany lub przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca dokumenty te załącza do oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianie Oferty składa osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

8.6. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty, ani wycofać jej po upływie terminu do składania ofert.

8.7. Oferta nie może zawierać poprawek czy elementów charakterystycznych dla trybu śledzenia zmian tj.

komentarzy poprawek, przekreśleń, powtórzeń i innych. Wszelkie niezaakceptowane przez Wykonawcę zmiany nie będą uwzględniane.

9. OFERTY WSPÓLNE

9.1. Nie dopuszcza się składania ofert wspólnych. Nie dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych w CEIDG w formie spółek cywilnych, które traktowane są przez Zamawiającego jako jeden podmiot.

10. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

10.1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki jakie Wykonawca poniesie w celu wykonania przedmiotu zamówienia.

10.2. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w formularzu oferty. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji Umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

10.3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10.4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w walucie złoty polski.

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

11.1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przesyłając ją na adresy email wskazane w pkt 1.19. WZ, w terminie do dnia 30.11.2020 r. do godz. 10.00

Hasło dostępu do pliku ze złożoną ofertą, Wykonawca przesyła Zamawiającemu na adresy e-mail:

michal.baczkowski@enea.pl oraz malgorzata.szuwalowska@enea.pl po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż w ciągu 2 godzin od upływu tego terminu, tj. 30.11.2020 r. między godziną 10:00 a godziną 12:00.

UWAGA! PRZESŁANIE HASŁA DOSTĘPU W TERMINIE INNYM NIŻ WSKAZANY POWYŻEJ, SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEODPOWIADAJĄCEJ WYMAGANIOM OKREŚLONYM W WARUNKACH ZAMÓWIENIA.

11.2. Ofertę uważa się za złożoną w momencie dostarczenia wiadomości zawierającej ofertę na serwer pocztowy Zamawiającego.

11.3. Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

12.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu o oznaczony okres.

(10)

Strona 10 z 49 13. KRYTERIA OCENY OFERT

13.1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla danego zadania na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

Lp. Kryterium Waga kryterium

1. CENA NETTO 100 %

13.2. KRYTERIUM 1 - CENA NETTO – 100 %

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona będzie według poniższego wzoru:

cena netto z oferty najtańszej

x 100 % x 100 pkt cena netto z oferty badanej

13.3. Za ofertę najkorzystniejszą dla danego Zadania będzie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów w ww. kryterium.

13.4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej dla danego zadania ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14. OTWARCIE OFERT I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

14.1. Po otwarciu ofert, Zamawiający, dokonuje weryfikacji spełnienia warunków udziału w Postępowaniu przez wszystkich Wykonawców, dokonuje oceny Ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z Postępowania, a także wzywa Wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia, w wyznaczonym terminie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw wymaganych przez Zamawiającego w Dokumentacji Postępowania dotyczących spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z Postępowania oraz wyjaśnienia treści Oferty oraz dokumentów dotyczących przedmiotu Zamówienia wpływających na ocenę Oferty, chyba, że – mimo ich uzupełnienia – oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

14.2. Dokumenty uzupełnione na wezwanie o którym mowa w pkt 14.1., powinny potwierdzać stan faktyczny, aktualny na dzień składania Ofert.

14.3. Zamawiający poprawia w Ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

c) inne omyłki polegające na niezgodności Oferty z Warunkami Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty.

14.4. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona, o tym fakcie.

14.5. Jeżeli cena wskazana w ofercie wydaje się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

14.6. Zamawiający przeprowadzi negocjacje warunków realizacji zamówienia z Wykonawcami, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Przedmiotem negocjacji będzie cena.

a) Zamawiający przeprowadzi negocjacje indywidualne (tj. odrębnie z każdym Wykonawcą) w formie telekonferencji zgodnie z terminem złożenia Ofert – począwszy od najwcześniej złożonej, decyduje o tym data wpływu do Zamawiającego, w minimum 1 rundzie negocjacyjnej. Ustalenia zawarte w protokole z negocjacji są wiążące dla Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że zakończenie negocjacji nie jest równoznaczne z wyborem oferty Wykonawcy ani z przyjęciem oferty złożonej przez Wykonawcę.

b) W przypadku złożenia minimum 2 ważnych ofert Zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną z zastosowaniem kryteriów oceny ofert określonych w pkt 13 Warunków Zamówienia. Jednocześnie

(11)

Strona 11 z 49 Zamawiający zastrzega, że zakończenie (w tym również wygranie) aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z wyborem oferty Wykonawcy ani z przyjęciem oferty złożonej przez Wykonawcę.

Negocjacjom nie podlegają: wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji zamówienia.

14.7. Wymagania techniczne platformy, za pośrednictwem której przeprowadzona zostanie aukcja są następujące:

Dopuszczalne przeglądarki internetowe:

• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,

• Google Chrome 31

• Mozilla Firefox 26

• Opera 18

Pozostałe wymagania techniczne:

• dostęp do sieci internet

• zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca

• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax

• włączona obsługa JavaScript

• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s

• zainstalowany Acrobat Reader

• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy Zamawiający zastrzega, iż przed udziałem w aukcji elektronicznej Wykonawcy zostaną poinformowani m.in. o:

a) danych, które zostaną udostępnione Wykonawcom podczas aukcji elektronicznej, b) przebiegu procedury aukcji elektronicznej.

14.8. Treść Umowy ramowej, której Projekt stanowi Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia, obowiązującej w dniu terminu składania ofert, nie podlega negocjacjom. Treść Umowy może ulec zmianie jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za które uznaje się wprowadzenie zapisów techniczno-organizacyjnych zapewniających sprawne wykonywanie Umowy. Powyższe nie dotyczy postanowień umów, w których pozostawiono miejsce do uzupełnienia.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o możliwości składania propozycji modyfikacji Projektu Umowy zgodnie z pkt. 1.10. Warunków Zamówienia.

14.9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze dla danego zadania.

14.10. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania.

15. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

15.1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w następujących przypadkach:

a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Zamawiającemu w związku z realizacją Zamówienia;

b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził szkodę Zamawiającemu, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia Wszczęcia Postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

c) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wypowiedział Zamawiającemu Umowę w sprawie Zamówienia z przyczyn innych niż wina Zamawiającego lub siła wyższa;

d) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert odmówił zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego;

e) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28

(12)

Strona 12 z 49 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

f) wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia Oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

g) gdy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Oferty, Oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu;

h) naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

i) złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;

j) nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu.

15.2. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania jest uznawana za odrzuconą i nie podlega badaniu i ocenie.

15.3. Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający niezwłocznie informuje o wykluczeniu wraz z podaniem uzasadnienia.

16. ODRZUCENIE OFERTY

16.1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadkach, gdy:

a) nie odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia;

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c) zawiera Rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia a Wykonawca nie przedstawił w wyznaczonym terminie wyjaśnień potwierdzających, że Oferta nie zawiera Rażąco niskiej ceny;

d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu lub niezaproszonego do składania Ofert;

e) narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego;

f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

g) została złożona po terminie składania Ofert;

h) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa pkt 14.3. lit. c WZ.

16.2. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego Oferta została odrzucona w Postępowaniu o udzielnie Zamówienia, o odrzuceniu Oferty wraz z podaniem uzasadnienia.

16.3. Oferta odrzucona nie jest rozpatrywana.

17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

17.1. Postępowanie unieważnia się w przypadku gdy:

a) nie złożono żadnej Oferty lub nie złożono żadnej Oferty niepodlegającej odrzuceniu;

b) cena Najkorzystniejszej Oferty, pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny Najkorzystniejszej Oferty;

c) Kierownik Zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru Najkorzystniejszej Oferty;

d) wystąpiły inne istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie Postępowania lub realizacja Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;

e) w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów Regulaminu, które miało wpływ na wynik Postępowania;

f) wystąpiły inne uzasadnione przyczyny

17.2. Wykonawca akceptuje fakt, iż unieważnienie postępowania nie daje mu podstaw do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w szczególności zaś roszczeń o zawarcie umowy lub odszkodowawczych.

(13)

Strona 13 z 49 17.3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,

którzy złożyli oferty w postępowaniu.

17.4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozstrzygnięcia postępowania również w przypadku złożenia jednej ważnej oferty.

18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

18.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

19. ZAWARCIE UMOWY

19.1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą dla danego zadania, zostanie zawarta umowa ramowa w formie pisemnej, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Strony mogą zawrzeć umowę po upływie terminu związania ofertą, o ile wyrażą na to zgodę. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia.

19.2. Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, b) przedstawił nieprawdziwe dane,

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

19.3. Jeżeli w związku z zaistnieniem przesłanek, o których mowa w pkt 19.2. Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę z kolejnym Wykonawcą, stosuje się w tym względzie odpowiednio zapisy o zawarciu Umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

(14)

Strona 14 z 49 ROZDZIAŁ II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1 – Prenumerata i dostawa prasy codziennej i fachowej w wersji papierowej oraz elektronicznej dla spółki ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

1. Dostawa prasy codziennej i fachowej do siedziby Zamawiającego do godziny 630.

2. Dostawa obejmuje całoroczne wydania tytułów prasowych tj. od pierwszego do ostatniego numeru wydania z 2021 r.

3. Zestawienie zbiorcze prenumeraty i dostawy prasy codziennej i fachowej w wersji papierowej oraz elektronicznej dla spółki ENEA Elektrownia Połaniec S.A. okres 12 miesięcy – asortyment.1

Lp. Tytuł prenumeraty Wersja

papierowa

Wersja elektroniczna

1. ECHO DNIA -ŚWIETOKRZYSKIE 1 0

2. PULS BIZNESU 0 1

3. RZECZPOSPOLITA 1 2

4. DZIENNIK GAZETA PRAWNA Z DODATKAMI 4 1

5. BEZPIECZEŃSTWO PRACY, NAUKA I PRAKTYKA 15 0

6. OCHRONA PRACY - ATEST 1 0

7. AKTUALNOŚCI KADROWE 1 0

8. ABI EXPERT 1 0

9. AKTUALNOŚCI OCHRONY ŚRODOWISKA 1 0

10. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO 1 0

11. KATALOG CEN JEDN.ROBÓT DROGOWYCH - BISTYP 1 0

12. KATALOG CEN JEDN.ROBÓT I OBIEKTÓW - INWESTYCJE 1 0

13. KATALOG CEN JEDN.ROBÓT KOLEJOWYCH - BISTYP 1 0

14. KATALOG CEN JEDN.ROBÓT REMONTOWYCH - BISTYP 1 0

15. INFORMACJA O CENACH MAT. BUD. BIUL. SECOCENBUD. 1 0

16. ZEST. INFOR. O CENACH CZYNN. PROD. BUD. CD SECOCENBUD. 1 0

17. ENERGETYKA 3 0

18. ENERGETYKA CIEPLNA I ZAWODOWA 1 0

19. PRAWO I ŚRODOWISKO 1 0

20. GOSPODARKA ODPADAMI 1 0

21. ENERGIA I RECYKLING 1 0

1 Ilości prasy szacowane na dzień wszczęcia postępowania. Po zakończeniu postępowania zostanie zawarta Umowa ramowa na ilości zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem spółki uwzględniająca możliwość modyfikacji zakresu przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami §2 ust. 5 Umowy.

(15)

Strona 15 z 49 Zadanie 2 – Prenumerata i dostawa prasy codziennej i fachowej w wersji papierowej oraz elektronicznej

dla spółki ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

1. Dostawa prasy codziennej i fachowej do siedziby Zamawiającego do godziny 730.

2. Dostawa obejmuje całoroczne wydania tytułów prasowych, tj. od pierwszego do ostatniego numeru z wydania 2021 r.

3. Zestawienie zbiorcze prenumeraty i dostawy prasy codziennej i fachowej w wersji papierowej oraz elektronicznej dla spółki ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. okres 12 miesięcy – asortyment.2

Lp. Tytuł prenumeraty Wersja

papierowa

Wersja elektroniczna

1. ABI expert/ PRESSCOM 1 0

2. Aktualności BHP/ Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 3 0

3. Analityka /Wydawnictwo Malamut 1 0

4. Atest-Ochrona pracy/Wydawnictwo Sigma-Not 1 0

5. BHP Organizacja Bezpiecznej Pracy/ Wydawnictwo C.H.BECK 1 0 6. Dozór Techniczny/Wydawnictwo SIGMA-NOT wydanie podstawowe 3 0

7. elektro.info/Grupa MEDIUM 1 0

8. Energetyka cieplna i zawodowa/ Wydawnictwo BMP 11 0

9. Energetyka/ Oficyna wydawnicza Energia, COSiW SEP* 5 0

10. Informator o cenach materiałów elektrycznych IME/ Wydawca Wolter

Kluwer /Bistyp/SECOCENBUD 1 0

11. Informator o cenach materiałów instalacyjnych IMI/Wydawca Wolter

Kluwer /Bistyp/SECOCENBUD 1 0

12. Informator o cenach materiałów budowlanych IMB/ Wydawca Wolter

Kluwer /Bistyp/SECOCENBUD 1 0

13.

Informator o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS/Wydawca Wolter Kluwer

/Bistyp/SECOCENBUD

1 0

14. INPE-miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich 3 0

15. Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH/Wydawca

Wolter Kluwer /Bistyp 1 0

16. Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH /

Wydawca Wolter Kluwer /Bistyp 1 0

17. Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH /

Wydawca Wolter Kluwer /Bistyp 1 0

19. Kodeks Pracy w Praktyce/ Wydawnictwo GCP 3 0

20. Laboratoria, Aparatura, Badania/ Wydawca LAB 2 0

21. Magazyn Coaching/Burda Publishing Polska 2 0

22. Nowa Energia/ Wydawnictwo ,,Nowa Energia” 6 0

23. NP. Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł 1 0

24. Ochrona danych osobowych/Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 2 0

25. Ochrona przeciwpożarowa/ SIiTP 1 0

2 Ilości prasy szacowane na dzień wszczęcia postępowania. Po zakończeniu postępowania zostanie zawarta Umowa ramowa na ilości zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem spółki uwzględniająca możliwość modyfikacji zakresu przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami §2 ust. 5 Umowy.

(16)

Strona 16 z 49 26. Organizacja i kierowanie/Kwartalnik - Oficyna Wydawnicza SGH 2 0

27. PC FORMAT / Wydawca Bauer 1 0

28. Problemy Jakości/ SIGMA NOT 1 0

29. Przegląd pożarniczy/ KGPSP 1 0

30. Serwis Prawno Pracowniczy/ INFOR 2 0

31. Skuteczne ratownictwo/ Verlag Dashofer 1 0

32. Strażak/ ZOSPRP 1 0

33. Wiadomości elektrotechniczne/Wydawnictwo Sigma-Not 2 0

34. Zamówienia publiczne w praktyce/ Zamawiający.pl 1 0

35. Aktualności Ochrony Środowiska/ Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp.

z o.o. 3 0

36. Inżynieria i utrzymanie ruchu / Trade media International 10 0

37. Chemia przemysłowa / BMP sp. z o.o. 3 0

38. Przegląd Spawalnictwa / Wydawca Agenda Wydawnicza SIMP. 2 0

39. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 8 0

40. Control Engineering Polska 6 0

41. Elektroinstalator/Wydawnictwo Sigma-Not 1 0

42. Gospodarka Wodna / Wydawnictwo Sigma-Not 2 0

43. Nowa geodezja w praktyce - miesięcznik /Wiedza i Praktyka 1 0

44. Sieci / Fratria Sp. z o.o 1 1

45. Aktualności kadrowe/Wiedza i Praktyka 1 0

46. Badania Nieniszczące i Diagnostyka-Kwartalnik Naukowo Techniczny -

Agencja Wydawnicza SIMP 1 0

47. Magazynowanie i Dystrybucja / Medialog Sp. z o.o. 1 0

48. Logistyka / Instytut Logistyki i Magazynowania 1 0

51. Gazeta Polska Codziennie / Wydawca Forum S.A. 2 1

52. Gazeta Polska / Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. zo.o. 2 1

53. Dziennik Gazeta Prawna z dodatkami 0 7

54. Echo dnia 0 1

55. Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium / Wydawnictwo Werlag

Dashofer 0 1

56. PPCHEM 0 1

57. Rzeczpospolita Plus 0 5

58. Hakin9 0 1

(17)

Strona 17 z 49 Zadanie 3 – Prenumerata i dostawa prasy codziennej i fachowej w wersji papierowej oraz elektronicznej

dla spółki ENEA S.A.

1. Dostawa prasy codziennej i fachowej do siedziby Zamawiającego do godziny 630.

2. Dostawa obejmuje całoroczne wydania tytułów prasowych, tj. od pierwszego do ostatniego numeru z wydania 2021 r.

3. Zestawienie zbiorcze prenumeraty i dostawy prasy codziennej i fachowej w wersji papierowej oraz elektronicznej dla spółki ENEA S.A. okres 12 miesięcy – asortyment.3

Lp. Tytuły czasopism i dzienników Wersja

elektroniczna

Wersja papierowa

1. Dziennik Gazeta Prawna z dodatkami 15 5

2. Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1 1

3. controlling i Rachunkowość Zarządcza OPCJA PREMIUM 1 1

4. Harvard Business Review Polska gratis 5

5. Handelsblatt 1 0

6. Newsweek 2 0

7. real state manager 0 1

8. Rzeczpospolita 4 4

9. Wirtualny Nowy Przemysł (wersja rozszerzona) 1 0

10. Gazeta Wyborcza 2 0

11. Wysokie Napięcie (z dostępem do Obserwatora Legislacji) 1 0

12. Głos Wielkopolski 1 1

13. Magazyn ODO Ochrona Danych Osobowych 0 1

14. Parkiet 2 0

15. Miesięcznik Ubezpieczeniowy 1 0

16. Puls Biznesu 6 3

17. Polityka 2 1

18. Wprost 2 1

19. POLITYKA INSIGHT-prenumerata elektroniczna 4 0

20. The Economist 0 1

21. W Sieci 3 2

22. Energetyka 0 3

23. Financial Times, STANDARD, wersja elektroniczna Angielska 1 0

24. Social Media Manager 0 1

25. Event Managament Polska 0 1

26. Online Marketing 0 1

27. Press 0 1

28. Sprawny Marketing 0 1

29. Tygodnik Do Rzeczy 3 1

30. NOWA ENERGIA 1 2

31. Harvard Buisness Review, wersja elektroniczna Angielska 1 0

32. Marketer + 0 1

33. Brief 0 1

34. Energetyka Cieplna i Zawodowa 0 1

3 Ilości prasy szacowane na dzień wszczęcia postępowania. Po zakończeniu postępowania zostanie zawarta Umowa ramowa na ilości zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem spółki uwzględniająca możliwość modyfikacji zakresu przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami §2 ust. 5 Umowy.

(18)

Strona 18 z 49 Zadanie 4 – Prenumerata i dostawa prasy codziennej i fachowej w wersji papierowej oraz elektronicznej

dla spółki ENEA Centrum Sp. z o.o.

1. Dostawa prasy codziennej i fachowej do siedziby Zamawiającego do godziny 630.

2. Dostawa obejmuje całoroczne wydania tytułów prasowych, tj. od pierwszego do ostatniego numeru z wydania 2021 r.

3. Zestawienie zbiorcze prenumeraty i dostawy prasy codziennej i fachowej w wersji papierowej oraz elektronicznej dla spółki ENEA Centrum Sp. z o.o. okres 12 miesięcy – asortyment.4

Lp. Tytuły czasopism i dzienników Wersja

elektroniczna

Wersja papierowa

1. Dziennik Gazeta Prawna z dodatkami 1 2

2. Controlling i Rachunkowość Zarządcza 0 1

3. Harvard Business Review Polska 1 0

4. Newsweek 0 0

5. Rzeczpospolita 2 1

6. Gazeta Wyborcza 0 0

7. Głos Wielkopolski 0 0

8. Parkiet 1 0

9. Puls Biznesu 1 1

10. Polityka 0 0

11. Wprost 0 0

12. POLITYKA INSIGHT-prenumerata elektroniczna 0 0

13. Forbes 1 1

14. The Economist 1 0

15. Energetyka Cieplna i Zawodowa 0 0

16. W Sieci 1 1

17. Wiadomości Elektrotechniczne 0 0

18. Energetyka 0 0

19. Financial Times, STANDARD, wersja elektroniczna Angielska 1 0

20. Social Media Manager 0 0

21. Event Managament Polska 0 0

22. Online Marketing 1 0

23. Press 0 0

24. Sprawny Marketing 0 0

25. Tygodnik Do Rzeczy 1 1

26. NOWA ENERGIA 0 0

27. Harvard Buisness Review, wersja elektroniczna Angielska 0 0

28. Marketer + 0 0

29. www.controlling-24.pl 1 0

30. Brief 0 0

31. HR BUSINESS PARTNER 1 1

32. Magazyn ODO 0 1

33. Atest Ochrona Pracy 0 2

34. Promotor BHP 0 2

4 Ilości prasy szacowane na dzień wszczęcia postępowania. Po zakończeniu postępowania zostanie zawarta Umowa ramowa na ilości zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem spółki uwzględniająca możliwość modyfikacji zakresu przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami §2 ust. 5 Umowy.

(19)

Strona 19 z 49

35. PortalBHP.pl 1 0

36. Personel i Zarządzanie 0 1

37. Computerworld 0 1

38. IT Professional 0 1

39. Komputer świat 0 1

(20)

Strona 20 z 49 ROZDZIAŁ III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1A – Formularz oferty ... 21

Załącznik nr 1B – Formularz oferty ... 24

Załącznik nr 1C – Formularz oferty... 28

Załącznik nr 1D – Formularz oferty ... 31

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ... 34

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu ... 35

Załącznik nr 4 – Upoważnienie udzielone przez Wykonawcę ... 36

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności ... 37

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o uczestnictwie w grupie ... 38

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonywanych zadań ... 39

Załącznik nr 8 – Obowiązek informacyjny ... 40

Załącznik nr 9 – Projekt Umowy ... 42

(21)

Strona 21 z 49 Załącznik nr 1A – Formularz oferty

(nazwa Wykonawcy) Oferta w postępowaniu

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

działając w imieniu i na rzecz:

Składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Prenumerata i dostawa prasy codziennej i fachowej dla Spółek GK ENEA na 2021 rok.

Zadanie 1 – Prenumerata i dostawa prasy codziennej i fachowej dla Enea Elektrownia Połaniec Sp. z o.o.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za Cenę:

CENA NETTO: ……… zł

SŁOWNIE: ………...………

………...……… zł W tym cena za:5

Lp. Tytuł Ilość

[szt.]

Cena netto pojedynczego

egzemplarza prenumeraty

w [zł]

Bonifikata w [%]

Cena netto pojedynczego

egzemplarza prenumeraty z uwzględnieniem

bonifikaty w

Wartość netto prenumeraty z uwzględnieniem

bonifikaty w

[zł] [zł]

I. Wydania Papierowe

1 Echo Dnia -Świętokrzyskie 1

2 Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka 15

3 Ochrona Pracy - Atest 1

4 Aktualności Kadrowe 1

5 Abi Expert 1

6 Aktualności Ochrony Środowiska 1

7 Ochrona i Bezpieczeństwo 1

8 Katalog Cen Jedn.Robót Drogowych - Bistyp 1 9 Katalog Cen Jedn.Robót I Obiektów -

Inwestycje 1

10 Katalog Cen Jedn.Robót Kolejowych - Bistyp 1 11 Katalog Cen Jedn.Robót Remontowych - Bistyp 1

5 Ilości prasy szacowane celem porównania Ofert zgodnie z kryterium Oceny Ofert. Po zakończeniu postępowania zostanie zawarta Umowa ramowa na ilości zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem spółki uwzględniająca możliwość modyfikacji zakresu przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami §2 ust. 5 Umowy.

(22)

Strona 22 z 49 12 Informacja o Cenach Mat. Bud. Biul.

Secocenbud. 1

13 Zest. Infor. O Cenach Czynn. Prod. Bud. Cd

Secocenbud. 1

14 Energetyka 3

15 Energetyka Cieplna i Zawodowa 1

16 Prawo i Środowisko 1

17 Gospodarka Odpadami 1

18 Energia i Recykling 1

19 Dziennik Gazeta Prawna z dodatkami 4

20 Rzeczpospolita 1

II. Wydania elektroniczne

1 Puls Biznesu 1

2 Rzeczpospolita 2

3 Dziennik Gazeta Prawna z dodatkami 1

Cena łączna prenumeraty netto:

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

3. Oświadczam(y), że:

a) jestem(śmy) związany(i) niniejszą Ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,

b) bonifikata podana w tabeli powyżej ma zastosowanie do §2 ust. 5 Projektu Umowy oraz jest stała przez cały okres obowiązywania Umowy,

c) zamówienie wykonam(y):

samodzielnie / z udziałem podwykonawców

Części zamówienia, które zostaną zrealizowane przy udziale podwykonawców:

Lp. Nazwa podwykonawcy Części zamówienia

1.

2.

Jednocześnie oświadczam(y), iż za działania i zaniechania wyżej wymienionych podwykonawców ponoszę(simy) pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego jak za swoje własne.

d) otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,

e) wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,

f) akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania Umowy, zgodnej z projektem stanowiącym Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia,

g) wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym, h) wyrażamy zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności,

i) zapoznałem(liśmy) się z postanowieniami kodeksu postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych Grupy ENEA dostępnymi pod adresem https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/kodeks- kontrahentow oraz zobowiązuję(emy) się do ich przestrzegania,

j) na fakturze zamieścimy nr konta bankowego, które znajduje się na białej liście podatników VAT,

k) jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych]:

tak / nie

l) osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:

Pan(i) ………..………. , tel.: ……….. e-mail: ………....

m) Osobą umocowaną do składania oświadczeń woli w toku negocjacji/aukcji elektronicznej w imieniu Wykonawcy jest.

(23)

Strona 23 z 49 Pan(i) ………..………. , tel.: ……….. e-mail: ………....

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

(24)

Strona 24 z 49 Załącznik nr 1B – Formularz oferty

(nazwa Wykonawcy) Oferta w postępowaniu

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

działając w imieniu i na rzecz:

Składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Prenumerata i dostawa prasy codziennej i fachowej dla Spółek GK ENEA na 2021 rok.

Zadanie 2 - Prenumerata i dostawa prasy codziennej i fachowej dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za Cenę:

CENA NETTO: ……… zł

SŁOWNIE: ………...………

………...……… zł W tym cena za:6

Lp. Tytuł Ilość

[szt.]

Cena netto pojedynczego

egzemplarza prenumeraty

w [zł]

Bonifikata w [%]

Cena netto pojedynczego

egzemplarza prenumeraty z uwzględnieniem

bonifikaty w

Wartość netto prenumeraty z uwzględnieniem

bonifikaty w

[zł] [zł]

I. Wydania Papierowe

1 ABI expert/ PRESSCOM 1

2 Aktualności BHP/ Wydawnictwo Wiedza i

Praktyka 3

3 Analityka /Wydawnictwo Malamut 1 4 Atest-Ochrona pracy/Wydawnictwo Sigma-Not 1 5 BHP Organizacja Bezpiecznej Pracy/

Wydawnictwo C.H.BECK 1

6 Dozór Techniczny/Wydawnictwo SIGMA-NOT

wydanie podstawowe 3

7 elektro.info/Grupa MEDIUM 1

8 Energetyka cieplna i zawodowa/ Wydawnictwo

BMP 11

9 Energetyka/ Oficyna wydawnicza Energia,

COSiW SEP* 5

6 Ilości prasy szacowane celem porównania Ofert zgodnie z kryterium Oceny Ofert. Po zakończeniu postępowania zostanie zawarta Umowa ramowa na ilości zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem spółki uwzględniająca możliwość modyfikacji zakresu przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami §2 ust. 5 Umowy.

(25)

Strona 25 z 49 10

Informator o cenach materiałów elektrycznych IME/ Wydawca Wolter Kluwer

/Bistyp/SECOCENBUD

1

11

Informator o cenach materiałów

instalacyjnych IMI/Wydawca Wolter Kluwer /Bistyp/SECOCENBUD

1

12

Informator o cenach materiałów budowlanych IMB/ Wydawca Wolter Kluwer

/Bistyp/SECOCENBUD

1

13

Informator o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS/Wydawca Wolter Kluwer /Bistyp/SECOCENBUD

1

14 INPE-miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków

Polskich 3

15 Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH/Wydawca Wolter Kluwer /Bistyp 1

16

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH / Wydawca Wolter Kluwer /Bistyp

1

17

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH / Wydawca Wolter Kluwer /Bistyp

1

18 Kodeks Pracy w Praktyce/ Wydawnictwo GCP 3 19 Laboratoria, Aparatura, Badania/ Wydawca

LAB 2

20 Magazyn Coaching/Burda Publishing Polska 2 21 Nowa Energia/ Wydawnictwo ,,Nowa Energia” 6 22 NP. Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł 1 23 Ochrona danych osobowych/Wydawnictwo

Wiedza i Praktyka 2

24 Ochrona przeciwpożarowa/ SIiTP 1 25 Organizacja i kierowanie/Kwartalnik - Oficyna

Wydawnicza SGH 2

26 PC FORMAT / Wydawca Bauer 1

27 Problemy Jakości/ SIGMA NOT 1

28 Przegląd pożarniczy/ KGPSP 1

29 Serwis Prawno Pracowniczy/ INFOR 2 30 Skuteczne ratownictwo/ Verlag Dashofer 1

31 Strażak/ ZOSPRP 1

32 Wiadomości elektrotechniczne/Wydawnictwo

Sigma-Not 2

33 Zamówienia publiczne w praktyce/

Zamawiający.pl 1

34 Aktualności Ochrony Środowiska/

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 3 35 Inżynieria i utrzymnie ruchu / Trade media

International 10

(26)

Strona 26 z 49 36 Chemia przemysłowa / BMP sp. z o.o. 3

37 Przegląd Spawalnictwa / Wydawca Agenda

Wydawnicza SIMP. 2

38 Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 8

39 Control Engineering Polska 6

40 Elektroinstalator/Wydawnictwo Sigma-Not 1 41 Gospodarka Wodna / Wydawnictwo Sigma-Not 2 42 Nowa geodezja w praktyce - miesięcznik

/Wiedza i Praktyka 1

43 Sieci / Fratria Sp. z o.o 1

44 Aktualności kadrowe/Wiedza i Praktyka 1

45

Badania Nieniszczące i Diagnostyka-Kwartalnik Naukowo Techniczny -Agencja Wydawnicza SIMP

1

46 Magazynowanie i Dystrybucja / Medialog Sp. z

o.o. 1

47 Logistyka / Instytut Logistyki i Magazynowania 1 47 Gazeta Polska Codziennie / Wydawca Forum

S.A. 2

49 Gazeta Polska / Niezależne Wydawnictwo

Polskie Sp. zo.o. 2

50 Tygodnik Solidarność 20

51 Monitor Prawa Pracy / C. H. Beck 1 52 Chłodnictwo & Klimatyzacja / Euro- Media sp. z

o.o 1

II. Wydania elektroniczne

1 Dziennik Gazeta Prawna z dodatkami 7

2 Echo dnia 1

3 Gazeta Polska 1

4 Gazeta Polska Codziennie 1

5 Higiena i bezpieczeństwo pracy w

laboratorium/ Wydawnictwo Werlag Dashofer 1

6 PPCHEM 1

7 Rzeczpospolita Plus 5

8 Hakin9 1

9 Sieci 1

Cena łączna prenumeraty netto:

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

3. Oświadczam(y), że:

a) jestem(śmy) związany(i) niniejszą Ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,

b) bonifikata podana w tabeli powyżej ma zastosowanie do §2 ust. 5 Projektu Umowy oraz jest stała przez cały okres obowiązywania Umowy,

c) zamówienie wykonam(y):

samodzielnie / z udziałem podwykonawców

(27)

Strona 27 z 49 Części zamówienia, które zostaną zrealizowane przy udziale podwykonawców:

Lp. Nazwa podwykonawcy Części zamówienia

1.

2.

Jednocześnie oświadczam(y), iż za działania i zaniechania wyżej wymienionych podwykonawców ponoszę(simy) pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego jak za swoje własne.

d) otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,

e) wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,

f) akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania Umowy, zgodnej z projektem stanowiącym Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia,

g) wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym, h) wyrażamy zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności,

i) zapoznałem(liśmy) się z postanowieniami kodeksu postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych Grupy ENEA dostępnymi pod adresem https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/kodeks- kontrahentow oraz zobowiązuję(emy) się do ich przestrzegania,

j) na fakturze zamieścimy nr konta bankowego, które znajduje się na białej liście podatników VAT,

k) jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych]:

tak / nie

l) osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:

Pan(i) ………..………. , tel.: ……….. e-mail: ………....

m) Osobą umocowaną do składania oświadczeń woli w toku negocjacji/aukcji elektronicznej w imieniu Wykonawcy jest.

Pan(i) ………..………. , tel.: ……….. e-mail: ………....

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

(28)

Strona 28 z 49 Załącznik nr 1C – Formularz oferty

(nazwa Wykonawcy) Oferta w postępowaniu

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

działając w imieniu i na rzecz:

Składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Prenumerata i dostawa prasy codziennej i fachowej dla Spółek GK ENEA na 2021 rok.

Zadanie 3 - Prenumerata i dostawa prasy codziennej i fachowej dla Enea S.A.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za Cenę:

CENA NETTO: ……… zł

SŁOWNIE: ………...………

………...……… zł W tym cena za:7

Lp. Tytuł Ilość

[szt.]

Cena netto pojedynczeg

o egzemplarza prenumeraty

w [zł]

Bonifikata w [%]

Cena netto pojedynczego

egzemplarza prenumeraty z uwzględnieniem

bonifikaty w

Wartość netto prenumeraty z uwzględnieniem

bonifikaty w

[zł] [zł]

I. Wydania Papierowe

1 Dziennik Gazeta Prawna z dodatkami 5

2 Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1 3 controlling i Rachunkowość Zarządcza

OPCJA PREMIUM 1

4 Harvard Business Review Polska 5

5 real state manager 1

6 Rzeczpospolita 4

7 Głos Wielkopolski 1

8 Magazyn ODO Ochrona Danych Osobowych 1

9 Puls Biznesu 3

10 Polityka 1

11 Wprost 1

12 The Economist 1

13 W Sieci 2

7 Ilości prasy szacowane celem porównania Ofert zgodnie z kryterium Oceny Ofert. Po zakończeniu postępowania zostanie zawarta Umowa ramowa na ilości zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem spółki uwzględniająca możliwość modyfikacji zakresu przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami §2 ust. 5 Umowy.

(29)

Strona 29 z 49

14 Energetyka 3

15 Social Media Manager 1

16 Event Managament Polska 1

17 Online Marketing 1

18 Press 1

19 Sprawny Marketing 1

20 Tygodnik Do Rzeczy 1

21 NOWA ENERGIA 2

22 Marketer + 1

23 Brief 1

24 Energetyka Cieplna i Zawodowa 1

II. Wydania elektroniczne

1 Dziennik Gazeta Prawna z dodatkami 15

2 Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1

3 controlling i Rachunkowość Zarządcza

OPCJA PREMIUM 1

4 Harvard Business Review Polska gratis

5 Handelsblatt 1

6 Newsweek 2

7 Rzeczpospolita 4

8 Wirtualny Nowy Przemysł (wersja rozszerzona) 1

9 Gazeta Wyborcza 2

10 Wysokie Napięcie

(z dostępem do Obserwatora Legislacji) 1

11 Głos Wielkopolski 1

12 Parkiet 2

13 Miesięcznik Ubezpieczeniowy 1

14 Puls Biznesu 6

15 Polityka 2

16 Wprost 2

17 POLITYKA INSIGHT-prenumerata elektroniczna 4

18 W Sieci 3

19 Financial Times, STANDARD, wersja Angielska 1

20 Tygodnik Do Rzeczy 3

21 NOWA ENERGIA 1

22 Harvard Buisness Review, wersja Angielska 1

Cena łączna prenumeraty netto:

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

3. Oświadczam(y), że:

a) jestem(śmy) związany(i) niniejszą Ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,

b) bonifikata podana w tabeli powyżej ma zastosowanie do §2 ust. 5 Projektu Umowy oraz jest stała przez cały okres obowiązywania Umowy,

c) zamówienie wykonam(y):

samodzielnie / z udziałem podwykonawców

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zamawiający otwarte oferty sprawdzi pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych i specyfikację istotnych warunków

UMOWA RAMOWA na dostawę Leków do programów lekowych dla pacjentów prowadzonych przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp.. 10:30 odbyło się

 ponadto Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia poniższej informacji: Szkolenie w ramach projektu

b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych - 70%. Jednocześnie zastrzega się, że oferta może nie zostać wybrana, jeżeli proponowana przez Oferenta cena

2.4.1. Zaproponowania najniższej stawki godzinowej: ... Przy czym za najniższą stawkę godzinową uznaje się stawkę mniejszą o nie mniej niż 15% średniej arytmetycznej sumy

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych do podstawowych zabiegów inwazyjnych i intensywnej terapii dla Powiatowego

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń należy złożyć wraz z ofertą oryginał dokumentu i kserokopię poświadczoną „za zgodność z

Na mocy niniejszej umowy (zwanej „Umową”) Zamawiający zleca, a Agencja zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie w zakresie marketingu sportowego, a

5) W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych

Oceny spełnienia przez Przyjmującego Zamówienie warunków koniecznych oraz oceny złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa obradująca na wspólnym

Najpierw wszystkie dzieci rzucają i sta- rają się trafić do „nowego” koszyka, mówiąc: Dans un panier neuf (po 2 razy) a następnie do „bardzo starego”, mówiąc: Dans un

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o

9. akceptują warunki niniejszej specyfikacji. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złoŜonych przez

7) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania

o Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty

Przez wykonanie zamówienia rozumie się dostarczenie pomocy dydaktycznych zgodnie z ofertą.. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i

14.1. Po otwarciu ofert, Zamawiający, dokonuje weryfikacji spełnienia warunków udziału w Postępowaniu przez wszystkich Wykonawców, dokonuje oceny Ofert złożonych

Zamawiający zaleca, aby arkusz z pytaniami Wykonawcy (Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia) został przekazany w formie edytowalnego pliku lub skanu podpisanego

b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych - 70%. Jednocześnie zastrzega się, że oferta może nie zostać wybrana, jeżeli proponowana przez Oferenta cena

Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Ośrodek Profilaktyczno - Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Poradnia terapii uzależnienia od

14.1. Po otwarciu ofert, Zamawiający, dokonuje weryfikacji spełnienia warunków udziału w Postępowaniu przez wszystkich Wykonawców, dokonuje oceny Ofert złożonych