• Nie Znaleziono Wyników

 dziedzina nauk społecznych,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share " dziedzina nauk społecznych, "

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1. Nazwa kierunku: Ekonomia społeczna (studia II stopnia) 2. Obszar/y kształcenia: Obszar nauk społecznych

3. Wskazanie dziedziny nauki, do której odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia:

 dziedzina nauk społecznych,

 dziedzina nauk ekonomicznych,

 dziedzina nauk prawnych

4. Nazwa dyscyplin/y z udziałem procentowym:

nauki o polityce - 50.%

nauki o polityce publicznej - 5%

ekonomia - 35%

nauki o administracji - 10%

5. Sylwetka absolwenta:

W trakcie studiów II-go stopnia na kierunku ekonomia społeczna student kształci się w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych. Zdobywa wykształcenie ekonomiczne wzbogacone o wiedzę z prawa i innych nauk społecznych.

Studia II-go stopnia na kierunku ekonomia społeczna dają przygotowanie do pracy w podmiotach gospodarki społecznej, w różnorodnych instytucjach społecznych i organizacjach non-profit, a także w administracji publicznej. Łącząc wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i społeczeństwa, studia II-go stopnia na kierunku ekonomia społeczna dają również profesjonalne przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W trakcie studiów student uzyskuje wiedzę pozwalającą na ocenę zjawisk i procesów w perspektywie ekonomicznej i społecznej. Potrafi posługiwać się regułami analitycznego rozumowania i logicznego wnioskowania. Umie dobrze dobierać argumenty, zajmować i uzasadniać swoje stanowisko. Uzyskana wiedza pozwala absolwentowi ekonomii społecznej na wykorzystanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania i realizacji projektów społecznych, zgodnie z interesami społeczności lokalnej i potrzebami rynku pracy.

W trakcie studiów student zdobywa także praktyczne umiejętności. Potrafi budować dobre relacje z innymi ludźmi. Ukształtowane w trakcie

studiów umiejętności interpersonalne dotyczą współpracy, przywództwa, technik rozwiązywania problemów, wystąpień publicznych i

(2)

przygotowywania pisemnych stanowisk. Poprzez znajomość języków obcych oraz technik informacyjnych i komunikacyjnych studia na kierunku ekonomia społeczna umożliwiają także swobodne poruszanie się w środowisku międzynarodowym i w środowisku wirtualnym.

Absolwent jest przygotowany do aktywnego udziału w życiu społecznym. Traktuje środowisko lokalne jako naturalne zaplecze do prowadzenia działalności zawodowej nie gubiąc przy tym międzynarodowego kontekstu. Posiada przygotowanie do podejmowania i prowadzenia inicjatyw społecznych. Zna zaawansowane techniki mobilizowania kapitału społecznego, umie współpracować z samorządem i kierować pracą zespołów w celu rozwiązywania społecznych problemów. Respektuje wartość społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratycznego państwa. W zakresie kompetencji społecznych absolwent studiów na kierunku ekonomia społeczna nabywa nawyki systematycznego kształcenia się i ciągłego pogłębiania własnej wiedzy.

Program studiów duży nacisk kładzie na przygotowanie do funkcjonowania na współczesnym, międzynarodowym rynku pracy. Jest to związane ze specjalnością dedykowaną zagadnieniom międzynarodowym. Aspekt europejski i globalny jest silnie obecny w programie kształcenia. Absolwent rozumie współzależności występując we współczesnym świecie i potrafi je wykorzystywać. Zna zasady działania Unii Europejskiej i potrafi korzystać z funduszy unijnych. Posiada wiedzę pozwalającą na wykorzystywanie możliwości wynikających z integracji i globalizacji.

Studia II-go stopnia na kierunku ekonomia społeczna tworzą również możliwość pogłębionego rozwoju w sferze umiejętności menedżerskich. Absolwent nabywa umiejętności osiągania celów w ramach pracy zespołowej. Posiada umiejętności przywódcze oraz potrafi stosować mediację i negocjacje w rozwiązywaniu problemów. Potrafi respektować i godzić różne interesy uczestników życia społecznego. Jest również wyposażony w wiedzę dotyczącą mechanizmów prowadzenia kampanii społecznych, służących zjednywaniu przychylności opinii publicznej.

6. Cel studiów

Celem studiów II-go stopnia na kierunku ekonomia społeczna jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy ekonomicznej, rozwinięcie umiejętności praktycznych oraz wykształcenie kompetencji społecznych istotnych do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Praktyczny profil studiów pozwala studentom na łączenie teorii z praktyką gospodarczą. Kształcenie prowadzone jest w dualnym systemie

rozwijania wiedzy i umiejętności, dzięki czemu absolwenci po ukończeniu studiów są dobrze przygotowani do poruszania się na rynku pracy.

(3)

Celem jest wykształcenie jednostek kreatywnych, innowacyjnych i przedsiębiorczych, zdolnych do podejmowania różnorakich wyzwań w gospodarce opartej na wiedzy.

Studia II-go stopnia na kierunku ekonomia społeczna przygotowują do pracy w podmiotach gospodarki społecznej, sektorze publicznym, jak również prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze prywatnym.

Celami szczególnymi studiów są:

 przekazywanie zaawansowanej wiedzy ekonomicznej odnośnie klasycznych

i alternatywnych systemów zaspakajania potrzeb społecznych,

 rozwijanie świadomości zrównoważonego rozwoju, istotnego dla rozwoju cywilizacyjnego współczesnych społeczeństw,

 przekazywanie pogłębionej wiedzy prawnej wyznaczającej ramy funkcjonowania podmiotów gospodarki społecznej,

 wykształcenia umiejętności menedżerskich, potrzebnych do kierowania i zarządzania podmiotami gospodarki społecznej,

 rozwijanie umiejętności językowych i kulturowych niezbędnych do poruszania się w międzynarodowym środowisku,

 wykształcenie umiejętności komunikacyjnych związanych z wyrażaniem własnych poglądów i opinii,

 rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i zespołowego rozwiązywania problemów,

 opanowanie przez studentów umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komunikacyjnych i informacyjnych niezbędnych do aktywności w wirtualnej rzeczywistości.

Absolwent posiadający zainteresowania badawcze z zakresu ekonomii społecznej może kontynuować naukę w ramach studiów III-go stopnia, jak również studiów podyplomowych.

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru/ów nauki (przygotowane zgodnie z poniższą tabelą) Nazwa kierunku studiów: Ekonomia Społeczna

Stopień studiów: studia II stopnia Profil kształcenia: praktyczny

Symbol efektu

kierunkowego Kierunkowe efekty kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia zgodnych

z Polską Ramą Kwalifikacji

Symbol charakterystyk

Symbol charakterystyk

Symbol

charakterystyk

(4)

uniwersalnych I stopnia

1

II stopnia

2

II stopnia dla obszaru/ów kształcenia

3

WIEDZA K2_W01 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu

terminologii nauk ekonomicznych, a także ich metodologii w zakresie wyjaśniania złożoności zjawisk ekonomicznych z uwzględnieniem procesów społecznych.

P7U_W P7S_WG P7S_WG

K2_W02 Ma pogłębioną wiedzę na temat roli ekonomii społecznej w systemie nauk społecznych oraz powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi, w obszarze wybranej specjalności na kierunku.

P7U_W P7S_WG P7S_WG

K2_W03 Ma poszerzony zakres wiedzy na temat relacji pomiędzy podmiotami, strukturami,

instytucjami ekonomicznych oraz ich oddziaływania na praktykę życia społeczno- gospodarczego z uwzględnieniem człowieka jako jednostki społecznej kształtującej procesy gospodarcze.

P7U_W P7S_WG P7S_WG

K2_W04 Ma wiedzę na temat sposobów, metod i narzędzi, a także zasobów niezbędnych dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości społecznej z poszanowaniem zasad ochrony własności intelektualnej.

P7U_W P7S_WK P7S_WK

K2_W05 Ma wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej.

P7U_W P7S_WK P7S_WK

UMIEJĘTNOŚCI K2_U01 Posiada pogłębioną umiejętność

postrzegania, analizy i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce

P7U_U P7S_UW P7S_UW

1

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U.

z 2016, poz.64)

2

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 r., poz.

1594) -

3

Jak wyżej

(5)

jak i relacji między ekonomią a kwestiami społecznymi.

K2_U02 Prognozuje procesy gospodarcze i społeczne oraz ich praktyczne skutki w skali globalnej, lokalnej, gospodarki i organizacji, z wykorzystaniem zawansowanych metod i narzędzi.

P7U_U P7S_UW P7S_UW

K2_U03 Sprawnie interpretuje i wykorzystuje przepisy prawne do rozwiązania

konkretnego zadania z zakresu ekonomii społecznej.

P7U_U P7S_UW P7S_UW

K2_U04 Posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii społecznej na poziomie B2+

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P7U_U P7S_UK P7S_UK

K2_U05 Potrafi organizować pracę innych i skutecznie kierować zespołem.

P7U_U P7S_UO P7S_UO

K2_U06 Posiada rozwiniętą umiejętność samodzielnego pogłębiania i aktualizowania wiedzy oraz

ukierunkowania innych do podejmowania podobnych praktyk.

P7U_U P7S_UU P7S_UU

KOMPETENCJE SPOŁECZNE K2__K01 Krytycznie analizuje otaczającą rzeczywistość,

starając się zrozumieć jej mechanizmy oraz analizuje informacje, dzięki którym potrafi argumentować podejście do różnego rodzaju zagadnień, przede wszystkim w obszarze ekonomii społecznej.

P7U_K P7S_KK P7S_KK

K2_K02 Inicjuje społeczne projekty gospodarcze samodzielnie i we współpracy z innymi kierując się zasadami przedsiębiorczości..

P7U_K P7S_KO P7S_KO

K2_K03 Uzupełnia swoją wiedzę z zakresu ekonomii społecznej, poznaje nowe techniki i metody poznawcze, naukowe oraz ich zastosowania dla bardziej efektywnego wykonywania obowiązków zawodowych z poszanowaniem podstawowych zasad etycznych.

P7U_K P7S_KR P7S_KR

Cytaty

Powiązane dokumenty

Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych:

stanowi zaś element wyróżniający i zarazem spójny z istotą profilu ogólnoakademickiego. Jednym z ważnych elementów rozwoju naukowego studentów jest zgodna z

bardzo dobry (bdb; 5,0): czytanie wszystkich zadanych tekstów; aktywny udział we wszystkich dyskusjach; wyczerpująca prezentacja na zadany temat, angażująca grupę do dyskusji;

1 Sankcje administracyjne, Stahl M., Lewicka R., Lewicki M., Wolters Kluwer. Warszawa

Kierunek studiów: Ekonomia ±niestacjonarne II stopnia 7.. Poziom studiów: Studia

Kierunek studiów: Ekonomia ±niestacjonarne II stopnia 7.. Poziom studiów: Studia

Analiza i interpretacja wybranych dzieł złotego okresu literatury rosyjskiej 2.. Przegląd powojennej poezji

Student Kierunku Pielęgniarstwo/ Położnictwo został poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniem oraz

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Informatyka – studia II-go stopnia SPECJALNOŚĆ: Inteligentne systemy informacyjne. obowiązuje od roku akademickiego: 2015

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Informatyka – studia II-go stopnia SPECJALNOŚĆ: Informatyczne Systemy Zarządzania. obowiązuje od roku akademickiego: 2015

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Informatyka – studia II-go stopnia SPECJALNOŚĆ: Rozproszone systemy informatyczne. obowiązuje od roku akademickiego: 2018

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Informatyka – studia II-go stopnia SPECJALNOŚĆ: Systemy Informatyki Przemysłowej. obowiązuje od roku akademickiego: 2015

C1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej podstawowych grup materiałów inżynierskich C2. Zapoznanie studentów z metodami i technikami wytwarzania oraz

***- należy uzupełnić efektami kształcenia zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016, Poz. 1594, w sprawie charakterystyk drugiego

11. Specjalna strefa ekonomiczna, jako forma prawna wspierania rozwoju inwestycji zagranicznych w Polsce

absolwenta W trakcie studiów II-go stopnia na kierunku ekonomia społeczna student kształci się w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce i

Absolwent studiów I-go stopnia na kierunku ekonomia społeczna uzyskuje wiedzę z dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce

[r]

Studenci, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia na kierunkach z dziedziny nauk społecznych, zobligowani są do zrealizowania kursu zdalnego pn. „Propedeutyka nauk

Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji) Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy i opanowanie

Program studiów, w tym treści kształcenia umożliwiają i wspierają realizację zakładanych kierunkowych efektów uczenia się w zakresie wiedzy wykorzystywanej w

Na studiach pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest osiągnięcie przez studenta wszystkich wymaganych efektów uczenia się

Praca magisterska jest pracą pisemną i jest potwierdzeniem nabycia przez studenta umiejętności polegających na wykorzystaniu wiedzy uzyskanej na kierunku studiów Ekonomia,