• Nie Znaleziono Wyników

Pokazać, że można ją uzyskać z równości równoległoboku

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Pokazać, że można ją uzyskać z równości równoległoboku"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

5. Zadania z analizy funkcjonalnej

Zadania 2-15 dotyczą przestrzeni z iloczynem skalarnym

1. Pokazać, że normy w przestrzeniach ℓp oraz Lp(0, 1) nie pochodzą od iloczynu skalarnego dla p6= 2. Wskazówka: Wskazać dwa elementy, dla których nie zachodzi równość równoległoboku.

2. Pokazać, że jeśli hx, yi = 0, to kx + yk2 = kxk2+ kyk2.Czy odwrotna implikacja jest prawdziwa ? Podać przykład.

3. W przestrzeni z iloczynem skalarnym warunek kxk = kyk implikuje hx + y, x − yi = 0. Co to oznacza geometrycznie ?

4. Sprawdzić tożsamość Apoloniusza w przestrzeni z iloczynem skalarnym.

kz − xk2+ kz − yk2= 12kx − yk2+ 2kz − 12(x + y)k2. Pokazać, że można ją uzyskać z równości równoległoboku.

5. Pokazać, że jeśli x, y 6= 0 oraz hx, yi = 0, to wektory x i y są liniowo niezależne. Rozszerzyć tę własność na większą liczbę wektorów.

6. Udowodnić, że jeśli xn

→ x oraz yn n

→ y, to hxn n, yni→ hx, yi.n

7. Pokazać, że hx, yi = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy kx + αyk ­ kxk dla wszystkich skalarów α.

8. Podzbiór A przestrzeni liniowej nazywamy wypukłym, jeśli z tego, że x, y ∈ A wynika, że

1

2(x+y) ∈ A. Pokazać, że jeśli A jest niepustym, wypukłym i domkniętym podzbiorem przestrzeni Hilberta H, to dla każdego wektora x ∈ H istnieje jedyny wektor z ∈ A spełniający

kx − zk = inf{kx − yk : y ∈ A}.

Wskazówka: Przeanalizować dowód z wykładu dotyczący przypadku, gdy A jest domkniętą pod- przestrzenią liniową.

9. Pokazać, że w niepustym i domkniętym zbiorze wypukłym A istnieje element z taki, że kzk = inf{kyk : y ∈ A}.

10. Pokazać, że domknięcie zbioru wypukłego jest zbiorem wypukłym.

11. Pokazać, że zbiór M = {x = (xi) : Pxi = 1} w przestrzeni Cn jest wypukły i domknięty.

Znaleźć w M element o najmniejszej normie euklidesowej.

12. Dla zbioru M w przestrzeni Hilberta H przez Moznaczamy zbiór wektorów x takich, że hx, vi = 0 dla wszystkich v ∈ M. Pokazać, że M jest domkniętą podprzestrzenią liniową.

13. Pokazać, że jeśli A ⊂ B, to

A⊂ A⊥⊥ B⊂ A A⊥⊥⊥ = A

14. Pokazać, że dla podzbioru A w przestrzeni Hilberta, A⊥⊥ jest najmniejszą domkniętą podprze- strzenią zawierającą A.

15. Niech A oznacza podzbiór przestrzeni ℓ2 złożony ciągów absolutnie sumowalnych o sumie współ- rzędnych równej 0. Pokazać, że A jest podprzestrzenią liniową w ℓ2. Znaleźć domknięcie zbioru A w przestrzeni ℓ2.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zadanie domowe: zadania 7, 10 i 11 należy rozwiązać na

Fuchs, Infinite Abelian Groups, Academic Press, New York, 1970, aby zobaczyć, że analogiczne twierdzenie nie jest prawdziwe dla produktu wolnych grup abelowych.. (5) Niech G

Znaleźć przestrzeń ideałów maksymalnych algebry dyskowej A złożonej z funkcji ciągłych w domkniętym kole jednostkowym i holomorficznych wewnątrz tego

Λ jest ciągłym funkcjonałem liniowym nad R na przestrzeni funkcji C[0, 1] o wartościach zespolo- nych.. Zauważyć, że Φ

Pokazać, że jeśli A nie jest samosprzężony na H, to równość kAk =

Pokazać, że każdy operator śladowy jest iloczynem dwu operatorów

Pokazać, że iloczyn skalarny na przestrzeni z iloczynem skalarnym jest ograniczoną formą pół- toraliniową.. 2.. ), dla ustalonego ograniczonego ciągu

Zestaw zadań 1: