Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych

Pełen tekst

(1)

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego

Referat Badań i Analiz Strategicznych

Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej

województwa opolskiego w okresie trzech kwartałów 2005 roku

WPROWADZENIE

W okresie styczeń–wrzesień 2005 roku tempo wzrostu gospodarczego w Polsce było wolniejsze od wysokiego w analogicznym okresie 2004 roku.

W województwie opolskim zmniejszyła się wartość produkcji sprzedanej przemysłu, a takŜe spadły przychody ze sprzedaŜy detalicznej w przedsiębiorstwach. Do pozytywnych stron tego okresu moŜna zaliczyć wzrost wartości sprzedaŜy hurtowej zrealizowanej przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe oraz wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.

Na rynku pracy zaobserwowano poprawę sytuacji. Stopa bezrobocia była niŜsza niŜ rok wcześniej, mimo Ŝe zwiększyła się liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Nadal najszybciej rosło zatrudnienie w sekcjach związanych z usługami czyli w hotelarstwie i restauracjach, handlu i naprawach oraz obsłudze nieruchomości i firm.

W budownictwie spadła liczba mieszkań oddanych do uŜytku. Spadły takŜe przychody ze sprzedaŜy produktów i usług w przedsiębiorstwach budowlanych.

Na rynku rolnym w okresie styczeń – wrzesień 2005 obniŜyły się średnie ceny skupu czterech zbóŜ podstawowych konsumpcyjnych i paszowych oraz średnie ceny skupu Ŝywca wieprzowego. Natomiast ceny skupu Ŝywca wołowego i mleka wzrosły.

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

Produkt krajowy brutto w okresie trzech kwartałów 2005 roku wzrósł realnie o 2,9%.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się o 2,8%. W przemyśle odnotowano wzrost WDB o 2,5%, w budownictwie o 8,5%, w sektorze usług rynkowych o 2,9%, a usług nierynkowych o 1,9%.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech kwartałów 2005 roku wzrósł o 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zanotowano wzrost cen związanych z transportem o 5,2%, edukacją o 3,7% oraz mieszkaniem o 3,4%.

ObniŜyły się ceny m.in. odzieŜy i obuwia o 5,2%. Zaobserwowano ponadto wzrost cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych o 2,7% oraz spadek cen Ŝywności i napojów bezalkoholowych o 1,9% w stosunku do analogicznego okresu roku 2004

W okresie trzech kwartałów 2005 roku nieznacznie wzrósł import o 0,7%. Natomiast eksport wzrósł o 6,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

DEMOGRAFIA

Liczba ludności w województwie opolskim zmniejsza się. Według stanu na wrzesień 2005 roku w województwie opolskim mieszkało 1048,5 tys. (w tym 507,8 tys. męŜczyzn i 540,7 tys. kobiet). Liczba ludności zmniejszyła się o 4026 osób w stosunku do analogicznego okresu roku 2004.

Przyrost naturalny wciąŜ jest ujemny i w okresie trzech kwartałów 2005 roku wynosił -605. Tylko w dwóch powiatach zarejestrowano dodatnie saldo przyrostu naturalnego (brzeski, namysłowski). Pozytywny jest fakt, Ŝe wzrosła liczba zawieranych małŜeństw. W okresie styczeń -wrzesień 2005 zawarto ich 3795, podczas gdy w analogicznym okresie 2004 roku zawarto ich 3669. Wzrosła takŜe liczba urodzeń Ŝywych. W okresie trzech kwartałów 2005 roku było ich 6568, a w analogicznym okresie roku 2004 było 6266. Saldo migracji województwa opolskiego w okresie styczeń-wrzesień 2005 wyniosło -2408.

(2)

> 50 (50) - (-150) (-150) - (-250) (-250) - (-360) Przyrost naturalny w osobach np. (42) - 42 osoby w powiecie brzeskim

< -360 Saldo migracji w osobach

(-13) (16)

(-81)

(-77)

(-66)

(-64) (42)

(-100) (41)

(-83)

(-104) (-116)

Mapa 1. Ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w okresie styczeń-wrzesień 2005

RYNEK PRACY

Pomimo trudnej sytuacji na ryku pracy, ulega ona stopniowej poprawie. W okresie styczeń-wrzesień 2005 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 93,5 tys. osób i było o 2,1% wyŜsze niŜ przed rokiem (w sektorze publicznym niŜsze o 8,9%, natomiast w sektorze prywatnym wyŜsze o 4,8%).

W porównaniu do trzeciego kwartału 2004 roku wzrosło przeciętne zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym (o 2,4%), a takŜe w obsłudze nieruchomości i firm (o 11 %) oraz handlu i naprawach (o 5,8%). Zmniejszyło się zatrudnienie w budownictwie (o 4,7%) oraz górnictwie (o 1,2%).

Według stanu na koniec września 2005 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy województwa opolskiego wyniosła 67,6 tys. osób i była niŜsza o 6,2 tys. osób czyli o 8,4% niŜ przed rokiem. Tempo spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych w województwie opolskim była szybsze niŜ średnio w kraju.

Stopa bezrobocia w województwie opolskim na dzień 30 września 2005 roku ukształtowała się na poziomie 18,2%, a więc zmniejszyła się o 1,5% wobec analogicznego okresu roku 2004. Wskaźnik krajowy wyniósł 17,6%. NajwyŜszą stopę bezrobocia na koniec września odnotowano w powiecie nyskim (29,2%), powiecie brzeskim (27,0%) i namysłowskim (26,3%). Natomiast najniŜszą stopę bezrobocia odnotowano w powiecie oleskim (11,4%) i krapkowickim (12,9%). W Opolu stopa bezrobocia zarejestrowanego wynosiła 9,1%.

W okresie trzech kwartałów 2005 roku dostępnych ofert pracy w urzędach pracy było 14,8 tys., a więc o 4,1% mniej niŜ przed rokiem.

(3)

od 9% do 15,8%

od 15,9% do 19,8%

od 19,9% do 21,3%

od 21,4% do 29,9%

woj. opolskie = 18,2%

Mapa 2. Stopa bezrobocia w powiatach województwa opolskiego – stan na koniec września 2005r. w [%]

WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

W okresie trzech kwartałów 2005 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 2171,91 zł i wzrosło o 2,3% w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym w województwie opolskim wzrosło o 2,1% w stosunku do analogicznego okresu w 2004 roku i wynosiło 2687,49 zł, natomiast w sektorze prywatnym wzrosło o 3,1 % i wynosiło 2064,24 zł.

W omawianym okresie 2005 roku zanotowano wzrost płac w handlu i naprawach (o 5,6%), w działalności usługowej, komunalnej, społecznej i indywidualnej, pozostałej (o 4,6%), a takŜe w obsłudze nieruchomości i firm (o 4,1%), budownictwie (o 3,5%) i przetwórstwie przemysłowym (o 2,4%). Zmniejszenie płac odnotowano w hotelach i restauracjach (o 4,8%) oraz w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (o 0,8%).

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto w województwie opolskim (z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych) w okresie trzech kwartałów 2005 roku wynosiła 1095,27 zł i była wyŜsza o 29,52 zł niŜ w analogicznym okresie 2004 roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

2081,11

2137,06 2256,72

2346,52

2069,59

2203,62 2227,01

2339,17

2329,28

2015,79 2091,90

2223,91

2114,70

2085,96

2166,18

2143,66

2165,40 2170,93

2128,39 2132,74

2138,98 2184,92

2213,80 2215,52

1800,00 1900,00 2000,00 2100,00 2200,00 2300,00 2400,00

I 2004

II 2004

III 2004

IV 2004

V 2004

VI 2004

VII 2004

VIII 2004

IX 2004

X 2004

XI 2004

XII 2004

I 2005

II 2005

III 2005

IV 2005

V 2005

VI 2005

VII 2005

VIII 2005

IX 2005

X 2005

XI 2005

XII 2005 przeciętne miesięczne w ynagrodzenie

(4)

Wykres 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie opolskim w latach 2004-2005.

MIESZKANIA

W okresie trzech kwartałów zmniejszyła się liczba mieszkań oddanych do uŜytku w województwie opolskim (o 10,8% w stosunku do trzech kwartałów 2004 roku). Do uŜytku oddano 760 mieszkań, o łącznej powierzchni uŜytkowej 93,5 tys. m2, a przeciętna powierzchnia uŜytkowa jednego mieszkania wynosiła 126,4 m2. Z ogólnej liczby mieszkań 78,7% oddano w budownictwie indywidualnym, 17,8% w komunalnym, 3,1% w spółdzielczym oraz 0,4% w zakładowym.

Od stycznia 2005 roku wydano 904 pozwolenia na budowę mieszkań, a więc o 24,4%

mniej niŜ w trzech kwartałach 2004 roku. Rozpoczęto budowę 883 mieszkań, czyli (o 7,6%) mniej niŜ przed rokiem.

We wrześniu 2005 roku oddano do uŜytku 159 mieszkań, z czego 120 w budownictwie komunalnym i 39 w indywidualnym. Łączna powierzchnia uŜytkowa oddanych mieszkań wyniosła 11,2 tys. m2, a przeciętna powierzchnia jednego mieszkania wyniosła 70,3 m2.

165 121

195 157171

253 719

96 72

161 175 436

101107

6057 62 57 68 190

127 52

157 193

140

69 68 48 61 82

57 61 174

0 100 200 300 400 500 600 700 800

I 2003 II 2003 III 2003 IV 2003 V 2003 VI 2003 VII 2003 VIII 2003 IX 2003 X 2003 XI 2003 XII 2003 I 2004 II 2004 III 2004 IV 2004 V 2004 VI 2004 VII 2004 VIII 2004 IX 2004 X 2004 XI 2004 XII 2004 I 2005 II 2005 III 2005 IV 2005 V 2005 VI 2005 VII 2005 VIII 2005 IX 2005

LICZBA MIESZKAŃ ODDANYCH DO UśYTKU

Wykres 2. Liczba mieszkań oddanych do uŜytku w okresie styczeń 2003r. – wrzesień 2005r.

PODMIOTY GOSPODARCZE

Na koniec września 2005 roku w opolskim rejestrze REGON zarejestrowanych było 89,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej, czyli o 1,7% więcej niŜ we wrześniu roku 2004.

Jednostek sektora prywatnego było 84,4 tys. i stanowiły one 94,2% ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 74,9% wszystkich zarejestrowanych jednostek.

Liczba spółek handlowych na koniec września 2005 roku wyniosła 4440, przy czym największą grupę stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bo aŜ 84,1%

wszystkich spółek handlowych. Natomiast spółki z udziałem kapitału zagranicznego stanowiły 26,5% spółek handlowych i było ich 1177.

Największą grupę wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych we wrześniu 2005 roku stanowiły jednostki prowadzące działalność handlową i usługową – 27,3 tys. co stanowi 30,4 %. Kolejną grupę tworzyły podmioty obsługujące nieruchomości i firmy – 16,5 tys., co stanowi 18,4% oraz działalność budowlana – 9,5 tys., stanowiących 10,6% oraz działalność produkcyjna – 8,3 tys., co stanowi 9,3%.

(5)

W województwie opolskim najwięcej podmiotów działało na terenie Opola 19,3 tys., co stanowi 21,5% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych oraz w powiatach: nyskim 13,0 tys. (14,0%), opolskim 9,5 tys. (10,6%) i brzeskim 8,8 tys. (9,8%). Większa część prowadzonej działalności gospodarczej skupiona jest w miastach i stanowi 70,6% ogólnej liczby jednostek.

Podmioty gospodarki narodowej w województwie opolskim

86685

87412 87380

87740 88171 88422

88809 89099

89661

85000 86000 87000 88000 89000 90000

I-IX 2003

I-XII 2003

I-III 2004

I-VI 2004

I-IX 2004

I-XII 2004

I-III 2005

I-VI 2005

I-IX 2005 kw artaly 2003-2005

liczba podmiow

Podmioty gospodarki narodow ej

Wykres 3. Liczba podmiotów gospodarczych w województwie opolskim w okresie od I-IX 2003 do I-IX 2005

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO

W trzech kwartałach 2005 roku opolskie podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą związaną z przemysłem uzyskały przychody ze sprzedaŜy produktów i usług w wysokości 11 948,7 mln zł (w bieŜących cenach bazowych). W trzech kwartałach 2005 roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych była o 3,5% niŜsza od notowanej w roku ubiegłym.

W analizowanym okresie w działach o znaczącym udziale w strukturze produkcji największy wzrost sprzedaŜy w stosunku do analogicznego okresu w roku 2004 miał miejsce w produkcji mebli (o 15,1%), artykułów spoŜywczych i napojów (o 13,5%), wyrobów z metali (o 13,0%), maszyn i urządzeń (o 2,1%). Spadek produkcji sprzedanej w okresie styczeń-wrzesień 2005 roku odnotowano w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych oraz wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych.

W okresie styczeń-wrzesień przedsiębiorstwa budowlane wykazały przychody ze sprzedaŜy produkcji i usług w wysokości 801,6 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku przychody uległy zmniejszeniu o 4,5%.

W trzech kwartałach 2005 roku zanotowano zwiększenie produkcji budowlano- montaŜowej m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem robót budowlanych wykończeniowych (o 90,1%). Spadek produkcji odnotowano w przedsiębiorstwach wykonujących instalacje budowlane (o 7,5%) oraz zajmujących się wznoszeniem budynków i budowli, inŜynierią lądową i wodna (o 4,8%).

Wartość robót inwestycyjnych w okresie styczeń-wrzesień 2005 wyniosła 141,7 mln i była ona niŜsza o 6,4% niŜ w analogicznym okresie 2004 roku, a jej udział w ogólnej produkcji budowlano-montaŜowej kształtował się na poziomie 40,4%.

(6)

TRANSPORT I HANDEL

W okresie trzech kwartałów 2005 roku odnotowano dalszy wzrost przychodów ze sprzedaŜy usług transportowych. Łączny przychód wniósł 564,0 mln, a więc o 10,8% więcej niŜ w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zanotowano takŜe wzrost zapotrzebowania na przewóz ładunków. Taborem przewieziono 1 055,1 tys. ton ładunków, a więc o 0,5%

więcej niŜ w okresie dziewięciu miesięcy 2004 roku. Zmniejszeniu uległa liczba pasaŜerów komunikacji międzymiastowej o 5,0% w stosunku do roku poprzedniego. Przewieziona liczba pasaŜerów wyniosła 11,8 mln.

W handlu zwiększeniu uległa sprzedaŜ hurtowa (o 13,4%), natomiast zmniejszeniu sprzedaŜ detaliczna (o 0,6%) w stosunku do ubiegłego roku. SprzedaŜ hurtowa w okresie styczeń-wrzesień 2005 roku zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe wyniosła 4 021,6 mln zł, a sprzedaŜ detaliczna 2 227,1 mln zł.

Największy spadek wartości sprzedaŜy zarejestrowano wśród podmiotów prowadzących sprzedaŜ prasy, ksiąŜek i pozostałą sprzedaŜ detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach. Znaczny wzrost odnotowano wśród podmiotów zajmujących się sprzedaŜą mebli, RTV, AGD, pojazdów samochodowych, motocykli, części farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego.

PODSTAWOWE RELACJE EKONOMICZNE

Według danych statystycznych w trzech kwartałach 2005 roku opolskie przedsiębiorstwa osiągnęły słabsze wyniki finansowe niŜ w analogicznym okresie roku 2004.

Przychody z całokształtu działalności osiągnięte w okresie styczeń-wrzesień 2005 były o 3,5% niŜsze niŜ przed rokiem i wyniosły 15 344,7 mln. Koszty uzyskania przychodów uległy zwiększeniu o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu roku 2004 i wyniosły 14 260,4 mln zł.

Wynik finansowy netto był niŜszy niŜ w analogicznym okresie 2004 roku o 42,6% i wyniósł 930,8 mln zł. Wynik finansowy brutto był niŜszy o 41,9% i wyniósł 1 165,5 mln zł.

Wyniki finansowe brutto i netto w przedsiębiorstwach

2005,2

2444,2

612,4

907,7

1165,5 1622,2

1945,7

466,8

930,8 715,7

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

I-IX 2004 I-XII 2004 I-III 2005 I-VI 2005 I-IX 2005

kwartały 2004 - 2005

wynik finansowy

w ynik brutto w ynik netto

Wykres 4. Wyniki finansowe przedsiębiorstw w województwie opolskim w okresie I-IX 2004 – I-IX 2005.

(7)

ROLNICTWO

Pomimo trudnych warunków klimatycznych do końca września 2005 obsiano 100%

planowanej powierzchni uprawy rzepaku, Ŝyta, jęczmienia i pszenŜyta oraz 70% mieszanek zboŜowych i 60% pszenicy.

W okresie styczeń-wrzesień 2005 roku skupiono 2987,1 tys. dt zbóŜ podstawowych czyli o 39,7% więcej niŜ przed rokiem. Spośród zbóŜ wzrósł skup pszenicy (o 46,5%), Ŝyta (o 87,4%), jęczmienia (o 7,5%), i pszenŜyta (o 4,2%). Średnia cena zbóŜ podstawowych ukształtowała się na poziomie 36,3 zł za dt.

W trzech kwartałach 2005 roku zwiększeniu uległ w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku skup Ŝywca drobiowego (o 10,1%) i wieprzowego (o 2,2%), zaś zmniejszył się skup Ŝywca wołowego (0 16,3%). Przeciętne ceny skupu kształtowały się następująco:

Ŝywca drobiowego – 3,04 zł za kg, Ŝywca wieprzowego – 3,81 zł za kg, Ŝywca wołowego – 4,07 zł za kg.

W okresie styczeń-wrzesień 2005 roku skupiono 151 385 tys. litrów mleka, czyli o 47,1% więcej niŜ w roku ubiegłym. Średnia cena skupu 1 litra wyniosła 0,97 zł i była o 17,0% wyŜsza niŜ w adekwatnym okresie roku 2004.

Nazwa WOJEWÓDZTWO

OPOLSKIE POLSKA

Pozycja województwa na

tle kraju LUDNOŚĆ – stan w dniu 30 IX 2005 r.

Wartość 1 048 518 38 168 300

2,7% ogółu, 15 miejsce

w kraju 1. Liczba ludności w tym:

Dynamika (30 IX

2004r. = 100) 99,6 100 15 miejsce

Wartość 507 818 18 462 100 15 miejsce

w kraju - męŜczyźni

Dynamika (30 IX

2004r. = 100) 99,5

Wartość 540 700 19 706 200 15 miejsce

w kraju - kobiety

Dynamika (30 IX

2004r. = 100) 99,7

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI – w okresie I-IX 2005 r.

2. Urodzenia Ŝywe 6 568 279,6 tys. 16 miejsce

Urodzenia Ŝywe na 1000 ludności 8,3 9,8 16 miejsce

3. Zgony: 7 173 276,1 tys.

Zgony na 1000 ludności w tym: 9,1 9,6 8 miejsce

- zgony niemowląt 33 1,8 tys.

- zgony niemowląt na 1000 ludności 5,0 6,3 1 miejsce

4. Przyrost naturalny -605 +3,5 tys.

5. Przyrost naturalny na 1000 ludności -0,8 0,1 14 miejsce

MIGRACJE LUDNOŚCI – w okresie I-IX 2005 r.

6. Napływ ogółem Wartość 8014 Bd

(8)

Dynamika

(2004r. = 100) 154,0 Bd

Wartość 10422 Bd

7. Odpływ ogółem Dynamika

(2004r. = 100) 156,7 Bd

8. Saldo migracji ogółem -2 408 Bd

9. Saldo migracji wewnętrznej -435 Bd

10. Saldo migracji zagranicznej -1 973 Bd

11. Saldo migracji na 1000 ludności -3,1 -0,3

RYNEK PRACY – stan na 30 IX 2005 r.

12. Liczba pracujących w gospodarce narodowej [tys.]

Wartość 303,5 * 12 964,8* 2,3% ogółu

Dynamika (30 IX

2004r. = 100) 100,6 101,4

* Dane szacunkowe GUS, obliczono z uwzględnieniem liczby osób zatrudnionych w rolnictwie indywidualnym skorygowanej w Narodowym Spisie Powszechnym i Powszechnym Spisie Rolnym w 2002 roku.

13. Przeciętne

zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I – IX 2005 roku.

Wartość 93 500 46 388 00 15 miejsce w

kraju

Dynamika (30 IX

2004r. = 100) 102,1 102,0 7 miejsce w

kraju

Wartość 67 560 2 760 100 1 miejsce w

kraju 14.Bezrobotni

zarejestrowani w tym:

[stan w końcu okresu] Dynamika (30 IX

2004r. = 100) 91,6 92,9 4 miejsce w

kraju

- kobiety 38 565 1 506 000 2 miejsce w

kraju - napływ bezrobotnych w okresie I-IX 56 223 2 031,6 tys.

- odpływ bezrobotnych w okresie I-IX 63 216 2 271,2 tys.

15. Stopa bezrobocia rejestrowanego [%] 18,2% 17,6% 9 miejsce w kraju

16. Oferty pracy w okresie I-IX 14 788 692 200

17. Liczba bezrobotnych na jedną ofertę

pracy 103 69 10 miejsce w

kraju

Wartość 2 171,91 2 454,06 8 miejsce w

kraju 18. Przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-IX [zł]

Dynamika (I-IX

2004r. = 100) 102,3 102,8 12 miejsce w

kraju

MIESZKANIA – w okresie I–IX 2005 r.

Wartość 760 76 013

1 % ogółu mieszkań oddanych w

kraju, 16 miejsce

w kraju 19. Mieszkania oddane do

uŜytku w tym:

Dynamika (I-IX

2004r. = 100) 91,6 105,5

(9)

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ – stan na 30 IX 2005 r.

Wartość 89 661 3 599 349

2,5% ogółu, 15 miejsce

w kraju 20. Podmioty gospodarki

narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, w

tym: Dynamika (I-IX

2004r. = 100) 101,7 106 3 miejsce w

kraju

- sektor prywatny 84 437 Bd

- przemysł 8 447 49 253

- budownictwo 9 479 23 498

- handel i naprawy 27 284 81 613

- obsługa nieruchomości i firm; nauka 19 051 Bd

WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW – w okresie I–IX 2005 r.

Wartość 15 344,7 mln 947 552 mln

1,6% ogółu, 14 miejsce w

kraju 21. Przychody z

całokształtu działalności

[mln zł] Dynamika (I-IX

2004r. = 100) 96,5 104,1

Wartość 14 260,4 mln 897 236,7 mln

1,6% ogółu, 14 miejsce w

kraju 22. Koszty uzyskania

przychodów z całokształtu

działalności [mln zł] Dynamika (I-IX

2004r. = 100) 102,5 105,1

23. Wynik finansowy brutto [mln zł] 1 165,5 mln 50 704,4 mln 10 miejsce w kraju 24. Wynik finansowy netto [mln zł] 930,8 mln 39 960,4 mln 10 miejsce

w kraju

25. Wskaźnik poziomu kosztów [%] 92,9 94,7 1 miejsce w

kraju 26. Majątek obrotowy [mln zł] 7 704,6 mln 382 643,9 mln 2% ogółu 27. Udział liczby przedsiębiorstw

wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie jednostek (rentowność netto) [%]

67,9 71,8

PRODUKCJA SPRZEDANA – w okresie I – IX 2005 r.

Wartość 11 948,7 mln 483 416,4 mln

2,5% ogółu, 11 miejsce w

kraju 28. Przemysłu w okresie

I-IX [mln zł]

Dynamika (I-IX

2004r. = 100) 96,5 102,5 15 miejsce w

kraju

Wartość 801,6 mln 48 891,8 mln

1,6% ogółu, 15 miejsce

w kraju 29. Budownictwa w

okresie I-IX [mln zł]

Dynamika (I-XII

2004r. = 100) 95,5 110,4 15 miejsce w

kraju

NAKŁADY INWESTYCYJNE – w okresie I – IX 2005 r.

Wartość 600,3 mln 41485,9 mln 1,4 %

ogółu 30. Nakłady inwestycyjne ogółem

[mln zł] Dynamika (I-IX

2004r. = 100) 91,1 106,3

(10)

WYBRANE WSKAŹNIKI POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO

Wartość 18 169,1 [mln zł] 816 080,6 [mln zł]

2,2% ogółu, 16 miejsce

w kraju PKB (stan na 2003 r.)

Dynamika

(2002r. = 100) 102% 104,5% 15 miejsce

Wartość 17 173 zł 21 366 zł 11 miejsce

PKB na 1 mieszkańca

(stan na 2003r.) (2002r. = 100) Dynamika 102,6% 104,6% 14 miejsce WDB w przemyśle na 1

pracującego (2003 r.) Wartość 57 991 zł 59 502 zł 5 miejsce Udział przemysłu w tworzeniu

WDB (stan na 2003r.) Wartość 26,8 % 24,5 % 6 miejsce

WDB w usługach rynkowych na 1

pracującego (stan na 2003 r.) Wartość 69 290 zł 75 739 zł 12 miejsce Udział usług rynkowych w

tworzeniu WDB (stan na 2003 r.) Wartość 43,8 % 50,5 % 15 miejsce Wskaźnik przedsiębiorczości (podmioty

gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców – stan na 31.IX.2005)

85,5 94,3 11 miejsce

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na

1 osobę (stan na 2004 r.) 744,64 zł 735,4 zł 6 miejsce

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w

gospodarstwach domowych (stan na 2004 r.) 727,49 zł 694,7 zł 2 miejsce Nakłady inwestycyjne

na 1 mieszkańca w 2004 r. Wartość 2 212 zł 3 155 zł 14 miejsce Wartość brutto środków trwałych

na 1 mieszkańca (stan na 2004 r.) Wartość 47 055 zł 45 788 zł 2 miejsce

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :