Metodologia psychologii i nauk społecznych

Download (0)

Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów: Psychologia Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: Psych

Stopień studiów: Magisterskie, jednolite

Specjalności: Psychologia biznesu i zarządzania

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Metodologia psychologii i nauk społecznych Kod przedmiotu WPINH PsychAJednolite magisterskieN P7 14/15

Kategoria przedmiotu przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS 5

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Ew Ec

3 14 20 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatyI — Inne, PraktykiEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń

(2)

Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawami metodologii nauk w ogóle, metodologii nauk społecznych a w szczegól- nosci metodologii badan psychologicznych. Nauczenie swiadomosci metodologicznej, myslenia i rozumowania naukowego i empirycznego, w kategoriach hipotez badawczych, nauczenie zasad planów eksperymentalnych i quasi-eksperymentalnych, zapoznanie z etycznymi problemami badan naukowych, zapoznanie z najwazniej- szymi podstawami analizy statystycznej.

4 Wymagania wstępne

1 brak

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Zrozumienie istoty poznania naukow go i odróznienie go od innch form poznania i opisu rzeczywiostosci, zrozumienie najwazniejszych funkcji i celów poznania naukowego, odróżnienie podejscia nomotetycznego od idiograficznego, poznanie zasad metododologii ogólnej, zasad metodologii nauk społecznych oraz medodologii psychologii jako nauki. Student powinien zapoznac sie z teoretycznymi podstawami najwazniejszych metod badawczych w psychologii, a zwłaszcza takich metod jak eksperyment, quasi-eksperyment, obserwacja, badania korelacyjne, badania jakosciowe.

MU2 Student powienien umiec zaprojektowac i przeprowadzic badanie naukowe w dziedzinie psychologii. W szcze- gólnosci powinien umiec przeprowadzic prawidłową obserwacje psychologiczna, prawidłowy eksperyment psy- chologiczny, prawidłowe badanie korelacyjne. Poniewaz w tym samym czasie odbywac bedzie takze zajecia z podstaw statystyk, pod koniec semestru powinien umiec w pełni zinterpretpowac wyniki badania pod katem analizy matematycznej i umiec wyciagnac z nich własciwe wnioski. Powinien takze opanowac wiedze i umie- jetnosci w zakresie zasad przedstawiania wyników badan naukowych i publikowania ich w pracy naukowej z dziedziny psychologii

MK3 Student pownienien rozumiec wage prawidłowo zaplanowanych i przeporwadzonych badan naukowych w za- kresie psychologii. Powinien nauczyc sie myslec naukowo, a wiec w sposób racjonalny, krytyczny i scisły.

MK4 Powinien w pełni przyjac etyczna postawe naukowca, a wiec słuzyc przede wszystkim prwdzie, pod zadnym pozorem nie naciagac, nie fałszowac ani wymyslac danych, nigdy nie dopuszczac sie jakiejkolwiek formy nauko- wego plagiatu a jednoczesnie dbac o to, aby jakiekolwiek badanie psychologicznie nie przyniosło jakiejkolwiek szkody badanym osobom.

6 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych W1

Wstęp do metodologii. Metoda naukowa. Cele nauczania metodologii. Cechy poznania naukowego, zasada racjonalności, schematy sprawdzania: pozytywny

(konfirmacjonizm) i negatywny (falsyfikacjonizm).

2 W2 Rodzaje nauk. Metodologia ogólna i szczegółowa. Poznanie psychologiczne jako

poznanie naukowe. Psychologia jako nauka empiryczna 3 W3 Etapy badania naukowego (psychologicznego). Problemy i hipotezy badawcze.

Model Bunge’a 3

W4 Etyczne problemy badań naukowych. Etyka psychologia i etyka naukowca.

Świadomość metodologiczna 3

W5

Metody jakościowe. Metody nieinwazyjne: badanie śladów, badanie wytworów, badanie dokumentów. Obserwacja i wywiad psychologiczny. Metody diagnostyczne. Eksperyment podsumowanie metodologiczne. Ankiety,

kwestionariusze i testy psychologiczne. Sprawozdawczość naukowa.

3

Razem 14

(3)

Ćwiczenia/języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1 Wstęp do metodologii. Metoda naukowa. Cele nauczania metodologii.

Zgłaszanie projektów badawczych 2

C2

Cechy poznania naukowego, zasada racjonalności, schematy sprawdzania:

pozytywny (konfirmacjonizm) i negatywny (falsyfikacjonizm). Omawianie projektów badawczych

2 C3 Rodzaje nauk. Metodologia ogólna i szczegółowa. Poznanie psychologiczne jako

poznanie naukowe. Psychologia jako nauka empiryczna 2 C4 Etapy badania naukowego (psychologicznego). Omawianie poszczególnych

etapów projektów badawczych 2

C5 Problemy i hipotezy badawcze. Model Bunge’a. Cwiczenia w prawidłowym

stawianiu hipotez. 2

C6 Operacjonalizacja zmiennych psychologicznych. Ćwiczenia nad prawidłową

operacjonalizacją w projektach badawczych. 2 C7

Etyczne problemy badań naukowych. Etyka psychologia i etyka naukowca.

Przedstawienie i omówienie sławnych eksperymentów (Milgrama, Zimbardo) pod kątem etycznym. Dyskusja etycznych zagadnień związanych z projektami

badawczymi.

2

C8 Eksperyment psychologiczny. Metody jakościowe i nieinwazyjne 2 C9 Obserwacja i wywiad psychologiczny. Ankiety, kwestionariusze i testy. 2 C10 Metody neuropsychologiczne. Sprawozdawczość naukowa. Przyjęcie i ocena

projektów. 2

Razem 20

7 Metody dydaktyczne

M10. Prezentacje multimedialne M16. Wykłady

M3. Ćwiczenia projektowe

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 34

Konsultacje przedmiotowe 8

Egzaminy i zaliczenia w sesji 5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 53

Opracowanie wyników 10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 15

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 125

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5

(4)

9 Metody oceny

brak

Ocena podsumowująca P5. Referat

P1. Egzamin pisemny

Kryteria oceny

Na ocenę 3 50%

Na ocenę 3.5 60%

Na ocenę 4 70%

Na ocenę 4.5 80%

Na ocenę 5 90%

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1

K_W01, K_W04, K_W14, K_W15,

K_W17

W1, W2, W3, W4, W5, C1, C2, C3, C4,

C5, C6, C7, C8, C9, C10

M10, M16, M3 P5, P1

MU1

K_U01, K_U04, K_U05, K_U10, K_U11, K_U16

W1, W2, W3, W4, W5, C1, C2, C3, C4,

C5, C6, C7, C8, C9, C10

M10, M16 P5, P1

MK1 K_K01, K_K02,

K_K04, K_K05

W1, W2, W3, W4, W5, C1, C2, C3, C4,

C5, C6, C7, C8, C9, C10

M10, M16, M3 P5, P1

MK2 K_K06, K_K09,

K_K11

W1, W2, W3, W4, W5, C1, C2, C3, C4,

C5, C6, C7, C8, C9, C10

M10, M16, M3 P5, P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] Babbie, E — Badania społeczne w praktyce, Warszawa, 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN

[2] Brzezinski, J — Metodologia badan psychologicznych, Warszawa, 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN [3] Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., Zechmeister, J.S. — Metody badawcze w psychologii, Gdansk,

2002, GWP

(5)

Literatura uzupełniająca:

[1] G.A. Ferguson, Y. Takane — Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa, 2007, PWN [2] Jan Strelau i D. Dolinski — Psychologia. Podrecznik akademicki, Gdansk, 2008, GWP

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę dr Andrzej Mirski (kontakt: artmir@o2.pl)

Figure

Updating...

References

Related subjects :