• Nie Znaleziono Wyników

Umowa Nr.. o uczestnictwo w kursie korepetycyjnym / kursie językowym *

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Umowa Nr.. o uczestnictwo w kursie korepetycyjnym / kursie językowym *"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

WZÓR

Umowa Nr ………..

o uczestnictwo w kursie korepetycyjnym / kursie językowym * zawarta w dniu : ………. w ………..

pomiędzy :

Education & Finance Polska Centrum Mobilnych Korepetycji Jarosław Szymański mającą swoją siedzibą w miejscowości Ławy 85 ,07-410 Ostrołęka NIP: 758-226-15-05 , REGON : 144825157 Biuro Obsługi Klienta ul. Hubalczyków 13 , 07-410 Ostrołęka wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki organizującą zajęcia indywidualne w zakresie pozaszkolnych form edukacji zwanej dalej Zleceniobiorcą , Stroną lub „ Education & Finance Polska „ reprezentowaną przez : Jarosław Szymański

a

Panem / Panią ………..zamieszkałą / ym ul.

( Imię i nazwisko Klienta )

……….. ……….Nr domu : ………. Nr lokalu : ………

legitymująca się dowodem osobistym seria nr ………. urodzoną/ ym dnia ………

PESEL : ……… Telefon kontaktowy ………. E-mail :………

zwanym dalej Zleceniodawcą , Stroną lub Klientem Uczestnikami są następujące osoby :

1. ………. PESEL: ……… ADRES ZAMIESZKANIA: ………

Imię i nazwisko Ucznia Nr PESEL Adres zamieszkania

2. ………. PESEL: ……… ADRES ZAMIESZKANIA: ………

Imię i nazwisko Ucznia Nr PESEL Adres zamieszkania

Nr PESEL Adres zamieszkania

zwane dalej Uczestnikiem lub Uczestnikami

§ 1 Oświadczenie Education & Finance Polska .

1. Education & Finance Polska Centrum Mobilnych Korepetycji to firma zajmująca się organizowaniem indywidualnych zajęć w zakresie pozaszkolnych form edukacji skierowanych do Klienta Indywidualnego z Opcją Dojazdu do Ucznia .

2. Education & Finance Polska Centrum Mobilnych Korepetycji dokłada należytej staranności aby oferowane usługi były na jak najwyższym poziomie jakościowym .

3. Wszelkie ustalenia umowne mają za zadanie usystematyzować prowadzenie kursów oraz stworzyć kontrolę nad postępem w nauce Uczestnika /Uczestników zajęć .

(2)

§ 2 Przedmiot umowy .

1. „ Education & Finance Polska „ zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi indywidualnego Korepetytora /Lektora * którego kompetencje umożliwiają prowadzenie zajęć w sposób sumienny i rzetelny oraz zorganizować zajęcia w łącznej ilości :

W ramach pakietu :

L.P Nazwa produktu – pakietu WYBÓR należy wstawić X

we właściwe miejsce

1 Pakiet korepetycyjny 4 zajęć 2 Pakiet korepetycyjny 6 zajęć 3 Pakiet korepetycyjny 8 zajęć 4 Pakiet korepetycyjny 12 zajęć 5 Pakiet korepetycyjny 16 zajęć 6 Pakiet korepetycyjny 25 zajęć 7 Pakiet korepetycyjny 50 zajęć 8 Sprawdzian szóstoklasisty

9 Egzamin gimnazjalny matematyczno-przyrodniczy 10 Egzamin gimnazjalny blok humanistyczny 11 Egzamin gimnazjalny blok językowy 12 Kurs maturalny dwuletni poziom podstawowy 13 Kurs maturalny dwuletni poziom rozszerzony 14 Kurs maturalny roczny poziom podstawowy

15 Kurs maturalny roczny poziom rozszerzony 16 Kurs poprawkowy maturalny poziom podstawowy 17 Kurs poprawkowy maturalny poziom rozszerzony 18 Kurs praktyczny językowy – język angielski 19 Kurs praktyczny językowy – język niemiecki

20 Indywidualny kurs językowy Education_English_Starter_25_godzin 21 Indywidualny kurs językowy Education_English_Starter_50 godzin 22 Indywidualny kurs językowy Education_Germany_Starter_25_godzin 23 Indywidualny kurs językowy Education_Germany_Starter_50godzin

a) Długość jednorazowych zajęć strony ustalają na : 45 min /60 min / 90 min / 120 min *

b) Nazwa przedmiotu :……… POZIOM ZAJĘĆ : ………

c) Kod produktu : ………..

2. Zleceniodawca zobowiązuję się dołożyć należytej staranności , aby zajęcia odbywały się regularnie w terminach uzgodnionych bezpośrednio z Korepetytorem / Lektorem Education & Finance Polska lub Centralą Firmy ; albo też zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy .

§ 3 . Czas trwania umowy .

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony/nieokreślony *, który będzie trwał od ... do ………..

z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania zgodnie z § 8 Regulaminu Usług Edukacyjnych Education & Finance Polska Centrum Mobilnych Korepetycji Klient Indywidualny stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy .

§ 4 Prawa i obowiązki stron umowy .

1. „ Education & Finance Polska „ zobowiązuje się do :

a) Organizowania zajęć według wcześniej ustalonego harmonogramu zajęć – stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy .

b) Do bieżącego weryfikowania poziomu wiedzy z danego przedmiotu nauczania Uczestnika / Uczestników zajęć . c) W przypadku regulaminowego odwoływania zajęć przez Zleceniodawcę , zapewnienia możliwości ich odrobienia w

ciągu dwóch kolejnych miesięcy , jednak nie później niż do dnia trwania niniejszej umowy .

d) W przypadku nieobecności Korepetytora/Lektora zobowiązuje zorganizować zastępstwo lub przeprowadzić je w innym terminie uzgodnionym wcześniej ze Zleceniodawcą .

e) Zatrudniać osoby do prowadzenia zajęć dające gwarancję wykonywania niniejszej umowy w sposób rzetelny . 2. Zleceniodawca- Klient zobowiązuje się do :

a) Przestrzegania terminów zajęć ustalonym z Korepetytorem/Lektorem lub innym pracownikiem Education &

Finance Polska oraz do unikania odwoływania zajęć bez uzasadnionej przyczyny .

b) Poinformować Korepetytora/Lektora lub Centralę Firmy o fakcie odwołania zajęć najpóźniej 24 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem .

(3)

c) Zapewnić komfortowe warunki nauki w przypadku gdy zajęcia odbywają się poza siedzibą Zleceniobiorcy , bezpośrednio w miejscu zamieszkania Zleceniodawcy .

d) Uiszczać kolejne raty wynagrodzenia na warunkach ustalonych w niniejszej u umowie .

§ 5 . Miejsce wykonywania umowy .

1. Strony zgodnie postanawiają , że miejscem wykonywania niniejszej umowy będzie miejsca zamieszkania Uczestników zajęć pod adresem :

Ulica , Nr domu/lokalu , kod pocztowy ; Nr telefonu kontaktowego :

§ 6 Wynagrodzenia .

1. Z tytułu niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w łącznej wysokości …………

PLN słownie : ……….

2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 6 pkt.1 niniejszej umowy może zostać uregulowane płatnością z góry lub w ratach . Wypełnienie pkt.3 niniejszego § oznacza , iż Zleceniodawca wybiera formę płatności w systemie ratalnym . 3. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy rozłożone zostaje na miesięczne raty płatności TAK / NIE * ,

których wysokość jest równowartością iloczynu ilości zajęć w danym miesiącu zapisanej w pkt. 2.1 oraz ich ceny jednostkowej zajęć zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy według następujących zasad :

Nr raty Termin płatności Kwota należności 1

2 3 4

Zleceniodawca zobowiązuje się uiszczać należności wynikające z niniejszej umowy przelewem na rachunek bankowy Education & Finance Polska Centrum Mobilnych Korepetycji o nr 16 1020 3802 0000 1902 0070 1672 prowadzony przez PKO BP SA 0/1 OSTROŁĘKA .

4. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy zostanie uregulowane płatnością bezpośrednio do rąk Przedstawiciela Education & Finance Polska każdorazowo po odbytych zajęciach . TAK / NIE *

5. Pierwsza rata wynagrodzenia należności z tytułu świadczonej usługi uiszczana jest za pośrednictwem

Przedstawiciela ” Education & Finance Polska „ . Przedstawiciel Education & Finance Polska jest zobowiązany do wystawienia pokwitowania przyjęcia wpłaty , zawierającego pieczęć firmową , oraz dane indentyfikacyjne Klienta , adres zamieszkania , kwotę wpłaty , tytuł płatności –nr umowy , nr raty za jaką płatność jest dokonywana . 6. Wszystkie wpłaty należności główne oraz dodatkowe wynikające z zawartej niniejszej umowy będą dokonywane

przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej:

PKO BP S.A 0/1 OSTROŁĘKA 16 1020 3802 0000 1902 0070 1672

7. W tytule przelewu powinien być podany nr umowy oraz tytuł należności , nr raty za którą jest dokonywana płatność . Zleceniodawca może dokonywać płatności przy użyciu załączonych blankietów wpłat .

8. W przypadku braku zapłaty należności w terminie określonym powyżej powoduje naliczenie odsetek karnych w wysokości odsetek maksymalnych , stanowiących czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego . Zmiana wysokości odsetek za opóźnienie nastąpi w przypadku zmiany wysokości stopy kredytu lombardowego ogłaszanej w Dzienniku Urzędowym NBP począwszy od dnia następnego następującego po terminie dnia płatności do dnia zapłaty.

9. Za termin dokonania płatności uznaje się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Education &

Finance Polska Centrum Mobilnych Korepetycji opisany pkt. 6.3

§ 7

Zasady odwoływania lub przekładania zajęć na inny termin .

1. Zleceniodawca ( Klient ) może odwołać lub przełożyć zajęcia na inny termin zaplanowane i opłacone najpóźniej 24 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem .

(4)

2. Zajęcia odwołane lub przełożone w terminie mogą być przez Uczestnika Zajęć odrobione za zgoda Zleceniodawcy w terminie wcześniej ustalonym z Korepetytorem lub innym Przedstawicielem „ Education & Finance Polska „ oraz nie kolidującym z bieżącym planem zajęć w terminie , jednak nie później niż do ostatniego dnia trwania niniejszej umowy 3. Zajęcia odwołane lub przełożone w terminie niezgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym § uznaje się za

nieodbyte z winy Zleceniodawcy . Za zajęcia takie nie przysługuje Zleceniodawcy zwrot kosztów zajęć . 4. Brak udziału w lekcjach lub zgromadzenie danej liczby zajęć przeznaczonych do odrobienia nie zwalnia

Zleceniodawcy do uiszczania kolejnych pełnych wpłat należności z tytułu wynagrodzenia opisanego w pkt. 6.3

§ 8

Odstąpienie od umowy .

1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w ciągu 10 dni od daty jej podpisania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bez podania przyczyny . W takim przypadku Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty należności za faktycznie odbyte zajęcia w tym okresie .

2. Zleceniodawca po upływie terminu opisanego w niniejszym § pkt. 1 , może rozwiązać umowę w dowolnym terminie z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec takiego miesiąca 3. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy przez Zleceniodawcę . Zleceniodawca zobowiązuje się do

uiszczenia Opłaty Rekompensacyjnej w kwocie równej sumie udzielonych rabatów na poszczególne zajęcia w ramach danego pakietu .

4. Łączna wysokość rabatu wynosi : ……….. PL N i jest równa Całkowitej Opłacie Rekompensacyjnej . Wysokość Opłaty Rekompensacyjnej maleje proporcjonalnie do ilości wykorzystanych zajęć wynikających z niniejszej umowy .

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej zgodnie z Regulaminem Usług Edukacyjnych „ Education & Finance Polska” Klient Indywidualny stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy .

6. W trakcie trwania okresu wypowiedzenia obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w niniejszej umowie oraz w Regulaminie Usług Edukacyjnych „ Education & Finance Polska” Centrum Mobilnych Korepetycji stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy .

7. W przypadku uregulowania wynagrodzenia przez Zleceniodawcę za cały kurs z góry i jednocześnie

skutecznego odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę Education & Finance Polska w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy zwraca uiszczone opłaty za kurs pomniejszone o koszt zajęć , które się odbyły lub winny się odbyć do dnia kończącego okres wypowiedzenia włącznie .

§ 9 .

Wypowiedzenie Umowy przez Education & Finance Polska

1. Korepetytor ma prawo do przerwania zajęć lub odmowy ich kontynuowania zajęć z uczestnikiem w przypadku , gdy ten zachowuje się w sposób naganny , obelżywy do osoby Korepetytora lub też w sytuacji , gdy w ocenie

Korepetytora /Lektora zachowanie Uczestnika Zajęć zagraża jego zdrowiu lub życiu .

W w/w przypadku „ Education &Finance Polska” może wypowiedzieć umowę Zleceniodawcy . Wypowiedzenie umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej i skutkuje z chwilą doręczenia .

§ 10

Oświadczenia Zleceniodawcy

1. Wyrażam zgodę ,na przetwarzanie moich danych osobowych przez „ Education & Finance Polska „ Centrum Mobilnych Korepetycji Jarosław Szymański z siedzibą w miejscowości Ławy 85 , 07-410 Ostrołęka Biuro Obsługi Klienta ul. Hubalczyków 13 , 07-410 Ostrołęka NIP : 758-226-15-05 , REGON : 144825157 oraz podmioty współpracujące z Education & Finance Polska „ w celach realizacji niniejszej umowy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. z 2002 r. , Nr 101 , poz. 926 ) .| X |

| X | TAK |_| NIE

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „ Education & Finance Polska” Centrum Mobilnych Korepetycji Jarosław Szymański z siedzibą w miejscowości Ławy 85 , 07-410 Ostrołęka Biuro Obsługi Klienta ul. Hubalczyków 13 , 07-410 Ostrołęka NIP : 758-226-15-05 REGON : 144825157 oraz podmioty współpracujące z „ Education & Finance Polska „ w celach promocyjno-handlowych m.in. do tworzenia i realizacji Konkursów , Loterii oraz ofert specjalnych dla Klientów Stałych i Nowych , a także umożliwiających je programów lojalnościowych i marketingowych oraz ich udostępnienie podmiotom trzecim zgodnie z art. 23 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ), a także na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną .

| X | TAK |_| NIE

(5)

3. Zleceniodawca oświadcza , że przekazuje dane Education & Finance Polska Centrum Mobilnych Korepetycji Jarosław Szymański z siedzibą w miejscowości Ławy 85 , 07-410 Ostrołęka Biuro Obsługi Klienta ul. Hubalczyków 13 , 07-410 Ostrołęka NIP : 758-226-15-05 REGON : 144825157 dobrowolnie oraz przyjmuje do wiadomości , że ma prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. z 2002 r. , Nr 101 , poz. 926 ).

| X | TAK |_| NIE

§11

Potwierdzenie zawarcia umowy .

1. Podpisując umowę każda ze Stron oświadcza , że zapoznała się z jej treścią oraz przyjęła ją do wiadomości i wykonania .

§12

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i powszechnie obowiązującego prawa .

2. Umowę sporządzono w dwóch jedno brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron . 3. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej .

4. Integralną część umowy stanowi Regulamin Usług Edukacyjnych Education & Finance Polska Centrum Mobilnych Korepetycji Klient Indywidualny – załącznik nr 1 do niniejszej umowy . Aktualna treść regulaminu dostępna oraz innych dokumentów obowiązujących w „ Education & Finance Polska „Centrum Mobilnych Korepetycji jest na stronie internetowej www.educationfinance.firmy.net

5. Załącznikiem do niniejszej umowy jest Cennik Usług Edukacyjnych „Education & Finance Polska” Centrum Mobilnych Korepetycji oraz Harmonogram Zajęć .

………. ………. ………

Za „ Education & Finance Polska „ Data Czytelny Podpis Klienta

Cytaty

Powiązane dokumenty

Czesi i Słowacy znaleźli się w grupie zupełnie wyjątkowej - przy całej znajomości języka musieli się poddać szczególnym ćwiczeniom mającym na celu wyeliminowanie

Wątpliwości co do wiarygodności kontrahenta powinna również wzbudzić sytuacja, gdy kontrahent wskazał jako siedzibę (lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej)

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w

Jan Lubiński - lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej oraz patomorfologii zauważa, jak ważne jest pogłębienie badań na temat mikro i makroelementów w

Dwudziestego marca 1950 dyskusja na temat obiektywności bądź subiektywności dobra (tak to się wtedy mówiło) była dość burzliwa, a jej temperaturę podnosiło

Projekt końcowy jest podsumowaniem kursu. W oparciu o wiedzę zdobytą w trakcie kursu przygotujesz audyt SEO zawierający zalecenia optymalizacyjne dla przygotowanej na

Przewodnik ograniczenia ryzyka, pomaga zidentyfikować ryzyko w łańcuchu dostaw i przedstawia wskazówki dot.. radzenia sobie

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, programu szkolenia, odwołania lub przesunięcia zaplanowanego terminu szkolenia z przyczyn techniczno –