ANKIETA PROBLEMY UCZNIÓW W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I RODZINNYM (proszę zaznaczyć znakiem X właściwe odpowiedzi)

Pełen tekst

(1)

Pieczęć szkoły

ANKIETA „PROBLEMY UCZNIÓW W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I RODZINNYM”

(proszę zaznaczyć znakiem X właściwe odpowiedzi)

1. Nazwa i adres szkoły: ...

...

2. Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015: ...

3. Liczba nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015: ...

4. Szkoła zatrudnia:

pedagoga

pielęgniarkę

logopedę

psychologa

doradcę zawodowego

5. Czy szkoła prowadzi dożywianie uczniów? tak

, nie

a. Ilu uczniów spożywa bezpłatne posiłki? ...

b. Ilu uczniów (ponad powyższą liczbę) należałoby objąć dożywianiem? ...

6. Czy szkoła posiada dostęp do sali gimnastycznej? tak

, nie

7. Czy szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu? tak

, nie

8. Czy dojazd uczniów do szkoły jest utrudniony? tak

, nie

Jeśli tak, to jakie są tego przyczyny?

...

...

...

9. Czy w szkole istnieją klasy integracyjne? tak

, nie

10. Czy szkoła proponuje uczniom zajęcia dodatkowe? tak

, nie

Jeśli tak, to jakie?

...

...

...

11. Czy w szkole prowadzone się zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? tak

, nie

Jeśli tak, to jakie?

wyrównawcze

korekcyjno-kompensacyjne

logopedyczne

socjoterapeutyczne

psychoterapeutyczne

inne, jakie? ...

...

...

...

(2)

12. Jakie problemy w najpoważniejszym stopniu dosięgają dzieci, młodzież i ich rodziny w gminie? (proszę podać maksymalnie 3 odpowiedzi)

...

...

...

13. Czy w społeczności uczniowskiej stwierdzono występowanie wskazanych poniżej nieakceptowalnych zachowań i zjawisk patologicznych? (proszę podać liczbę ujawnionych przypadków lub zaznaczyć znakiem X brak występowania takich zachowań i zjawisk w roku szkolnym 2014/2015)

Lp. Rodzaj nieakceptowalnych zachowań i zjawisk patologicznych

Liczba ujawnionych przypadków

Nie występuje

1. Palenie papierosów

2. Sięganie po alkohol

3. Sięganie po narkotyki

4. Niszczenie mienia szkolnego

5. Kradzieże

6. Dyskryminacja

7. Udział w grupach negatywnych

8. Agresja i przemoc w grupie rówieśniczej

9. Autoagresja

10. Ucieczki z domu

11. Przestępczość ujawniona

12. Przypadki wymagające nadzoru kuratora

sądowego

13. Zaniedbanie przez dom

14. Przemoc w rodzinie

15. Wykorzystywanie seksualne

Czy w Pana(-i) opinii skala tych zachowań i zjawisk negatywnych w ostatnich trzech latach nasila się czy też utrzymuje się na podobnym poziomie? (proszę zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź)

tak

, nie

, nie wiem

uwagi: ...

...

...

...

(3)

14. Czy w otoczeniu rodzinnym uczniów stwierdzono występowanie wskazanych poniżej zjawisk patologicznych? (proszę podać liczbę ujawnionych przypadków lub zaznaczyć znakiem X brak występowania takich zjawisk w roku szkolnym 2014/2015)

Lp. Rodzaj zjawiska

Liczba ujawnionych przypadków

Nie występuje

1. Zaniedbanie przez dom

2. Przemoc psychiczna wobec dzieci

3. Przemoc fizyczna wobec dzieci

4. Wykorzystywanie seksualne dzieci

5. Przemoc w rodzinie

Czy w Pana(-i) opinii skala tych zjawisk negatywnych w domach rodzinnych uczniów w ostatnich trzech latach nasila się czy też utrzymuje się na podobnym poziomie? (proszę zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź)

tak

, nie

, nie wiem

15. W jakich obszarach należałoby przeprowadzić badania wśród dzieci, młodzieży i rodziców, by skuteczniej wspierać uczniów i rodziców?

...

...

...

16. Jakie działania profilaktyczne są podejmowane na terenie szkoły?

...

...

...

...

17. Jeśli jest taka potrzeba, proszę napisać, jakie działania profilaktyczne i naprawcze należałoby przeprowadzić na terenie szkoły?

...

...

...

18. Jakie są najpilniejsze do zaspokojenia potrzeby dzieci i młodzieży w gminie?

...

...

...

...

...

(4)

19. W jaki sposób szkoła może przyczynić się do poprawienia sytuacji dzieci i młodzieży w gminie?

...

...

...

...

...

20. Z jakimi instytucjami i organizacjami szkoła prowadzi współpracę?

...

...

...

21. Czy współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami wspierającymi dzieci, młodzież i ich rodziny jest wystarczająca?

tak

, nie

Jeśli tak, to jakie przybiera ona formy?

...

...

...

Jeśli nie, to co należałoby zrobić, by ją poprawić?

...

...

...

...

22. Czy współpraca szkoły z rodzicami uczniów jest zadawalająca?

tak

, nie

Jeśli tak, to jakie przybiera ona formy?

...

...

...

...

Jeśli nie, to co należałoby zrobić, by ją poprawić?

...

...

...

...

(5)

23. Czy w szkole prowadzone są badania służące diagnozowaniu środowiska uczniów pod katem występowania problemów agresji i przemocy

tak

, nie

Jeśli tak, to jakie badania dotychczas przeprowadzono?

...

...

...

Jakie były wyniki przeprowadzonych badań?

...

...

...

Jakie działania podjęto w związku z uzyskanymi wynikami badań?

...

...

...

Jakie badania należałoby przeprowadzić?

...

...

...

24. Czy w szkole prowadzone są zajęcia profilaktyczne z zakresu agresji i przemocy tak

, nie

Jeśli tak, to jakie?

...

...

...

...

...

...

...

25. Jakie formy pomocy szkoła proponuje uczniom stosującym agresję i przemoc oraz pochodzącym z rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej?

...

...

...

...

(6)

26. Jakie formy pomocy szkoła proponuje rodzicom dotkniętym problemami przemocy domowej?

...

...

...

...

27. Czy szkoła prowadzi współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze przeciwdziałania agresji i przemocy?

tak

, nie

Jeśli tak, proszę podać ich nazwę oraz zakres prowadzonej współpracy.

...

...

...

...

...

28. Z jakimi instytucjami i organizacjami szkoła chciałaby podjąć współpracę, by skuteczniej przeciwdziałać agresji i przemocy?

...

...

...

...

...

...

...

Data i podpis osoby wypełniającej ankietę

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Wypełnioną ankietę prosimy przekazać do ośrodka pomocy społecznej.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :