• Nie Znaleziono Wyników

Obecność na zajęciach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Obecność na zajęciach"

Copied!
3
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO WRAZ Z ZASADAMI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

(STACJONARNE STUDIA ADMINISTRACJI SSA III)

Przedmiot: Publiczne Prawo Gospodarcze Grupa: gr. 5,6,9,10 SSAIII

Semestr: zimowy

Rok akademicki: 2014/2015

Prowadzący: mgr Justyna Balcerzak

Kontakt: justyna.balcerzak@prawo.uni.wroc.pl

Konsultacje: informacje dot. aktualnych godzin konsultacji dostępne są na stronie wydziałowej prowadzącego http://prawo.uni.wroc.pl/pracownicy/2783

I. Ocena semestralna

1. Przy wystawieniu oceny semestralnej z przedmiotu prawo publiczne gospodarcze uwzględniane będą:

a) pozytywna ocena z kolokwium, uzyskana w terminie i na zasadach określonych przez prowadzącego,

b) obecność Studenta na zajęciach w semestrze zimowym, na zasadach określonych w pkt II, c) aktywność na zajęciach oceniana w toku prowadzonych zajęć w semestrze zimowym, tytułem odpowiedzi ustnych, pisemnych, wykonywanych przez Studenta zadań domowych oraz rozwiązywanych na zajęciach kazusów.

II. Obecność na zajęciach.

1/ Student jest obowiązany do uczestnictwa we wszystkich zajęciach z przedmiotu prawo publiczne gospodarcze.

2/ Student ma prawo do 1 nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach.

3/ Każdą kolejną nieobecność Student jest obowiązany zaliczyć w godzinach konsultacji prowadzącego, w terminie 2 tygodni od dnia nieobecności. Formą zaliczenia nieobecności jest odpowiedź ustna z zakresu materiału omawianego na zajęciach, których nieobecność dotyczy.

III. Kolokwium semestralne.

1. Kolokwium semestralne odbędzie się w czasie zajęć, w formie, terminie i z zakresu materiału określonych przez prowadzącego.

(2)

2. Student ma obowiązek przystąpienia do kolokwium semestralnego w wyznaczonym terminie. W sytuacji wyjątkowej, usprawiedliwionej w należyty sposób (o czym decyduje prowadzący zajęcia), w razie nieprzystąpienia do kolokwium, Student ma obowiązek przystąpić do niego w terminie 1 tygodnia od dnia jego przeprowadzenia w grupie, do której Student uczęszcza, w godzinach konsultacji. W braku spełnienia wyżej

wymienionych obowiązków, prowadzący odmówi zaliczenia przedmiotu, a w konsekwencji także – wystawienia oceny semestralnej z przedmiotu.

3. Student ma prawo poprawienia oceny niedostatecznej, otrzymanej z kolokwium w godzinach konsultacji.

4. Prowadzący przewiduje wyłącznie jednorazową możliwość poprawy oceny niedostatecznej

5. Poprawa ocen z kolokwium dotyczy wyłącznie ocen niedostatecznych.

6. Kolokwium zostanie przeprowadzone w formie opisowej i składać się będzie z trzech pytań otwartych.

V. Kolokwium przedterminowe.

1. Student ma prawo przystąpić do kolokwium przedterminowego na zasadach określonych przez prowadzącego.

2. Zakres materiału obowiązującego na kolokwium przedterminowym obejmuje całość zagadnień przewidzianych w harmonogramie zajęć określonym w pkt. VI.

VI. Harmonogram zajęć.

1/ Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu.

2/ Pojęcie prawa publicznego gospodarczego. Zasady ogólne i swoiste.

Pojęcie wolności gospodarczej i jej ograniczenia.

3/4/ Pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa.

Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

5/ Podstawowe obowiązki przedsiębiorców, w tym rejestracja.

6/ Koncesje, zezwolenia, licencje, działalność regulowana.

7/ kolokwium zaliczeniowe.

VII. Proponowana literatura.

Proponowana literatura podstawowa:

A.Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres (red.), T. Kocowski, M.

(3)

Szydło, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009.

Proponowana literatura uzupełniająca:

1/ K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.

2/ C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

3/ Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze. Wykłady, Warszawa 2010.

4/ M. Etel, M. Nowikowska, A. Piszcz, J. Sieńczyło-Chlabicz, W. Stachurski, A. Żukowska, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 .

5/ M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005.

VIII. Podstawowe akty prawne:

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cytaty

Powiązane dokumenty

•Odgrywa decydującą rolę w mikroświecie, w zjawiskach, takich jak emisja i absorpcja światła, sprężystość, tarcie, spójność; leży u podstaw procesów chemicznych

Brak zaliczenia oceny z ćwiczeń we wskazanym terminie będzie skutkować negatywną oceną końcową z ćwiczeń.. Ocena pozytywna

Przyjmuje się, że ocena uzyskana z kolokwium pisanego w terminie wcześniejszym jest oceną z pierwszego terminu kolokwium.. Student nie ma możliwości zaliczania

Zaliczenie przedmiotu obejmuje sprawdzenie przez prowadzącego wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta; sprawdzenie wiedzy i umiejętności

Obniżenie oceny o 0,5 następuje w przypadku każdorazowego niezaliczenia nieobecności na zajęciach we wskazanym terminie (por. b) oraz w przypadku

A) Na niektórych zajęciach może zostać przeprowadzona kartkówka. Kartkówka będzie trwać pierwszych 10 minut zajęć. B) Kartkówka składać się będzie z 2

Zaliczenie nieobecności następuje w czasie zajęć, w formie pisemnej odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których

Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy: prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; dział IV ordynacji

Zaliczenie nieobecności następuje w formie pisemnej albo odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których student był

Brak poprawnej odpowiedzi na zadane pytania podczas drugiego dyżuru konsultacyjnego, jest równoznaczny z koniecznością trzeciego stawiennictwa się na dyżurze

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek

Mickiewicza 18 // ACKJ - Akademickie Centrum Kształcenia Językowego, ul..

Mickiewicza 18 // ACKJ - Akademickie Centrum Kształcenia Językowego, ul..

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek. Wawrzyniaka 15/

 Terminy praktyk dydaktycznych dla doktorantów w trybie niestacjonarnym będą w soboty i niedzielę Terminy praktyk zostaną ustalone indywidualnie do 30

 Terminy praktyk dydaktycznych dla doktorantów w trybie niestacjonarnym będą w soboty i niedzielę Terminy praktyk zostaną ustalone indywidualnie do 30

Społeczne i instytucjonalne uwarunkowania struktur i procesów zarządzania: dr hab. Żemigała,

 Terminy praktyk dydaktycznych dla doktorantów w trybie niestacjonarnym będą w soboty i niedzielę Terminy praktyk zostaną ustalone indywidualnie do 30

Dydaktyka szkoły wyższej Dr Elżbieta Widota.. Sala

Ocenie podlega przygotowanie studenta do wykonania ćwiczenia, sposób prowadzenia pomiarów oraz pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego doświadczenia, o ile jest

Celem kursu jest dokonanie przeglądu rozwoju opowiadania jako formy literackiej w XX i XXI wieku. Oprócz analizy podstawowych elementów struktury tekstu literackiego takich

Głównym celem kursu jest wykształcenie umiejętności obserwacji i refleksji dotyczących różnych aspektów uczenia się i nauczania języka obcego. Zajęcia będą

-Wykonywanie zadań podczas lekcji on-line oceniane na plusy w ramach aktywności (uzyskanie 5 plusów daje ocenę bardzo dobrą, za 10 plusów jest