Uchwała Nr.../.../2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 30 grudnia 2013 roku

Pełen tekst

(1)

Uchwała Nr ….../.../2013 Rady Gminy Smołdzino

z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 roku poz.

645 oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885; zm. Dz. U. z 2013 roku poz. 938)

Rada Gminy Smołdzino uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Smołdzino na 2013 rok:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Smołdzino o kwotę 61.253,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Smołdzino o kwotę 3.888.530,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, 3) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Smołdzino o kwotę 3.368,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

4) zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Smołdzino o kwotę 3.830.646,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Smołdzino na 2013 rok wynosi:

DOCHODY OGÓŁEM 11.712.414,61 w tym:

dochody bieżące 11.523.059,61 dochody majątkowe 189.355,00 WYDATKI OGÓŁEM 11.263.822,61 w tym:

wydatki bieżące 10.836.447,61 wydatki majątkowe 427.375,00

w tym w zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 1.690.858,00

PRZYCHODY OGÓŁEM 4.780.170,00 w tym:

- przychody z zaciągniętej pożyczki z

WFOŚiGW 70.000,00 - przychody z zaciągniętego

kredytu konsolidacyjnego 4.710.170,00

(2)

ROZCHODY OGÓŁEM 5.228.762,00 w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych

pożyczek i kredytów 518.592,00

spłaty kredytów kredytem

konsolidacyjnym 4.710.170,00

§ 3.

1.Nadwyżka budżetu gminy Smołdzino wyniesie 448.592,00 zł.

2.Nadwyżkę budżetu przeznacza się na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 448.592,00 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr XLII/328/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 09 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2013 rok

„Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2013 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr XLI/324/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2013 rok „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i plan wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie' zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Ustala się:

1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 5 w kwocie 146.213,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie zgodnie z załącznikiem Nr 5 w kwocie 146.213,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(3)

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Smołdzino:

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zmniejsza się o kwotę 23.474,- zł z tytułu wpływów za wodę wraz z odsetkami po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej (Zał. Nr 1).

2. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o kwotę 5.644,- zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (Zał. Nr 1).

3. W rozdziale 63003 „Turystyka” zmniejsza się o kwotę 289.722,06 zł środki, które stanowią dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z Budżetu Państwa do realizacji zadania pn. „Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino” - dokończenie zadania zostało przeniesione na 2014 rok (Zał. Nr 1).

4. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się następujących zmian (Zał. Nr 1):

zmniejsza się o kwotę 569,- zł z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste,

zwiększa się o kwotę 15.420,- zł dochody z najmu,

zmniejsza się o kwotę 3.500,- zł wpływy z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności,

zmniejsza się o kwotę 1.882.685,- zł z tytułu sprzedaży działek, w celu dostosowania do rzeczywistych wpływów.

5. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się o kwotę 17.200,- zł z tytułu: zwrotów kosztów upomnień i opłat sądowych, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż ciągnika URSUS 914), wynagrodzenia płatnika składek oraz zwrotów wydatków z lat poprzednich (Zał. Nr 1).

6. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na podstawie Umowy darowizny z dnia 12 grudnia 2013 roku zawartej z Nadleśnictwem Damnica dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.000,- zł z tytułu przekazania darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na doposażenie i zakup paliwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Smołdzino (Zał. Nr 1).

7. W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się o kwotę 1.200,- zł z podatku od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej (Zał. Nr 1).

8. W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” dokonuje się następujących zmniejszeń (Zał. Nr 1):

o kwotę 337.915,- zł z tytułu podatku od nieruchomości (zakładano wpływ od przedsiębiorstwa, które znajduje się w Żelazie, po kontroli stwierdzono, iż opłacany jest podatek rolny),

o kwotę 856.773,31 zł z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w parkach narodowych.

(4)

9. W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” dokonuje się następujących zmian (Zał. Nr 1):

- zwiększa sie o kwotę 5.699,- zł z tytułu podatku od spadków i darowizn, - zmniejsza się o kwotę 15.583,- zł podatek od czynności cywilnoprawnych.

1.W rozdziale75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zmniejsza się o kwotę 40.051,- zł na podstawie przypisu z opłat za gospodarowanie odpadami (Zał. Nr 1).

11. W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zwiększa się o kwotę 10.000,- zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (Zał. Nr 1).

12. W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zmniejsza się o kwotę 25.000,- zł z odsetek od środków na rachunku bankowym (Zał. Nr 1).

13. W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społeczne” zwiększa się o kwotę 1.925,- zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich (Zał. Nr 1).

14. W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się o kwotę 2.165,- zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (Zał. Nr 1).

15. W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dokonuje się następujących zmniejszeń (Zał.

Nr 1):

- o kwotę 60.460,- zł – zwrot za utrzymanie koni od właściciela,

- o kwotę 20.560,- zł – dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pn. „Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie”, która została przeniesiona na 2014 rok.

16. W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejsza się o kwotę 332.237,91 zł środki, które stanowią dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa do realizacji zadania pn. „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Klukach” - realizacja zadania została przeniesiona na 2014 rok (Zał. Nr 1).

Po stronie wydatków:

-W rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” zmniejsza się:

- o kwotę 4.814,- zł – dopłat dla Zakładu Usług Wodnych (Zał. Nr 2), - o kwotę 1.062.064,- zł następujące zadania inwestycyjne (Zał. Nr 2 i 4):

1) „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową wodociągu grupowego Smołdzino”

(1.000,-zł, rezygnuje się z realizacji zadania),

2) „Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Smołdzino, Gardna Wielka i Wysoka” (3.000,- zł, rezygnuje się z realizacji zadania),

3) „Budowa sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Smołdzino – I, II, III etap”

(1.039.064,- zł),

4) „Budowa wodociągu w Smołdzinie – nowe osiedle” (19.000,-, rezygnuje się z realizacji zadania).

2. W rozdziale 01041 „Program rozwoju obszarów wiejskich” zmniejsza się o kwotę

(5)

49.993,- zł zadanie pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazo” (Zał. Nr 2 i 4).

3. W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się o kwotę 5.000,- zł zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa przystanku w m. Gardna Wielka” (Zał. Nr 2 i 4).

4. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się o kwotę 32.426,- zł – środki z zakupu drogowskazów, bieżące remonty dróg gminnych i ubezpieczenie dróg (Zał. Nr 2).

5. W rozdziale 63003 „Turystyka” zmniejsza się:

- o kwotę 160,- zł – dotację dla stowarzyszeń (Zał. Nr 2),

- o kwotę 6.458,- zł – zakup materiałów przeznaczonych do promocji (Zał. Nr 2), - o kwotę 10.000,- zł – zakup usług do promocji (Zał. Nr 2),

- o kwotę 419.383,84 zł – w związku z przeniesieniem na 2014 rok zadania pn. „Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino”(Zał. Nr 2 i 4).

6. W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 10.160,- zł środki przeznaczone na organizację miejsca do kąpieli w Czołpinie (Zał. Nr 2).

7. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się następujących zmniejszeń:

- o kwotę 4.900,- zł – wyceny nieruchomości, mapy, wypisy (Zał. Nr 2),

- o kwotę 3.262,- zł – opłata za dostęp do działki przez prywatną nieruchomość (Zał. Nr 2), - o kwotę 985,- zł – podatek od towarów i usług VAT (Zał. Nr 2),

- o kwotę 2.380,- zł – koszty postępowania sądowego (Zał. Nr 2).

8. W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 18.221,- zł środki, które były zabezpieczone na: zakup materiałów do gospodarki mieszkaniowej (914,- zł), remont mieszkań komunalnych (12.521,- zł), ocenę stanu technicznego mieszkań komunalnych (100,- zł) oraz odszkodowanie dla WAM za niedostarczenie mieszkań socjalnych (4.686,- zł) (Zał. Nr 2).

9. W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się o kwotę 28.993,- zł środki przeznaczone na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (Zał. Nr 2).

10. W rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zmniejsza się o kwotę 39.139,- zł opracowania geodezyjne (Zał. Nr 2).

11. W rozdziale 71035 „Cmentarze” zmniejsza się o kwotę 5.946,- zł – zakup materiałów i usług do utrzymania cmentarzy komunalnych (Zał. Nr 2).

12. W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonuje się następujących zmniejszeń (Zał. Nr 2):

- o kwotę 2.323,- zł – wynagrodzenie dla radnych i sołtysów, - o kwotę 675,- zł – zakup artykułów spożywczych na sesje,

- o kwotę 1.676,- zł – zakup usług związanych z funkcjonowaniem rady.

13. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”:

1) dokonuje się następujących zmniejszeń w wydatkach bieżących (Zał. Nr 2):

- o kwotę 1.505,- zł – ekwiwalent za pranie oraz okulary korygujące wzrok, - o kwotę 92.000,- zł – wynagrodzenie osobowe wynikające z umów o pracę,

(6)

- o kwotę 3.269,- zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok,

- o kwotę 6.022,- zł – wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami,

- o kwotę 25.045,- zł – składki na ubezpieczenie społeczne, - o kwotę 1.070,- zł – Fundusz Pracy,

- o kwotę 22.927,- zł – PFRON,

- o kwotę 25.453,- zł – umowy zlecenia,

- o kwotę 26.016,- zł – zakup materiałów i wyposażenia, - o kwotę 11.821,- zł – zakup energii,

- o kwotę 7.288,- zł – zakup usług remontowych, - o kwotę 1.984,- zł – zakup usług medycyny pracy, - o kwotę 53.490,- zł – zakup usług pozostałych, - o kwotę 3.256,- zł – dostęp do sieci internet,

- o kwotę 491,- zł – rozmowy telefoniczne stacjonarne, - o kwotę 421,- zł – opłaty sądowe i komornicze, - o kwotę 4.862,- zł – szkolenia pracowników urzędu,

2) dokonuje się następujących zmniejszeń w zadaniach inwestycyjnych (Zał. Nr 2 i 4):

- o kwotę 28.769,- zł – zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego do utrzymania czystości na terenie Gminy Smołdzino oraz prac związanych z gospodarką komunalną”,

- o kwotę 738,- zł – zadanie pn. „Zakup licencji na system GOMIG odpady i moduł wymiarowy – do obsługi gospodarki odpadami”,

- o kwotę 14.000,- zł – zadanie pn. „Zakup centrali telefonicznej”.

14. W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejsza się o kwotę 500,- zł w części wydatków własnych (Zał. Nr 2).

15. W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się o kwotę 11.377,- zł środki zaplanowane za zakup oraz wykonanie materiałów promocyjnych (Zał. Nr 2).

16. W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się (Zał. Nr 2):

- o kwotę 1.671,- zł – wynagrodzenie dla sołtysów za pobór podatków w formie inkasa, - o kwotę 4.833,- zł – składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń.

17. W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” zmniejsza się o kwotę 13.000,- zł dofinansowanie utrzymania budynku posterunku Policji (Zał. Nr 2).

18. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonuje się następujących zmian (Zał.

Nr 2):

- zmniejsza się o kwotę 10.373,- zł – ekwiwalent dla strażaków, - zmniejsza się o kwotę 401,- zł – składki na ubezpieczenie społeczne, - zmniejsza się o kwotę 135,- zł – składki na Fundusz Pracy,

- zwiększa się o kwotę 1.086,- zł – na umowy zlecenia dla kierowców oraz komendanta OSP,

- zmniejsza się o kwotę 2.566,- zł – zakup materiałów i wyposażenia, - zmniejsza się o kwotę 11.898,- zł – zakup energii,

- zmniejsza się o kwotę 670,- zł - zakup usług remontowych, - zmniejsza się o kwotę 690,- zł - badania strażaków,

- zmniejsza się o kwotę 5.389,- zł – środki przeznaczone na przeglądy samochodów i sprzętu,

- zmniejsza się o kwotę 2.908,- zł – ubezpieczenie

19. W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zmniejsza się o kwotę 2.729,- zł środki, które nie

(7)

zostały wydatkowane na: zakup materiałów i wyposażenia (140,- zł), zakup usług remontowych (1.500,- zł), zakup usług pozostałych (489,- zł) oraz ubezpieczenie sprzętu (600,- zł) (Zał. Nr 2).

20. W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki inwestycyjne na następujące zadania (Zał. Nr 2 i 4):

- „Rozbudowa Remizy OSP Gardna Wielka (zakup materiałów) o kwotę 30.000,- zł, - „Remont Remizy OSP Wierzchocino (zakup materiałów)” o kwotę 25.000,- zł.

21. W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się o kwotę 26.055,31 zł rezerwę ogólną i celową na wydatki bieżące oraz o kwotę 598.225,33 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zał. Nr 2).

22. W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 974,- zł środki na zapłatę dla gminy miejskiej Słupsk kosztów współfinansowania nauki religii grekokatolickiej dla dzieci z gminy Smołdzino (Zał. Nr 2).

23. W rozdziale 80110 „Gimnazja” zmniejsza się o kwotę 600,- zł - ubezpieczenie zadania

„Budowa segmentu trzech pracowni przy zespole Szkół w Smołdzinie” (Zał. Nr 2 ).

24. W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejsza się następujące wydatki (Zał. Nr 2):

- o kwotę 160,- zł – składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia na dowóz dzieci do ośrodka w Damnicy,

- o kwotę 201,- zł – wynagrodzenie umowy zlecenia na dowóz dzieci do ośrodka w Damnicy,

- o kwotę 6.426,- zł – zakup usługi dowozu dzieci do ośrodka w Damnicy.

25. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 899,- zł środki, które były przeznaczone na wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdu za udział w komisji na nauczyciela mianowanego (Zał. Nr 2).

26. Zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się wydatki o kwotę 13.650,- zł (Zał. Nr 2),

- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”przesuwa się kwotę w wysokości 831,96 zł między paragrafami (Zał. Nr 2 i 3) oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o zadanie pn.

„Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej” o wartości 50.900,- zł (Zał. Nr 2 i 4),

- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

zmniejsza się o łączną kwotę 4.700,- (Zał. Nr 2),

- w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” zmniejsza się kwotę na wydatki o 2.200,- zł (Zał. Nr 2),

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się wydatki majątkowe o zadanie pn. „Zakup serwera do obsługi GOPS” o wartości 10.000,- zł,

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się kwotę wydatków o wartość 500,- zł (Zał. Nr 2).

27. W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zmniejsza się:

- o kwotę 3.220,- zł – zakup materiałów (Zał. Nr 2),

- o kwotę 89.781,- - zakup usługi wywozu nieczystości (Zał. Nr 2),

(8)

- o kwotę 23.785,- - wartość zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w m. Smołdzino” (Zał. Nr 2 i 4).

28. W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zmniejsza się (Zał. Nr 2):

- o kwotę 12.618,- zł – zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania czystości w Gminie, - o kwotę 8.468,- zł – zakup usług remontowych,

- o kwotę 1.396,- zł – usuwanie nieczystości gminnych.

29. W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejsza się:

- wartość wydatków bieżących o kwotę 11.148,- zł (Zał. Nr 2),

- wartość wydatków majątkowych o kwotę 20.000,- zł nazwa zadania „Zakup kosiarki bijakowej” (Zał. Nr 2).

30. W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejsza się (Zał. Nr 2):

- o kwotę 41.723,- zł – zakup energii,

- o kwotę 20.000,- zł – remont punktów oświetleniowych.

31. W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dokonuje się następujących zmniejszeń:

- o kwotę 63.122,- zł – opłaty schroniskowe dla kotów i psów, usuwanie martwych zwierząt oraz czyszczenie rowów i stawów (Zał. Nr 2),

- o kwotę 38.527,- zł – zadanie pn. „Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie” (Zał. Nr 2 i 4),

- o kwotę 10.000,- zł – zadanie pn. „Zakup odmularki” (Zał. Nr 2),

- o kwotę 8.546,- zł – dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej na zadanie pn. „Polepszenie bazy turystyczno – wypoczynkowej poprzez zagospodarowanie terenu małą infrastrukturą w Parku Wiejskim w Smołdzinie” (Zał. Nr 2 ) .

32. W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejsza się:

- o kwotę 71.607,- zł – dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej (Zał. Nr 2),

- o kwotę 480.767,80 zł - zadanie pn. „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Klukach” - realizacja zadania została przeniesiona na 2014 rok (Zał. Nr 2),

- o kwotę 33.194,- zł - zadanie pn. „Przebudowa świetlicy w Stojcinie” (Zał. Nr 2 i 4).

33. W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”dokonuje się następujących zmian (Zał. Nr 2):

- zmniejsza się o kwotę 291,- zł – wynagrodzenie dla animatora Orlik 2012, - zmniejsza się o kwotę 8.147,- zł – doposażenie stadionu w Smołdzinie

- zmniejsza się o kwotę 5.434,- zł – zakup energii na stadion w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej, Orlik oraz do fontanny,

- zwiększa się o kwotę 477,- zł – wynajem TOI-TOI oraz wałowanie boiska w Smołdzinie.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :