• Nie Znaleziono Wyników

Skład Osobowy 1997 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skład Osobowy 1997 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu"

Copied!
373
0
0

Pełen tekst

(1)

OSOBOWY SKŁAD

TORUŃ 1997

UMK Toruń

ozmw . 1W KOPERNIKA

(2)
(3)

87-100 Toruń ul. Gagarina 11

tel. centr.: 14-010, telex 0552412, fax 48 56 /542-948, 542-944

SKŁAD OSOBOWY UMK

* O R U H

Stan z 31 stycznia 1997 r.

(4)

ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu Opracował Dział Organizacji

przy współpracy poszczególnych jednostek organizacyjnych i Działu Spraw Pracowniczych

Mapki wykonali:

mgr Krystyna Czetwertyńska mgr Krzystof Lankauf Fot.: Andrzej Skowroński

ISBN 83-231-0812-9

Wydruk komputerowy.

mgr Krzysztof Wiśniewski Druk i opracowanie:

Zakład Poligrafii UMK ZP UMK, zam. 17/97, nakł. 850 egz

(5)

Władze Uniwersytetu

WŁADZE REKTORSKIE 13

WŁADZE ADMINISTRACYJNE ... 14

WŁADZE DZIEKAŃSKIE 15 SENAT UNIWERSYTETU 18 KOMISJE UNIWERSYTECKIE 1 KOMISJE SENACKIE ... 20

DOKTORZY HONORIS CAUSA UMK ... 23

REKTORZY UMK W LATACH 1945 -19 96 ... . 25

BYLI I OBECNI PROFESOROWIE UMK - CZŁONKOWIE PAU I PAN 26

Wydziały

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK 0 ZIEMI 27 DZIEKAN, PRODZIEKANI I DZIEKANAT ... .. 29

RADA WYDZIAŁU ... .. 29

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI... .. 30

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ... .. 31

INSTYTUT BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA... .. 32

INSTYTUT GEOGRAFII ... .. 39

MUZEUM PRZYRODNICZE ... .. 42

WYDZIAŁ CHEMII 43 DZIEKAN, PRODZIEKANI I DZIEKANAT ... ... 45

RADA WYDZIAŁU ... ... 45

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI ...... 46

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ... WYŻSZE ZAWODOWE STUDIUM NAUCZYCIELSKIE CHEMII I ... 46

FIZYKI...... 47

(6)

ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ... 48

ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ... 48

ZAKŁAD CHEMII JĄDROWEJ ... 48

ZAKŁAD CHEMII OGÓLNEJ ... 49

ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ ... 49

ZAKŁAD CHEMII NIEORGANICZNEJ... 50

ZAKŁAD CHEMII TEORETYCZNEJ ... 50

ZAKŁAD CHEMII ŚRODOWISKA ... 50

ZAKŁAD PODSTAW CHEMII ... 50

ZAKŁAD TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ... 51

PRACOWNIA DYDAKTYKI CHEM II... 51

PRACOWNIA KRYSTALOCHEMII ... 51

PRACOWNIA ANALIZ INSTRUMENTALNYCH ... 51

PRACOWNIA TOKSYKOLOGICZNA... 52

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII 55 DZIEKAN, PRODZIEKAN I DZIEKANAT ... 57

RADA WYDZIAŁU ... 57

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI ... 58

STUDIA PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ... 59

INSTYTUT FIZYKI ... 60

CENTRUM ASTRONOMICZNE U M K ... 67

KATEDRA METOD KOMPUTEROWYCH ... 69

WYŻSZE ZAWODOWE STUDIUM NAUCZYCIELSKIE FIZYKI I MATEMATYKI ... 69

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM FIZYKI MEDYCZNEJ ... 70

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 71 DZIEKAN, PRODZIEKANI I DZIEKANAT ... 73

RADA WYDZIAŁU ... 73

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI ... 75

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ... 75

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ ... 77

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ ... 80

INSTYTUT FILOZOFII ... 81

INSTYTUT PEDAGOGIKI ... 83

(7)

INSTYTUT SOCJOLOGII ... 86

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ ... 88

KATEDRA FILOLOGII GERMAŃSKIEJ... 89

KATEDRA FILOLOGII KLASYCZNEJ ... 90

KATEDRA FILOLOGII ROMAŃSKIEJ ... 90

KATEDRA LO G IKI... 90

KATEDRA PSYCHOLOGII ... 91

STUDIUM KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW... 91

PRACOWNIA BADAŃ NAD LITERATURĄ ROSYJSKĄ ... 91

PRACOWNIA JĘZYKA I KULTURY JAPOŃSKIEJ ... 91

WYŻSZE ZAWODOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE ... 92

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 93 DZIEKAN, PRODZIEKANI I DZIEKANAT... 95

RADA WYDZIAŁU ... 95

STUDIA ZAOCZNE I PODYPLOMOWE ... 96

ZAKŁAD ALGEBRY I TOPOLOGII... 97

ZAKŁAD ALGEBRY UNIWERSALNEJ I INFORMATYKI ... 97

ZAKŁAD ANALIZY MATEMATYCZNEJ ... 97

ZAKŁAD LOGIKI MATEMATYCZNEJ l PODSTAW GEOMETRII... 98

ZAKŁAD MATEMATYCZNYCH PODSTAW INFORMATYKI ... 98

ZAKŁAD TEORII ERGODYCZNEJ I UKŁADÓW DYNAMICZNYCH... 98

ZAKŁAD TEORII PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ ... 98

PRACOWNIA METODYKI NAUCZANIA MATEMATYKI ... 98

LABORATORIUM EKSPLOATACJI SYSTEMU KOMPUTEROWEGO . 99 ZESPÓŁ PRACOWNI KOMPUTEROWYCH ... 99

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA 101 DZIEKAN, PRODZIEKANI I DZIEKANAT ... 103

RADA WYDZIAŁU ... 104

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI ... 105

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ... 105

KATEDRA EKONOMETRII I STATYSTYKI ... 106

KATEDRA GOSPODAROWANIA ZASOBAMI PRACY... 106

KATEDRA MARKETINGU ... 107

(8)

KATEDRA OGÓLNYCH PROBLEMÓW ZARZĄDZANIA ... 107

KATEDRA MARKETINGU I ZARZĄDZANIA AGROBIZNESEM .... 107

KATEDRA POLITYKI EKONOMICZNEJ I ROZWOJU LOKALNEGO .. 107

KATEDRA TEORII EKONOMII ... 107

KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI ... 108

KATEDRA ZARZĄDZANIA PROCESAMI INWESTYCYJNO - INNOWACYJNYMI ... 108

KATEDRA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM PRZEMYSŁOWYM I POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ... 108

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH ...111

DZIEKAN, PRODZIEKANI I DZIEKANAT ... 113

RADA WYDZIAŁU ... 113

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI... 114

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE l DOKTORANCKIE ... 115

INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII ... 116

INSTYTUT HISTORII I ARCHIWISTYKI... 118

KATEDRA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ 121 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 123 DZIEKAN, PRODZIEKANI I DZIEKANAT ... 125

RADA WYDZIAŁU ... 126

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI ... 127

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ... 127

KATEDRA ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO .... 128

KATEDRA HISTORII DOKTRYN POLITYCZNO - PRAWNYCH .... 128

KATEDRA HISTORII PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO ... 128

KATEDRA HISTORII PRAWA NIEMIECKIEGO W POLSCE ... 128

KATEDRA KRYMINALISTYKI ... 128

KATEDRA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ... 128

KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO ... 129

KATEDRA POWSZECHNEJ HISTORII PAŃSTWA I P R A W A ... 129

KATEDRA PRAW CZŁOWIEKA I PRAWA EUROPEJSKIEGO ... 129

KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO... 129

KATEDRA PRAWA CYWILNEGO I MIĘDZYNARODOWEGO OBROTU GOSPODARCZEGO ... 130

KATEDRA PRAWA CYWILNEGO I SPÓŁDZIELCZEGO ... 130

(9)

KATEDRA PRAWA FINANSÓW PUBLICZNYCH... 130

KATEDRA PRAWA HANDLOWEGO ... 130

KATEDRA PRAWA KANONICZNEGO... 130

KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII ... 131

KATEDRA PRAWA KARNEGO I POLITYKI KRYMINALNEJ ... 131

KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO... 131

KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO ... 131

KATEDRA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA ... 131

KATEDRA PRAWA PRACY... 131

KATEDRA PRAWA ROLNEGO ... 132

KATEDRA PRAWA RZYMSKIEGO... 132

KATEDRA TEORII PRAWA I PAŃSTW A... 132

ZAKŁAD PRAWA BUDŻETOWEGO I FINANSÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO... 132

WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH 133 DZIEKAN, PRODZIEKANI I DZIEKANAT ... 135

RADA WYDZIAŁU ... 135

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI... 136

STUDIA ZAOCZNE ... 136

INSTYTUT ARTYSTYCZNO - PEDAGOGICZNY ... 137

INSTYTUT ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA... 140

Jednostki Ogólnouczelniane

ARCHIWUM U M K ... 147

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA ... 147

OGÓLNOUCZELNIANY OŚRODEK OBLICZENIOWY... 153

ZESPÓŁ PEŁNOMOCNIKA REKTORA D/S KOMPUTERYZACJI UNIWERSYTETU ... 155

CENTRUM STUDIÓW EUROPEJSKICH im. J. MONNETA ... 155

Jednostki Międzywydziałowe

STUDIUM PEDAGOGICZNE ... 159

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH ... 159

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU ... 161

UNIWERSYTECKIE CENTRUM TELEMATYKI I NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ ... 162

(10)

OŚRODEK POLSKIEGO KOMITETU WSPÓŁPRACY Z ALLIANCE

FRANÇAISE... 162

BIBLIOTEKA BRYTYJSKA U M K ... 162

Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne

UNIWERSYTECKIE CENTRUM ARCHEOLOGII ŚREDNIOWIECZA I NOWOŻYTNOŚCI ... 165

UNIWERSYTECKIE CENTRUM BADAŃ NIELINIOWYCH IM. J. P. SCHAUDERA ... 165

INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓL METOD DATOWANIA BEZWZGLĘDNEGO... 166

INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA ... 166

INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ OPTYCZNYCH METOD WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW ... 167

Administarcja Uniwersytetu

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY, ZASTĘPCY DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO... 171

BIURO REKTORA... 171

RADCA PRAWNY ... 171

OŚRODEK INFORMACJI I PROMOCJI UMK ... 171

DZIAŁ DYDAKTYKI... 172

DZIAŁ NAUKI ... 172

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ... 172

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH... 172

DZIAŁ KOMPUTERYZACJI ADMINISTRACJI ... 173

DZIAŁ ORGANIZACJI... 173

DZIAŁ SPRAW OBRONNYCH... 173

DZIAŁ SOCJALNO-BYTOWY... 173

INSPEKTORAT BHP I OCHRONY PPOŻ... 173

DZIAŁ ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU... 174

DZIAŁ REMONTÓW, ENERGETYKI I INWESTYCJI... 174

DZIAŁ WYDAWNICTW ... 174

ZAKŁAD POLIGRAFII ... 175

(11)

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY... 175

SEKRETARIAT OGÓLNY... 176

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ... 176

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. SZKOLENIA I INSTRUKCJI BHP I PPOŻ... 176

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. WYNALAZCZOŚCI, OCHRONY PATENTOWEJ I PROMOCJI OSIĄGNIĘĆ TECHNICZNYCH U M K ... 176

DZIAŁ DOMÓW STUDENCKICH I HOTELI ASYSTENCKICH ... 176

DZIAŁ ZBIOROWEGO ŻYWIENIA ... 178

SAMODZIELNA SEKCJA INWENTARYZACJI ... 178

SAMODZIELNA SEKCJA DS. AULI I KLUBÓW STUDENCKICH ... 179

BIURO ZAWODOWEJ PROMOCJI STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW U M K ... 179

UNIWERSYTECKA KSIĘGARNIA NAUKOWA ... 179

KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA ... 179

KWESTURA ... 180

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI ... 180

DZIAŁ FINANSOWY... 181

DZIAŁ PŁAC ... 181

J e d n o s t k i D o ś w i a d c z a l n e i U s ł u g o w e ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY ... 183

AKADEMICKA PRZYCHODNIA LEKARSKA ... 183

O r g a n i z a c j e Z w i ą z k o w e i I n n e ZARZĄD ZNP ... 186

KOMISJA UCZELNIANA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"... 186

CHÓR KAMERALNY UMK ... 187

UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO ... 187

ZRZESZENIE STUDENTÓW POLSKICH ... 188

P o r t i e r n i e - n u m e r y t e l e f o n ó w 189

(12)

Informacje dodatkowe

UMOWY I POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z

UCZELNIAMI I INSTYTUCJAMI ZAGRANICZNYMI ... 193 PROFESOROWIE I DOCENCI ZMARLI W LATACH 1992 - 1996 .... 195 PRACOWNICY UMK ZMARLI W ROKU AKADEMICKIM

1995/1996 ... 196

Indeks nazwisk 197

(13)

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

87-100 Toruń ul. Gagarina 11

tel. centr.: 14-010, telex 0552412, fax 48 56 7542-948, 542-944

(14)

Kopernika odbyła się inauguracja pięćdziesiątego drugiego roku akademickiego. Rok ten zainaugurowało ponad 24 tys. studen­

tów, którzy będą studiować na 23 kierunkach i ponad 40 specjalnościach i specjalizacjach w systemie studiów dziennych, zaocznych, eksternistycznych, podyplomowych i doktoranckich oraz studiach specjalnych na 9-ciu Wydziałach.

Uniwersytet zatrudnia łącznie 2.600 pracowników w tym 1158 nauczycieli akademickich. W tym gronie jest zatrudnionych 350 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. W minionym roku akademickim przeprowadzono 18 przewodów habilitacyjnych, 29 doktorskich, a 7 osobom nadano tytuły profesorskie.

W celu poprawy bazy materialnej służącej studentom i pracownikom m.in. oddano do użytku we wrześniu 1996 r.

nową aulę na 400 miejsc oraz zakupiono klub „Prząśniczka”.

Wyremontowano także około 25% pokoi w domach studenckich oraz wiele sal wykładowych.

Toruń, 31 stycznia 1997 r.

(15)

WŁADZE UNIWERSYTETU

WŁADZE REKTORSKIE

JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

Kierownik Biura Rektora - Asystent Rektora

mgr Justyna Morzy 14-240

Sekretariat Rektora - ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń tel. centr.: 14-010, telex: 0552412, fax: 542-944

sam. ref. : Joanna Zwierzchowska 14-242, 542-951

PROREKTORZY

PROREKTOR DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Ryszard Łaszewski

Sekretariat - st. ref.: Beata Kubik 14-730

PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ prof. dr hab. Stanisław Chwirot

Sekretariat - sam. ref.: mgr Danuta Jaromczyk 14-228

PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz

Sekretariat - sam. ref.: mgr Hanna Kwiatkowska 14-710

PROREKTOR DS. STUDENTÓW dr hab. Wojciech Popławski

Sekretariat - sam. ref.: mgr Hanna Osial 14-230, 542-940

(16)

WŁADZE ADMINISTRACYJNE

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY 542-946

dr Stefan Nielek 14-232

Z-CA DYR. ADM. - KWESTOR 542-881

mgr Henryk Heldt 14-218

Z-CA DYR. ADM. DS. EKON. - SOCJ.

mgr Henryk Pańka 14-232

Z-CA DYR. ADM. DS. TECH.

mgr Jan Kachniarz 14-233

Sekretariat Dyr. Adm. i Jego Z-ców Iwona Tlałka

542-946, tel./fax: 542-948 14-233, 14-232

(17)

WŁADZE DZIEKAŃSKIE

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

87-100 Toruń ul. Gagarina 9, tel. 14-441, 14-442

dziekan: prof. dr hab. Jan Kopcewicz 14-441

prodziekani: prof. dr hab. Daniela Szymańska 14-444

dr hab. Wanda Gugnacka-Fiedor 14-442

kierownik dziekanatu: mgr Krystyna Baranowska 14-441

Wydział Chemii

87-100 Toruń, ul. Gagarina 7, tel : 542-938, fax : 542-477 dziekan: prof. dr hab. Marek Zaidlewicz 14-302 prodziekani: prof. dr hab. Józef Ceynowa 14-517

prof. dr hab. Ludwik Kreja 14-579

kierownik dziekanatu: mgr Małgorzata Grudzińska 542-938, 14-577

Wydział Fizyki i Astronomii

87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 5/7, tel. 210-65, 223-67, 230-84 dziekan: prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch 210-65 prodziekani: prof. dr hab. Jan Wasilewski 210-65

dr hab. Grażyna Staszewska 210-65

kierownik dziekanatu: Lidia Słowińska 210-65

(18)

Wydział Humanistyczny

87-100 Toruń, Coli. Maius, ul. Fosa Staromiejska 3,

dziekan: prof. dr hab. Ryszard Borowicz prodziekani: prof. dr hab. Witold Wojdyło

dr hab. Adam Bednarek

kierownik dziekanatu: mgr Krystyna Szymeczko

centr.: 260-21 fax: 266-59 260-21 260-21 260-21 242-55, 260-21

Wydział Matematyki i Informatyki

87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18, centr.: 260-17, fax: 289-79

dziekan: prof. dr hab. Daniel Simson 220-92

prodziekani: prof. dr hab Adam Jakubowski 220-92 prof. dr hab. Grzegorz Jarzembski 220-92 kierownik dziekanatu: Małgorzata Drozdowska 260-17, 220-92

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

87-100 Toruń, ul. Gagarina 13a, tel.: 14-608, 14-609, tel./fax: 542-450 dziekan: prof. dr hab. Jerzy Witold Wiśniewski 542-493, 14-608 prodziekani: dr Włodzimierz Karaszewski 542-953,14-714

dr Marek Zarębski 14-640

kierownik dziekanatu: mgr Krystyna Zawadzka 14-608, tel./fax:. 542-493

(19)

Wydział Nauk Historycznych

87-100 Toruń, ul. PI. Teatralny 2a, tel.: 262-03, 277-95, fax. 262-03

dziekan: prof. dr hab. Janusz Małłek 262-03

prodziekani: prof. dr hab. Andrzej Nowakowski 277-95 prof. dr hab. Ryszard Sudziński 277-95 kierownik dziekanatu: mgr Alicja Tomaszewska 262-03

Wydział Prawa i Administracji

87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 1a, centr.: 260-28 (20,29), 243-15 fax: 253-03 dziekan: prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz 244-09 prodziekani: prof. dr hab. Zbigniew Witkowski 260-28

dr hab. Ewa Kustra 260-28

kierownik dziekanatu: mgr Krystyna J. Geras 260-28, 244-09

Wydział Sztuk Pięknych

87-100 Toruń, ul.Sienkiewicza 30/32, centr.: 270-51, 259-71 dziekan: prof. art. piast. Romuald Drzewiecki 259-71 prodziekani: prof. art. mai. Mieczysław Ziomek 259-71

art. mai Lech Kubiak 259-71

kierownik dziekanatu: mgr Ewa Stuchlik 259-71

I l I L I O t BR a

UNIWERSYTECKA w TORUNIU

(20)

SENAT UNIWERSYTETU PRZEWODNICZĄCY SENATU - JM REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

CZŁONKOWIE SENATU Prorektorzy:

prof. dr hab. Stanisław Chwirot prof. dr hab. Ryszard Łaszewski prof dr hab. Marek Jacek Stankiewicz dr hab. Wojciech Popławski

Dziekani Wydziałów:

prof. dr hab Jan Kopcewicz prof. dr hab. Marek Zaidlewicz prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch prof. dr hab Ryszard Borowicz prof. dr hab. Daniel Simson

prof. dr hab. Jerzy Witold Wiśniewski prof. dr hab. Janusz Małłek

prof dr hab Grzegorz Goździewicz prof. art. piast. Romuald Drzewiecki

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

prof. dr hab Jan Falkowski

prof. dr hab. Alicja Górska-Brylass prof dr hab. Antoni Grodzicki prof. dr hab. Przemysław Kita prof. dr hab Andrzej Kus prof. dr hab. Józef Szudy prof. dr hab. Marian Grabowski prof dr hab. Stefan Grzybowski prof. dr hab. Lech Górniewicz prof. dr hab. Adam Jakubowski prof. dr hab. Stanisław Sudoł prof. dr hab. Zenon Wiśniewski prof. dr hab. Jadwiga Chudziak prof. dr hab. Kazimierz Wajda prof. dr hab. Władysław Bojarski prof. dr hab. Andrzej Marek prof. art. graf. Sławomir Janiak prof. dr hab. Marian Arszyński

(21)

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia nauko­

wego doktora habilitowanego:

dr Edmund Kartanas dr Stanisław Biniak dr Wiesław Nowak dr Tomasz Komendziński dr Andrzej Rozkosz dr Jerzy Romański dr Krzysztof Mikulski dr Henryk Nowicki dr Tomasz de'Rosett mgr Narcyza Zaborska

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:

Gabriel Bodek Sylwester Kaszliński Krzysztof Rumiński Krzysztof Manthey Robert Śledź Michał Jurdziński Maciej Krotofil Piotr Krull Marek Zajko

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

mgr Włodzimierz Gołębiewski mgr Eleonora Ławniczak Wojciech Piątkowski

Dyrektor Administracyjny: dr Stefan Nielek Dyrektor Biblioteki Uniw.: mgr Stefan Czaja

UCZESTNICZĄCY W POSIEDZENIACH SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM:

Kwestor: mgr Henryk Heldt

Przedstawiciel NSZZ Solidarność: dr Janusz Szatkowski

Przedstawiciel ZNP: dr Zbigniew Seredyn

(22)

Komisje Uniwersyteckie i Komisje Senackie

Komisja Wyborcza Uniwersytetu

Przewodniczący: prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Cieśliński Członkowie: prof. dr hab. Aleksander Balter

prof. dr hab. Antoni Grodzicki prof. dr hab. Jan Kwiatkowski prof. dr hab. Roman Schulz prof dr hab. Andrzej Tretyn

prof. dr hab. Mieczysłąw Wojciechowski art. mai. Michał Träger

dr Alicja Kościelecka Wojciech Piątkowski Agnieszka Jarzębska Sekretarz: dr Mikołaj Święcki

Komisja Budżetowa Uniwersytetu prof. dr hab. Józef Szudy prof. dr hab. Antoni Grodzicki prof. dr hab Marian Grabowski prof. dr hab. Adam Jakubowski prof. art. graf. Sławomir Janiak prof. dr hab. Jan Kopcewicz prof. dr hab. Andrzej Marek prof. dr hab Stanisław Sudoł prof. dr hab. Kazimierz Wajda

Komisja d/s Nagród dla Nauczycieli Akademickich Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Chwirot

Członkowie: prof. dr hab. Ryszard Borowicz prof. art. mai. Romuald Drzewiecki prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz prof. dr hab. Jan Kopcewicz prof. dr hab. Janusz Małłek prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch prof. dr hab Daniel Simson prof. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski prof. dr hab. Marek Zaidlewicz Komisja Oceniająca Uniwersytetu Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Łaszewski Członkowie stali: prof. dr hab. Marian Arszyński

prof. dr hab. Bogusław Buszewski Przewodniczący:

Członkowie:

(23)

prof. dr hab. Zbigniew Cieśliński prof. dr hab Stanisław Dembiński prof dr hab Ryszard Jadczak prof dr hab Brunon Kamiński prof. dr hab Eugeniusz Ochendowski prod. dr hab. Andrzej Tretyn

prof. dr hab Mieczysław Wojciechowski Członkowie niestali komisji: dr Ryszard Michalski

mgr Stefan Czaja

mgr Mieczysława Gawrych mgr Wojciech Grześkiewicz mgr Bożena Lubińska Odwoławcza Komisja Oceniająca

prof. dr hab Andrzej Jamiołkowski prof dr hab Stanisław Balcerzyk prof. dr hab. Jan Głuchowski prof dr hab Sławomir Kalembka prof. dr hab Krystyna Kallas prof. dr hab. Jacek Karwowski prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz prof. dr hab. Michał Rozwadowski prof. art. graf. Józef Słobosz prof. dr hab. Edward Wiśniewski

Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich Przewodniczący: prof. dr hab. Marian Filar

Z-ca przewodniczącego: prof. dr Bogumiła Rouba

Członkowie: prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz prof dr hab Andrzej Bączyński

prof. dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdoń prof. dr hab Andrzej Drożyner

prof. dr hab. Piotr Hubner prof. dr hab Piotr Jaworowski prof dr hab Alicja Kamińska prof. dr hab Józef Półturzycki prof dr hab. Henryk Rochnowski prof. dr hab. Janusz Siedlewski prof. dr hab. Andrzej Tyc

prof. art. mai. Mieczysław Ziomek dr hab Anna Gryniuk

dr hab. Grażyna Gzella dr Włodzimierz Beński dr Bolesław Wojdyło Przewodniczący:

Członkowie:

(24)

Rzecznik Dyscyplinarny Uniwersytetu:

prof dr hab. Władysław Bojarski Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Studentów Przewodniczący: prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski Z-ca przewodniczącego:

Członkowie:

dr hab Wojciech Czerwiński prof. dr hab Krystyna Kamińska prof. dr hab Andrzej Raczyński prof dr hab. Waldemar Rezmer dr hab. Leon Andrzejewski dr hab Andrzej Nowicki dr Kazimierz Skrzydlewski art. mai Jan Pręgowski Katarzyna Borlik Łukasz M. Dziągwa Krzysztof Kamiński Krzysztof Manthey Robert Pietrzak Marlena Wichowska Joanna Wnorowska Krzysztof Zieliński Adam Zielonka

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Studentów Przewodniczący: prof. dr hab. Władysław Bojarski

Z-ca przewodniczącego:

Członkowie:

prof. dr hab. Tadeusz Marszałek prof. dr hab. Guido Kriesel prof. dr hab. Mariusz Mielczarek prof. dr hab. Leszek Nieżurawski dr hab. Leszek Słomiński art. rzeźb Zofia Dąbrowska dr Ewa Kita

dr Mirosław Strzyżewski

Alicja Borowska Anna Maniakowska Maciej Jabłoński Marta Linowska Tomasz Jałowiecki Przemysław Roszek Sylwester Kaszliński Piotr Waśkiewicz Ryszard Kazimierczak

(25)

DOKTORZY HONORIS CAUSA UMK

Prof, dr hab. Ludwik Kolankowski - historyk, Polska, uchwała Senatu UMK z dnia 16.09.1948 r. o nadaniu tytułu doktora honoris causa nie zatwierdzona przez Ministerstwo Oświaty z przyczyn pozanaukowych.

1. Prof, dr Bertil Lindblad - astronom, Szwecja, 10.06.1959 r.

2. Prof, dr hab. Władysław Dziewulski - astronom, Polska, 29.04.1961 r.

3. Prof, dr hab. Zygmunt Grodziński - zoolog, Polska, 11.07.1962 r.

4. Prof, dr Raluca Ripan - chemik, Rumunia, 29.10.1963 r.

5. Prof, dr Jan Pieter Bakker - geograf, Holandia, 16.05.1964 r.

6. Prof, dr Dymitr Sergiejewicz Lichaczew - slawista, z byłego ZSRR, 24.03.1965 r.

7. Prof, dr Wiktor Amazaspowicz Ambarcumian - astronom, z byłego ZSRR, 7.09.1973 r.

8. Prof, dr Georgij Nikołajewicz Duboszin - astronom, z byłego ZSRR, 7.09.1973 r.

9. Prof, dr Sir Martin Ryle - radioastronom, Wlk. Brytania, 7.09.1973 r.

10. Prof, dr Harlan J. Smith - astronom, USA, 7.09.1973 r.

11. Prof, dr Pol Swings - astrofizyk, Belgia, 7.09.1973 r.

12. Prof, dr Kenneth O. Wright - astronom, Kanada, 7.09.1973 r.

13. Prof, dr Antoni Zygmund - matematyk, USA, 7.09.1973 r.

14. Prof, dr Vittorio Carassiti - chemik, Włochy, 2.10.1973 r.

15. Prof, dr Peter Colotka - prawnik, z byłej Czechosłowacji, 2.10.1973 r 16. Prof, dr hab. Wilhelmina Iwanowska - astronom, Polska, 2.10.1973 r.

17. Prof, dr hab. Aleksander Jabłoński - fizyk, Polska, 2.10.1973 r.

18. Prof, dr Jan Hendrik Oort - astronom, Holandia, 2.10.1973 r.

19. Prof, dr Daniel Voigt - chemik, Francja, 2.10.1973 r.

20. Prof, dr hab. Alfons Klafkowski - prawnik, Polska, 25.06.1974 r.

21. Prof, dr hab. Karol Górski - historyk, Polska, 24.04.1979 r.

22. Prof, dr hab. Tadeusz Czeżowski - filozof, Polska, 2.10.1979 r.

23. Prof, dr hab. Antoni Basiński - chemik, Polska, 2.10.1980 r.

24. Prof, dr Olavi Grano - geograf, Finlandia, 2.10.1980 r.

25. Witold Lutosławski - kompozytor, Polska, 2.10.1980 r.

(26)

26. Prof, dr hab. Konrad Górski - historyk literatury, Polska, 5.05.1981 r.

27. Prof, dr hab. Rajmund Galon - geograf, Polska, 31.05.1983 r.

28. Prof, dr Victor Gutmann - chemik, Austria, 31.05.1983 r.

29. Prof, dr Lucjan Krause - fizyk, Kanada, 31.05.1983 r.

30. Prof, dr Björn E. Berglund - biolog, Szwecja, 3.10.1983 r.

31. Dr Giulio Andreotti - historyk, prawnik, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej, 21.12.1984 r.

32. Prof, dr Franco Sartori - historyk, Włochy, 19.02.1985 r.

33. Prof, dr hab. Henryk Szarski - biolog, Polska, 19.02.1985 r.

34. Prof, dr Robert Bandurski - biolog, USA, 13.10 1987 r.

35. Prof, dr Wieńczysław Wagner - prawnik, USA, 27.02.1990 r.

36. Prof, dr Stanisław Mrozowski - fizyk, USA, 29.06.1990 r.

37. Lech Wałęsa - Przewodn. KKW NSZZ „Solidarność", Polska, 1.10.1990 r.

38. Prof, dr hab. Wacław Szyszkowski - prawnik, Polska, 19.02.1991 39. Dr Marion grafin Dönhoff - publicystka, Niemcy, 21.06.1991 r.

40. Prof, dr William O. Morris - prawnik, USA, 19.02.1992 r.

41. Prof, dr hab. Jerzy Rayski - fizyk, Polska, 21.05.1992 r.

42. Prof, dr Roys Booth - radioastronom, Szwecja, 19.02.1993 r.

43. Prof, dr hab. Gerard Labuda - historyk, Polska, 19.02.1993 r.

44. Prof, dr Richard Wielebiński - radioastronom, Niemcy, 19.02.1993 45. Dr Yitzhak Arad - historyk, Izrael, 7.06.1993 r.

46. Prof, dr Giovanni Spadolini - historyk, Włochy, 18.06.1993 r.

47. Prof, dr Luigi Labruna - prawnik, Włochy, 25.11.1993 r.

48. Dr Karl Dedecius - tłumacz literatury polskiej, Niemcy, 18.02.1995 r.

49. Dr hab. Peter Friedrich - ekonomista, Niemcy, 18.02. 1996 r.

50. Prof. art. rzeźb. Stanisław Horno-Popławski - rzeźbiarz, Polska, 2.05. 1996 r.

51. Prof, dr Roman Stanisław Ingarden - fizyk, Polska, 30.09. 1996 r.

(27)

REKTORZY UMK W LATACH

1945 -1 996

prof. dr hab. Ludwik Kolankowski - 1945-1948 prof. dr hab. Karol Koranyi - 1948-1951

prof. dr Leon Kurowski - 1951-1952

prof. dr hab. Antoni Basiński - 1952-1956 prof. dr hab. Henryk Szarski - 1956-1959 prof. dr hab. Stanisław Jaśkowski - 1959-1962 prof. dr inż. dr h.c. Antoni Swinarski - 1962-1965 prof. dr dr h.c. Witold Łukaszewicz - 1965-1975 prof. dr hab Wiesław Woźnicki - 1975-1978 prof. dr hab. Ryszard Bohr - 1978-1981 prof dr hab Stanisław Dembiński - 1981-1982 prof dr hab. Jan Kopcewicz - 1982-1984 prof. dr hab Stanisław Łęgowski - 1984-1987 prof. dr hab. Jan Kopcewicz - 1987-1990 prof. dr hab Sławomir Kalembka - 1990-1993 prof dr hab Andrzej Jamiołkowski - 1993-1996

(28)

BYLI I OBECNI PROFESOROWIE UMK -CZŁONKOW IE PAU I PAN

I Prof Antoni Basiński-

2. Prof Marian Biskup -

3. Prof Władysław Dziewulski -

4. Prof Rajmund Galon -

5. Prof Władysław Gorczyński - 6 Prof Karol Górski -

7. Prof Konrad Górski -

8. Prof Kazimierz Hartleb - 9. Prof Artur Hutnikiewicz - 10. Prof Janina Hurynowicz - I I Prof Wilhelmina Iwanowska -

12 Prof Aleksander Jabłoński -

13. Prof Kazimierz Jasiński- 14 Prof Ludwik Kolankowski -

15. Prof Marian Kryszewski -

czł. koresp. PAN (1967,Wydz.III) czł.

rzecz. PAN (1977,Wydz.111) prac.

UMK (1945-1976), zm. 1990 czł. czynny PAU (1991,Wydz. II) czł. koresp. PAN (1991,Wydz. I) prac. UMK (1957 - 1962) czł. koresp. PAU (1932) czł. tytularny PAN (1952) czł. rzecz. PAN (1957,Wydz.lll) prac. UMK (1945-1960), zm. 1962 czł. koresp. PAN (1969,Wydz.lll) czł. rzecz. PAN (1980,Wydz. III) prac. UMK (1946-1976), zm. 1986 czł. koresp. PAU (1923)

prac. UMK (1947-1953), zm. 1953 czł. koresp. PAU (1950)

prac. UMK (1945-1973), zm. 1988 czł. koresp PAU (1947)

czł. rzecz. PAN (1969,Wydz. I) prac. UMK (1945-1970), zm. 1990 czł. koresp. PAU (1951)

prac. UMK (1945-1951), zm. 1951 czł. czynny PAU (1993, Wydz. II) prac. UMK (1946-1986)

czł. koresp. PAU (1946)

prac. UMK (1945-1965), zm. 1967 czł. koresp. PAN (1956,Wydz.lll) czł. rzecz. PAN (1976,Wydz. III) prac. UMK (1945- 1976) czł. koresp. PAU (1951)

czł. koresp. PAN (1956,Wydz.III) czł. rzecz. PAN (1961,Wydz. III) prac. UMK (1946-1968), zm. 1980 czł. koresp. PAU (1993, Wydz. II) prac. UMK (1947-1991)

czł. tytularny PAU (1934) czł. czynny PAU (1947)

prac. UMK (1945-1955), zm. 1956 czł. koresp. PAN (1976,Wydz.lll) prac. UMK (1946 - 1958)

(29)

16 Prof. Eugeniusz Kucharski - 17. Prof. Jerzy Łoś -

18. Prof. Janusz Małłek - 19. Prof. Marian Michniewicz-

20. Prof. Edward Passendorfer - 21. Prof. Jan Rzewuski-

22. Prof Stanisław Salmonowicz - 23. Prof Irena Sławińska -

24. Prof. Henryk Szarski -

25. Prof. Andrzej Tomczak - 26. Prof Bronisław Włodarski - 27. Prof. Franciszek Wokroj - 28. Prof Aleksander Wolszczan -

czł. koresp. PAU (1927)

prac. UMK (1946-1952), zm. 1952 czł. koresp. PAN (1964,Wydz.lll) prac. UMK (1952- 1961)

czł. koresp. PAU (1996, Wydz. II) prac. UMK (1961)

czł. koresp. PAN (1971,Wydz. II) czł. rzecz. PAN (1986,Wydz. II) prac. UMK (1953-1993)

czł. koresp. PAN (1960,Wydz.lll) prac. UMK (1945-1952), zm. 1984 czł. koresp. PAN (1965,Wydz.lll) czł. rzecz. PAN (1976,Wydz. III) prac. UMK (1948- 1952) czł. koresp. PAU (1992,Wydz. II) prac. UMK (od 1966)

czł. koresp. PAU (1951) prac. UMK (1945- 1949) czł. koresp. PAN (1965,Wydz. II) czł. rzecz. PAN (1971,Wydz. II) prac. UMK (1948- 1967) czł. koresp. PAU (1991,Wydz. II) prac. UMK (1946-1950,1957-1992) czł. koresp. PAU (1949)

prac. UMK (1945-1966), zm. 1974 czł. koresp. PAU (1946)

prac. UMK (1955 - 1961)

czł. koresp. PAN (1994, Wydz. III) prac. UMK (1968-1977, 1994)

(30)
(31)

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI

87-100 Toruń, ul. Gagarina 9 tel.: 14-441, 14-442, 14-444

(32)

Studia. dzienne, zaoczne, podyplomowe i doktoranckie prowadzone na W ydziale B io lo g ii i IMauk o Z ie m i w roku akademickim 1996/97.

I. Studia dzienne

Kierunek: biologia - magisterskie.

Specjalności: ogólna, środowiskowa, molekularna,

gleboznawstwo ekologiczne.

Kierunek: ochrona środowiska - magisterskie.

Kierunek: geografia - magisterskie.

Specjalności: gleboznawstwo ekologiczne, gospodarka przestrzenna,

geografia fizyczna I kształtowanie krajobrazu.

II. Studia zaoczne

Kierunek: biologia - magisterskie.

Specjalności: ogólna.

Kierunek: geografia - magisterskie.

Specjalność: nauczycielska.

III. Studia Podyplomowe:

- Biologii,

- Ochrony I Kształtowania Środowiska, - Geografii,

- Geografii dla Nauczycieli.

IV. Studia doktoranckie biologii

V. Liczba studentów i słuchaczy na studiach:

dziennych: 1288

zaocznych: 557

podyplomowych: 90

doktoranckich: 34

(33)

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat centr.: 14

DZIEKAN

prof. dr hab. Jan Kopcewicz w. 441

PRODZIEKANI

prof. dr hab. Daniela Szymańska w. 444

dr hab. Wanda Gugnacka-Fiedor w. 442

DZIEKANAT

Kierownik: mgr Krystyna Baranowska w. 441

Specjalista: mgr Maria Wroniecka w. 444

Sam. referenci: mgr inż. Danuta Kudlińska-Woźniak w. 442

Aleksandra Ulanowska w. 442

Ewa Wolska w. 444

RADA WYDZIAŁU PRZEWODNICZĄCY DZIEKAN

prof, dr hab. Jan Kopcewicz

CZŁONKOWIE PRODZIEKANI

prof. dr hab. Daniela Szymańska dr hab Wanda Gugnacka-Fiedor

Profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale:

prof. dr hab. Zofia Bargiel, prof. dr hab. Jarosław Buszko, prof. dr hab.

Michał Caputa, prof. dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdon, prof. dr hab.

Zygmunt Churski, prof. dr hab. Wojciech Donderski, prof. dr hab. Jan Falkowski, prof. dr hab. Andrzej Giziński, prof. dr hab. Jadwiga Gniot- Szulżycka, prof. dr hab. Alicja Górska-Brylass, prof. dr hab. Marek Grześ, prof. dr. hab. Lech Jacuński, prof. dr hab. Wojciech Kądziela, prof. dr hab.

Guido Kriesel, prof. dr hab. Wiesław Maik, prof dr hab. Witold Plichta, prof. dr hab. Andrzej Przystalski, prof. dr hab. Marian Rejewski, prof. dr

(34)

hab. Henryk Rochnowski, prof. dr hab. Andrzej Sadurski, prof. dr hab.

Edmund Strzelczyk, prof. dr hab. Andrzej Tretyn, prof. dr hab. Edward Wiśniewski, prof. dr hab. Gabriel Wójcik, dr hab. Leon Andrzejewski, dr hab. Adam Barcikowski, dr hab. Renata Bednarek, dr hab. Elżbieta Bednarska, dr hab Barbara Wiesława Chwirot, dr hab Adam Czarnecki, dr hab. Hanna Dahm, dr hab. Helena Dziadowiec, dr hab. Stanisław Kowalczyk, dr hab. Andrzej Nienartowicz, dr hab Tadeusz Pawlikowski, dr hab. Urszula Pokojska, dr hab. Eugenia Tęgowska, dr hab. Ryszard Wiśniewski, dr hab. Tomasz Załuski

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

dr Anna Goc, dr Barbara Grajpel, dr Zbigniew Podgórski, dr Wojciech Wysota

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

mgr Jolanta Janiszewska Przedstawiciele studentów:

Dagmara Boińska, Zbigniew Czerebiej, Agnieszka Kropp, Anna Sienkiewicz

Uczestniczący w posiedzeniach Rady Wydziału z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych:

NSZZ „Solidarność” dr Krystyna Herzog-Kriesel

ZNP dr hab. Eugenia Tęgowska

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI prof. dr hab. Arnold Drozdowski

prof. dr Melityna Gromadska prof. dr hab. Klemens Kępczyński prof dr hab. Piotr Masłowski prof. dr Marian Michniewicz prof. dr Izabella Mikulska

prof. dr hab. Władysław Niewiarowski prof dr hab. Zbigniew Prusinkiewicz prof dr hab Jadwiga Wilkoń-Michalska doc. dr Eugenia Kwiatkowska

doc. dr Władysław Mrózek doc. dr Ludmiła Roszko doc. dr hab. Sabina Wąsowska

(35)

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE ZAOCZNE STUDIUM BIOLOGII

K ie ro w n ik : prof. dr hab. Lech Jacuński tel: 14-444

ZAOCZNE STUDIUM GEOGRAFII

K ie ro w n ik : prof. dr hab. Henryk Rochnowskl tel: 14-444

PODYPLOMOWE STUDIUM BIOLOGII

K ie ro w n ik : prof. dr hab. Wojciech Donderski tel: 14-444

PODYPLOMOWE STUDIUM OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

K ie ro w n ik : prof. dr hab. Wojciech Donderski tel: 14-444

PODYPLOMOWE STUDIUM GEOGRAFII

K ie ro w n ik : prof. dr hab. Henryk Rochnowski tel: 14-444

STUDIUM DOKTORANCKIE BIOLOGII

K ie ro w n ik : prof. dr hab. Michał Caputa tel.14-383

PODYPLOMOWE STUDIUM GEOGRAFII DLA NAUCZYCIELI

K ie ro w n ik : prof. dr hab. Henryk Rochnowski tel: 14-444

(36)

INSTYTUT BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Gagarina 9 centr.: 14

DYREKTOR

prof. dr hab. Wojciech Donderski w 571

ZASTĘPCA DYREKTORA

prof. dr hab. Andrzej Przystalski w. 457

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

mgr Aldona Kallńska-Pudło w. 460

Sekretariat

S am . re fe re n t: Małgorzata Sobczak w. 443

ZAKŁAD ANTROPOLOGII w. 466

K ie ro w n ik: prof. nadzw.: prof. dr hab. Guido Kriesel w. 448

A d iu n k c i: dr Wiesław Buchwald

dr Andrzej Florkowski

A s y s te n t: mgr Małgorzata Kamińska-Czakłosz

St. w y k ła d o w c a : dr Gizela Sobczak P rac. inż. -te c h .: Krystyna Jaworska

ZAKŁAD BIOCHEMII w. 520

ul. Gagarina 7

K ie ro w n ik : prof. nadzw.: prof. dr hab. Jadwiga Gniot-Szu Iżycka w. 501, 540

A d iu n k c i: dr hab. Stanisław Kowalczyk w. 542

dr Anna Jakubowska w. 542

dr Michał Komoszyński w. 520

A s y s te n c i: dr Barbara Wojczuk

mgr Iwo Bohr w. 540

mgr Adam Murach w. 542

mgr Bożena Wieczorek w. 540

St. w y k ła d o w c a : dr Antoni Leźnicki w. 540

P rac. inż. -te c h .: mgr Maria Różańska w. 540

Iwona Kruszewska w. 540

Hanna Pater w. 520

Anna Ślot w. 542

(37)

ZAKŁAD BIOFIZYKI centr.: 14

ul. Gagarina 9 w. 451

K ie ro w n ik: prof. nadzw :dr hab. Wojciech Kądziela w. 464

A d iu n k t: dr Maria Stankiewicz

A s y s te n t: mgr Andrzej Zienkiewicz

P rac. inż. -te c h .: Roman Tomaszewski

ZAKŁAD FIZJOLOGII I MOROFOGENEZY ROŚLIN w. 456, 446, 438

K ie ro w n ik : prof. zw.: prof. dr hab. Jan Kopcewicz w. 431

P rof. n a d zw . prof. dr hab. Andrzej Tretyn w. 559

A d iu n k c i: dr Elżbieta Galoch w. 446

dr Krystyna Herzog-Kriesel w. 446

dr Halina Kulikowska-Gulewska w. 456

A s y s te n c i: dr Hanna Rutkowska w. 446

mgr Agnieszka Oleńczuk mgr Iwona Szyp

mgr Alina Trejgell w. 446

mgr Marlena Zielińska w. 446

St. w y k ła d o w c a : dr Joanna Czapiewska w. 446

P rac. n a u k .-te c h ..mgr Elżbieta Burkacka-Łaukajtys w. 446

mgr Barbara Rożej w. 446

mgr Teresa Szczęśniak w. 446

P rac. inż. -te c h .: mgr Grażyna Załuska w. 446

Barbara Jezierny-Gosik w. 456

Edward Orczykowski w. 456

PRACOWNIA FOTOBIOLOGII

K ie ro w n ik : prof. zw.: prof. dr hab. Jan Kopcewicz w. 431

A d iu n k c i: dr Mariusz Cymerski

A s y s te n c i: dr Jacek Kęsy

mgr Krzysztof Jaworski mgr Adriana Szmidt-Jaworska

ZAKŁAD CYTOLOGII I EMBRIOLOGII ROŚLIN w. 454 K ie ro w n ik : prof. nadzw : prof. dr hab. Alicja Górska-Brylass w. 467

A d iu n k c i: dr hab. Elżbieta Bednarska w. 381

dr Bogdan Wróbel

A s y s te n c i: mgr Janusz Niedojadto

mgr Dariusz Smoliński P rac. inż. -te c h .: mgr Jolanta Janiszewska

(38)

mgr Maria Lewandowska mgr Agnieszka Narbutt Iwona Wiśniewska

ZAKŁAD EKOLOGII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY ul. Gagarina 9

centr.: 14 w. 453, 437 P o. k ie ro w n ik a : prof. nadzw.: dr hab. Marian Rejewski

A d iu n k c i: dr hab. Adam Barcikowski

dr hab. Andrzej Nienartowicz A s y s te n c i: dr Anna Filbrandt-Czaja

mgr Agnieszka Piernik P rac. inż. -te c h .: Łucja Okryńska

w. 458

STACJA EKOLOGII ROŚLIN W OLKU tel.: 78-33-85 Olek, 87-148 Łysomice

ZAKŁAD EKOLOGII ZWIERZĄT centr.: 14

ul. Gagarina 9 w. 449

K ie ro w n ik : prof. nadzw.: dr hab. Jarosław Buszko w. 469

A d iu n k c i: dr hab. Adam Czarnecki

dr hab Tadeusz Pawlikowski dr Edmund Kartanas P rac. inż. - te c h.: mgr Ewa Jurkiewicz

mgr Anna Kozłowska

ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT

K ie ro w n ik : prof. nadzw.: prof. dr hab. Zofia Bargiel P rof. n a d z w . : prof. dr hab. Michał Caputa

A d iu n k c i: dr hab. Eugenia Tęgowska

dr Barbara Grajpel dr Maria Katkowska dr Jadwiga Szymczak dr Elżbieta Święcka

A s y s te n c i: mgr Beata Beszczyńska

mgr Karol Dokładny mgr Przemysław Grodzicki P rac. n a u k .-te c h . :d r inż. Elżbieta Wasilewska P rac. inż. -te c h .: dr Marek Tyczyński

mgr Sylwia Sadowska Danuta Dworznikowska

w. 451, 463 w. 713 w. 383

(39)

ZAKŁAD GLEBOZNAWSTWA centr.: 270-51(52)

ul. Sienkiewicza 30/32 w. 8,12

K ie ro w n ik : adiunkt: dr hab. Renata Bednarek

P rof. n a d z w .: dr hab. Witold Plichta

A d iu n k c i: dr hab. Helena Dziadowiec

dr hab. Urszula Pokojska dr Kazimierz Biały

A s y s te n t: mgr Michał Jankowski

P rac. n a u k .-te c h .:dr Aleksandra Kwiatkowska P rac. inż. -te c h .: mgr Jadwiga Józefkowicz-Kotlarz

Marianna Amroziewicz Liliana Magiera

232-43

ZAKŁAD HYDROBIOLOGII centr.: 14

ul. Gagarina 9 w. 450

K ie ro w n ik : A d iu n k t:

A s y s te n c i:

P rac. inż. -te c h .:

prof. nadzw.: prof. dr hab. Andrzej Giziński dr Andrzej Kentzer

dr Janusz Żbikowski mgr Ewa Dembowska mgr Paweł Napiórkowski dr Barbara Głogowska Jan Mielczarek Izabela Oczki

w. 300

STACJA LIMNOLOGICZNA W IŁAWIE tel.: 48-25-57

ul. Chodkiewicza 10, 14-200 Iława P rac. n a u k .-te c h . :dr Wojciech Zawiślak

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII ul. Gagarina 9

centr.: 14 w. 447 K ie ro w n ik:

A d iu n k c i:

A s y s te n t:

P rac. inż. -te c h .:

prof. zw.: prof. dr hab. Edmund Strzelczyk dr hab. Hanna Dahm

dr Aleksandra Pokojska-Burdziej dr Henryk Różycki

mgr Joanna Dziedzic mgr Łucja Lewicka mgr Anna Walkowska

w. 436

(40)

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII WÓD I BIOTECHNOLOGII centr.: 14

ul. Gagarina 9 w. 433

K ie ro w n ik : prof. nadzw.: prof. dr hab. Wojciech Donderski w. 571

A s y s te n c i: mgr Małgorzata Głuchowska

mgr Elżbieta Lalkę mgr Maria Trzebiatowska mgr Maciej Walczak P rac. in ż .-te c h .: mgr Sławomir Hinc

mgr Barbara Nowacka Anna Janisz

ZAKŁAD TAKSONOMII I GEOGRAFII ROŚLIN w. 453

K ie ro w n ik : prof. nadzw.: dr hab. Marian Rejewski w. 458

P rof. n a d z w .: prof. dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdon w. 519

A d iu n k c i: dr hab. Wanda Gugnacka-Fiedor w. 724

dr Andrzej Zielski

A s y s te n c i: mgr Miłosz Deptuła

mgr Rafał Soska St. w y k ła d o w c a : dr Urszula Boińska

dr Marta Luścińska P rac. inż. -te c h .: mgr Maria Żytkowicz

Wojciech Kniat

PRACOWNIA GEOBOTANIKI W. 453

K ie ro w n ik : prof. nadzw.: dr hab. Marian Rejewski w. 458

A d iu n k c i: dr hab. Tomasz Załuski

dr Marian Boiński dr Wiesław Cyzman dr Lucjan Rutkowski

ZAKŁAD ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW w. 452, 468

K ie ro w n ik : prof. nadzw.: dr hab. Lech Jacuński w. 472

A d iu n k c i: dr hab. Ryszard Wiśniewski

dr Maryla Szczepanik

A s y s te n c i: dr Elżbieta Żbikowska

mgr Teresa Napiórkowska mgr Julita Templin mgr Lidia Tesznar mgr Leszek Wasielewski St. w y k ła d o w c a : dr Barbara Grygon-Franckiewicz P rac. inż. -te c h .: mgr Adam Adamski

(41)

mgr Krystyna Jacuńska Barbara Kobak

ZAKŁAD ZOOLOGII KRĘGOWCÓW ul. Gagarina 9

K ie ro w n ik : A d iu n k c i:

A s y s te n c i:

St. w y k ła d o w c a : P rac. inż. -te c h .:

prof. nadzw.: dr hab. Andrzej Przystalski dr Alicja Francois-Krassowska

dr Bogdana Wilczyńska dr Krzysztof Wołk dr Anna Demicka mgr Krzysztof Kasprzyk

dr Henryk Andrzejewski mgr Joanna Kujawska

PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ NOWOTWORÓW

K ie ro w n ik : adiunkt: dr hab. Barbara Chwirot

PRACOWNIA DYDAKTYKI BIOLOGII

K ie ro w n ik : st. wykładowca: dr Andrzej Noryśkiewicz

A s y s te n t: mgr Bożena Kmiecik

St. w y k ła d o w c a : dr Danuta Bronisz-Wolnomiejska

PRACOWNIA GENETYKI K ie ro w n ik :

A s y s te n t:

St. w y k ła d o w c a :

adiunkt: dr Anna Goc mgr Marzena Brząkalska mgr Grażyna Dąbrowska mgr Grzegorz Ira dr Barbara Piątkowska P rac. inż. -te c h .: mgr Wioletta Pluskota

PRACOWNIA IZOTOPOWA 1 ANALIZY INSTRUMENTALNEJ K ie ro w n ik : prof. nadzw.: prof. dr hab. Andrzej Tretyn P rac. inż. -te c h .: mgr Paweł Zieliński

Irena Ceranowicz

PRACOWNIA MIKROSKOPII ELEKRONOWEJ ul. Gagarina 9

centr.: 14

w. 457 w. 465

w. 465 w. 457

w. 725 w. 599

w. 572

w. 576

w. 455 W. 559

centr.: 14 w. 555 Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. Andrzej Przystalski w. 457

Cytaty

Powiązane dokumenty

Lech Jacuński dr Maryla Szczepanik dr Ryszard Wiśniewski mgr Leszek Stępka mgr Julita Templin mgr Leszek Wasielewski mgr Elżbieta Zbikowska dr Barbara Grygoń :mgr

PODYPLOMOWE STUDIUM FILOLOGII POLSKIEJ

z dn. Janina Gronowska otrzymała z dn. Juliusz Narębski otrzymał z dn. Stanisław Salmonowicz otrzymał z dn. Zbigniew Wierzbicki otrzymał z dn. Stanisław

Krystyna Jakowska, prof.dr Kazimierz Jasiński, doc.dr hab. Sławomir Kalembka, doc.dr Krystyna Kallas,

Włodzimierz Wincławski, doc.dr Dózef Pawlak, dr Edmund Heza, dr Wacław Kubik, dr Bogdan Lewandowski, dr Bogusław Podszucki, dr Marian Urbański, dr Włodzimierz Tyburski,

Przedstawiciel organizacji partyjnej PZPR Przedstawiciel organizacji związkowej ZNP Przedstawiciel organizacji młodzieżowej SZSP.. PROFESOROWIE I DOCENCI EMERYTOWANI

bibliotekarz: Mgr Adam

Eugenia Samsel Helena Skrobacka Halina Sulecka Gertruda Szamot Krystyna Tomaszewska Eugenia Wagner Elżbieta Winiarska Irena Wissman Maria Witkowska Teresa 'Witkowska