• Nie Znaleziono Wyników

Wykaż, że P1 jest ciągłym rzutem X na Y

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykaż, że P1 jest ciągłym rzutem X na Y "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Seria 10. Operatory Zwarte

1. Załóżmy, że T jest operatorem liniowym między przestrzeniami Banacha Xi Y . Wykaż, że T jest ciągły wtedy i tylko wtedy gdy y∈ Y, y(T ) jest ciągłym funkcjonałem na X.

2. Niech X będzie przstrzenią Banacha. Wykaż, że przekształcenie liniowe T : X → C[0, 1] jest ciągłe wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego t ∈ [0, 1], x → T x(t) jest ciągłym funkcjonałem na X.

3. Niech Y i Z będą dwoma domkniętymi podprzestrzeniami przestrzeni Banacha X takimi, że dla dowolnego x ∈ X istnieje dokładnie jedna para wektorów (y, z) = (P1x, P2x) ∈ Y × Z taka, że x = y + z. Wykaż, że P1 jest ciągłym rzutem X na Y .

4. Załóżmy, że X, Y i Z są przestrzeniami Bancha, zaś B : X → Z oraz C : Y → Z są ciągłymi operatorami liniowymi. Wykaż, że jeśli dla każdego x ∈ X istnieje dokładnie jeden element y = Ax taki, że Bx = Cy, to A jest ciągłym operatorem z X w Y .

5. Niech (en)n>0 będzie kanoniczną bazą w lp. Wykaz, że operator liniowy T : lp → lp taki, że T en= anen jest zwarty wtedty i tylko wtedy gdy limn→∞an= 0.

6. Czy operator przesunięcia w prawo na lp jest zwarty?

7. Niech T : L2[0, 1] → L2[0, 1] będzie dany wzorem T f (x) =Rx

0 f (s)ds. Czy jest to operator zwarty?

8. Określmy T : L2(R) → L2(R) jako T f (x) = Rx+1

x f (y)dy. Wykaż, że T jest ciągły. Czy T jest zwarty?

9. Wykaż, że T ∈ B(X, Y ) jest zwarty wtedy i tylko wtedy gdy dla dowolnego ε > 0, T BX da się pokryć skończoną liczbą kul w Y o promieniu ε.

10. Wykaż, że operator T jest zwarty wtedy i tylko wtedy gdy dla każdego ε > 0 istnieje przestrzeń Yε⊂ Y taka, że dim Yε< ∞ oraz dist(T (BX), Yε) 6 ε.

11. Wykaż, że jeśli X jest przestrzenią Banacha 16 p < ∞ oraz T ∈ B(X, lp) jest zwarty, to istnieje ciąg skończenie wymiarowych operatorów Tn taki, że kTn− T k → 0.

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Które z wªasno±ci relacji równowa»no±ci i racjonalnej preferencji maj¡ relacje z zadania 1?. Je±li która± z tych relacji jest równowa»no±ci¡, poda¢ jej

W konsekwencji przyjmuje ona na całym rozwa- żanym przedziale [10, 50] największą (a zarazem najmniejszą) wartość π/4 (niewymierną, bo π

Pokazać, że iloczyn skalarny na przestrzeni z iloczynem skalarnym jest ograniczoną formą pół- toraliniową.. 2.. ), dla ustalonego ograniczonego ciągu

Zbiór A składa się z liczb przedziału [0, 1], których rozwinięcie dziesiętne nie zawiera cyfry 9.. Pokazać, że zbiór A ma miarę zero

Rzucamy 10 razy

[r]

Znajdź minimum tej