• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP WOJEWÓDZKI KLUCZ ODPOWIEDZI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP WOJEWÓDZKI KLUCZ ODPOWIEDZI"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Strona 1 z 7

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP WOJEWÓDZKI

KLUCZ ODPOWIEDZI

Łączna liczba punktów do uzyskania: 100

UWAGI DO OCENIANIA CAŁEGO TESTU

Uznajemy tylko poprawny zapis imion i nazwisk postaci historycznych, miejscowości oraz pojęć, ponieważ każda „literówka” powoduje, że jest popełniony błąd merytoryczny.

Udzielenie odpowiedzi błędnej, z błędem merytorycznym, niejednoznacznej, nieczytelnej, brak odpowiedzi lub brak wyboru skutkuje przyznaniem 0 punktów. Odpowiedzi są punktowane 0-1 – nie przyznajemy punktów cząstkowych.

[W nawiasach kwadratowych podano inne dopuszczalne i poprawne odpowiedzi].

Zawarty w kluczu opis do zadań otwartych jest propozycją odpowiedzi ucznia.

Zadanie 1. (0-1 pkt) A. Mapa 1.

Zadanie 2. (0-6 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) I.

A. Namiestnik B. Rada Stanu

C. Rada Administracyjna D. Senat [izba senacka]

E. Sejm [izba poselska]

II. Nadanie konstytucji odgórnie przez władcę; [nadanie przez władzę zwierzchnią konstytucji z pominięciem parlamentu; nadanie/narzucenie konstytucji Królestwa Polskiego przez cara]

Zadanie 3. (0-4 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. Adam Mickiewicz

B. oświecenia C. 1822

D. romantyzmu

(2)

Strona 2 z 7

Zadanie 4. (0-4 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. Przedlitawia [węgierska część zwana była Zalitawią]

B. kurie [kuria]

C. serwituty [walka o serwituty, spory o serwituty]

D. saksy

Zadanie 5. (0-5 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. 1846

B. 1853 C. 1867

D. 1871 [oficjalne otwarcie miało miejsce w 1873 r.]

E. 1895

Zadanie 6. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. 1866

B. Franciszek Józef I [Franciszek Józef I Habsburg]

C. IV. lojalistów

Zadanie 7. (0-4 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi)

A. 1880 [podróż inspekcyjna Franciszka Józefa I po Galicji; Kraków 1-4 IX 1880 r.]

B.

• cesarz Franciszek Józef I

• prezydent Mikołaj Zyblikiewicz C. Jan Matejko

Zadanie 8. (0-6 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. Klemens Metternich [Klemens von Metternich]

B. Thomas Edison [Thomas Alva Edison; Tomasz Edison]

C. Robert Owen

D. Henri Dunant [Jean Henri Dunant; Henry Dunant]

E. Maria Skłodowska-Curie [Maria Curie-Skłodowska, Maria Skłodowska]

F. Jarosław Dąbrowski

(3)

Strona 3 z 7 A. zasada legitymizmu [legitymizm]

B. płodozmian C. libertadorzy

D. noc apuchtinowska [noc Apuchtinowska]

Zadanie 10. (0-7 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. Agenor Gołuchowski

B. Franciszek Smolka C. Jan Stapiński

D. Bolesław Limanowski E. Michał Bobrzyński F. Ignacy Daszyński G. Juliusz Leo

Zadanie 11. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. Stanisław Stojałowski – „Wieniec–Pszczółka”

B. Bolesław Wysłouch – „Przegląd Społeczny”

C. Roman Dmowski – „Przegląd Wszechpolski”

Zadanie 12. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) I. C. Kazimierz Badeni

II. A. „Przeglądzie Polskim”

III. 1869

Zadanie 13. (0-4 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi)

UWAGA: Jeżeli Uczeń zakreślił wyłącznie cztery razy P lub cztery razy F – otrzymuje 0 punktów

A. PRAWDA

[lektura s. 3]

B. FAŁSZ

[ekstensywny; lektura s. 24]

C. FAŁSZ

[lektura s. 45]

D. PRAWDA

[lektura s. 21]

(4)

Strona 4 z 7

Zadanie 14. (0-4 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. Sejm Krajowy [Landtag]

B. Wydział Krajowy C. Rada Szkolna Krajowa

D. Namiestnik [Namiestnictwo Galicji]

Zadanie 15. (0-5 pkt; po 1 pkt za prawidłowe uzupełnienie całego podpunktu) Imię

i nazwisko wybitnego wodza

Rok bitwy

Miejsce bitwy

Nazwa państwa [lub strony], które wygrało i które przegrało bitwę

A. 1848 • Strona wygrana: Polacy [powstańcy

wielkopolscy]

• Strona przegrana: Prusy B. Ignacy

Prądzyński

1831

C. 1863 • Strona wygrana: Stany Zjednoczone

[wojska Unii; Północ USA; Armia Potomaku]

• Strona przegrana: Stany Skonfederowane [wojska Konfederacji;

Południe USA]

D. Sadowa • Państwo wygrane: Prusy

• Państwo przegrane: Austria [+Saksonia]

E. 1905 • Państwo wygrane: Japonia

• Państwo przegrane: Rosja

Zadanie 16. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. I. Napoleon III [Ludwik Napoleon Bonaparte]

II. Otto von Bismarck [Otto Bismarck]

B.

• Armia francuska przegrała bitwę pod Sedanem w 1870 r., cesarz Napoleon III dostał się do niewoli, stąd szabla w ręku zwycięzcy – premiera Prus Bismarcka.

• [Sukces armii pruskiej, która pokonała Francuzów w bitwie pod Sedanem w 1870 r., a cesarz Napoleon III dostał się do niewoli, stąd w ręku Bismarcka szabla pokonanego.]

(5)

Strona 5 z 7

Zabór Rodzaj przemysłu Miasto

Źródło A. austriacki naftowy Borysław

Źródło B. pruski maszynowy Poznań

Źródło C. rosyjski włókienniczy Łódź

Zadanie 18. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. TAK, MAJĄ

UWAGA: Jeśli Uczeń nie odpowie prawidłowo, to nie oceniamy zadań B, C.

B. pruskim.

C. Michał Drzymała

Zadanie 19. (0-4 pkt; po 1 pkt za prawidłowe uzupełnienie całego podpunktu)

A. 1831 – Bitwa o Olszynkę Grochowską [powstanie listopadowe; bitwa pod Grochowem]

B. 1865 – Zamach na prezydenta Abrahama Lincolna [zabójstwo Lincolna]

C. 1901 – Protest dzieci we Wrześni [strajk szkolny; strajk dzieci wrzesińskich 1901-1902]

D. 1905 – Rewolucja 1905 roku w Rosji [Rewolucja 1905-1907 w Rosji i na ziemiach polskich; Rewolucja 1905-1907 w Rosji; Manifestacja w Rosji w październiku 1905 r.]

UWAGA: nie uznajemy odpowiedzi „krwawa niedziela”

Zadanie 20. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. 1830 [27-29 VII 1830 r.]

B. rewolucja lipcowa [chwalebna rewolucja, trzy chwalebne dni]

C. Burbon [Burbonów]

Zadanie 21. (0-2 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. 22 II 1846 [21/22 lutego 1846 r.]

B. II. Edward Dembowski

(6)

Strona 6 z 7

Zadanie 22. (0-2 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. 1848 [11 IV 1848 r.]

B. Jarosławiec [w Jarosławcu]

Zadanie 23. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. TAK

UWAGA: Jeśli Uczeń nie odpowie prawidłowo, to nie oceniamy podpunktu B.

B.

• W źródle 1. wezwano do walki (do broni) narody Polski, Litwy i Rusi, a w źródle 2. są herby tych narodów: wizerunek polskiego Orła, litewskiej Pogoni i Archanioła Michała – patrona Rusi (Ukrainy).

• [Źródło 2. to herb Polski, Litwy i Rusi z powstania styczniowego. Źródło 1. to Manifest Tymczasowego Rządu Narodowego z 22 I 1863 r. Oba źródła dotyczą okresu powstania styczniowego.]

C. branka

Zadanie 24. (0-4 pkt – po 1 pkt za prawidłowe uzupełnienie całego podpunktu) A. Róża Luksemburg – 4. marksizm

B. Wincenty Witos – 2. ruch ludowy

C. Wojciech Korfanty – 1. chrześcijańska demokracja D. Ignacy Daszyński – 5. socjalizm

Zadanie 25. (0-2 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. Paweł Edmund Strzelecki

B. Benedykt Dybowski [Benedykt Tadeusz Dybowski]

Zadanie 26. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. Stanisław Moniuszko

B. Maria Konopnicka C. Henryk Sienkiewicz

(7)

Strona 7 z 7 A. kolonializm [imperializm; ekspansja kolonialna]

UWAGA: nie uznajemy odpowiedzi: kolonizowanie (kolonizacja)

UWAGA: Jeśli Uczeń nie odpowie prawidłowo na część A., to nie oceniamy podpunktu B.

B. Jeden skutek (widoczny na ilustracji) spośród:

• ilustracja przedstawia brytyjskiego polityka Cecila Rhodes’a, twórcę idei budowy linii kolejowej od „Kapsztadu do Kairu”, który rozciąga nad kontynentem afrykańskim linię telegraficzną

• rozwój komunikacji/techniki, rozwój cywilizacyjny

• budowa kolei Kapsztad-Kair

• budowa telegrafu

• podbój Afryki

Zadanie 28. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. neogotyk

B. neoromanizm

C. eklektyzm [neobarok]

Cytaty

Powiązane dokumenty

UWAGA: jeśli uczeń przypisze więcej niż dwie odpowiedzi do jednego podpunktu nie przyznajemy punktów.. Odkrywca Rok odkrycia

Na podstawie wiedzy własnej i obowiązującej lektury (Poczet królów i książąt polskich, pod red. 287.) odpowiedz na pytanie (właściwą odpowiedź otocz kółkiem):..

UWAGA – jeśli uczeń przypisze dwie odpowiedzi do jednego podpunktu nie przyznajemy punktów, nawet jeśli wśród nich jest prawidłowa s.. (0-3 pkt) – po 1 pkt

Tu m’as dit : « J’ai rendez-vous Dans un sous –sol avec des fous Qui vivent la guitare à la main Du soir au matin ». Alors je t’ai accompagné On a chanté on a dansé

Każde inaczej sformułowane, poprawne gramatycznie i leksykalnie zdanie jest dopuszczalne.. Przyznajemy 2 punkty za w pełni poprawne zdanie, natomiast 1 punkt za

0 pkt – za brak nazwy państwa/błędną nazwę państwa nawet jeśli data jest poprawna A... klasycyzmu; [neoklasycystyczny; klasycystyczny] (0-1 pkt) B. urzędy, teatry,

– zikkurat; dopuszczalna pisownia zikurat, zikuratt, wieża Babel Zadanie 2.. Eufrat, Tygrys (1 pkt za podanie nazwy dwóch rzek)

cycling (wymagana poprawność ortograficzna) ZADANIE VIII (JEDEN PUNKT ZA KAŻDĄ ODPOWIEDŹ).. whose sister-in-law; whose