• Nie Znaleziono Wyników

Diagnostyczna odchyłka

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Diagnostyczna odchyłka"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

strona

448

www.energetyka.eu maj

2013

Problematyka diagnostyki elektroenergetycznej sieci

prze-syłowej i dystrybucyjnej jest bardzo rozległa. Różni specjaliści i ośrodki badawcze specjalizują się w diagnostyce poszczegól-nych komponentów zarówno linii jak i stacji. Diagnostyką objęte są urządzenia bardzo drogie jak np. transformatory i niewielkie gabarytowo elementy automatyki zabezpieczeniowej, długie na setki kilometrów linie przesyłowe i obwody potrzeb własnych, wyłączniki i akumulatory. Jednak o przesyle i rozdziale energii decyduje łańcuch urządzeń i procedur, a zawiedzenie najsłab-szego ogniwa jest miarą wytrzymałości całego zbudowanego systemu. Historycznie przez wiele dziesiątków lat pracowano nad wychwyceniem uszkodzeń drogocennych urządzeń, które z powodu użytych metali i porcelany były z reguły najdroższe. Dziś, kiedy potrafimy monitorować czas życia produktów tech-nicznych, ważniejsze jest wykrycie tendencji awaryjności i prze-ciwdziałanie im. Rozwija się system przewidywania uszkodzeń krytycznych i procedury podejmowania decyzji o wymianach lub generalnych naprawach urządzeń „osłabionych”. Znormalizo-wane wymagania techniczne (wymagane próby typu, wyrobu, seryjne i wyrywkowe) powodują jak nigdy dotąd przy niedotrzy-maniu ich – niedopuszczenie do obrotu. Co ciekawe, urządzenia, aparaty, wszelkie wyroby znajdujące się w obrocie, jeśli stwierdzi się krytyczne wady, ujawniane choćby z powodu rozwoju narzę-dzi diagnostycznych – są wycofywane z rynku lub eliminowane, czego przykładem jest wycofanie zasilaczy telefonicznych wyko-nanych z niebezpiecznego w użytkowaniu materiału, monitoring tworzyw na zabawki, wymiana podzespołów samochodów i sa-molotów itp. To również przykład społecznej odpowiedzialności i rozpowszechnianie praktyk dbałości o dobrą markę.

Należy wziąć pod uwagę także problem pojawiających się błędów diagnostycznych. Podobnie jak w klasycznym rozważa-niu diagnozowania źródła tych błędów mogą pochodzić: • z niepostrzegania pewnych istniejących objawów,

• z niezbadania czy istnieją pewne oznaki lub objawy przy ich wywoływaniu,

• ze złego funkcjonowania aparatury: w konsekwencji błędów pomiaru.

Zatem będą to: błędy orzekania – przypisanie jednostce diagnostycznej cechy, której nie posiada – błędne zaliczenia do rodzaju lub typu; błędy pominięcia – opuszczanie pewnego przypadku oraz błędy techniczne wynikające ze złego dzia-łania aparatury używanej do badań, gdy obrazy objawów nie odpowiadają rzeczywistości lub gdy osoba nie umie obsługiwać urządzenia, aparatury.

Myśli chodzą po głowie mówi wyrażenie potoczne wyrażenie potoczne przecenia ruch myśli…

(Pan Cogito a ruch myśli - Herbert)

Diagnostyczna odchyłka

W ostatnich latach pojawił się także problem dokładności pomiarów dla zjawisk o charakterze subtelnych oddziaływań: natężenie pola elektrycznego w pobliżu linii przesyłowej rzę-du 1,2 kV/m jest już szkodliwe dla człowieka; słup o oporności uziemienia 15,5 Ω jest już śmiertelnym zagrożeniem porażenia? Pomijając szczegółowe rozważania problemem staje się powią-zanie wymaganej dokładności pomiaru z podejmowanymi środ-kami zaradczymi. Konieczne jest ustanawianie dopuszczalnych odchyłek od wartości dopuszczalnych w zależności od parame-trów świadczących o zachowaniu odpowiedniego poziomu bez-pieczeństwa i niezawodności. W ślad za tym tokiem myślenia i obserwacji podjętych działań za granicą – nie ma odwrotu od stosowania społecznych i zawodowych miar ryzyka oraz upo-wszechniania metod rozpoznawania zagrożeń.

Nie trudno też dostrzec, że zawodowe podejście do diagnozowania urządzeń elektrycznych czy szerzej stosowanych w energetyce będzie miało różne barwy, bo spotka się z różnym doświadczeniem, nie rzadko nie pozbawionym emocji. Ale temat warto podejmować i doskonalić w myśl sentencji Umiejętności służą życiu, mądrość nim włada - Artes serviunt vitae,

sapientia imperat.

Z licznego zbioru stanów technicznych urządzeń energe-tycznych na szczególną uwagę zasługuje stan zdatności i nie-zdatności. Ustalenie stanu zdatności powinno być wykorzystane w prognostyce technicznej i profilaktyce technicznej. Prognosty-ka umożliwia określenie prawdopodobieństwa (przewidywania) utrzymania stanu zdatności urządzeń energetycznych, dozo-rowanie tego stanu oraz wczesne wykrycie przyczyn, które nie kontrolowane, mogłyby spowodować awarię. Profilaktyka, dzięki zabiegom konserwacyjnym, przedłuża stan zdatności urządzeń na określony czas eksploatacji. Stwierdzenie diagnostyczne sta-nu niezdatności urządzenia prowadzi do wykorzystania gene-tyki technicznej i terapeugene-tyki technicznej. Genetyka techniczna umożliwia ustalenie przyczyny niezdatności urządzenia i zloka-lizowanie uszkodzeń. Natomiast terapeutyka techniczna ma za zadanie przywrócenie urządzeniu stanu zdatności przez zasto-sowanie określonych zabiegów renowacyjnych.

W polityce energetycznej też mogą się zdarzać błędy orzekania i pominięcia, jednak diagnoza stanu gospodarki nie powinna dopuszczać błędów technicznych, złego rozpoznania stanów obecnych i przyszłych. Niewielka odchyłka w przyjętych modelach, jak w matematycznych wzorach, może prowadzić do chaosu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W czasie spotkania podjęto następujące zagadnienia: „Teologia jako biografia” (J.G. Bu- by SM), „Ukryta przeszłość Maryi: od apokryfów do średniowiecznych Vitae Virginis”

„Nie należy dopuszczać żadnych materiałów na temat projektów zmian w podziale administracyjnym kraju i w strukturze administracji państwowej”.. „W informa- cjach

Jego przygotowanie okazało się znacznie trudniejsze niż po- czątkowo można się było spodziewać, i to właśnie stało się przyczyną opóźnienia edycji w stosunku do

72 A. Bejma, P. Wesołowski, Analiza przejawów kultury politycznej Platformy Obywatelskiej podczas parlamentarnej kampanii wyborczej prowadzonej w Internecie w 2011 roku,

Przejawem biznesowego podejścia do zarządzania w instytucjach publicznych jest szeroko rozpowszechnione wdrażanie sformalizowanych systemów zarządza- nia, z systemem

Wśród zmian strukturalnych u pacjen- tów z cukrzycą opisywano występowanie atrofii istoty białej, kory mózgu i obszarów podkorowych w obrazie MRI, przy czym zmiany te korelowały

byli zobowiązani do zapoznania się z wcześniej wymienionymi, a także zalecanymi im przez zwierzchników publikacjami, to jednak ich opie- szałość w tej kwestii

W rozstrzyganej przez Sąd Apelacyjny w Warszawie sprawie wyrazem owego rozporządzenia cudzą rzeczą z zamiarem „uczynienia z niej swojej własności, a więc pozbawienia

Bezpośrednio po zdarzeniu zastosowa- no pełne leczenie przeciwpłytkowe (300 mg kwasu acetylosalicylowego, 180 mg tikagrelolu i 5,4 ml integryliny i.c.) oraz heparynę niefrakcjonowaną

Biblioteka jako organizacja jest strukturą otwartą, co oznacza, że komuniku- je się z otoczeniem, ale również że wewnątrz niej zachodzą liczne interakcje mające wpływ na

die Gefahr, dass fremde Phänomene aufgrund von Kategorisierungen zum Eige- nen gemacht werden (Schmitt, S. c) Bei jeder Form von Stadtführung erweisen sich nach Marcella

Dość niezwykły pomysł nieprawego zdobycia pieniędzy okazuje się jeszcze bardziej za- wikłany w chwili, kiedy ojciec młodego żołnierza unosi się honorem i nie chce

'a1' nie jest numeryczny atrybut 2.. 'a4' nie jest numeryczny

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest jednym z kluczowych działań realizacyjnych polityki horyzontalnej Unii Europejskiej w zakresie ochrony klima- tu,

Stw ierdzić bowiem można jedynie ogólnikowo, iż pisarze polscy, zarówno wielcy, jak drugorzędni i wręcz podrzędni, poczuwając się do wspólnoty literackiej z

Zgodnie z wieloma prognozami, taki w³aœnie energetyczny obraz œwiata bêdzie trwa³ w XXI wieku, a ludzkoœæ bêdzie zdana w prze- wa¿aj¹cej mierze na wykorzystywanie g³ównie

Celem artyku³u jest analiza kluczowej roli wêgla kamiennego w polityce energetycznej Polski, w szeroko rozumianym krajowym sektorze energii.. Nastêpnie w celu okreœlenia wyj¹tkowej

spadkiem wydobycia gazu ziemnego z rodzimych z³ó¿ (2010 r. Na te tendencje cenowe oddzia³uje „rewolucja ³upkowa” w Ameryce Pó³nocnej, która prze³o¿y³a siê na wzrost

Odpowiednie zarządzanie złożoną strukturą UE jest zarówno próbą skuteczności procesu integracji, jak również ważnym wyzwaniem, od którego zależy przyszłość projektu

Tytuł XXVI nosi nazwę „Sieci transeuropejskie” (art. 170–172). W Art. 170 TFUE skon- centrowano  się  na  kwestiach  rozwoju  sieci 

Na ostatniej pozycji lokował się Afganistan (8) 31. Aktywność biznesowa w Azji Centralnej wiąże się zatem ze sporą niepew- nością i dużym ryzykiem inwestycyjnym. Raport

20 października 2017 roku | Slajd 9 © MWE | Referat 35 | Efektywność Energetyczna, Technika Energetyczna..

Biorąc pod uwagę dalsze prognozy ruchu lotniczego, wskazujące na jego dynamiczny wzrost oraz jednocześnie dosyć długi proces inwestycyjny związany z budową