• Nie Znaleziono Wyników

Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007."

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

Wykaz odczytów wygłoszonych w

oddziałach Towarzystwa od 1

stycznia 2006 do 31 grudnia 2007.

Wiek XIX : Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1

(43), 240-249

(2)

WYKAZ ODCZYTÓW WYGŁOSZONYCH W ODDZIAŁACH

TOWARZYSTWA OD 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2007

(na podstawie sprawozdań Oddziałów zestawiła Magdalena Rudkowska)

1.

Białystok, 42 członków, 3 odczyty

W. B ogu sk a, M ie jsc e Wilna w lite ra tu rze i ku ltu rze p o lsk ie j. Wilno w p o e z ji na p o d s ta w ie a n to lo g ii,, Tobie Wilno ”

W. Boguska, P o s ta ć k o b ie ty w lite ra tu rze p o ls k ie j X I X i X X w ieku B. C hodźko, O p o e z ji reg io n a ln ej

2.

Bydgoszcz, 31 członków, 15 odczytów

Spotkania K om isji K om paratystyczn ej:

N . G vozdetskaja, K u ltu rn yje o rie n ta c ji d rie w n ieru ssk o j p o e z ji iii p o e tic z e s k o je tw o rc ze stw o a n g lo sa k so w kak co in c id en tia o p p o sito ru m

A . B ączk ow sk a, P ró b a in te rp re ta c ji ję z y k a w k a te g o ria c h co in c id en tia o p p o ­ sito ru m

M. C ieszk o w sk i, N ie tzsc h e i co in c id en tia o p p o sito ru m

M. K. S iw iec: Los, zlo, tajem n ica: ku tw órczym źró d ło m p o e z ji A lek sa n d ra Wata i C ze sła w a M iło sza

A naliza p o w ieśc i Josepha Conrada J ą d ro ciem n o ści D. R ybicka, Jaku b — Józef. M y ślic ie l — Ż y w ic ie l

M. G ołu ń ski, Tom asz M ann — T eodor P arn icki. H is to ry z a c ja m itu — m ity za c ja h isto rii

D ysku sja nad C zasem A p o k a lip sy Francisa Forda C oppoli Spotkanie autorskie z n iem ieck ą pisarką M iriam Pressler A. N ork ow ska, Wokół „ P a m ię c i i to ż s a m o ś c i” Jan a P a w ła II

D. Mazur, M ię d zy W schodem a Z ach odem : h o ryzo n ty a k sjo lo g ic zn e lite ra tu ry eu ro p e jsk ie j w lek tu rze J ó ze fa C za p sk ieg o

B. Bakuła, K a n o n y lite ra c k ie w P o lsc e, C zech ach i na U krain ie na p r z e ło m ie w ie k ó w

L. W iśn iew ska, D on Juan — u w o d zą c y i u w o d zo n y

M. G loger, P o zytyw izm i kryzys n o w o czesn ej św ia d o m o ści. P rzy p a d e k B o lesła w a P ru sa

(3)

3. Częstochowa, 25 członków, 7 odczytów

K. Janus, Wokół p o ję c ia tw ó rczo ści. Ze stu d ió w „ D e p e r fe c ta p o e s i ” M a c ieja K a z im ie rza S a rb iew sk ie g p

P.

G aw liczek , T radycja rom an tyczn a w p ie śn ia c h J a ck a K a c zm a rsk ie g o E. H u m ikow a, Z C z ę sto c h o w y na lite ra c k i p a rn a s. O p o e z ji W. Sebyły, J. L ie- berta, L. M arjań skiej, H. P o ś w ia to w s k ie j

E. Wróbel: M a ria M o rsk a i „ W iadom ości L ite r a c k ie ”

B. Łukarska, Ś w ię ci i św ią to b liw i na kartach w ybran ych d zie ł literackich X V II w. W. S krzypczyk, W okół in te rp re ta c ji „ M a r i i” A n to n ieg o M a lc zew sk ie g o J. Warońska, Bruno W inawer — zapom n ian y kom ediopisarz D w u dziestolecia

4. Gdańsk, 62 członków, 28 odczytów

J. Jarzębski, Iro n ic zn y ła d u S ch ulza C yk l L ite ra tu ra w o b e c zła :

Z. G ołom b iow sk a, W p u ła p c e tra g iczn eg o losu

R. G rześkow iak, G rze szn y ż y w o t czło w ie k a sta ro p o lsk ie g o K. M ak sim ow icz, C za rn e ch m u ry n a d o św ie c o n ą R ze c z p o sp o litą E. N aw rocka, W am piryzm ro m a n tyczn y

B. O lek so w icz, L ite ra c k i p o c z e t zd r a jc ó w

J. Data, P o zy ty w isty c zn y p ro g ra m u lep sza n ia ś w ia ta J. B achórz, N a p ra w ia n ie zła

E. M ikiciuk, S u m ien ie zb ro d n ia rza J. C iec h o w ic z, Teatr ja k o s ą d Z. K aźm ierczyk, U ź r ó d e ł zła

W. O w czarski, L ite ra c k ie o b ra zy p ie k ła

M . C zerm ińska, L ite ra tu ra „ ź le o b e c n a " w szk o le M . Jarm ułow icz, Ś w ia t la g ro w a n y

M . A d am iec, D ia b e ł w s ie c i

C yk l A k a d e m ic k ie p r e z e n ta c je lite ra c k ie — krok p o kroku: B. O le k so w icz , O d k sią żk i...

M. A d am iec, ... d o In ternetu

S. R o siek , L ite ra tu ra w o b e c o b ra zu M . C zerm ińska, L ite ra tu ra i arch itektu ra J. C iec h o w ic z, L ite ra tu ra w te a trze K. K ornacki, L ite ra tu ra na ek ran ie J. S zyłak , L ite ra tu ra w kom iksie F. T om aszew sk i, J a k c z y ta ć p o e z ję ?

(4)

E. N aw rocka, J a k c z y ta ć p r o z ę ? M. Jarm ułow icz, J a k c z y ta ć d ra m a t? Z. M ajchrow ski, J a k c z y ta ć (i p is a ć ) esej? R. G rześkow iak , K r ó tk i kurs re to ryk i s to s o w a n e j Prom ocja k siążki Teatr P olski, R o s ji i L itw y X X w ieku

5.

Grójec, 26 członków, 7 odczytów

Z. S zeląg, Z d z ie jó w ku ltu ry Ż y d ó w g ró je ck ich

Z. S zeląg, B itw a p o d Warką 7 k w ietn ia 1 6 5 6 r. w lite ra tu rze p ię k n e j R. M atyjas, B itw a p o d Warką - tra d y c je p a tr io ty c z n e i re g io n a ln e

Z. Szeląg, W prowadzenie do w ystaw y „Jerzy G iedroyć i zagu bien i rom an tycy” Prom ocja k siążk i Z. Ś liw k i „R zecz o Florze B ień k o w sk iej”

A . M olisak, H o lo c a u st w lite ra tu rze p o ls k ie j i p o lity k a A . M olisak, H o lo c a u s t w lite ra tu rze p o ls k ie j

6.

Jarosław, 34 członków, 6 odczytów

Sesja naukow a w 62 0 . roczn icę z ło że n ia hołdu K rólow ej Jadw idze przez m ie sz ­ czan Jarosławia:

K. O żóg, R z ą d y J a d w ig i A n d eg a w eń sk ie j w K r ó le s tw ie P olskim G. R yś, „ M a ria i M a r ta ” — d u ch o w o ść Ś w ię te j K r ó lo w e j J a d w ig i H. Kręt, K r ó le w sk a co d zien n o ść Ś w ię te j P a n i

K onferencja naukow a w 100. roczn icę śm ierci Stanisław a W yspiańskiego: K. Fazan, S ta n isła w a W yspiań skiego „ te a tr og ro m n y i in ty m n y ”. O k o n cep c ji n o w o c ze sn e j sc e n y

D. Jarząbek, S ta n isła w a W yspiań skiego m y śle n ie o te a trze i d ra m a c ie . „S tu d ia o H a m le c ie ”

M. A ntoniuk, „ N ig d y lis t ża d e n n ie p r z y c h o d z i w p o r ę ”. O k o re sp o n d e n c ji S ta ­ n isła w a W yspiań skiego

7.

Katowice, 26 odczytów

M. P iech ota, D la c z e g o S ło w a c k i tylk o b y w a ł w ielk im p o e tą ? (W ś w ie tle je g o „ L istó w d o m atki ”)

M. P iechota, M ie jsc e „ S tylisty k i w sp ó łc ze sn e g o ję z y k a p o ls k ie g o ” w ś r ó d p r z e d ­ m io tó w filo lo g ii a n g ielsk iej i g erm a ń sk iej

M. Piechota, D o „ N ik e ”? — Tak, a le n a jp ierw ja k o K sią żk a M ie sią c a w B ib lio te­ ce Ś ląskiej w K ato w ica ch . O „ N iesa m o w itej S ło w ia ń szczyźn ie ” P ro feso r M a rii Janion

(5)

Konferencja R om an tyczn e p r z e d m o w y i p rze m o w y (C ieszyn 17-19.10.2007): M. Strzyżew ski, O fu n k c ji m e ta k ry ty c zn e j p r z e d m ó w rom an tyczn ych B. Łazińska, D w ie p r z e d m o w y d o „ P o e z j i” M ic k ie w ic za ...

E. Szym anis, „S am tylko p r z e d m io t h isto ry c zn y " — „ P r z e d m o w a ” w in terp re­ ta c ji „ K o n ra d a W a llen ro d a ”

M. P iech ota, K ilk a s łó w o „ P r z e d m o w ie ” d o tom iku „ W spom n ien ia z w o jn y n a ro d o w e j i so n e ty w o je n n e ” S tefana G o rc z y ń sk ie g o ...

O. K rysow ski, R om an tyczn y eto s p o e ty i p o e z ji w P rze d m o w ie d o „ Trzech strun " S. G o szczyń sk ieg o

E. Kasperski, P a r a te k s ty N o rw id a a ś w ia to p o g lą d rom an tyzm u ...

A . K rzysztofiak, A rty sta w stajen ce. K o n c e p c ja p o e ty i p o e z ji w m istyc zn e j m yśli te o re ty c zn o lite ra c k ie j S e w e ry n a G o szc zyń sk ie g o

L. Z w ierzyńsk i, P ism a filo z o fic z n e S ło w a c k ie g o j a k o w s tę p i ram a d zie ła g e ­ n ezy js k ie g o

N . L ip szyc, „ O n i m a ją w a lk ę r o z p o c z ą ć ...? ” „ P r z y g o to w a n ie ” w k o n tek śc ie „ K ordian a " J. S ło w a c k ieg o

A . Z iętek-Ptak, T ragizm w k o n cep c ji J. S ło w a c k ie g o na p o d s ta w ie au tokom en - ta rzy p o e ty

H. G radkow ski, O „ P r z e d m o w ie ” d o „ Trzech m y śli p o z o s ta ły c h p o śp. H e n ry ­ ku L ig e n zie ” Z. K r a siń sk ie g o

W. R zońca, C y p ria n a N o rw id a „ D o Z. K . ” — o zb ę d n o śc i p r z e d m o w y W. Toruń, N o rw id a p o e ty k a i re to ryk a p e w n e g o W stępu

A. Fabianow ski, L ite ra c k o -p o lity c zn e ek sp lik a c je i ek sp ia cje. P rze d m o w y M i­ ch ała C za jk o w sk ieg o

B . M ytych, W ja k ie ra m y Ign acy D o m eyk o o p ra w ił s w ó j „ P a m iętn ik w ygn ań ca ”? E. M alinow ska, O p rze d m o w a c h d o „ R a c h u n k ó w ” J. I. K r a sze w sk ie g o J. Lyszczyna, Romantyka portret własny w przedm ow ach Konstantego Gaszyńskiego W. H am erski, Z m y lić trop: „ za w cza su , ra z j e s z c z e i ra z na z a w s z e ”? P rze d m o ­ w y do p o w ie ś c i w s p ó łcze sn ych J. I. K r a sze w sk ie g o

T. Paw lus, N o rw id i lo g ik a p r z y -p is y w a n ia

M. Bąk, R o zw a żn y i rom an tyczn y. S ew e ryn K o r ze liń sk i i j e g o p r z e d m o w a do „ O p isu p o d r ó ż y do A u s tr a lii”

L. N aw arecka, B ig o s ro m a n ty czn o -p o stm o d ern istyc zn y . O p rze d m o w a c h Tytu­ sa S zcze n io w s kieg o

M. S ułek, L ib re c is ta p a r ia s e m w ś r ó d d ra m a tu rg ó w . W okół p r z e d m o w y Ja n a C h ęciń skiego d o h in du skiej o p e r y S ta n isła w a M on iu szki

M. Makaruk, H is to ria p e w n e g o n iep o ro zu m ien ia - o „ p r ze d m o w ie ” d o „ L istó w z p o d r ó ż y ” A. E. O dyń ca

(6)

8. Kielce, 25 członków

Brak inform acji

9. Kraków, 40 członków

Brak inform acji

10. Krasnystaw

Brak inform acji

11. Krosno, 15 członków, 3 odczyty

M. N o w y , J a k c z y ta ć g a z e tę c o d zien n ą ? R e flek sje dzien n ik a rza , re d a k to ra i n a ­ u czy cie la a k a d em ick ieg o

A . D rozd, R eflek sje n a d śm ierc ią w p o e z ji Z b ig n iew a H e rb e rta

S. B ortn ow ski, P o e z ja w szkole, c z y li j a k p r z e ła m a ć b a r ie r y o b o ję tn o ści. N o w e p r o p o z y c je

12. Lublin, 50 członków, 6 odczytów, spotkań

S. N iezn a n o w sk i, „ J a n ie d o c ię w r a c a m y ”

A . T im ofiejew , T w órczość p o e ty c k a W incentego P o la na tle lite ra tu ry m ię d zy - p o w s ta n io w e j 1 8 3 1 -1 8 6 4

S. N iezn a n o w sk i, P o co d ziś c zy ta m y Ja n a K o c h a n o w sk ie g o S. N iezn a n o w sk i, K o lę d y p o ls k ie

I. Vonlanthen, T w ó rczo ść K o n sta n te g o D o b rzy ń sk ie g o na tle m ię d zy w o je n n e j p o e z ji p o lity c z n e j

M ię d z y n a r o d o w a K o n fe r e n c ja N a u k o w a L u b lin —L w ó w W in c e n ty P o l — f a s c y n a c je lite ra tu rą i k ra jo b ra zem w d w u se tn ą ro c zn icę u rodzin p o e ty , 1 8 0 7 -2 0 0 7

13. Łódź, 35 członków, 5 spotkań (cyklicznych)

C ykl o d czy tó w na tem at historii literatury polskiej dla m ło d z ie ży licealnej i na­ u c zy c ie li

C ykl w arsztatów an alitycznych

Spotkania z w yb itn ym i literaturoznawcam i

X V o g ó ln o p o lsk i Konkurs Literacki o N agrod ę im. K. K. B aczy ń sk ieg o O góln op olsk a studencka konferencja naukow a P rze strze n ie śm ie rc i... O d p r z e ­ łom u ro m a n ty czn eg o d o d ziś

(7)

14. Mazowsze (d. Opinogóra)

Brak inform acji

15. Olsztyn, 60 członków

Brak informacji

16. Opole

Brak inform acji

17. Poznań, 30 członków, 4 odczyty

M. Piotrow ska, O b ro n n y mur, c z y li M ic k ie w ic zo w sk ie „ ta b le a u v iv a n ts ” T. K o stk iew iczo w a , W iersze p ó ź n e j a k o k a te g o ria h isto ry czn o litera c k a W ręczenie nagród laureatom konkursu im. Profesora Jarosława M a ciejew sk ie­ go w raz z koncertem

L. Q uinkenstein, „ K o m e ta i o tc h ła ń ”. R eflek sje o n iem ieckim ro m a n tyzm ie

18. Przemyśl

Brak inform acji

19. Przeworsk, 32 członków, 5 odczytów

M. F ed un iew icz-R yzn er, C zyta n ie te k stó w k u ltu ry K. O żóg, J ę zy k o d b ic ie m ku ltu ry n a ro d o w e j i re g io n a ln e j Sesja naukow a S y tu a c ja lite ra tu ry p o ls k ie j p o 1 9 8 9 r.:

M. R abizo-B irek, N o w e zja w isk a w lite ra tu rze p o ls k ie j p o 19 8 9 r. J. Pasterski, „ Z e m ig ra c ji s ię n ie w r a c a ” — p o e ta p o z a krajem p o 1 9 8 9 r. Z. O żóg, Tem atyka re lig ijn a w p o e z ji n a jm ło d sze j

20. Rzeszów, 60 członków, 5 odczytów

Cz. Kłak, M ło d y P ig o ń

C z. Kłak, S ta n isła w P ig o ń w y b itn y u czon y P o d k a rp a c ia

C z. Kłak, O ju tr o p o lo n is ty k i u n iw ersyteck iej. O ku pacyjn a k o resp o n d en cja S ta ­ n isła w a P ig o n ia z R om anem P o lla k iem i Ju lian em K rzyża n o w sk im

S. Fita, W artości w tw ó rc zo ś c i B o le sła w a P ru sa Spotkanie z prof. M artą W yką

(8)

21. Siedlce, 105 członków, 10 odczytów, spotkań

S. S z y n k ie w ic z , K o c z o w n ic y w s c h o d n ie j E u ropy. M ię d z y n a ja zd a m i H u n ów i M o n g o łó w

B. B obrow ska, „ L a lk a ” w ś w ie tle n ow ych te o rii p sy c h o lo g ic zn y c h A . C hojnacki, P o e ty k a M a c ie ja K a z im ie rza S a rb ie w sk ie g o

H. M ierzw iń ski, W pływ ku ltu ry n o w o ży tn e j na w s p ó łc ze sn ą c y w iliz a c ję eu ro­ p e js k ą (k a lo k a g a tia )

J. Faryno, M ito p o e ty k a ogrodu i u czty w „ P a n u T a d eu szu ” K oncert P oetyck i „ M a z o w iec cy lim ic y ”

R. Bobryk, F u nkcje i sy m b o lik a lu stra w m a rtw e j n a tu rze

K. Gmitrzak, S łow o o k sią żce „L ustro (zw iercia d ło ) w litera tu rze i k u ltu rze ” S. Sobieraj, F orm izm — p r a w d z iw y p o c z ą te k p o ls k ie j a w a n g a rd y litera ck iej K onferencja p o św ięc o n a prof. S tefanii S kw arczyńskiej

22. Starogard Gdański, 17 członków, 18 odczytów, spotkań

Sesja popularnonaukow a B o le sła w L eśm ian i j e g o d zie d zic tw o W. O w czarski, F a n ta zm a ty L eśm ia n a

M. Ż ółk oś, K o b ie ty L eśm ian a

M. M ilew sk a-S taw iany, J ę z y k L eśm ian a Spotkanie autorskie z T adeuszem D ąbrow skim

Z. M ajchrow ski, Tadeusz R ó żew icz. W 85. R o c zn ic ę urodzin w ielk ieg o p o e ty T. K u b iszew sk i, J e r z y G ie d ro y ć w 100. ro c zn icę u rodzin

G. M yk ow sk i, A rch iw u m rodzin n e J ó ze fa C za p sk ie g o

W ystaw a J e r z y G ie d ro y ć i d zie ło j e g o ż y c ia — m ie się c zn ik „ K u ltu ra ” i B ib lio ­ teka „ K u ltu r y ”

O bchody Roku Języka P o lsk ieg o

Sesja popularnonaukow a w 1 0 0 -lecie śm ierci W ysp iań sk iego W yspiański - stu ­ dium a rty sty :

L. Czartoryska-Górska, P rze strze ń au to b io g ra fii w tw ó rczo ści W yspiańskiego T. Linkner, W yspiański w o b e c n eorom an tyzm u

J. C iec h o w ic z, W yspiański — o r z e ł w kurniku Spotkanie autorskie z P aw łem H u elle

Spotkanie autorskie z M iec zy sła w e m A b ram ow iczem R. N o w o sie lsk i, P o lsk ich p o e tó w k ło p o ty z o jc zy zn ą R. S zw o ch , L ite ra ck a p r z y g o d a T adeusza M a je w sk ie g o

(9)

R. S zw och , S ta ro g a rd w p r z e s tr z e n i czterech kultur: p o lsk ie j, n iem ieckiej, ż y ­ d o w s k ie j i rom skiej

23. Suwałki, 21 członków, 13 odczytów, spotkań

M. U rb anow icz, P ro b le m y f ilm o w e j a d a p ta c ji d zie ła lite ra c k ie g o na p r z y k ła ­ d zie „P a n ien z W ilka” w a d a p ta c ji A n d rze ja Wajdy

J. N ow ack a, R ola b ib lio te k i w n o w o czesn ym sp o łe c ze ń s tw ie W. S m aszcz, P o e zja ks. Jan a T w ardow skiego

W. S m aszcz, M ick iew ic z mniej znany

M. Pietrew icz, P ro b le m y o ce n ia n ia p r a c m atu raln ych z ję z y k a p o lsk ie g o M. U rbanow icz, Teatr S ta n isła w a W yspiańskiego

M. U rb anow icz, W ybitni Tw órcy W ielkiej R eform y Teatru J. N ow ack a, W spółczesn a b ib lio te k a region aln a

W. S m aszcz, P o e zja K a ro la W ojtyły — Jan a P a w ła II

M. P ietrew icz, P ra c a n a u c zyc iela p o lo n is ty w szk o le śre d n ie j w o b e c aktu aln ych w ym a g a ń m atu raln ych

V II M iejsk i K onkurs R ecytatorsk i G im n a zja listó w p o ś w ię c o n y tw ó r c z o śc i M ick iew ic za M ło d o ści! ty n a d p o z io m y w y la tu j

X V W ojew ódzki F estiw al P iosenk i i Poezji Patriotycznej

VI M iejski Konkurs O rtograficzny G im n azjalistów M is trz O rto g ra fii 2 0 0 7

24. Szczecin, 14 członków, 24 odczyty

C ykl w yk ład ów dla n a u czy cieli i licea listó w W szech nica P o lo n isty czn a :

E. Kołodziejek, Język subkultur m łodzieżow ych na p rzy k ła d zie subkultury hip-hopu P. M ich ałow ski, ,JCwiaty p o ls k ie ” Ju lian a Tuwima. E m ig ra cja — h isto ria — a u ­

to b io g ra fia —fik c ja

J. M adejski, M ie jsc e d ia ry sty k i w lite ra tu rze w s p ó łc ze sn e j

R. Cieślak, Co w idzą p o ec i? O w rażliw ości w zrokow ej — o d Leśm iana do R óżew icza A. Krukowska, B a rb ie id zie d o raju. K o b ie ty w p o p k u ltu rze

D. Dąbrowska, K ordian — c z ło w ie k rom an tyczn y D. Ś nieżk o, G łos i p ism o

B. A feltowicz, Kulturowe uwarunkowania w toponim ii P om orza Zachodniego M. K ozłow ska, R ytu ał — o b rzę d — teatr. W spółczesn e k on cepcje sztuki teatru R. M akała, Sztuka p a trz e n ia

A. K apuścińska, M ię d zy ku ltu rą elita rn ą i e g a lita rn ą . J a k ro zu m ieć — w a r to ­ ś c io w a ć — o ce n ia ć ku ltu rę d a w n ą i w sp ó łcze sn ą

(10)

T. Czerska, N ow a kontestacja. Z w iązki z kontrkulturą literatury p o lsk ie j p o 1989 r. J. M adejski, B io g ra fia i kultura

P. M ich ałow sk i, L eśm ian — p o e ta n o w o czesn y E. K ołod ziejek , S ubku ltu ra k ib ic ó w p iłk a rsk ich E. Pajew ska, K u ltu ra ja k o sy stem o tw a r ty

B. A feltow icz, K ulturowe uwarunkowania w toponim ii P om orza Zachodniego M. K ozłow ska, R ytu ał — o b rzę d — teatr. W spółczesne k on cepcje sztu ki tia tru R. M akała, S ztuka p a trz e n ia

A . K apuścińska, M ię d zy ku ltu rą e lita rn ą i e g a lita rn ą . J a k ro zu m ieć — w a r to ­ ś c io w a ć — o ce n ia ć ku ltu rę d a w n ą i w sp ó łc ze sn ą

T. Czerska, N ow a kontestacja. Z w iązki z kontrkulturą literatury p o lsk ie j p o 1989 r. J. M adejski, B io g ra fia i kultura

P. M ich ałow sk i, L eśm ian — p o e ta n o w o czesn y E. K ołod ziejek , S ubku ltu ra k ib ic ó w p iłk a rsk ich E. Pajew ska, K u ltu ra ja k o sy stem o tw a rty

J. Jarzębski, 12 w e r s ji „ K o s m o s u ” W. G o m b ro w icza E. Balcerzan, J e s z c z e o lite ra c k o śc i

25. Tarnów, 40 członków, 16 odczytów, spotkań

M. N aw rock i, M ię d zy fiz y c z n o ś c ią a m e ta fizyc zn o ścią — o osta tn ich w iersza ch C ze sła w a M iło sza

Z. C ygal-K rupa, J ę z y k o w y o b ra z m atki w p o e z ji Jan a T w ardow skiego W ykłady w ramach projektu J ę zy k św ia d e c tw e m n a sze j to żsa m o ści: M. P ach ow icz, J ę z y k m ło d z ie ży na tle w s p ó łc ze sn e j p o ls z c z y z n y A . B orow sk i, R eto ry k a to żsa m o śc i

J. Labocha, G rze czn e i sk u tec zn e p o ro zu m ie w a n ie s ię W. Ś liw iń sk i, S ty l u rzę d o w y w kom u n ikacji sp o łe c zn e j Z. C ygal-K rupa, J ę z y k p o ls k i w ś w ie c ie

O góln op olsk a konferencja naukow a W spółczesn a p o ls z c z y z n a — stan, p e r s p e k ­ tywy, za g ro że n ia

M. N aw rock i, L u d zie i p o tw o rk i. U w a g i o o n to lo g ii B o le sła w a L eśm ian a S. B ortn ow ski, C zy p o lo n isty k a szk o ln a j e s t na k ra w ęd zi?

S. B ortn ow ski, M. N aw rock i, A u to ry te t w a r to ś c i - c z ło w ie c z e ń stw o O b ch ody Roku W yspiań skiego:

F. Z iejka, P o m sty w s zy stk o w o ła ... O bu dzen iu n arodu p r z e z S ta n isła w a Wy­ sp ia ń sk ie g o

(11)

S. D zie d z ic , C o p o r z ą d n y Ż y d m a ro b ić w litera tu rze, c z y li o d ra m a c ie H irsza S in gera z B ro n o w ie M ałych

K. Bańburski, P o k ło sie p o b y tu S ta n isła w a W yspiań skiego w Tarnow ie Warsztaty dla p o lo n istó w w ram ach projektu P atron m o je j szkoły. P o r tr e t ż y ­ ciem p is a n y

Konkurs literacki w ramach projektu P atron m ojej szkoły. P o rtre t życiem p isa n y

26. Toruń, 28 członków, 6 odczytów

W. L ew an d ow sk i, O lite ra tu rze D ru g ie j E m ig ra cji L. Szaruga, P o e z ja III R P

Tajniki sztuki dziennikarskiej - spotkanie z W in icju szem S ch ulzem O b ch ody D n i W yspiań skiego:

J. S ku czyń sk i, „ W e sele” roku 1901

A. Duda, Twórczość S tanisław a W yspiańskiego w kontekście teatru eu ropejskiego P. S krzyp czak , I n s p ir a c je m a la r stw e m a f ilm o w e ś ro d k i w y ra zu w „ W eselu ” w re ży se rii A n d rze ja W ajdy

27. Warszawa, 167 członków, 5 spotkań

S p otk an ie z Z o fią S te fa n o w sk ą z ok azji za k o ń cze n ia ed y cji „ D z ie ł” A dam a M ick iew ic za

K onferencja naukow a D ia lo g i ro m a n tyczn e

Spotkanie z m łod ym i poetam i w arszaw skim i: A n etą K am ińską, Joanną M u el­ ler, M ariuszem A pp lem , D ariuszem D ziu rzyńskim

K on feren cja M ię d z y W sch odem a Z a ch o d em . E u ro p a M ic k ie w ic z a i in nych tw ó rc ó w

S po tk a n ie z M ich ałem M a sło w sk im (p reze n ta cja ksią żk i „ P ro b le m y to żsa m o ści. S zk ice m ic k ie w ic zo w sk ie i (p o st)ro m a n ty c zn e ) to w a r zy sz ą ce otw arciu w y sta w y M y z n ieg o w s zy sc y

28. Zielona Góra, 12 członków, 2 odczyty

J. S ku czyń sk i, Ś w ia tło w „ D z ia d a c h ” A. M ic k ie w ic za

J. S ku czyń sk i, „ C zym s ię sta n ie ta sztu k i g o n ty n a ". In sp ira c je G rec ji a n ty c zn e j w te a tr z e n iem ieckim p rze ło m u X I X i X X w ieku

Cytaty

Powiązane dokumenty

The key conclusions of the paper are the following: (1) house prices generally grow at a more stronger rate and are also more volatile as we move from the peripheral to the city

To understand the design choices of the architects in former times and the architectural means they used to build up the façade to the public domain, a PhD research was done

van de kosten) is het mogelijk het reservoir door baggeren te ledigen. De vraag is dan evenwel waar de specie moet blijven. Zoals hierboven reeds LS betoogd, de rivier

With the presented example, we have demon- strated that the optimized designs achieve significantly higher structural loss factors compared to conventional constrained layer

Possibly, the algorithm can also generate a typified version (caricature) of an input poly- gon: First, grow building polygon outwards by means of the straight skeleton and

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download, forward or distribute the text or part of it, without the consent of the author(s) and/or copyright

Experimental investigation of turbulent flow through single-hole orifice placed in a pipe by means of time-resolved Particle Image Velocimetry and unsteady pressure measurements..

alleen onomgezette kooldeeltjes).. Indien de warmtebalans niet klopt wordt de toe te voegen hoeveelheid slurry in de 2e stage veranderd, zodanig dat de