SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją ) Udzielenie kredytu w kwocie 165 mln PLN indeksowanego kursem CHF

Pełen tekst

(1)

tel. (012) 616 14 61 tel./fax. (012) 616 12 17, 616 12 36 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej „specyfikacją”)

1. Informacje o zamawiającym

Gmina Miejska Kraków, zwana w dalszej części „zamawiającym” z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Regon 350508747, NIP 676-10-13-717.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

„Udzielenie kredytu w kwocie 165 mln PLN indeksowanego kursem CHF”

3.1. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie potrzeb poŜyczkowych budŜetu Miasta Krakowa w roku 2006.

a) Kwota kredytu: - 165 mln PLN indeksowane kursem CHF (frank szwajcarski) b) Okres kredytowania: - 8 lat

c) Okres zaciągania kredytu: - uruchomiony jednorazowo w całej kwocie w PLN na Ŝądanie zamawiającego w listopadzie 2006 r. po kursie negocjowanym d) Spłata odsetek: - w PLN, miesięcznie, na koniec kaŜdego miesiąca po kursie

negocjowanym

w okresie karencji – od całości zadłuŜenia w okresie spłaty kapitału – odsetki malejące

e) Spłata kapitału: - w PLN, miesięcznie, na koniec kaŜdego miesiąca, począwszy od stycznia 2010 r., ostatnia rata w grudniu 2014 r., w równych ratach po kursie negocjowanym,

f

) Prowizje i opłaty: - zamawiający dopuszcza jedynie płatność z tytułu ewentualnej jednorazowej prowizji przygotowawczej.

3.2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

66.13.00.00- 0

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

3.4. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielania zamówień uzupełniających.

3.5. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące projektu budŜetu na rok 2006 i sprawozdania z wykonania budŜetu za rok 2005 zamawiający udostępni do wglądu w pokoju nr 259, Plac Wszystkich Świętych 3-4, po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem telefonu 012/61 61 321.

3.6. BudŜet Miasta Krakowa na rok 2006 i Sprawozdanie z wykonania budŜetu Miasta Krakowa za rok 2005 znajdują się na stronie internetowej zamawiającego pod adresem elektronicznym www. bip.krakow.pl.

3.7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, wydana w trybie art. 83 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) zostanie przekazana wybranemu w wyniku postępowania wykonawcy przed podpisaniem umowy.

4. Termin wykonania zamówienia: kredyt udzielony na 8 lat, uruchomiony jednorazowo w całej

(2)

5. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy - banki (instytucje kredytowe) działające zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2002 r.

Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) oraz spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w ofercie, forma dokumentów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w punktach 6.2.1.- 6.2.7 specyfikacji.

6.2. Wykonawca jest zobowiązany złoŜyć w ofercie:

- w celu potwierdzenia, Ŝe posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy:

6.2.1. Oświadczenie Wykonawcy – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2A do specyfikacji) albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2B do specyfikacji),

6.2.2. Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art.36 ustawy Prawo Bankowe – lub dokumenty równowaŜne, 6.2.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert,

6.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.2.5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.2.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- oraz:

6.2.8. Wypełniony i podpisany przez osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji,

6.2.9. Kserokopię dowodu wniesienia wadium (w przypadku wpłaty przelewem),

6.2.10. Podpisany przez osoby uprawnione wzór umowy, zawierający wszystkie istotne dla zamawiającego postanowienia umowne, wskazane w pkt 22 niniejszej specyfikacji. Jeśli wzór ten nie będzie uwzględniał przedmiotowych postanowień bądź będzie z nimi sprzeczny, oferta zostanie odrzucona. Ostateczna treść umowy będzie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu przetargu w zakresie szczegółowych rozwiązań technicznych i kwestii nie objętych ww. postanowieniami.

(3)

6.2.11. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeŜeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upowaŜniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (t. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532).

6.3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą.

6.3.1. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6.2.3 - 6.2.7 składa:

a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3.2. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.4. Forma dokumentów.

6.4.1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania wykonawcy na kaŜdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu.

6.4.2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie moŜe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, moŜe on zaŜądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

6.4.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy.

6.4.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem winien dokonać Pełnomocnik.

(4)

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy:

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

7.2. W takim przypadku – oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 specyfikacji – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złoŜenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 7.1.

Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532). Pełnomocnictwo moŜe być przedłoŜone wyłącznie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania wykonawcy.

7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają (podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem):

7.3.1. kaŜdy z osobna – dotyczące ich dokumenty wymienione w punktach 6.2.2 – 6.2.7 specyfikacji;

7.3.2. zamiast Oświadczenia Wykonawcy (pkt. 6.2.1specyfikacji) wg zał. 2 A do specyfikacji – Oświadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg załącznika 2 B do specyfikacji; pełnomocnik podpisuje takŜe Formularz oferty (pkt. 6.2.8 specyfikacji) i wzór umowy (pkt. 6.2.10 specyfikacji) oraz składa kserokopię dowodu wniesienia wadium.

8. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.2. Korespondencję pisemną naleŜy kierować na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Organizacji i Nadzoru, Oddział Zamówień Publicznych, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4.

8.3. Korespondencję w formie faksowej naleŜy kierować na numer faksu: 012 616 12 17 lub 012 616 12 36.

8.4. Ofertę w postępowaniu moŜna złoŜyć wyłącznie w formie pisemnej.

9. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

• w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Grzegorz Bednarczyk, tel.012 616 15 22;

• w sprawach formalnych: Renata Sykut, tel. 012 616 14 61.

10. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji:

KaŜdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne modyfikacje będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy.

11. Wadium:

11.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200.000 zł przed upływem terminu składania ofert.

(5)

11.2. Wadium moŜe być wnoszone:

• przelewem – wpłacane na rachunek depozytowy Urzędu Miasta Krakowa (BPH SA nr 63 1060 0076 0000 3310 0002 5387) z dopiskiem „wadium – kredyt 165 mln” przed upływem terminu składania ofert tak, aby w dniu otwarcia ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku;

• w poręczeniach bankowych, poręczeniach pienięŜnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) – deponowane w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączane do oferty (tj. w kopercie z ofertą, w takim przypadku zamawiający przekaŜe dokument stanowiący wadium do kasy).

11.3. Dopuszczalne jest złoŜenie wadium w więcej niŜ jednej formie.

11.4. Właściwa kasa Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa znajduje się w budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 na parterze – jest czynna w poniedziałki w godzinach 9.00-16.30, od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Kasa potwierdza jedynie przyjęcie dokumentu stanowiącego wadium – nie zajmuje się oceną, czy spełnia ono wymagania Zamawiającego.

11.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

• być wystawione na Gminę Miejską Kraków (31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4);

• zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy;

• w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 5 ustawy kaŜdego z tych wykonawców;

• okres waŜności wadium nie moŜe być krótszy niŜ okres związania ofertą.

12. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy nie jest wymagane.

13. Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

14. Sposób przygotowania oferty:

14.1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.

14.2. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

14.3. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

14.4. W Formularzu Ofertowym wartości liczbowe naleŜy wpisywać w kaŜdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane takŜe słownie (nie stosuje się wyraŜenia „jw.” i równowaŜnych).

14.5. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, naleŜy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „ZastrzeŜona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania

(6)

w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503).

14.6. Wykonawca powinien ponumerować kaŜdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron w ”Formularzu Oferty”.

14.7. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemoŜliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).

14.8. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

14.9. Na kopercie lub opakowaniu naleŜy umieścić następujące informacje:

Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć) Wydział Organizacji i Nadzoru UMK,

Oddział Zamówień Publicznych Znak sprawy: OR-12.3410 - 95/06

Oferta na„Udzielenie kredytu w kwocie 165 mln PLN indeksowanego kursem CHF”

Nie otwierać przed 7.09.2006 r. godz. 12,00

15. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

15.1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty naleŜy składać na adres: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Kancelaria Magistratu (parter), stanowisko nr 1 – nie później niŜ do dnia 7.09.2006 r.

do godz. 11,00

Kancelaria Magistratu jest czynna od poniedziałku do piątku od 800 – 1800. Oferty złoŜone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

15.2. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 7.09.2006 r, o godz. 12,00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3 -4, w Sali Kupieckiej.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców a takŜe informacje dotyczące ceny.

16. Sposób obliczenia ceny oferty:

Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu naleŜytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

17. Informacje dotyczące walut obcych:

Wszystkie rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN po kursie negocjowanym w stosunku do CHF (frank szwajcarski).

18. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:

18.1. Oferty będą oceniane według kryterium: cena 100%

18.2. Sposób obliczenia ceny (jedynie w celu porównania złoŜonych ofert):

C = P + [5,71 x (M + L)]

gdzie:

C = cena

P = jednorazowa prowizja przygotowawcza wyraŜona w %

M = marŜa wykonawcy wyraŜona w pkt % powyŜej (poniŜej) LIBOR 1 M dla CHF L = LIBOR 1 M dla CHF ogłoszony w dniu otwarcia ofert (identyczny dla wszystkich

wykonawców)

(7)

Współczynnik 5,71 wyliczono w sposób następujący:

- od uruchomienia kredytu do końca 2009 r. marŜa płacona będzie od pełnej kwoty kredytu – czyli 100%

- od początku 2010 r. do końca 2014 r. marŜa będzie płacona w pierwszym miesiącu od pełnej kwoty kredytu, w następnych – o kwotę kolejno pomniejszaną o 2,75 mln zł pełnej kwoty (na koniec stycznia 2010 r. marŜa od 165 mln zł, na koniec grudnia 2014 r. od 2,75 mln zł), co daje średnią wysokość kwoty, od której naliczane będzie oprocentowanie w tym okresie w wysokości 50,83%

pełnej kwoty kredytu.

Wobec powyŜszego współczynnik będzie kształtować się następująco:

(100% * 3,17 roku) + (50,83% * 5 lat) = 3,17 + 2,54 = 5,71

18.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

19.1. Ogłoszenie wyników postępowania – niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:

• wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

• wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

• wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

oraz zamieszcza ww. informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

19.2. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy odrębnym pismem.

19.3. W przypadku wyboru oferty złoŜonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z zamawiającym – są zobowiązani do przedłoŜenia zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

20. Dodatkowe informacje:

20.1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

20.2. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w toku badania i oceny ofert moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert. Nie złoŜenie w terminie określonym przez zamawiającego wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty.

20.3. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty.

21. Zmiana oferty, wycofanie oferty:

21.1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

21.2. Zmiany dokonuje się przez złoŜenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.

21.3. Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złoŜony zamawiającemu z zastrzeŜeniem pkt.

21.1, podpisany przez osoby/ę upowaŜnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem).

Wykonawca ma prawo do Ŝądania fizycznego zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.

(8)

22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

22.1. Wszystkie niŜej wymienione warunki stanowią istotne dla zamawiającego postanowienia umowy. W związku z tym muszą się one znaleźć w zaproponowanym przez wykonawcę wzorze umowy. Jeśli wzór ten nie będzie uwzględniał przedmiotowych warunków bądź będzie z nimi sprzeczny, oferta zostanie odrzucona.

22.1.1. płatności zobowiązań Miasta z tytułu obsługi kredytu (odsetki) regulowane będą miesięcznie wg zmiennej stopy procentowej LIBOR–1 miesięczny dla CHF, powiększonej o marŜę wykonawcy (w okresie karencji odsetki płatne będą od całości zadłuŜenia, w okresie spłaty kapitału odsetki malejące),

22.1.2. spłata kapitału nastąpi począwszy od stycznia 2010 r., ostatnia rata w grudniu 2014 r., w równych ratach miesięcznych, na koniec kaŜdego miesiąca, w PLN po kursie negocjowanym,

22.1.3. ewentualna prowizja przygotowawcza płatna będzie w terminie 3 dni od daty przelania kredytu na rachunek Miasta,

22.1.4. wykonawca winien zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości zadłuŜenia z tytułu kredytu bez ponoszenia przez zamawiającego dodatkowych kosztów, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy o zamiarze dokonania takiej spłaty, 22.1.5. jedyną dopuszczalną formą zabezpieczenia kredytu akceptowaną przez zamawiającego

jest weksel in blanco z wystawienia Gminy Miejskiej Kraków,

22.1.6. wszystkie rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN po kursie negocjowanym w stosunku do CHF (frank szwajcarski),

22.1.7. wykonawca winien zagwarantować moŜliwość przewalutowania kredytu bez ponoszenia przez zamawiającego dodatkowych kosztów, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy o takim zamiarze,

22.1.8. wykonawca będzie przedstawiać do dyspozycji zamawiającego miesięczne prognozy kursu CHF do PLN oraz miesięczne prognozy stawki LIBOR dla CHF,

22.1.9. umowa będzie zawierać wartość nominalną zobowiązania określoną zgodnie z art. 68 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104). Wartość ta będzie wartością prognozowaną, jej poziom zostanie uzgodniony z wykonawcą, a zamawiający podejmie działania by nie została ona przekroczona.

22.2. Ostateczna treść umowy w zakresie szczegółowych rozwiązań technicznych i kwestii nie objętych wymienionymi powyŜej warunkami będzie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu przetargu.

22.3. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość korzystania z instrumentów zabezpieczających ryzyko kursowe i/lub zmianę stopy procentowej w dowolnie wybranym przez siebie banku.

23. Środki ochrony prawnej:

23.1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci protestu, odwołania oraz skargi do sądu.

23.2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy.

24. Cena wydruku specyfikacji wynosi: 1,80 zł.

Wykaz załączników:

1. Formularz oferty ……….. załącznik nr 1, stron 2 2. Oświadczenie wykonawcy/pełnomocnika ……….. załącznik nr 2, stron 2

(9)

tel. (012) 616 14 61, tel./fax. (012) 616 12 17, 616 12 36

Załącznik nr 1 do specyfikacji

………. ………

(Pieczęć wykonawcy) (Data)

FORMULARZ OFERTY I.

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy ………..

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego:

ul. ………..

kod ____-________ miejscowość ………...

powiat ……… województwo ………..…

Telefon: ………. Fax: ………

NIP ………. Regon ……….

Internet:……….. e-mail ………@ ………..

Nr rachunku bankowego ………

II. Nazwa przedmiotu zamówienia

„Udzielenie kredytu w kwocie 165 mln PLN indeksowanego kursem CHF”

1) Jednorazowa prowizja przygotowawcza: ... %

(słownie: ………..)

2) MarŜa wykonawcy wyraŜona w pkt % powyŜej (poniŜej)* LIBOR 1 M dla CHF ……..………..%

(słownie: ………..)

* niepotrzebne skreślić

III.

1. Warunki spłaty – zgodnie z postanowieniami umowy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Termin realizacji - kredyt udzielony na 8 lat, uruchomiony jednorazowo w całej kwocie w listopadzie 2006 r.

3. Jednocześnie oświadczam, Ŝe kredyt zostanie udzielony zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeŜeń.

5. Oświadczam, Ŝe jestem związany złoŜoną ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

(10)

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

l.p. Nazwa dokumentu N-er/y stron/y oferty na

której znajduje się dokument

………..

Data i podpis osób/y upowaŜnionej do reprezentowania Wykonawcy

(11)

Załącznik nr 2A do specyfikacji

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„Udzielenie kredytu w kwocie 165 mln PLN indeksowanego kursem CHF”

Imię/ Nazwisko/ Firma Wykonawcy ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Adres Wykonawcy _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oświadczam, iŜ Wykonawca którego reprezentuję:

1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, stosownie do treści art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

__________________________________

Data i podpis(y) osób(y) upowaŜnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

(12)

Załącznik nr 2B do specyfikacji

OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„Udzielenie kredytu w kwocie 165 mln PLN indeksowanego kursem CHF”

Firmy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Adresy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Działając jako Pełnomocnik ww. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm) oświadczam Ŝe:

1. wspólnie posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie*, a takŜe wspólnie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

2. wspólnie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

3. wspólnie posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Ponadto oświadczam, iŜ kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (stosownie do treści art. 24 ust. 1 (z wyłączeniem pkt 10) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

______________________________________

Data i podpis Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia

* Niezbędną wiedzę i doświadczenie musi posiadać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :