• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"

Copied!
12
2
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

KONKURS BIOLOGICZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ETAP REJONOWY 14 grudnia 2018 r.

Uczennico/Uczniu:

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut.

2. Pisz długopisem/piórem - dozwolony czarny lub niebieski kolor tuszu.

3. Nie używaj ołówka ani korektora. Jeżeli się pomylisz, przekreśl błąd i zaznacz/napisz inną odpowiedź.

4. Pisz czytelnie i zamieszczaj odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym.

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.

Życzymy powodzenia!

Maksymalna liczba punktów 40 100%

Uzyskana liczba punktów % Podpis Przewodniczącej/-ego

(2)

2 Zadanie 1. (2pkt.)

Uczniowie przeprowadzili doświadczenie. W dwóch takich samych zlewkach wypełnionych wodą umieścili jednakowej wielkości pędy moczarki kanadyjskiej i przykryli lejkami. Na węższy koniec każdego lejka nałożyli probówki wypełnione wodą. Zlewkę nr I zasłonili nieprzepuszczającym światła pudełkiem, a do zlewki nr II przystawili lampę z żarówką emitującą niebieskie światło. Po kilku godzinach zauważyli pęcherzyki gazu zarówno w zestawie I jak i w II, przy czym w zestawie I było ich znacznie mniej.

Na rysunku przedstawiono oba zestawy.

I II

Na podstawie: https://tiny.pl/gzwwf

1.1. Podaj chemiczną nazwę gazu, jaki uwalniał się do próbówki w zestawie I, a jaki do probówki w zestawie II. Uzasadnij odpowiedź.

………

………..……

………

……….

1.2. Uzasadnij, dlaczego pędy moczarki musiały być jednakowej wielkości.

………..……

………

……….

……….

Zadanie 2. (3pkt.)

Odruch bezwarunkowy, jest wrodzoną reakcją organizmu, dzięki której następuje natychmiastowa reakcja na bodziec. Taką reakcję umożliwia łuk odruchowy.

2.1. Uporządkuj wymienione elementy w kolejności odpowiadającej przepływowi impulsu przez prosty łuk odruchowy. Wpisz numery od 2 do 6 w odpowiednich miejscach tabeli.

rdzeń kręgowy

bodziec efektor neuron czuciowy

neuron ruchowy

receptor 1

.../2

.../3

(3)

3

2.2. Określ, które zdania wymienione w tabeli opisują odruch bezwarunkowy (B), a które odruch warunkowy (W), wstawiając X w odpowiedniej kolumnie.

Lp. Zdanie B W

1. Zwężenie źrenicy pod wpływem światła o dużym natężeniu.

2. Zatrzymanie się na czerwonym świetle sygnalizacji ulicznej.

3. Wydzielenie się śliny w trakcie oglądania reklamy jedzenia w telewizji.

4. Dostosowanie się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnej odległości od obserwatora.

Zadanie 3. (2pkt.)

Człowiek ma narządy zmysłów, które odbierają i przetwarzają różne sygnały. Poniżej przedstawiono trzy zdania dotyczące narządu słuchu.

W każdym z nich podkreśl odpowiednie określenia (zapisane pochyłą czcionką) tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.

Narząd słuchu odbiera i przetwarza fale dźwiękowe, które najpierw trafiają do kanału słuchowego zewnętrznego / okienka owalnego. Następnie zostają wzmocnione przez błonę owalną / błonę bębenkową i przekazane na kosteczki słuchowe, jakimi są w kolejności występowania strzemiączko, młoteczek i kowadełko / młoteczek, kowadełko i strzemiączko.

Następnie sygnał jest przekazywany do ślimaka w uchu wewnętrznym / środkowym, gdzie drgania endolimfy są przekazywane do narządu spiralnego / kanałów półkolistych.

Zadanie 4. (4pkt.)

Kubki smakowe na języku wykazują odmienną wrażliwość na różne substancje smakowe.

Minimalne stężenie substancji smakowej wystarczające do pobudzenia komórki receptorowej w kubku smakowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Rodzaj substancji Próg wrażliwości kubków smakowych – ilość danej substancji w g/dm3 Gorzkie 0,0003 g/dm3

Kwaśne 0,02 g/dm3

Słone 0,5 g/dm3

Słodkie 4 g/dm3

Na podstawie: https://www.wiz.pl/8,358.html#

4.1. Określ, na który rodzaj substancji kubki smakowe człowieka są najbardziej wrażliwe i uzasadnij swój wybór. W swojej odpowiedzi uwzględnij znaczenie adaptacyjne tej cechy.

………

………

………

………

4.2. Wyjaśnij, dlaczego słabiej odczuwamy smak, gdy jesteśmy przeziębieni.

………

………

………

………

.../2

.../4

(4)

4

4.3. Język jest narządem odpowiadającym nie tylko za rozpoznawanie smaku, ale również za formowanie kęsów pokarmu i prawidłową artykulację mowy.

Określ, z jakiej tkanki mięśniowej zbudowany jest język. Zaznacz rysunek (1-3), na którym jest przedstawiona ta tkanka i podaj jej nazwę. Uzasadnij, dlaczego właśnie z tego rodzaju tkanki mięśniowej zbudowany jest język.

Na podstawie: http://www.iceis.pl/tkanka/miesniowa/

Nazwa:………..

Uzasadnienie:

………

………

Zadanie 5. (1pkt.)

Poniżej przedstawiono wyniki badania moczu pewnego pacjenta, u którego zaobserwowano częstomocz.

Mocz – badanie ogólne Wynik pacjenta Norma

Barwa Słomkowa Żółta, ciemnożółta,

słomkowa Przejrzystość Zupełna Zupełna

Ciężar właściwy 1020 1015-1025 g/ml

pH 6,5 5-8

Leukocyty 40 <20/μl

Białko 0 <10 mg/l

Glukoza 0 <30 mg/l

Bilirubina 0 <0,2 mg/l

Erytrocyty 12 <10/μl

Bakterie 20 0 w polu widzenia

Określ, na podstawie informacji zawartych w tabeli, na jaką chorobę (A-C) wskazują wyniki badania moczu pacjenta oraz która badana cecha moczu (1-3) na to wskazuje.

Wyniki pacjenta wskazują na

A. kamicę nerkową

ponieważ,

1. w jego moczu znajdują się bakterie i leukocyty.

B. zapalenie pęcherza moczowego

2. ma zmniejszony ciężar właściwy moczu.

C. cukrzycę

3. pH moczu wynosi 6,5.

.../1

(5)

5 Zadanie 6. (2pkt.)

Na poniższym rysunku przedstawiono cykl menstruacyjny kobiety.

Źródło: http://snauka.pl/hormon-jest-chemicznym-przekanikiem-nioscym-informacj-biologic.html

6.1. Podkreśl nazwę hormonu, którego oznaczenie poziomu w organizmie kobiety, może być dla niej wskaźnikiem owulacji (jajeczkowania). Uzasadnij swój wybór.

estradiol, hormon luteinizujący (LH), progesteron, hormon folikulotropowy (FSH)

………

………

6.2. Mniejsze stężenie progesteronu, powoduje złuszczanie błony śluzowej i krwawienie menstruacyjne.

Określ, w jakiej sytuacji w życiu kobiety poziom progesteronu nie ulega obniżeniu.

Uzasadnij odpowiedź.

………

………

………

………

Zadanie 7. (2pkt.)

Na rysunku przedstawiono budowę listka torfowca, należącego do mchów.

.../2

.../2

(6)

6

Na podstawie: http://www.pnbt.com.pl/torfowce-638,985,558

7.1. Określ funkcję, jaką pełnią martwe komórki w listku torfowca.

………

………

7.2. U roślin nasiennych występuje miękisz asymilacyjny, który w liściach np. jabłoni przyjmuje dwie formy – miękiszu palisadowego i gąbczastego.

Przyporządkuj każdemu rodzajowi miękiszu asymilacyjnego (1-2) funkcję lub funkcje, jakie pełni w liściu (spośród A-G).

1.miękisz gąbczasty: ………

2.miękisz palisadowy: ………..

A. intensywnie przeprowadza fotosyntezę, B. wzmacnia liść przed rozerwaniem, C. ułatwia wymianę gazową,

D. przewodzi wodę i sole mineralne, E. ułatwia transpirację,

G. intensywnie gromadzi materiały zapasowe.

Zadanie 8. (3pkt.)

Parzydełkowce i płazińce, są różnymi grupami bezkręgowców, jednak pewne cechy budowy i funkcjonowania mają wspólne, pomimo różnych środowisk i trybu życia.

Podkreśl literę S przy zdaniach charakteryzujących stułbię płową, literę T przy zdaniach charakteryzujących dorosłą postać tasiemca uzbrojonego, a literę W przy zdaniach charakteryzujących wypławka białego. Jeśli dany punkt charakteryzuje więcej niż jednego przedstawiciela, to podkreśl wszystkie właściwe litery.

I. Ma otwór gębowy. S / T / W

II. Ma ciało spłaszczone grzbietobrzusznie. S / T / W III. Jest drapieżnikiem. S / T / W IV. Ma narządy wzroku. S / T / W V. Oddycha beztlenowo. S / T / W VI. Rozmnaża się płciowo. S / T / W VII. Ma promienistą symetrię ciała. S / T / W

.../3

(7)

7 Zadanie 9. (3pkt.)

W lipcowym numerze „Wiedzy i Życia” z 2018 r., znajdował się artykuł dotyczący bakterii, która powoduje chorobę – boreliozę.

9.1. Formą morfologiczną bakterii z rodzaju Borellia jest:

A. dwoinka, B. paciorkowiec, C. krętek, D. maczugowiec, E. przecinkowiec.

9.2. Określ, podczas kontaktu, z jakim żywicielem i w którym stadium rozwojowym kleszcz zostaje zainfekowany bakterią wywołującą boreliozę. Wybierz stadium kleszcza (A-C) oraz żywiciela (1-3).

Kleszcz zostaje zainfekowany, gdy jest

w stadium

A. larwy

podczas żywienia się na

1. małych ssakach i ptakach.

B. nimfy

2. dużych ssakach.

C. dorosłego kleszcza

3. płazach.

9.3. Wyjaśnij, w jaki sposób bakteria wywołująca boreliozę chroni się przed odpowiedzią immunologiczną organizmu człowieka. W odpowiedzi uwzględnij sposób reakcji układu odpornościowego i sposób rozpoznawania antygenów.

………

………

………

………

………

Zadanie 10. (2pkt.)

„Istnieją w Polsce gatunki małych polarnych owadów, dla których zima jest najdogodniejszą porą na aktywność życiową, w tym na rozmnażanie. Mimo, że większość ludzi ich nawet nie zauważa, dla biologów jest to bardzo ważna grupa zwierząt zwana chionobiontami.”

Źródło: „ Żyjący ogród”, Wiedza i Życie 03/2018 r.

10.1. Owady, które w odróżnieniu od chionobiontów, są aktywne zarówno w zimie jak i w innych porach roku to:

A. chionofoby,B. chionofile, C. kserofile, D. mezofile.

10.2. Wyjaśnij, w jaki sposób obecność glicerolu w hemolimfie owadów będących chionobiontami jest cechą przystosowującą te zwierzęta do życia w niskich temperaturach.

………

………

………

.../3

.../2

(8)

8 Zadanie 11. (3pkt.)

Owady są grupą występującą w różnych środowiskach. Przystosowaniem do tych różnych środowisk i różnego trybu życia są odnóża m.in. skoczne, grzebne, pływne a także kroczne, chwytne lub służące do zbierania pyłku. W budowie każdego z nich można zaobserwować modyfikacje, dzięki którym mogą pełnić zróżnicowane funkcje.

Na rysunku przedstawiono odnóża owadów, które różnią się budową, ponieważ pełnią odmienne funkcje.

Źródło: https://tiny.pl/g3fzl

11.1. Wybierz i przyporządkuj odpowiednie odnóża (I-V) do wymienionych w tabeli owadów, oraz podaj nazwy tych odnóży.

Numer odnóża Przykład owada Nazwa rodzaju odnóża

pasikonik zielony modliszka zwyczajna turkuć podjadek

11.2. Określ, do jakiego typu w systematyce zwierząt należy gromada owadów.

Uzasadnij swój wybór na podstawie jednej cechy widocznej na rysunku.

………

………

Zadanie 12. (2pkt.)

Na rysunkach pokazano struktury, w których znajdują się nasiona roślin i które służą do ich rozprzestrzeniania.

Uwaga: na rysunkach nie zachowano skali wielkości.

Źródło: https://tiny.pl/gzpzn.

.../3

.../2

(9)

9

12.1. Przyporządkuj do każdego rysunku (A-D), opis sposobu rozprzestrzeniania się nasion (spośród 1-5).

A. ………. B. ……… C. ……… D. ……..

1. Nasiona będące w tym owocostanie są rozprzestrzeniane głównie dzięki zwierzętom i nie potrzebują do kiełkowania nadtrawienia w układzie pokarmowym.

2. Słodka otoczka tej nibyjagody zwiększa szansę na zjedzenie przez ptaki i przeniesienie jej na duże odległości, zanim nasiono zostanie usunięte z układu pokarmowego wraz z kałem.

3. Mimo, że owoce te są ciężkie (ok. 2,5 kg), unoszą się na powierzchni wody co pozwala na rozprzestrzenianie nasion pomiędzy oddalonymi od siebie wyspami.

4. Nasiono to jest wyrzucane na odległość kilku metrów, dzięki specjalnym strukturom, które wystrzeliwują nasiono, gdy owoc jest dojrzały.

5. Nasiono to jest roznoszone przez wiatr dzięki przystosowanym do tego orzechom.

12.2. Przyporządkuj do każdego rysunku (A-D) odpowiadający mu przykład rośliny (spośród I-V).

I. Klon zwyczajny II. Kokos właściwy III. Cis pospolity IV. Rzepień pospolity V. Niecierpek drobnokwiatowy

A. ………. B. ……… C. ……… D. ……..

Zadanie 13. (2pkt.)

Na rysunku przedstawiono cykl rozwojowy glisty ludzkiej:

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Glista_ludzka.GIF

.../2

(10)

10

Oceń na podstawie analizy schematu czy, poniższe stwierdzenia są prawdziwe (P) czy fałszywe (F).

Lp. Zdanie P/F

1. Glista ludzka jest organizmem rozdzielnopłciowym.

2. Człowiek zarażony glistą ludzką pozbywa się jej całkowicie wraz z kałem.

3. Przed zarażeniem się glistą ludzką chronimy się spożywając zbadane weterynaryjnie mięso.

4. Formy dojrzałe płciowo bytują w płucach.

Zadanie 14. (1pkt.)

Przeczytaj poniższy tekst, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź na pytanie.

Są to mikroskopijne pajęczaki, które żyją w porach skóry, na włosach oraz tkaninach pokrywających meble, na dywanach i w pościeli. Żywią się głównie martwym (złuszczającym się) naskórkiem człowieka. Obecność ich odchodów może być przyczyną alergii.

Których organizmów dotyczy powyższa charakterystyka?

A. Kropidlaków B. Roztoczy C. Wszy D. Pcheł Zadanie 15. (2pkt.)

Wstężyk, to szeroko rozpowszechniony mięczak żyjący w Polsce.

15.1. Zaznacz, spośród pokazanych poniżej muszli (I-V), muszlę wstężyka:

15.2. Środowiskiem życia wstężyka jest środowisko:

I. lądowe, II. słodkowodne, III. słonowodne.

Zadanie 16. (3pkt.)

„Żararaka zaliczana jest do najniebezpieczniejszych węży na świecie. (…) W 1965 r.

brazylijski uczony Sergio Henrique Ferreira odkrył, że ofiary węża tracą przytomność z powodu silnego spadku ciśnienia krwi.”

Źródło: Wiedza i życie, „Kiedy jad zamienia się w lek”, 5/2018 r..

.../1

.../3 .../2

(11)

11

16.1. Określ, w jakich preparatach leczniczych wykorzystuje się jad żararaki i podaj przykłady chorób cywilizacyjnych, których objawy można leczyć tymi preparatami.

………

………

………

………

16.2. Uzupełnij poniższe zdanie oraz wybierz prawidłową odpowiedź.

Jadowitym gatunkiem gada żyjącym w Polsce jest ………..

Pod względem rozrodu gad ten jest:

A. jajorodny, B. jajożyworodny, C. żyworodny.

Zadanie 17. (3pkt.)

Na rysunku przedstawiono przekrój przez jajo ptaka.

Źródło: http://www.epodreczniki.pl/reader/c/177023/v/38/t/student-canon/m/iakZcbpeSa

17.1. Zaznacz na rysunku skrętki białkowe (chalazy) i wyjaśnij ich funkcję.

………

………..

17.2. Określ, czy jajo na rysunku jest zapłodnione, czy niezapłodnione oraz uzasadnij swój wybór.

………

………

.../3

(12)

12

Brudnopis

Cytaty

Powiązane dokumenty

Oblicz długość drogi z domu do pracy oraz czas w minutach na pokonanie tej drogi rowerem z prędkością 4 razy większą... Przyjmij za jednostkę długość boku kratki i

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się dębu czerwonego, zaleca się między innymi nieuprawianie tych drzew w pobliżu lasów oraz obszarów chronionych, a także

Długość krawędzi podstawy pojemnika wynosi a, wysokość jest od niej trzy razy większa, natomiast suma długości wszystkich krawędzi pojemnika jest równa 30a. Ania chce

Podkreśl właściwe określenie w każdym nawiasie tak, aby oba zdania zawierały prawdziwe informacje.. Gametofit paprotki zwyczajnej jest zbudowany z komórek

Może jestem włamywaczem – tak przynajmniej nazwały mnie krasnoludy, bo osobiście nigdy się nim naprawdę nie czułem – ale włamywaczem mniej więcej uczciwym,

A ponieważ nie udało się zbudować maszyny na żadną inną literę, trzeba się obawiać, że nie będzie już nigdy takich wspaniałych zjawisk jak pćmy i murkwie – po

Suma pięciu początkowych jest trzycyfrowa, suma pięciu końcowych jest czterocyfrowa?. Ile jest równa suma wszystkich

Na przekątną deltoidu, wychodzącą z wierzchołków między równymi bokami, ucięli listewkę, której długość, podana w centymetrach, była liczbą całkowitą, dwucyfrową i

Z niebieskich sześciennych klocków zbudowano „piramidę” w taki sposób, że najniższa warstwa była „kwadratem” o boku 10 klocków, kolejna „kwadratem” o boku

Spośród czterech poniższych zegarów jeden chodzi dokładnie, drugi spieszy się 40 minut, trzeci spóźnia się 40 minut, a o czwartym nie wiadomo czy się spóźnia, czy

Na krześle oznaczonym numerem 6 usiadł Śpiący Rycerz, a naprzeciw niego usiadł Czarny Rycerz.. Numer krzesła, na którym siedzi Czarny

Monet dziesięciogroszowych było o tyle więcej od pięciogroszowych, o ile więcej było monet dwudziestogroszowych od dziesięciogroszowych.. Monet pięciogroszowych

Tlenek węgla(IV) w temperaturze pokojowej jest bezbarwnym, bezwonnym i niepodtrzymującym palenia gazem, który dobrze rozpuszcza się w wodzie.. Stały

Polietylen (PE) to związek wielkocząsteczkowy wchodzący w skład popularnych tworzyw sztucznych. Cząsteczki PE zbudowane są wyłącznie z atomów węgla i atomów

Iloczyn pewnych dwóch spośród tych trzech liczb równa się 888.. Iloczyn innych dwóch liczb spośród tych trzech równa

II. Wilgotny papierek uniwersalny przy wylocie B zabarwi się na kolor……….... Rozpad ten jest charakterystyczny dla jąder, dla których liczba neutronów jest duża

Uzasadnij, że długość jednej podstawy trapezu jest dwa razy większa od długości drugiej

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym kąt między przekątną graniastosłupa a przekątną jego podstawy, wychodzącymi z jednego wierzchołka, jest równy

i przekraczał międzynarodową linię zmiany daty od strony półkuli wschodniej. w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu Ziemi wokół własnej osi i przekraczał

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych i uzasadnij ją odnosząc się do

c) Zaznacz zdania, które zawierają poprawne informacje dotyczące położenia głównych form rzeźby na kontynencie Ameryki Północnej i Południowej. Poprawną odpowiedź oznacz

Miejsce na mapie konturowej Europy (strona 2) oznaczono w następujący sposób:. Uwaga – nie we wszystkie miejsca zaznaczone na mapie konturowej wpisujesz numery. Stolica państwa

Jest on jednak ściśle upakowany - mierzy maksymalnie do 10 µm (10 −6 m) tak, że mieści się we wnętrzu wymienionej organelli.. Uporządkuj w poprawnej kolejności