• Nie Znaleziono Wyników

Spis treści i strona redakcyjna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Spis treści i strona redakcyjna"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Nr 3/2013 kwartalnik ISSN 1426-8876

Political Science Review

(2)

Przegl¹d

Politologiczny

Political

Science

Review

Rada Naukowa/Scientific Board

Andrzej Antoszewski (Polska), Timm Beichelt (Niemcy), Kong Fan-jun (Chiny), Wojciech Forysiñski (Cypr), Jürgen Neyer (Niemcy), Heino Nyyssönen (Fin- landia), Andrzej Mania (Polska), Tadeusz Wallas (Polska), Ryszard Ziêba (Polska)

Redakcja/Editorial Board

REDAKTOR NACZELNY/EDITOR-IN-CHIEF W³odzimierz Malendowski

SEKRETARZ REDAKCJI/ASSISTANT TO THE EDITOR Magdalena Musia³-Karg

ZASTÊPCA SEKRETARZA REDAKCJI/DEPUTY ASSISTANT TO THE EDITOR Krzysztof Duda

CZ£ONEK/MEMBER

Zdzis³aw W. Puœlecki, Artur Lipiñski

REDAKTORZY JÊZYKOWI/LINGUISTIC EDITORS

Agnieszka Mielczarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Agnieszka.Mielczarek@amu.edu.pl

Oleg Mikhalev, Pañstwowy Uniwersytet w Worone¿u, mikhalev2003@mail.ru Thomas Mehlhausen, Uniwersytet w Poczdamie, mehlhaus@uni-postdam.de Malcolm Czopinski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

mczopinski@hotmail.com

REDAKTOR STATYSTYCZNY/STATISTICS EDITOR Boles³aw Suchocki, b.suchocki@wp.pl

REDAKTORZY TEMATYCZNI/THEMATIC EDITORS Teoria polityki – Zbigniew Blok, zbigniew.blok@amu.edu.pl Socjologia polityki – Krzysztof Pa³ecki, palecki@if.uj.edu.pl Partie i systemy partyjne – Jan Piotr Iwanek, jan.iwanek@us.edu.pl Systemy wyborcze – Arkadiusz ¯ukowski, arkadiusz.zukowski@uwar.edu.pl Kultura polityczna – Helmut Juros, h.juros@uksw.edu.pl

Miêdzynarodowe stosunki polityczne – Teresa £oœ-Nowak, tln@poczta.pl Teoria stosunków miêdzynarodowych – Andrzej Ga³ganek,

galganek@inpid.amu.edu.pl

Stosunki polityczne w Europie Œrodkowo-Wschodniej – Marian Szczepaniak, marianszczepaniak@wp.pl

Polityka narodowoœciowa – Henryk Cha³upczak, henryk.chalupczak@umcs.lublin.pl

Integracja europejska – Józef Fiszer, fiszer@isppan.waw.pl Europeistyka – Konstanty Adam Wojtaszczyk, kaw@post.pl Polityka spo³eczno-gospodarcza – Jerzy Babiak, jbabiak@amu.edu.pl Najnowsza historia polityczna – Marceli Kosman, marceli.kosman@amu.edu.pl Marketing polityczny – Gra¿yna Ulicka, ulicka@poczta.neostrada.pl

Wersja elektroniczna czasopisma jest wersj¹ pierwotn¹

(3)

7

£ukasz DONAJ Futurology and Heuristics (with Po-

sthumanities in the Background). Se- lected Aspects

27

Rados³aw FIEDLER Hard power dismisses soft power

– the United States’ relations with the Iranian Islamic Republic in the sha- dow of the nuclear program

39

Valentina SHAMRAEVA

Foreign Policy of the USA in the con- text of the Development of Ukrainian- -American Collaboration

47

Przemys³aw OSIEWICZ

The Middle East Peace Process: To- wards Another Stalemate?

59

Michael ANOKHIN Oleg GRISHIN

System innovations for Modern Rus- sia. The Search, the Problem, the So- lutions

69

Sebastian KUBAS The implementation of democratic va- lues in the first post-war decade in Japan

85

El¿bieta KU¯ELEWSKA

Do the Swiss not want to join the EU? Swiss Referenda on European integration

99

Magdalena MUSIA£-KARG

The Election Silence in contemporary democracies. Questions about the sense of election silence in the Age of Internet

Contents

Articles

P O L I T I C A L SCIENCE REVIEW N O . 3 / 2 0 1 3 I S S N 1 4 2 6 - 8 8 7 6

© by Faculty of Political Science and Journalism Press, AMU Poznañ, Poland

Editor:

Faculty of Political Science and Journalism Press, Adam Mickiewicz University, Poznañ, Poland

Editorial address:

89A Umultowska Street 61-614 Poznañ, Poland tel./fax +4861 829 65 08

Subscription:

tel. +4861 829 65 17 Assistant to the Editor:

tel. 61 829 65 96

(4)

111

Rados³aw MARZÊCKI

Young Poles: Undeveloped Political

‘Niche’

123

Szymon OSSOWSKI Ethical Dilemmas of Political Marke- ting. Polish Members of Parliament on Political Communication (analysis of survey results)

131

Agnieszka WALECKA-RYNDUCH

Some Aspects of Political Public rela- tions Strategy based on the Example of Polish extra-Parliamentary Le- ft-Wing Parties. The First Decade of the 21st Century

143

Beata

PAJ¥K-PATKOWSKA

Patterns of Women’s Political Activity

155

Agnieszka TURSKA-KAWA, Waldemar WOJTASIK

Social Dangers of European Integra- tion

173

Ewa MYŒLAK Selected aspects of the independen-

ce of the National Bank of Poland in the context of Polish political practice

183

Remigiusz ROSICKI Processes of change in academia – the impact of government and market

Book Reviews/Disccusions

201

Book Reviews

Anna Potyra³a, Unia Europejska wobec miêdzynarodo- wych s¹dów karnych. Geneza, istota i praktyka wspó³pracy (W. Malendowski);

Dieter Fuchs, Hans-Dieter Klingemann (eds.), Cultural Diversity, European Identity and the Legitimacy of the EU (E. Ku¿elewska)

205

Contributors P O L I T I C A L

SCIENCE REVIEW N O . 3 / 2 0 1 3 I S S N 1 4 2 6 - 8 8 7 6

Sk³ad, ³amanie i korekta „MRS”

60-408 Poznañ ul. P. Zo³otowa 23 tel. 61 843 09 39 Druk i oprawa Zak³ad Graficzny UAM 61-712 Poznañ ul. H. Wieniawskiego 1

(5)

7

£ukasz DONAJ Fututrologia i heurystuka (z posthu-

manistyka w tle). Wybrane zagadnie- nia

27

Rados³aw FIEDLER Twarda si³a nad miêkk¹ – relacje USA z Islamsk¹ Republik¹ Iranu w cieniu atomowego programu

39

Valentina SHAMRAEVA

Polityka zagraniczna USA w kontekœcie rozwoju wspó³pracy ukraiñsko-amerykañ- skiej

47

Przemys³aw OSIEWICZ

Bliskowschodni proces pokojowy.

W stronê kolejnego impasu?

59

Michael ANOKHIN Oleg GRISHIN

Inwestycje systemowe we wspó³cze- snej Rosji: poszukiwania, problemy, rozwi¹zania

69

Sebastian KUBAS Wprowadzanie wartoœci demokratycz-

nych w Japonii w pierwszej dekadzie po zakoñczeniu II wojny œwiatowej

85

El¿bieta KU¯ELEWSKA

Czy Szwajcarzy nie chc¹ do³¹czyæ do UE? Szwajcarskie referenda w spra- wie integracji europejskiej

99

Magdalena MUSIA£-KARG

Cisza wyborcza we wspó³czesnych demokracjach. Pytania o zasadnoœæ funkcjonowania ciszy wyborczej w do- bie Internetu

Spis treœci

Artyku³y

P R Z E G L ¥ D POLITOLOGICZNY N R 3 / 2 0 1 3

I S S N 1 4 2 6 - 8 8 7 6

© by Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznañ

Adres redakcji:

ul. Umultowska 89A 61-614 Poznañ tel./fax 61 829 65 08

Prenumerata:

tel. 61 829 65 17 Sekretarz redakcji:

tel. 61 829 65 96

(6)

111

Rados³aw MARZÊCKI

M³odzi Polacy: Niezagospodarowana polityczna “nisza”

123

Szymon OSSOWSKI Etyczne dylematy marketingu poli-

tycznego. Polscy parlamentarzyœci o komunikacji politycznej (analiza wy- ników badañ)

131

Agnieszka WALECKA-RYNDUCH

Wybrane aspekty strategii politycznego public relations na przyk³adzie pol- skich pozaparlamentarnych partii le- wicowych. Pierwsza dekada XXI wieku

143

Beata

PAJ¥K-PATKOWSKA

Wzory aktywnoœci politycznej kobiet

155

Agnieszka TURSKA-KAWA, Waldemar WOJTASIK

Spo³eczne zagro¿enia integracji euro- pejskiej

173

Ewa MYŒLAK Wybrane aspekty niezale¿noœci Naro-

dowego Banku Polskiego w kontekœ- cie polskiej praktyki ustrojowej

183

Remigiusz ROSICKI Procesy zmian w nauce – wp³yw w³a- dzy i rynku

Recenzje/Dyskusje

201

Recenzje

Anna Potyra³a, Unia Europejska wobec miêdzynarodo- wych s¹dów karnych. Geneza, istota i praktyka wspó³pracy (W. Malendowski);

Dieter Fuchs, Hans-Dieter Klingemann (eds.), Cultural Diversity, European Identity and the Legitimacy of the EU (E. Ku¿elewska)

205

Noty o autorach P R Z E G L ¥ D

POLITOLOGICZNY N R 3 / 2 0 1 3

I S S N 1 4 2 6 - 8 8 7 6

Sk³ad, ³amanie i korekta „MRS”

60-408 Poznañ ul. P. Zo³otowa 23 tel. 61 843 09 39 Druk i oprawa Zak³ad Graficzny UAM 61-712 Poznañ ul. H. Wieniawskiego 1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Trzeci etap polityki przekształceń własnościowych stoczni produkcyjnych rozpoczął się wraz z wejściem Polski do UE, a zakończył w chwili prywatyzacji stoczni w Gdań- sku

Tu przejście następuje od rozmaitych rytuałów (np. w społeczeństwach Majów czy Azteków konsumpcja tytoniu uważana była nie tylko za przyjemność, ale za rytuał o

Procedurę zmierzającą do wydania zezwolenia, przewidzianego w art. 2 i 3a ustawy, powinno poprzedzać podanie przez wójta gminy do publicznej wiadomości możliwości

Opisane powyżej liczne nieprawidłowości systemu prawa autorskiego za- równo w zakresie aksjologicznym, ustawodawczym, jak i stosowania prawa przekładają się wprost na

Teksty należy przesyłać w formie wydruku oraz w wersji elektro- nicznej wraz z nośnikiem lub na adres poczty elektronicznej Redakcji (rpeis@amu.edu.pl).

Celem badania jest ocena reakcji sto´p zwrotu akcji polskiego rynku na ogłoszenia Rady Polityki Pie- nie˛z˙nej (RPP) dotycza˛ce zmiany podstawowych sto´p procentowych w

Miał takz˙e swo´j bardzo znacza˛cy udział w kształceniu kadry naukowej: był promotorem trzech rozpraw doktorskich, opiekunem naukowym oso´b, kto´re uzyskały stopien ´

Powołując się także na słowa Dietricha von Hildebranda, który twierdził: „(…) człowiek nie może być moralnie dobry, dopóki się interesuje tylko tym, czy go coś zadowala