• Nie Znaleziono Wyników

„Podstawy Fizyki” I. Aparat matematyczny ............................................................................................... 8 1.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "„Podstawy Fizyki” I. Aparat matematyczny ............................................................................................... 8 1."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)„Podstawy Fizyki”. I. Aparat matematyczny ............................................................................................... 8 1. 2. 3. 4.. Wektory: suma, iloczyn skalarny ............................................................................ 8 Wektory: rozk ad wektora, iloczyn wektorowy, obroty ........................................ 10 Pochodna funkcji ................................................................................................... 12 Ca ki ....................................................................................................................... 14. II. Wielkoci fizyczne i uk ady jednostek .................................................................. 16 III.A Kinematyka ....................................................................................................... 18 1. 2. 3. 4.. 5.. Tor, droga i przemieszczenie ................................................................................. Pr dko

(2) ................................................................................................................. Ruch jednostajny prostoliniowy ............................................................................ Ruch jednostajnie zmienny .................................................................................... 4.1 Przyspieszenie ....................................................................................... 4.2 Swobodny spadek cia w polu grawitacyjnym ..................................... 4.3 Rzut poziomy ......................................................................................... 4.4 Rzut uko ny ........................................................................................... Ruch po okr gu ...................................................................................................... 18 20 22 24 24 26 28 30 32. III.B. Dynamika ........................................................................................................... 34 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.. 6. Pierwsza zasada dynamiki ..................................................................................... Druga zasada dynamiki .......................................................................................... Trzecia zasada dynamiki ........................................................................................ Prawo powszechnego ci enia .............................................................................. Si a tarcia ............................................................................................................... Uk ady nieinercjalne  si y pozorne ...................................................................... Dynamika ruchu obrotowego ................................................................................ Statyka ................................................................................................................... Praca i moc ............................................................................................................ Energia kinetyczna i potencjalna ........................................................................... Zasada zachowania energii mechanicznej ............................................................. P d, zasada zachowania p du ................................................................................ Zderzenia ............................................................................................................... Moment p du - zasada zachowania momentu p du .............................................. Ruch w polu grawitacyjnym - energia potencjalna i pr dko ci kosmiczne .......... Prawa ruchu planet ................................................................................................ Si a spr ysto ci - oscylator harmoniczny ............................................................. Wahad a .................................................................................................................. 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68.

(3) IV. Termodynamika i fizyka cz steczkowa .............................................................. 70 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.. Ci nienie cieczy i gazów, si a wyporu .................................................................. Rozszerzalno

(4) termiczna cia ............................................................................... Energia wewn trzna, ciep o i praca ....................................................................... Gaz doskona y - równanie stanu ............................................................................ Przemiany gazowe: izotermiczna i izobaryczna .................................................... Przemiany gazowe: izochoryczna i adiabatyczna ................................................. Zasada ekwipartycji energii ................................................................................... Silniki cieplne ........................................................................................................ Bilans cieplny ......................................................................................................... 70 72 74 76 78 80 82 84 86. V. Elektromagnetyzm ................................................................................................. 88 1.. Oddzia ywanie elektrostatyczne adunków punktowych ...................................... 88 1.1 Prawo Coulomba ................................................................................... 88 1.2 Strumie pola elektrycznego, prawo Gaussa.......................................... 90 2. Potencja elektryczny; dipol ................................................................................. 92 3. Kondensatory ......................................................................................................... 94 4. Nat enie pr du i prawo Ohma ............................................................................. 96 5. Prawa Kirchhoffa ................................................................................................... 98 6. Moc pr du ............................................................................................................ 100 7. Elektroliza ............................................................................................................ 102 8. Indukcja magnetyczna wokó przewodnika z pr dem ......................................... 104 9. Oddzia ywanie pola magnetycznego na poruszaj cy si adunek ....................... 106 10. Oddzia ywanie pola magnetycznego na przewodnik z pr dem ........................... 108 11. Indukcja elektromagnetyczna .............................................................................. 110 12. Pr d przemienny .................................................................................................. 112 VI. Optyka ................................................................................................................. 114 1. 2. 3. 4.. Prawo odbicia, zwierciad a .................................................................................. Za amanie ............................................................................................................ Soczewki .............................................................................................................. Dyfrakcja i interferencja ....................................................................................... 114 116 118 120. VII. Fizyka atomowa i j drowa ............................................................................... 122 1. 2. 3. 4. 5.. Dualizm korpuskularno-falowy promieniowania elektromagnetycznego ........... Fale materii, wytwarzanie promieniowania rentgenowskiego ............................ Atom wodoru ....................................................................................................... Rozpady promieniotwórcze ................................................................................. Teoria wzgl dno ci ............................................................................................... 122 124 126 128 130. WIELKO CI FIZYCZNE ....................................................................................... 132 ROZWI

(5) ZANIA ZADA ........................................................................................ 133.

(6)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Oblicz jaka jest długość fali de Broglie’a skojarzona z taką wiązką elektronów. Zadanie 16 – Promieniowanie wodoru

 Jeśli prędkość się zmienia, ale przyspieszenie jest stałe – ruch jednostajnie zmienny. 

rozchodzących się w przeciwnych kierunkach - np fala rozchodząca się w danym ośrodku (ciele) odbija się od granicy ośrodka (ciała) i nakłada się na falę padającą.

PRAWO ARCHIMEDESA: na ciało zanurzone w płynie działa siła wyporu, skierowana pionowo do góry, a jej wartość jest równa ciężarowi wypartej przez ciało

Jako przypomnienie – fale ulegały interferencji i dyfrakcji– po przejściu przez dwie szczeliny, na ekranie obserwuje się prążki – wzmocnienia i wygaszenia. Czy można taki

WFIiS, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek,.

WFIiS, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek,.

Jako przypomnienie – fale ulegały interferencji i dyfrakcji– po przejściu przez dwie szczeliny, na ekranie obserwuje się prążki – wzmocnienia i wygaszenia. Czy można taki