• Nie Znaleziono Wyników

Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Warszawa, 12 marzec 2018 r.

REGULAMIN

PRACOWNI DOZYMETRII i OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Zajęcia prowadzone w ramach pracowni składają się z 6 ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych wspólnie przez pracowników Wydziału Chemii oraz Fizyki UW.

3 ćwiczenia odbywają się na terenie Wydziału Chemii, 3 ćwiczenia – na terenie Wydziału Fizyki.

Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Spóźnienie na zajęcia (>15 minut) traktowane jest jak nieobecność. Nieobecność na zajęciach laboratoryjnych należy usprawiedliwić odpowiednim zaświadczeniem. Nieobecność na Pracowni, niezależnie od przyczyny, powoduje konieczność wykonania odpowiednich ćwiczeń w terminie dodatkowym.

Możliwe jest wykonanie co najwyżej dwóch ćwiczeń w terminie dodatkowym.

Każde ćwiczenie wykonywane na pracowni jest oceniane w skali 0-10 punktów z krokiem 0.5. Ocenie podlega przygotowanie studenta do wykonania ćwiczenia, sposób prowadzenia pomiarów oraz pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego doświadczenia, o ile jest takie wymagane.

Student ma 2 tygodnie od zakończenia pomiarów na dostarczenie sprawozdania asystentowi, o ile takie jest wymagane. W przypadku stwierdzenia plagiatu, w raporcie z któregokolwiek ćwiczenia, student otrzymuje ocenę niedostateczną z całego przedmiotu. Nieusprawiedliwione opóźnienie terminu złożenia sprawozdania powoduje otrzymanie 2 punktów ujemnych za dane ćwiczenie za każdy tydzień opóźnienia.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie w sumie min. 50% punktów oraz zaliczenie każdego ćwiczenia. Ćwiczenie laboratoryjne uznaje się za zaliczone jeśli student był obecny na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczył oraz oddał sprawozdanie, o ile takie jest wymagane.

Ocena końcowa z Pracowni wystawiana jest na podstawie sumy otrzymanych punktów z 6 ćwiczeń zgodnie z poniższą informacją.

Liczba zdobytych punktów Ocena 0.0 – 29.5 niedostateczna 30.0 – 35.5 dostateczna 36.0 – 41.5 dostateczna + 42.0 – 47.5 dobra

48.0 – 53.5 dobra + 54.0 – 60.0 bardzo dobra

Niestosowanie się do poleceń asystentów, działania zagrażające bezpieczeństwu wykonujących ćwiczenia lub zniszczeniu aparatury skutkują odsunięciem od wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych i niezaliczeniem Pracowni.

W czasie wykonywania ćwiczenia studenci powinni ściśle stosować się do wskazówek i poleceń asystenta oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie napojów oraz posiłków w salach ćwiczeniowych. W razie zauważonego zagrożenia lub wypadku należy niezwłocznie zawiadomić prowadzącego ćwiczenia

Koordynatorzy pracowni, Zbigniew Rogulski i Agnieszka Korgul

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wprowadzenie do tematu: Bardzo proszę być przy komputerze w środę o godzinie 14.30 będziemy porozumiewać się za pomocą nowej platformy. Instrukcje do pracy własnej: Obecność

[r]

b) obecność Studenta na zajęciach w semestrze zimowym, na zasadach określonych w pkt II, c) aktywność na zajęciach oceniana w toku prowadzonych zajęć w semestrze zimowym,

Zaliczenie przedmiotu obejmuje sprawdzenie przez prowadzącego wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta; sprawdzenie wiedzy i umiejętności

Obniżenie oceny o 0,5 następuje w przypadku każdorazowego niezaliczenia nieobecności na zajęciach we wskazanym terminie (por. b) oraz w przypadku

a) Warunkiem zaliczenia semestru jest brak nieodrobionych nieobecności poza jedną nieobecnością dopuszczalną (zgodnie z zasadami określonymi w literze I) oraz uzyskanie pozytywnej

Zaliczenie nieobecności następuje w czasie zajęć, w formie pisemnej odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których

Zainteresowane osoby mogą przeprowadzić prezentację na zajęciach z zakresu przestępstw znajdujących się w części szczególnej Kodeksu karnego, ze szczególnym