• Nie Znaleziono Wyników

WproWadzenieZanieczyszczenie gleb odgrywa bardzo ważną rolę wśród zjawisk zagrażają

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "WproWadzenieZanieczyszczenie gleb odgrywa bardzo ważną rolę wśród zjawisk zagrażają"

Copied!
11
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Jerzy Sęk, Marek Dziubiński, Mariola Błaszczyk, Aleksandra Padyk

BADANIE PROCESU PRZESIĄKANIA ROZTWORÓW OLEJÓW ROŚLINNYCH I SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

PRZEZ OŚRODEK POROWATY

Streszczenie. Ropa naftowa i jej pochodne stanowią jedno z ważniejszych źródeł zanieczyszczeń gruntów i wód gruntowych. Postępująca industrializacja oraz rozwój motoryzacji są przyczyną więk- szego zapotrzebowania na produkty naftowe. Wzrost wydobycia, przetwórstwa i zużycia ropy naftowej nieuchronnie pociąga za sobą zwiększenie przypadków zanieczyszczenia środowiska związkami ro- popochodnymi. W pracy tej przedstawione zostały badania przesiąkania cieczy o różnych właściwo- ściach fizykochemicznych przez warstwy ziarniste w warunkach nieustalonych. Podjęta została próba opisu zjawiska przesiąkania płynów modelowych za pomocą równań matematycznych uwzględniają- cych wpływ lepkości cieczy na przebieg tego procesu. Podjęto także próbę oszacowania łatwości wy- mywania związków ropopochodnych z warstwy ziarnistej za pomocą wody.

Słowa kluczowe: Przesiąkanie, złoża porowate, zanieczyszczenie gleb, turbidymetria.

WproWadzenie

Zanieczyszczenie gleb odgrywa bardzo ważną rolę wśród zjawisk zagrażają- cych prawidłowemu funkcjonowaniu środowiska naturalnego. Jednym z powszech- nie spotykanych rodzajów zanieczyszczeń są substancje ropopochodne lub nawet sama ropa naftowa. Substancje te są wprowadzane do warstw gleby albo w wyniku celowych działań polegających na niewłaściwym odprowadzaniu ścieków przez za- kłady petrochemiczne, albo w sposób niezamierzony w wyniku awarii zbiorników, szybów wiertniczych, rurociągów lub cystern. Także powodzie są poważnym i szcze- gólnie niebezpiecznym czynnikiem masowo rozprowadzającym zanieczyszczenia ropopochodne w przyrodzie [3, 5].

Zanieczyszczenia ropopochodne, będące zazwyczaj płynami o dużej lepkości, przedostając się w głąb gleby powodują blokowanie przestrzeni, którymi transporto- wana jest woda i powietrze. Prowadzi to do zbrylania się ziaren gleby i w konse- kwencji powoduje niekorzystne zmiany jej właściwości fizycznych, chemicznych oraz pogorsza jej zdolności produkcyjne. Skażenie gleb związkami ropy naftowej powoduje także obniżenie zdolności sorpcyjnych gleb, a samym tym zmniejszenie zdolności gruntów do wymiany wapnia, magnezu, potasu i wodoru. Dochodzi do

Jerzy Sęk, Marek DzIuBIńSkI, Mariola BłASzczyk, Aleksandra PADyk – Wydział

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika łódzka

(2)

wówczas do zaburzeń stosunku zawartości węgla organicznego do zawartości azotu i fosforu, a tym samym do zakłóceń w rozwoju życia biologicznego. [2].

Zanieczyszczenia ropopochodne wywierają znaczny wpływ także na geologicz- no-inżynierskie właściwości gruntów. Powodują modyfikacje uziarnienia i porowato- ści, zwiększenie ściśliwości gleb oraz redukcję plastyczności, wywołują skurcz lub pęcznienie, co powoduje spadek parametrów wytrzymałościowych gleb [4, 7].

Zachowanie się zanieczyszczeń w gruncie, ich mobilność oraz wymiana fazo- wa ma istotne znacznie dla oceny skażenia związkami ropopochodnymi określonego terenu. W zależności od właściwości fizycznych gleby, zanieczyszczenia przemiesz- czają się wraz z wodami powierzchniowymi lub infiltrują przez strefę aeracji do warstwy wodonośnej. W efekcie część produktu zostaje zaabsorbowana przez glebę, reszta natomiast osiąga zwierciadło wody gruntowej. Rozprzestrzenianie się związ- ków ropopochodnych wewnątrz gleby odbywa się zazwyczaj za pomocą sił grawita- cji i kapilarnych. Istotną rolę odgrywają tutaj takie procesy jak dyfuzja, konwekcja i dyspersja [8, 9]. Opis tych procesów za pomocą miarodajnych modeli matematycz- nych jest niezmiernie ważny ponieważ pozwala przestrzennie, ilościowo i czasowo określić skutki takich zanieczyszczeń dla środowiska naturalnego [11].

W pracy przedstawione zostały badania przesiąkania cieczy o różnych właści- wościach fizykochemicznych w warunkach nieustalonych przez warstwy ziarniste.

Podjęta została próba opisu procesu przesiąkania płynów za pomocą równań mate- matycznych uwzględniających wpływ lepkości cieczy na przebieg tego procesu.

Podjęto także próbę oszacowania łatwości wymywania związków ropopochodnych z warstwy ziarnistej za pomocą wody. Celem badań była analiza przenikania sub- stancji wysokolepkich przez warstwy gruntu.

StanowiSko badawCze i zakreS prowadzonyCh badań Badania wykonane zostały na stanowisku którego schemat przedstawiono na Rys. 1. Kolumna doświadczalna (1) wykonana została z rury szklanej o średnicy we- wnętrznej 0,045 m oraz o długości 0,505 m. Warstwę materiału ziarnistego (3) za- bezpieczano od góry i od dołu siatką i gąbką (2), które zapobiegały poruszenie war- stwy złoża podczas wlewania cieczy. Umieszczona pod aparatem waga elektroniczna pozwalała na bieżące śledzenie przebiegu procesów przesiąkania.

Złożem ziarnistym był piasek budowlany o uziarnieniu od 400 do 630 μm, średniej średnicy 515 μm, oraz gęstości nasypowej równej 1585 kg/m

3

. Wysokość warstwy złoża porowatego wynosiła h=100 mm, a jego porowatość 0,402.

Jako media doświadczalne wykorzystano emulsje oleju roślinnego w wodzie

o stężeniach objętościowych fazy rozproszonej przedstawionych w Tabeli 1. Roztwo-

ry te sporządzano stosując homogenizator firmy Braun oraz wodę wodociągową

z dodatkiem odpowiedniej ilości emulgatora „Rokacet”. Badano także przepływ

(3)

przez warstwę porowatą dwóch roztworów oleju mineralnego i nafty świetlnej za- wierających 50 i 65 procent składnika olejowego.

Rys. 1. Schemat stanowiska doświadczalnego: 1 – rura szklana, 2 i 4– siatka i gąbka, 3 – wypełnie- nie, 5 – waga laboratoryjna, 6 – przymiar liniowy, 7 – statyw; h

p

– wysokość warstwy poro- watej, h – wysokość warstwy przesiąkającej cieczy

Fig. 1. Experimental stand: 1 – glass tube, 2,4 – metal mesh and foam, 3 – porous bed, 5 – laboratory balans, 6 – scale, 7 – support

tabela 1. Skład badanych emulsji

table 1. Composition of the investigated emulsions

Emulsja Woda [ml] Olej słonecznikowy [ml]

10% 900 100

20% 800 200

30% 500 500

Wykonano pomiary lepkości badanych płynów za pomocą reometru Rheotest RC. Stwierdzono, że media wykazywały właściwości newtonowskie w badanym zakre- sie szybkości ścinania. Zestawienie wartości lepkości tych płynów zawarto w Tabeli 2.

tabela 2. Lepkości emulsji oraz roztworów oleju mineralnego i nafty

table 2. Viscosity of the emulsions and the solution sod the mineral oil and the kerosene Media badawcze – udział fazy olejowej Wartości lepkości [mPas]

Emulsja 10% 1,524

Emulsja 20% 2,049

Emulsja 50% 7,136

Roztwór 50% 12,01

Roztwór 65% 24,09

(4)

W pierwszym etapie prac badano proces przesiąkania emulsji przy różnych wy- sokościach początkowych słupa cieczy, dla jednej grubości warstwy piasku i dla jednej jego frakcji. Do cylindra z przygotowanym piaskiem wlewano ciecz w ilościach, które odpowiadały wysokościom słupa cieczy w rurze równym 0,05; 0,10; 0,15 m. W etapie drugim badano przepływ roztworów oleju mineralnego, które wlewano do kolumny w ilościach odpowiadającym także wysokościom 0,05; 0,10; 0,15 m słupa cieczy.

Wykonano również badania przebiegu procesu wypłukiwania za pomocą wody roztworu oleju mineralnego z porowatej warstwy piasku. Celem tej części pracy było określenie wzajemnego oddziaływania fazy wodnej i olejowej w strukturach porowa- tych. Po nasączeniu piasku o uziarnieniu 400-630 μm i o grubości warstwy 10 cm roztworem oleju mineralnego o stężeniu 65% przemywano zaolejone złoże. Płukania wykonywano czterokrotnie wodą o objętości odpowiadającą jej 10 cm warstwie. Każ- da próbka przefiltrowanej wody zawierała pewną ilość wypłukanego roztworu oleju.

Aby określić jego zawartość wytwarzano z próbek, za pomocą homogenizatora, emul- sje typu olej – woda. Następnie korzystając z turbidymetru Turbiscan firmy LabExpert badano ilość światła odbitego od warstwy emulsji. Przyjęto, że zmierzone w ten spo- sób wartości są proporcjonalne do zawartości fazy olejowej.

analiza wyników badań

badanie wpływu lepkości na proces przesiąkania

Wyniki pomiarów przebiegu procesu przesiąkania dla przepływu doświadczal- nych przez ośrodek porowaty przy różnej początkowej wysokości słupa roztworu h

0

przedstawiono na wykresach od Rys. 2 do Rys. 4 jako zależność bieżącej wysokości warstwy cieczy h od czasu t.

Rys. 2. Wykresy zależności h=ƒ(t) dla procesu przesiąkania przez ośrodek porowaty; początkowa wysokość słupa cieczy h

0

= 5 cm

Fig. 2. The dependence of h=ƒ(t) for the percolation through porous bed, initial height of the liquid

layer h

0

= 5 cm

(5)

Rys. 3. Wykresy zależności h=ƒ(t) dla procesu przesiąkania przez ośrodek porowaty; początkowa wysokość słupa cieczy h

0

= 10 cm

Fig. 3. The dependence of h=ƒ(t) for the percolation through porous bed, initial height of the liquid layer h

0

= 10 cm

Rys. 4. Wykresy zależności h=ƒ(t) dla procesu przesiąkania przez ośrodek porowaty; początkowa wysokość słupa cieczy h

0

= 15 cm

Fig. 4. The dependence of h=ƒ(t) for the percolation through porous bed, initial height of the liquid layer h

0

= 15 cm

Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że dla każdego badanego przypadku można wyróżnić dwa etapy procesu przesiąkania cieczy przez warstwę ziarnistą [1,5,10]. Etap pierwszy tego procesu obejmuje przedział czasu w trakcie którego na- stępuje stopniowe nasączanie złoża spływającą cieczą. Można zauważyć, że zależ- ność h = f(t) ma wówczas charakter liniowy we wszystkich badanych przypadkach.

Nasączanie odbywa się więc ze stałą prędkością i ze względu na stały przekrój ko-

lumny ze stałym natężeniem przepływu. Stwierdzono na drodze obserwacji wizual-

(6)

nych, że etap ten ulega zakończeniu w momencie, gdy po nasączeniu złoża rozpo- czyna się wypływ przez jego dolną powierzchnię.

Linie proste, za pomocą których przybliżono punkty doświadczalne dla pierw- szego etapu pokazane na rys. 3 ÷ 4 opisane mogą być za pomocą następującej zależno- ści

h h =

0

− vt (1)

gdzie: h

0

– początkowa wysokość warstwy cieczy, h –wysokość warstwy cieczy w czasie t, v – prędkość przesiąkania, t – czas.

Dane wyróżnione jako etap drugi badanego procesu dotyczą przesiąkanie cie- czy przez złoże ziarniste przy pełnej jego saturacji, w warunkach malejącej wysoko- ści warstwy cieczy czyli w warunkach nieustalonych. W niniejszej pracy podjęto próbę opisu danych doświadczalnych, przy założeniu, że proces jest rozpatrywany jako grawitacyjny wypływ cieczy ze zbiornika. Warstwę ziarnistą można tutaj uznać za opór stawiany wypływającej cieczy przez otwór wylotowy.

Punkty doświadczalne dotyczące drugiego etapu procesu przesiąkania – wy- kresy rys. 2 ÷ 4 przybliżono więc za pomocą następującej zależności:

b

0

t

h

h = − ϕ ⋅ (2)

gdzie: φ , b – parametry

Dopasowanie do danych doświadczalnych zależności (1) i (2) zostało przedsta- wione na wykresach rys. 2 ÷ 4 za pomocą linii ciągłych. Należy zauważyć, że w przypadku początkowej wysokości warstwy cieczy równej 5 cm proces wypełniania złoża przebiegał na tyle szybko, że nie udało się zaobserwować etapu pierwszego.

Stwierdzono, że zarówno prędkość przesiąkania v jak i współczynnik oporów wypływu φ są funkcjami lepkości płynących płynów. Przebieg tych zależności zo- stał przedstawiony na wykresach rys. 5 oraz 6, a opisujące te krzywe równania wy- rażono wzorami (3) i (4).

(3) (4) Wartości parametrów A, B, C i D wyznaczono za pomocą metody regresji krzywoliniowej. Wynosiły one A=0,0025, B=1,27, C=0,009, D=1,014.

Parametr b w równaniu (3) w przypadku emulsji miał wartość 0,62, natomiast

dla roztworów oleju mineralnego z naftą był równy 0,73.

(7)

Rys. 5. Wykres zależności prędkości przesiąkania od lepkości. Opis punktów równaniem (3) Fig. 5. The dependence of the percolation velocity on the liquid viscosity, Points approximated using

equation (3).

Rys. 6. Wykres zależności parametru φ od lepkości. Opis punktów równaniem (4)

Fig. 6. The dependence of the parameter φ on the liquid viscosity, Points approximated using equa- φ on the liquid viscosity, Points approximated using equa- on the liquid viscosity, Points approximated using equa- tion (4).

badanie procesu wymywania zanieczyszczeń ropopochodnych z warstw ziar- nistych.

Drugi etap pracy dotyczył badań wypierania roztworu oleju mineralnego w nafcie z badanej próbki złoża za pomocą wody zgodnie z przedstawioną powyżej metodyką badań.

Poniżej przedstawiono oryginalne wykresy – rys. 7 i 8 – uzyskane za pomocą

turbidymetru Turbiscan dla I i IV płukania. Górny wykres na każdym z rysunków

ukazuje otrzymane w wyniku pomiarów ilości światła przechodzącego w funkcji

(8)

wysokości próbki, niższy ilości światła odbitego, a dolny zmiany temperatury w cza- sie pomiarów.

Rys. 7. Wykres ilości przenikającego i odbitego światła w funkcji wysokości oraz wykres zmian temperatury w czasie pomiarów dla próbki uzyskanej po I płukaniu

Fig. 7. The dependence of the transmitted and the backscattered light on the sample height and graph of the temperature changes during measurements for the sample after the first rinsing

Rys. 8. Wykres ilości przenikającego i odbitego światła w funkcji wysokości oraz wykres zmian temperatury w czasie pomiarów dla próbki uzyskanej po IV płukaniu

Fig. 8. The dependence of the transmitted and the backscattered light on the sample height and graph of the temperature changes during measurements for the sample after the first rinsing

Krzywe dotyczące ilości światła odbitego przedstawione na rys. 7 i 8 uzyskano

dla trzech różnych wartości czasu wynoszących 1, 2 i 3 minuty. Pokrywanie się tych

linii świadczy o tym że badane próbki były homogeniczne i ich struktura nie ulegała

zmianom z upływem czasu

(9)

Korzystając z wyników pomiarów turbidymetrycznych sporządzono wykres zbiorczy rys. 9. Przedstawiono na nim zależności ilości światła odbitego, oznaczane symbolem BS, od wysokości próbki dla wyników pochodzących z czterech kolej- nych przepłukiwań warstwy porowatej.

Rys. 9. Wykres zależności ilości światła obitego BS od wysokości próbki w turbidymetrze przy ko- lejnych przepłukiwaniach

Fig. 9. The dependence of the amount of the backscattered light in the turbidimeter after successive rinsing

Wykres ten wykorzystano do próby oceny ilości substancji olejowej wymywanej

z materiału ziarnistego w wyniku kolejnych przemywań. Z wykresu rys. 9 odczytano

wartości ilości światła odbitego przy wysokości próbki w turbidymetrze wynoszącej

l=0,03m i zamieszczono je na wykresie rys. 10. Z wykresu tego wynika, że zmierzona

wartość ilości odbitego światła dla próbki pierwszej wynosiła około 75%. Dla próbki

pochodzącej z drugiego płukania zmierzona wartość wynosiła około 47%. Oznacza to,

że ilość wypłukanych zanieczyszczeń zmniejszyła się o około 33% ilości zmierzonej

po pierwszym płukaniu. W kolejnych płukaniu wartość ilości światła odbitego zmala-

ła o 16 procent czyli o 66% w stosunku do wartości z płukania drugiego. Po czwartym

płukaniu wartość BS wynosiła 11 procent i była mniejsza o 31% od wartości z płuka-

nia trzeciego. Powyższe wyniki wskazują, że można usunąć znaczne ilości oleju mine-

ralnego w wyniku grawitacyjnego przepływu wody przez warstwę gruntu.

(10)

Rys. 10. Wykres zależności ilości światła odbitego dla kolejnych przpłukiwań dla wysokości próbki w turbidymetrze równej l=0,03 m

Fig. 10. The dependence of the amount of the backscattered light in the turbidimeter after successive rinsing for the height of the sample equal l=0,03 m

PODSumOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że przy ograniczonej ilości cieczy przesiąkającej przez złoże porowate można wyróżnić dwa etapy tego procesu.

Etap pierwszy zachodzi w czasie postępującej saturacji warstwy ziarnistej. Jego prędkość ma wartość stałą i może być opisana zależnością liniową – patrz równanie (1). Etap drugi rozpoczyna się, gdy złoże jest już całkowicie nasycone cieczą. Zmia- ny wysokości warstwy cieczy w funkcji czasu można było wówczas opisać zależno- ścią potęgową – patrz równanie (2). W ramach wykonanych badań możliwe było również uzależnienie wartości parametrów v i φ od lepkości stosowanych mediów doświadczalnych.

Stwierdzono również, że opisana w pracy metodyka badań z zastosowaniem

pomiarów turbidymetrycznych pozwala zanalizować procesy wymywania substancji

oleistych z warstw ziarnistych. Badania te wykazały, że stosunkowo łatwo, w wa-

runkach przepływu grawitacyjnego, można usunąć z warstwy piasku znaczne ilości

związków ropopochodnych. Z punktu widzenia ochrony środowiska oznacza to, że

głębokość do jakiej są w stanie dotrzeć tego rodzaju znieczyszczenia, przemieszcza-

jące się z przesiąkającą wodą, jest bardzo duża i może osiągnąć poziom wód głębi-

nowych.

(11)

BIBlIOgRAFIA

1. Bear J.: Dynamics of fluids in porous media, Elsevier, New York 1972.

2. Bear J., Corapcioglu Y.: Advances In transport phenomena In porous media. Martinus Nijhoff, Boston, 1987.

3. Gierak A. „Zagrożenie środowiska produktami ropopochodnymi” Ochrona Środowiska nr 2 (57), 2005.

4. Izdebka – Mucha D. „Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na wybrane geologiczno-inży- nierskie właściwości gruntów spoistych” Przegląd Geologiczny, vol. 53, nr 9, 2005.

5. Konikow L.F., Mercer J.W.: Ground water flow and transport modelling, Journal of Hydrology, 1988, 100, 379-409.

6. Maciejewski S. „Procesy przepływu rozpuszczonych w wodzie substancji w gruncie nienasyco- nym”, Instytut Budownictwa Wodnego PAN, BNH nr. 26, Gdańsk, 1998.

7. Piechowiak K. „Zanieczyszczenie wód gruntowych związkami ropopochodnymi” Wodociągi - Kanalizacja nr 1/2007 str. 25.

8. Sęk J., Błaszczyk M., Przybysz Ł. „Opis procesu nasiąkania struktur porowatych za pomocą równania kinetycznego” Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, nr 1, s. 97-98.

9. Sęk J., Plaskota D. „Badanie procesu sorpcji jonów chromu i żelaza w strukturach porowatych”

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, nr 3, s. 107-108.

10. Sęk J., Stopczyk A., Browarski T. „Badanie procesu przesiąkania wody przez warstwy ziarniste w warunkach nieustalonych” Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, nr 2, s. 111-112.

11. Strzelecki T., Kostecki St., Żak St.: Modelowanie przepływów przez ośrodki porowate. DWE, Wrocław 2008.

inveStigation of the percolation of the SolutionS of vegetable oilS and crude oil derivativeS through porouS bed

abstract. Crude oil and its derivatives are one of the major sources of pollution of land and groundwa- ter. Increasing industrialization and development of automotive industry are causing a greater demand for oil products. The increase in mining, processing and consumption of oil will inevitably entail an increase in cases of environmental pollution with these compounds. In this work were presented pene- tration research liquids with different physical and chemical properties of granular layer in transients term. Attempt is made to describe the phenomenon of percolation fluid models using mathematical equations taking into account the effect of viscosity on this process. An attempt to estimate the ease of leaching of petroleum compounds from the granular layer by water. The aim of this study was to deter- The aim of this study was to deter- mine the efficiency of migration processes of high-viscosity substance in the soil.

keywords: Percolation, porous bed, soils contamination, turbidymetry.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Podana poprzednio definicja podobieństwa zjawisk m o ­ że być sformułowana prościej i krócej, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że proporcjonalność wielkości

Udowodnić, że funkcja harmoniczna o wartościach rzeczywistych, nie będąca stałą, nie może posiadać ekstremów lokalnych w żadnym punkcie obszaru, w którym jest

Okazuje się jednak, że wspaniale spisujące się przez stulecia istniejące metody modelowania zjawisk zawodzą w przypadku złożonych zjawisk.. Wielkim wyzwaniem na

Rzekomo riskie ceny spowodowane bywają w poszczególnych wypadkach koniecznością czynienia większych nakładów w osłabiony kryzysem warsztat.. Bezrobocie na

Based on the analysis of research literature, older age, overweight and obesity as well as diabetes are factors that significantly affect the pre-operative and

odpowiedzialności za własne zdrowie poprzez promowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz aktywny tryb życia.. Chcieliśmy zwrócid uwagę uczniów na to, jak ważną rolę

Jednocześnie Autor, tak trochę mimochodem, pisze, że dochód na osobę w Delcie Rzeki Perłowej jest czterokrotnie większy niż średnio w Chinach, że nikt tych robotników

Są to elektrody odwracalne względem kationu i anionu. Zbudowane są one z metalu zanurzonego do roztworu własnych jonów. Typową elektroda pierwszego rodzaju jest:.. a)

Ustawić ostrość pola widzenia, przesuwając okular 10 za pomocą karbowanej nakrętki 9 (rys. 1) (ostry obraz linii rozdzielających pole widzenia na trzy części jak na

W stępne podziękowania dotyczą najczęściej w ybranych artykułów przeczytanych w „M i­ łujcie się!" lub też wyrażają ogólną wdzięczność za redagowanie dw

Tak więc jest widoczne, że końcowe osiadanie brzegu warstwy dane wzorem (30) opisuje taka sama zależność, jak dla ośrodka niewrażliwego na temperaturę.. Inaczej jest

Niektóre tylko są źródłowo potwierdzone (wyprawa do Szkocji), ale główny tytuł do chwały świętego stanowi wątek wyprawy, która opisywana była w poematach powstających

The quantity of grains varying in degree of rounding may be calculated in the following way. First grains with a pronounced degree of rounding are counted. On each print grains

The results of this experiment showed that NDEA increased TBARS in the liver and small intestine of rats, and the agent did not have any effect(s) in spleen and kidney,

orientacja na rozwój endogenny (a więc liczenia na własne siły) wykluczała się w wielu krajach Trzeciego Świata z koncepcją modernizacji, czyli liczenia na

W niniejszej pracy zastosowano dwie komplementarne metody QCM-D (ang. Quartz crystal microbalance with dissipation monitoring) oraz MP-SPR (ang. Multi-Parametric

Przykładowe, unormowane wartości G 1 wyznaczone dla dwóch badanych typów czujników (TGS 826 oraz TGS 825) w funkcji stężenia amoniaku lub siarkowodoru przedstawiono

Bohaterowie« pozostajęc w kon­ kretnym wymiarze czaeoprzeetrzennym (także historycznym) sta­ nowię jednocześnie unlwerealne symbols i sę nie tylko "alter ego"

Iwaszkiewicz maluje tło oby­ czajowe pierwszych trzydziestu lat XX wieku« przypomina wiele wydarzeń kulturalnyoh 1 politycznych, które wpływały na rozwój jego osobowości

Od 1919 roku nadawano program radiowy z Hagi, od 1920 – regularne programy informacyjne w USA (radiostacja KDKA w Pittsburgu, pierwsze na świecie radio komercyjne) oraz w

Wyniki pomiarów z czujnika trójosiowego umiejscowionego na szyjsce szyny kierunek X dla odcinków torów referencyjnych oraz powierzchni z wadą squat.. Na rysunku 6

b) właściwe organy szybko podejmują współpracę z wierzycielem i pomagają mu w wykonaniu takich środków zaradczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami

Chosen indicators of somatic body construction, motor fitness and age of the tested volleyball players were compared to comparative materials – the level of