• Nie Znaleziono Wyników

Procesy reprywatyzacyjne w państwach Europy Środkowo-Wschodniej a ochrona prawa własności w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Procesy reprywatyzacyjne w państwach Europy Środkowo-Wschodniej a ochrona prawa własności w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka"

Copied!
10
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)
(4)

Recenzje

Dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK Prof. dr hab. Leszek Garlicki

Redakcja, skład i łamanie

Violet Design / Wioletta Kowalska Korekta streszczenia

David Malcolm

Projekt okładki i stron tytułowych Karolina Zarychta

www.karolined.com Na okładce

fragment zdjęcia z zasobów Unsplash (domena publiczna) Adrien Olichon

© Copyright by Uniwersytet Gdański Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

ISBN 978-83-7865-799-6

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot tel./fax 58 523 11 37, tel. 725 991 206 e-mail: wydawnictwo@ug.edu.pl www.wyd.ug.edu.pl

Księgarnia internetowa: www.kiw.ug.edu.pl

(5)

Spis treści

Wykaz skrótów 11

Wstęp 13

Rozdział I

Procesy reprywatyzacyjne w państwach

Europy  Środkowo-Wschodniej 29

1. Wstęp 29

2. Zmiany w strukturze własnościowej po II wojnie światowej ,

ogólne założenia i cele procesów reprywatyzacyjnych 34 3. Rola ETPC w transformacji ustrojowej i procesach

reprywatyzacyjnych w państwach EŚW 53

Rozdział II

Element podmiotowy zobowiązań do ochrony

prawa własności w procesach reprywatyzacyjnych 75

1. Wstęp 75

2. Właściwość podmiotowa ETPC 76

2.1. Zasady ogólne 76

2.2. Właściwość podmiotowa ETPC w sprawach

reprywatyzacyjnych 80

3. Zakaz dyskryminacji 88

3.1. Zasady ogólne 88

3.2. Zakaz dyskryminacji w EKPC, Protokole nr 12 do EKPC

i art. 26 MPPOiP 90

3.3. Kryterium obywatelstwa i kryterium stałego zamieszkania

w orzecznictwie ETPC 96

3.4. Kryterium obywatelstwa w orzecznictwie Komitetu

Praw Człowieka 105

3.5. Zróżnicowane traktowanie poszczególnych grup

osób poszkodowanych 111

(6)

6 Spis treści

3.5.1. Wstęp 111

3.5.2. Orzecznictwo na podstawie EKPC 112 3.5.3. Orzecznictwo Komitetu Praw Człowieka 114

4. Wnioski 118

Rozdział III

Element przedmiotowy zobowiązań do ochrony  prawa własności

w procesach reprywatyzacyjnych 125

1. Wstęp 125

2. Prawa majątkowe chronione na podstawie art. 1 Protokołu nr 1

do EKPC 126

3. Ochrona „istniejących” praw majątkowych 134 3.1. Jednorazowy charakter pozbawienia praw majątkowych 143 3.2. Brak obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej

przed wejściem w życie Protokołu nr 1 144 3.3. Brak obowiązku przywrócenia prawa własności

odebranego przed wejściem w życie Protokołu nr 1 148 4. Prawa reprywatyzacyjne jako nowe prawa majątkowe 150 5. Ochrona praw majątkowych w formie legitymowanego

oczekiwania 153

6. Wnioski 168

Rozdział IV

Pojęcie ingerencji w prawo własności i warunki

jej dopuszczalności w świetle art. 1 Protokołu nr 1 171

1. Wstęp 171

2. Typologia ingerencji w prawo własności 173

2.1. Zagadnienia wstępne 173

2.2. Ingerencja w postaci pozbawienia prawa własności 178 2.3. Ingerencja w postaci uregulowania sposobu

korzystania z prawa własności 180

2.4. Ingerencja w swobodne korzystanie z prawa własności 181 3. Przesłanki dopuszczalności ingerencji w prawo własności 183

3.1. Zagadnienia wstępne 183

3.2. Przesłanka legalności 183

3.3. Przesłanka uzasadnionego celu 187

3.4. Przesłanka proporcjonalności 191

3.5. Obowiązek zapewnienia efektywnej ochrony prawnej 193

4. Wnioski 193

(7)

7 Spis treści

Rozdział V

Ingerencje w prawo własności w procesach reprywatyzacyjnych z perspektywy art. 1

Protokołu nr 1 195

1. Wstęp 195

2. Pozbawienie prawa własności de iure przed ratyfi kacją

Protokołu nr 1 do EKPC 199

3. Pozbawienie prawa własności de iure po ratyfi kacji

Protokołu nr 1 do EKPC 204

3.1. Retrospektywne uchylenie przepisów przyznających

prawa majątkowe 205

3.2. Retrospektywne ograniczenie możliwości dochodzenia

odszkodowania za pozbawienie prawa własności 209 3.3. Wprowadzenie obowiązku zwrotu prawa własności

byłym właścicielom 211

3.4. Unieważnienie umów sprzedaży w celu zwrotu

prawa własności byłym właścicielom 213

3.5. Inne przypadki 218

4. Pozbawienie prawa własności de facto 219

4.1. Odmowa zwrotu prawa własności 219

4.2. Uchylenie prawomocnych orzeczeń przyznających

prawa majątkowe 222

4.3. Brak zwrotu prawa własności w sytuacji konkurencyjnych

tytułów prawnych 229

4.4. Potwierdzenie spadku wartości praw majątkowych 234

4.5. Konkluzje 237

5. Ingerencja polegająca na uregulowaniu sposobu korzystania

z prawa własności 239

6. Ingerencja w prawo do swobodnego korzystania

z prawa własności 244

6.1. Brak realizacji orzeczeń przyznających prawa majątkowe 244 6.2. Praktyczna niemożność realizacji praw majątkowych 255

7. Wnioski 257

Rozdział VI

Element czasowy zobowiązań do ochrony

prawa własności w procesach reprywatyzacyjnych 259

1. Wstęp 259

2. Zasada nieretroaktywności stosowania EKPC 260

3. Sytuacje ciągłe 262

(8)

8 Spis treści

3.1. Uwagi wstępne 262

3.2. Rozwój koncepcji sytuacji ciągłych w orzecznictwie

na podstawie EKPC 264

3.3. Sytuacje ciągłe a ochrona prawa własności

w procesach reprywatyzacyjnych 275

4. Wnioski 286

Rozdział VII

Skutki naruszenia zobowiązań do ochrony

prawa własności w procesach reprywatyzacyjnych 289 1. Obowiązek wykonania orzeczenia ETPC 289 2. Zasądzenie i realizacja środków indywidualnych 292

2.1. Uwagi wstępne 292

2.2. Geneza prawa do odszkodowania za naruszenie

zobowiązania do poszanowania prawa własności 294 2.3. Zakres obowiązków państw wynikających

z art. 41 EKPC 297

3. Obowiązek naprawienia szkody materialnej i standard

odszkodowawczy 302

3.1. Odszkodowanie niezwłoczne 307

3.2. Odszkodowanie odpowiednie 308

3.2.1. Pozbawienie mienia na podstawie prawa

bez odpowiedniego odszkodowania 312 3.2.2. Pozbawienie mienia bez podstawy prawnej 316 3.2.3. Proces szacowania odszkodowania 322

3.3. Odszkodowanie efektywne 324

4. Zadośćuczynienie za szkody niematerialne 325 5. Odszkodowania za szkody wynikające z ingerencji

w prawa majątkowe w procesach reprywatyzacyjnych 328 5.1. Odszkodowanie w kwocie stanowiącej

równowartość szkody 330

5.1.1. Szkoda spowodowana obowiązkiem zwrotu

własności byłym właścicielom 331 5.1.2. Szkoda spowodowana unieważnieniem

umów sprzedaży w celu zwrotu własności

byłym właścicielom 332

5.1.3. Szkoda spowodowana uchyleniem prawomocnych orzeczeń przyznających prawa majątkowe 334 5.1.4. Szkoda spowodowana brakiem zwrotu własności

w sytuacji konkurencyjnych tytułów prawnych 336

(9)

9 Spis treści

5.1.5. Szkoda spowodowana brakiem realizacji orzeczeń przyznających prawa majątkowe 337 5.2. Odszkodowania w kwocie niższej niż wysokość szkody 341

5.2.1. Szkoda spowodowana retrospektywnym ograniczeniem możliwości dochodzenia

odszkodowania za pozbawienie mienia 342 5.2.2. Szkoda spowodowana obowiązywaniem

systemu czynszów regulowanych 343 5.2.3. Szkoda spowodowana praktyczną niemożnością

realizacji potwierdzonych reprywatyzacyjnych

praw majątkowych 345

5.3. Brak odszkodowania 348

6. Uwagi podsumowujące 350

7. Środki generalne 354

7.1. Wykonanie wyroku identyfi kującego jednostkowy

problem prawny 355

7.2. Wykonanie wyroków pilotażowych 355

7.3. Wnioski 363

Rozdział VIII

Ustawodawstwo reprywatyzacyjne

w świetle wytycznych ETPC 365

1. Wstęp 365

2. Obowiązek poszanowania zasady praworządności – postulaty dotyczące jakości stanowienia i stosowania

prawa krajowego 366

3. Zastosowanie doktryny szerokiego marginesu oceny 375 4. Obowiązek terminowej realizacji zobowiązań

reprywatyzacyjnych 382

5. Uwzględnienie argumentu zdolności fi nansowych państwa 383 6. Obowiązek wyważenia sprzecznych interesów 386 6.1. Równowaga interesów w relacji państwo–jednostka 387 6.2. Równowaga interesów w relacjach pomiędzy

jednostkami 387

6.2.1. Wyważenie interesów aktualnych

i dawnych właścicieli 388

6.2.2. Wyważenie interesów kilku grup poszkodowanych 395 6.2.3. Wyważenie interesów dawnych właścicieli

i potrzeby legitymizacji aktualnego

stanu prawnego 396

(10)

10 Spis treści

7. Obowiązek zgodności działań państw z przepisami EKPC 398 8. Obowiązek rekompensaty szkód wynikających

z ingerencji  państwa w prawa majątkowe 406 9. Wpływ orzeczeń ETPC na prawo i praktykę krajową 408

Zakończenie 411

Summary 421

Bibliografia 427

Wykaz orzecznictwa, aktów prawnych

i innych dokumentów 439

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na- stępnie, autorka zestawiając wyniki najnowszych polskich badań socjologicznych dotyczących rodziny i jej przemian oraz przekształceń systemów wartości z teoriami na temat

K u hn ’s incom m ensurability argum ent derives from the view that all scientific terms are burdened by theory.2 Thus theory rejects the logical positivist

Skład panelu był imponujący – zasiedli w nim Dr Wolfgang Hensel (Dyrektor Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze), Helga Jakob Kolrud (Prezes CCBE), Hans-Peter Kaul

Poezja Jej związana była z kilku mocnymi wątkami życia, przez które przebyła Aurelia, w tym także z Lwowem, w którym urodziła się w 1933 roku.. Obok więc wydanych tomików:

Od dawna wiadomo, że wychowanie dziecka rozpoczyna się w domu rodzinnym. Tam też ma swój początek proces socjalizacji. Jak stwierdził Maslow, dobre i zdrowe społeczeństwo

Jednocześnie, jeśli skarżący ma prawo do bronienia się osobiście, pewne dodatkowe ograniczenia jego prawa do obrony, jak odmowa dostępu do akt sprawy na etapie po-

However, the actual wave absolute or encounter frequency constituting a horizontal axis basis for the measured/computed transfer function shall be made dimensionless – multiplied by

Odchyle- nie to maleje ze wzrostem zawartości frakcji iłowej i dla próbek glin i iłu otrzymuje się pełną zbieżność .pomiędzy tymi metodami; dla próbek od piasku drobnego

Mało tego, może być i taka sytuacja, że jeżeli w ciągu 30 dni – a taki jest termin na zajęcie się ustawą uchwaloną przez izbę poselską – Senat nie zajmie stanowiska,

Biorąc pod uwagę szeroki zakres zagrożeń płyną- cych z długotrwałego przebiegu cukrzycy, konieczne staje się zapobieganie potencjalnemu rozwojowi tych powikłań już

again, no architectural remains were noted in the southern and southeastern part of the tell (chłodnicki, ciałowicz 2012: 135–140), confirming the idea that

[r]

Using hierarchical cluster analysis for the creation of two clusters based on the year-on-year percentage changes, for all three linkage methods, we obtained Para- guay, Uruguay,

Praca, mimo iz˙ nie jest dziełem historyka sztuki, stanowi obszerny zbiór wiadomos´ci dotycz ˛ acych fary ste˛z˙yckiej 25.. 19 Patrz

ministerstwo dóbr kultury: sedes administri cultus humani bonis praepos˘ıti, f ministerstwo finansów: sedes administri rei nummariae publicae praepos˘ıti, f ministerstwo

Z relacji pedagogów ulicy wynika, że nie angażują w proces wychowania i kształcenia rodziców dzieci ponieważ wiele z nich po nawiązywaniu kontaktu zabraniało dziecku

porównując wyniki badań w zakresie samooceny osiągnięte przez uczniów szkoły zawodowej, technikum i liceum, należy stwierdzić, że uzyskany średni wynik w zakresie

Przy uwzględnieniu powyższych uwag, sformu- łowanie algorytmów i opracowanie procedur oblicze- niowych potrzebnych do wyliczania cen sprzedaży prywatyzowanych elektrowni

nia lub zatrzymania towarów, względem których organy celne mają podejrzenie, że naruszają prawa własności intelektualnej. Działania w tym zakresie mogą być podejmowane z

Z powyższych uwag wynika, że do podstaw prawnych gwarancji proce- duralnych na wypadek wydalenia cudzoziemca należą w systemie EKPC: art. 1 Protokołu nr 7; art. 4 Protokołu

Analiza ewolucji orzecznictwa w  zakresie ochrony prawa własności oraz odwołanie do  Prac przygotowawczych 39 do Konwencji i  Protokołu nr  1 mają na  celu poprzez

Table 1 shows the energy consumption of the knee joints, the ankle joints and the total energy consumption of the standard gait and the two versions of the new gait.. The table

Drugi z wymienionych przeze mnie czynników utrudniających adaptację w środowisku miejskim mniejszości wyznaniowej — świadków Jehowy - to fakt funkcjonowania w