• Nie Znaleziono Wyników

Obecność na zajęciach Obecność na każdych zajęciach jest obowiązkowa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Obecność na zajęciach Obecność na każdych zajęciach jest obowiązkowa"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Warunki zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Prawo ochrony środowiska w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

1.obecność na zajęciach,

2.pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego,

1. Obecność na zajęciach

Obecność na każdych zajęciach jest obowiązkowa.

W przypadku nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany zaliczyć ją na następnych konsultacjach.

Zaliczenie nieobecności następuje w formie pisemnej albo odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których student był nieobecny.

Każda niezaliczona w terminie nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5.

Spóźnienie na zajęcia dłuższe niż 15 minut od momentu rozpoczęcia zajęć jest traktowane jak nieobecność na zajęciach.

2. Kolokwium zaliczeniowe

W trakcie semestru odbędzie się jedno kolokwium zaliczeniowe, o terminie i zakresie materiału studenci zostaną poinformowani na pierwszych zajęciach.

Kolokwium odbywa się w formie pisemnej – testu jednokrotnego wyboru.

Pozytywną ocenę z kolokwium otrzymuje student, jeżeli odpowiedział poprawnie na co najmniej 50% pytań testowych.

Oceny niedostateczne z kolokwium podlegają poprawie w formie pisemnej (test) na zajęciach lub na konsultacjach.

Powyższe uregulowanie dotyczy także studentów posiadających prawo do eksternistycznego zaliczenia ćwiczeń.

Do poprawy kolokwium stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące kolokwium pisanego w pierwszym terminie.

3.Odpowiedź ustna

Na zajęciach student może być odpytywany z zadanej partii materiału.

Prowadzący wyznacza osoby, które zostaną odpytane.

4.Aktywność merytoryczna

Student obowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Kwestie nieuregulowane będą rozstrzygane indywidualnie przez prowadzącego zajęcia.

Jan Zaliwski

Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przyjmuje się, że ocena uzyskana z kolokwium pisanego w terminie wcześniejszym jest oceną z pierwszego terminu kolokwium.. Student nie ma możliwości zaliczania

Zaliczenie przedmiotu obejmuje sprawdzenie przez prowadzącego wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta; sprawdzenie wiedzy i umiejętności

Obniżenie oceny o 0,5 następuje w przypadku każdorazowego niezaliczenia nieobecności na zajęciach we wskazanym terminie (por. b) oraz w przypadku

W przypadku nieuzyskania z kolokwium oceny pozytywnej student ma prawo do jednokrotnego przystąpienia do kolokwium poprawkowego na ostatnich zajęciach lub na

A) Na niektórych zajęciach może zostać przeprowadzona kartkówka. Kartkówka będzie trwać pierwszych 10 minut zajęć. B) Kartkówka składać się będzie z 2

a) Warunkiem zaliczenia semestru jest brak nieodrobionych nieobecności poza jedną nieobecnością dopuszczalną (zgodnie z zasadami określonymi w literze I) oraz uzyskanie pozytywnej

Zaliczenie nieobecności następuje w czasie zajęć, w formie pisemnej odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których

Marek Sponsor, będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, posiada 75% udziałów spółki A, której obroty w każdym