Pełen tekst

(1)

ST-1400N Seagate 3,5" SCSI-2

W ym iary zew nętrzne i ciężar

w yso kość [m m ] 4 1 ,4

szero kość [m m ] 1 0 1 ,6 g łę b o k o ś ć [m m ] 146 ,1

cię żar [k g ] 0 ,8

Pojem ność D ysk n ie s fo m a to w a n y Form at (512B na sektor)

całko w ita [M B] 3 6 5 , 3 0 3 1 5 , 7 0

p o w ie rzchn i [M B] 0 ,2 1

cylindra [M B] 4 5 , 1 0

ścieżki [B ]

Dop. temp. P racy Spocz.

PC] 5 . „ 5 0 O cn o

Geometria napędu

d yskó w 4

cylin d ró w 1 4 7 6

g ło w ic danych 7

g ło w ic serwo 1

sum a sektorów 6 4 7 5 8 4

sekt/ścieżkę

O późnienia [m s ]

Średnio 14

R/W

t r.t r 2 ,5

Max 3 2

La tency 6 ,8 Overhead

D opuszczalne p rze cią ż g ra w it[G ] Dysk zaparkow any

Praca bez b łę d ó w B łę d y koryg ow aln e

P rędkość tra n sm isji

m/s]

D ysk <■> B u fo r 2 , 1 3 . . . 3 ,1 3 Szyna SCSI: s y n c / (async) 5 /(4 ) Poj. zapas. 1 s e k to r n a ś c ie ż c e + 2 c y lin d r y a lt e r n a ty w n e

ZBR

N iezaw odność B łę d y (xx•>1 na Exx)

MTBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [lata ] O N O FF [*1000] RER UER SER

1 5 0 10 14 7

B u fo r dysku [k B ] 6 4 P rędkość obr. [1 /m in ] 4 4 1 2

Sytem kodow ania (1 ,7 )R L L G ęstość za p isu [TPI] 1 7 6 0

P o zycjo n e r V o ic e C o il S ta rt / S top [s ]

Poz. ha ł. [dB A @ 1m ]

Typowy R/W Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r m o cy [W ] 9 ,1 0 0 0 1 5 ,0 0 0 9 ,5 0 0

lin ia +12V [A ] 0 ,5 4 0 2 ,5 0 0

lin ia +5V [A ] 0 ,5 3 0 0 ,9 0 0

(2)

Widok z boku na J6

przód

Widok z przodu Widok z boku na J7

° *|*g| *

O 0 | O 0

na J5

r a

...j i i

AA2 A2

M 1 A1 ...: :

MO A0

SYN

LED...*

GND o o

GND o e GND o o GND o o GND o o GND o o GND o o GND o o GND o o GND o o GND o ® RES o <»

OPN o o RES o o GND • o GND • • GND ® o GND • « GND • • GND • «*

GND * ° GND • o GND ° ° GND 0 ° GND li-® J

DBO DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 DBP GND GND RES TRM RES GND ATN GND BSY ACK RST MSG

sa

C/D REQ I/O

J7: LED/SYNC

c + LED -1C - L E D * 9 10 +SYN = 7 -SYN = 8

+ 12V GND (12V) GND (5V) + 5V

-

&

Zwory zarezerwowana do użytku producenta.

D s j J J j M E Natychmiastowy start silnika dysku po doprowadzeniu napięć zasilających.

ME

mi

Start silnika dysku na rozkaz UNIT START wysłany DS ME przez inicjator.

d s0 ; m e

Start silnika z opóźnieniem równym 12*SCSI_ID [w sekundach].

ID=0 oznacza start natychmiastowy.

WP ^ Zapis na dysk

dopuszczalny. w p

%

Dysk zabezpieczony przed zapisem.

PE

^

Praca bez kontroli parzystości.

UJO. Praca z kontrolą parzystości.

T P 1 ^ T P 2 Dysk nie zasila ani pakietów R-T ani linii 26 (TERMPWR).

T P lJ p T P 2 Dysk zasila linię TERMPWR.

TPl f t T P 2

Dysk zasila pakiet R-T.

T P t g T P 2 Dysk zasila zarówno pakiet R-T jak i linię TERMPWR.

TP1 Pakiety R-T otrzymują zasilanie od strony magistrali SCSI za pośrednictwem linii TERMPWR.

A2A1 A0

(AA2.AA1/AA0)

SCSI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

Uwaga: Do ustawiania adresu SCSI-ID należy używać albo zestawu A0-A2 albo też zwor alternatywnych M0-AA2 (nigdy obydwu!).

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :