KONKURS Zwinne rozwiązania REGULAMIN. Styczeń 2016 r.

Pełen tekst

(1)

1

KONKURS

„Zwinne rozwiązania”

REGULAMIN

Styczeń 2016 r.

(2)

2

I Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Organizatorem konkursu „Zwinne rozwiązania”, zwanego dalej Konkursem, jest firma Future Processing Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217147, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP 634-25- 32-128 zwana dalej Organizatorem.

2. Konkurs odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap Konkursu będzie dalej nazywany Quizem. Drugi etap Konkursu będzie dalej nazywany Prezentacją Zwinnych Rozwiązań.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub inne osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na jakiejkolwiek podstawie prawnej.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

§ 3

Celem Konkursu jest promowanie rozwiązywania problemów zawodowych i społecznych za pomocą tzw. „Metody zwinnych” wśród mieszkańców Śląska i innych regionów Polski oraz wspieranie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych w społeczeństwie.

II Zasady, przebieg i warunki uczestnictwa w pierwszym etapie konkursu.

§ 4

1. W pierwszym etapie konkursu, nazywanym dalej Quizem, mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy wykładu „Metody zwinnego prowadzenia projektów” odbywającego się w 28 stycznia 2016 r. o godzinie 17:00 w Muzeum Śląskim, zlokalizowanym w Katowicach, na ul.

Tadeusza Dobrowolskiego 1. Szczegółowych informacji dotyczących tego, jakie warunki należy spełnić, aby zostać uczestnikiem wykładu, udziela organizator wykładu „Kolektyw Gruba”, na stronie internetowej https://www.facebook.com/events/1035838626466650, nazywanej dalej Stroną Wydarzenia.

2. Quiz będzie miał postać testu złożonego z pytań jednokrotnego wyboru, opublikowanego na Stronie Wydarzenia. Test zostanie opublikowany 28 stycznia 2016 r., po zakończeniu wykładu

„Metody zwinnego prowadzenia projektów”, tj. między godziną 18:00 a godziną 20:00.

Zadania testowe będą związane z tematyką prezentowaną podczas wykładu.

3. Początkiem pierwszego etapu konkursu będzie moment publikacji testu na Stronie Wydarzenia. Warunkiem uczestnictwa w Quizie jest odwiedzenie Strony Wydarzenia i wypełnienie znajdującego się na niej testu w ciągu 60 min od chwili jego publikacji.

4. Zakończenie Quizu nastąpi w momencie wystąpienia jednego z poniższych warunków:

a. zostanie wypełnionych minimum 10 testów, gdzie ilość poprawnie wypełnionych odpowiedzi będzie wynosiła 100%.

b. upłynie 60 minut od momentu opublikowania testu na Stronie Wydarzenia

5. Zwycięzcami Quizu zostanie pierwszych 10 osób, które udzieliło najwięcej poprawnych odpowiedzi. W przypadku, gdy od momentu opublikowania testu minie 60 min, a ilość wypełnionych testów będzie mniejsza niż 10, zwycięzcami Quizu będą wszystkie osoby, które do tego czasu wzięły w nim udział.

(3)

3

6. Ogłoszenie zwycięzcy Quizu nastąpi w Muzeum Śląskim po zakończeniu wydarzenia „Lightning talk” oraz na Stronie Wydarzenia w dniu 28 stycznia 2016 r. do godziny 23:59.

III Zasady uczestnictwa w drugim etapie konkursu.

§ 5

1. W drugim etapie konkursu, nazywanym dalej Prezentacją Zwinnych Rozwiązań mogą wziąć udział wyłącznie zwycięzcy Quizu oraz osoby, które dołączą do drużyn tworzonych przez zwycięzców Quizu. Osoby, które nie są zwycięzcami Quizu ani nie należą do drużyny, w skład której wchodzi przynajmniej jeden zwycięzca Quizu, nie mogą wziąć udziału w II etapie konkursu, nawet jeżeli były uczestnikami wykładu „Metody zwinnego prowadzenia projektów”. W związku z powyższym osoby, które chciałyby wziąć udział w Prezentacji Zwinnych Rozwiązań, a nie są zwycięzcami quizu, aby tego dokonać muszą skontaktować się z jednym ze zwycięzców Quizu i poprosić go o dołączenie do jego drużyny.

2. W drugim etapie konkursu mogą wziąć udział zwycięzcy Quizu, startując w nim indywidualnie, bądź drużynowo. Zwycięzcy Quizu mają prawo tworzyć drużyny włączając do nich dowolną liczbę swoich znajomych i współpracowników, w tym także tych, którzy nie brali udziału w wykładzie „Metody zwinnego prowadzenia projektów”, pod warunkiem, że nie są to osoby, o których mowa w § 1 ust. 3. Zwycięzcy Quizu mogą być proszeni o włączenie innych osób do swojej drużyny i mają prawo odmówić, bądź wyrazić zgodę na taką prośbę bez podawania przyczyny podjętej decyzji.

3. Zabronione jest tworzenie drużyn, w skład których nie wchodzi ani jeden zwycięzca Quizu.

Prace konkursowe zgłaszane przez takie drużyny nie będą rozpatrywane.

4. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, muszą wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie ich pracy konkursowej w celach marketingowych. Obowiązek ten dotyczy każdej osoby biorącej udział w konkursie, co oznacza, że w przypadku zgłaszania prac drużynowych, osobną zgodę musi wyrazić każdy z członków drużyny. Wymagane zgody są następującej treści:

a. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest Future Processing Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37A (KRS:0000217147, NIP: 634-25-32-128, REGON: 278263445, kap. zakł. 50 000 zł) podanych podczas zgłaszania pracy konkursowej, dla celów przeprowadzenia konkursu pt. „Zwinne rozwiązania”, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy oraz przyznania nagrody. Dane podałem dobrowolnie. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu ich treści i ich poprawiania.”

b. Zgoda marketingowa: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojej pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu pt. „Zwinne rozwiązania” organizowanego przez Future Processing Sp. z o.o. w całości lub we fragmentach na Stronie Wydarzenia oraz w innych kanałach komunikacyjnych, w tym także w mediach branżowych i ogólnospołecznych wraz z podaniem imion i nazwisk jej autorów oraz na wykorzystanie mojej pracy w innych działaniach marketingowych związanych z konkursem.”

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

IV Przebieg drugiego etapu konkursu.

(4)

4

§ 6

1. Drugim etapem konkursu będzie zaprezentowanie przez uczestników konkursu rozwiązania dowolnego problemu zawodowego lub społecznego, dotyczącego zwycięzcy Quizu i/lub członków jego drużyny, jeżeli startuje w konkursie drużynowo, wykorzystującego zasady zwinnego prowadzenia projektów.

2. Forma prezentacji rozwiązania może być dowolna, w tym zwłaszcza stanowić opis pisemny, graficzny, czy nagranie wideo, pod warunkiem, że będzie miała ona postać elektroniczną, umożliwiającą jej publikację na portalu Facebook i innych stronach internetowych.

3. Prace należy nadsyłać w terminie od 01.02.2016 r. do 28.02.2016 na adres zwinnerozwiazania@future-processing.com.Prace nadesłane przed i po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wysyłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację w całości, lub we fragmentach na Stronie Wydarzenia oraz w innych kanałach komunikacyjnych wskazanych przez Organizatora, w tym także w mediach branżowych i ogólnospołecznych, wraz z podaniem imion i nazwisk jej autorów.

5. Ocena prac konkursowych przedstawionych w II etapie konkursu oraz wybór zwycięzców II etapu konkursu nastąpi w oparciu o kryteria, o których mowa w §6 niniejszego Regulaminu.

6. Wyniki II etapu konkursu, zostaną ogłoszone 07.03.2016 r. do godziny 23:59 na Stronie Wydarzenia.

V Kryteria oceny prac konkursowych i wyboru zwycięzców II etapu konkursu

§ 6

1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi w dniu 6.02.2016 r. i będzie polegało na wyborze autora lub autorów pracy konkursowej, która uzyska największą ilość punktów przyznawanych w oparciu o kryteria, o których mowa w § 7, spośród uczestników indywidualnych i drużynowych. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.

2. Ocenie podlegać będą tylko te prace, które zostały zgłoszone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Nie podlegają ocenie prace, które zostaną przedstawione przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie, albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły ostatecznie udziału w Konkursie.

§ 7

1. Za zwycięzców konkursu zostaną uznani uczestnicy indywidualni i drużynowi, którzy zajmą pierwsze miejsce w konkursie, oznaczające zdobycie największej ilości punktów, przyznawanych według następujących kryteriów:

Kryteria merytoryczne Liczba punktów

1) Stopień

dopasowania

zaproponowanego rozwiązania problemu, do zasad prowadzenia projektów metodą Agile.

0-8 pkt

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana

uczestnikom, którzy wykażą spójność pomiędzy proponowanym rozwiązaniem a

zasadami rozwiązywania

(5)

5

problemów projektowych za pomocą metodyk zwinnych.

2) Forma zaproponowanego rozwiązania 0-4 pkt

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana

uczestnikom, którzy przedstawią swoją propozycję w najciekawszej

formie.

3) Pomysłowość (ujęcie tematu, nietypowe podejście do tematu)

0-4 pkt

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana

uczestnikom, których zaproponowane rozwiązanie będzie charakteryzowało się

nieszablonowością.

4) Realność wykorzystania w praktyce proponowanego rozwiązania

0-4 pkt

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana

uczestnikom, których zaproponowane rozwiązanie

będzie rozwiązywać realny problem i będzie istniała możliwość jego wdrożenia.

VI Nagrody w konkursie

§ 8

1. Organizator nie przewiduje żadnych nagród za zwycięstwo w I etapie konkursu, nazywanym Quizem. Nagroda przewidziana jest tylko dla zwycięzcy II etapu konkursu.

2. Nagrodą za zwycięstwo w II etapie konkursu jest zaproszenie na spotkanie ze specjalistą z zakresu Agile dla wszystkich autorów zwycięskiej pracy, co oznacza, że jeżeli praca została zgłoszona drużynowo, zaproszenie otrzymują wszyscy członkowie drużyny. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Organizatora na ul. Bojkowskiej 37a w Gliwicach, w terminie uzgodnionym między Organizatorem a zwycięzcą/zwycięzcami II etapu konkursu.

3. W przypadku, gdy autorem zwycięskiej pracy będzie tylko jedna osoba, będzie ona miała do wyboru odbyć spotkanie w formie indywidualnej konsultacji ze specjalistą z zakresu Agile, lub odbyć je w formie warsztatów, na które zostaną zaproszone inne osoby, wskazane przez Organizatora. Wśród osób, które mogą zostać wskazane przez Organizatora jako uczestnicy warsztatów, będą zwłaszcza pozostali uczestnicy konkursu.

4. Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.

5. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

(6)

6

6. Nagroda w postaci pisemnego zaproszenia na spotkanie ze specjalistą z zakresu Agile zostanie przekazana drogą elektroniczną, tj. w postaci wiadomości wysłanej na adres e-mail, podany w pracy konkursowej, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu.

7. Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII Zgody i prawa.

§ 15

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich prac konkursowych na Stronie Wydarzenia i w innych miejscach wskazanych przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 5.

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przekazanie podmiotom współpracującym z Organizatorem ich danych osobowych, a także faktów biograficznych udostępnionych podczas Konkursu i na wykorzystywanie ich w działaniach marketingowych związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

4. Organizator zastrzega prawo odmowy wydania nagród zwycięzcom, o ile nie przekażą oni danych osobowych, potrzebnych do wydania nagrody i dokonania innych czynności określonych prawem.

V Postanowienia końcowe.

§ 16

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu na stronie internetowej https://www.facebook.com/events/1035838626466650

3. Wszelkie reklamacje dotyczące materii objętej niniejszym Regulaminem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na jego adres wraz ze szczegółowym uzasadnieniem najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora Konkursu rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

5. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność w szczególności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub uniemożliwiają skontaktowanie się przez Organizatora z Uczestnikiem Konkursu.

(7)

7

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :