• Nie Znaleziono Wyników

Kl. 6. Wyrażenia algebraiczne i równania

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kl. 6. Wyrażenia algebraiczne i równania"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Kl. 6. Wyrażenia algebraiczne i równania

... ...

imię i nazwisko lp. w dzienniku

str. 1/2 ... ...

klasa data

1. Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz spośród C lub D.

Liczbą spełniającą równanie 3� + 10 = 4 jest . . . .. A. −2 B. −1 Liczbą spełniającą równanie 5(� − 2) = 10 jest . . . .. C. 2 D.4

2. Które równanie ma takie samo rozwiązanie jak równanie � + 2 = −2?

A.2� = 8 B.3� = −1 C. 12� = −4 D.2� = −8 3. Zapisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne:

a) liczba o 5 mniejsza od liczby . . . .

b) liczba o � większa od liczby � . . . .

c) liczba 3 razy mniejsza od liczby . . . .

d) liczba 2 razy większa od liczby − 1 . . . .

4. Rozwiąż równania:

a) 325+ � = 12 b) 6� = 7 c) 18� = −4 d) 2 − � = −4

5. Czy podane wyrażenia algebraiczne są równe 5�? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

9 − 4� TAK NIE

16� ⋅ (−30) TAK NIE

4� + � TAK NIE

10� : (−2) TAK NIE

6. Oznacz literą � niewiadomą i ułóż równania odpowiadające treści zadań.

a) Mały słoik mieści 0,2 kg dżemu, a duży – 0,4 kg. Jola z mamą przygotowały 7,2 kg dżemu i zapełniły nim 11 dużych słoików oraz kilkanaście małych. Ile małych słoików zapełniły?

b) W kinie Ekran bilet ulgowy kosztuje 16 zł, a normalny – 23 zł. W ostatni piątek sprzedano aż 290 biletów ulgowych, a ogółem do kasy wpłynęło tego dnia 9677 zł. Ile biletów normal- nych sprzedano?

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(2)

A

str. 2/2

7. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Wyrażenie, które opisuje obwód prostokąta o długości 2� − 1 i szerokości � + 1, zapisane w najprostszej postaci to 3�.

prawda fałsz Wyrażenie, które opisuje pole trójkąta o podstawie 6� i wyso-

kości 3, zapisane w najprostszej postaci to 9�. prawda fałsz 8. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego pole figury przedstawionej na rysunku.

� = . . . .

9. Do klasy VI a uczęszcza 25 uczniów. Dziewcząt jest o 3 więcej niż chłopców. Ilu chłopców jest w tej klasie? Zapisz odpowiednie równanie i je rozwiąż.

10. Suma trzech kolejnych liczb nieparzystych wynosi 75. Znajdź te liczby, rozwiązując odpo- wiednie równanie.

*11. Na rysunku obok przedstawio- no kształt i sposób układania klocków oraz pewne wymiary w centymetrach. Zapisz za po- mocą wyrażenia algebraiczne- go wysokość wieży zbudowa- nej z � takich klocków.

13

22

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Cytaty

Powiązane dokumenty

Liczba 1930 jest zaokrągleniem do rzędu dziesiątek kilku liczb naturalnych.. Ile jest wszystkich liczb naturalnych różnych od 1930, które mają

Ułóż odpowiednie równanie i je rozwiąż.... Oceń

Ile pieniędzy Witek powinien oddać Kasi, aby każde dziecko wydało na prezent tyle samo?. Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.. Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe... Obok narysowano

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.. W tabeli obok zanotowano, jaką część 60-kilometrowej trasy prze- jechał rowerzysta