Winners Plus 3 Plan wynikowy *na podstawie układu lekcji w podręczniku

36  Download (0)

Full text

(1)

Winners Plus 3

Plan wynikowy *na podstawie układu lekcji w podręczniku

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY

PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Lekcja 1 Środki językowe Powitania

Wyrażenia związane z przedstawianiem się i podawaniem podstawowych informacji na swój temat

Nazwy państw i narodowości Czas present simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Reagowanie ustne: przedstawianie siebie, podawanie swojego miejsca zamieszkania, proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.1; II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.1 6.2 6.5; 9 10 12 13

Uczeń:

 uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza za nim kwestie dialogu

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego i przeczytanego dialogu

 dopasowuje podane wyrazy do ich definicji na podstawie wysłuchanego i przeczytanego dialogu

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza za pytania o znaczenie wyrazów i odpowiedzi za nagraniem

 pisze odpowiedzi na podane pytania w dialogu (WB)

 pisze pytania do udzielonych odpowiedzi w dialogu (WB)

Uczeń:

 dopisuje własne wyrazy do podanej listy i gra w grę, w której pyta i odpowiada na pytania o znaczenie wyrazów

 tłumaczy podane wyrazy na język polski i angielski (WB)

 rozwiązuje krzyżówkę z nazwami państw i narodowości na podstawie obrazków (WB)

Lekcja 2 Środki językowe

Wyrażenia związane z przedstawianiem się i podawaniem podstawowych informacji na swój temat

Nazwy państw i narodowości Nazwy pomieszczeń w domu

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Nazwy członków rodziny

Nazwy zwierzątek domowych

Słownictwo związane z opisywaniem wyglądu Daty

Czas present simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Uczeń:

 słucha i śledzi tekst z nagraniem

 zaznacza właściwe pytania spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu

 pisze odpowiedzi do podanych pyta ń i czyta utworzony w ten sposób dialog z podziałem na role

 prowadzi krótki wywiad na temat z kolegą/koleżanką na podstawie podanych pytań

 pisze odpowiedzi na wybrane pytania uwzględniając informacje na swój temat

 uzupełnia luki w notatkach na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu (WB)

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich kategorii (WB)

 zakreśla właściwe wyrazy w dialogu spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem (WB)

 zapisuje daty na podstawie obrazków (WB)

(2)

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Reagowanie ustne: przedstawianie siebie, podawanie swojego miejsca zamieszkania, proszenie o informacje

Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.1 1.2 1.5; II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.1 6.2 6.5;V 8.2; 9 10 12 13 Lekcja 3

Środki językowe Czas present simple

Wyrażenia związane z przedstawianiem się i podawaniem podstawowych informacji na swój temat

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Reagowanie ustne: przedstawianie siebie, podawanie swojego wieku oraz miejsca zamieszkania, proszenie o informacje, wyrażanie próśb i

podziękowań

Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.1; II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.1 6.2 6.5 6.7;V 8.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 zakreśla właściwe wyrazy w dialogu spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego nagrania i powtarza kwestie dialogu za nagraniem

 uzupełnia luki w formularzu właściwymi danymi na podstawie wysłuchanego i przeczytanego dialogu

 pyta i odpowiada na pytania o dane osobowe

 zapisuje usłyszane w nagraniu litery i powtarza je na głos

 uzupełnia luki w dialogu na podstawie informacji podanych w formularzu (WB)

 pisze odpowiedzi na pytania o dane osobowe (WB)

 zapisuje adresy e-mail na podstawie przeczytanego tekstu (WB)

Uczeń:

 odgrywa scenkę w której pyta o dane osobowe i wypełnia formularz zgłoszeniowy i/lub odpowiada na takie pytania

 wskazuje niepasujące pod względem wymowy do pozostałych litery (WB)

Lekcja 4 Środki językowe Czas present simple Czasownik modalny can

Słownictwo związane z domami i mieszkaniami

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Reagowanie ustne: podawanie swojego miejsca zamieszkania, proszenie

Uczeń:

 śledzi właściwe kwestie słuchanego dialogu na podstawie podanych różnych możliwości

 pyta i odpowiada na pytanie o miejsce zamieszkania

 uzupełnia luki w zdaniach na podstawie analizy obrazków

 dopasowuje osoby do odpowiednich miejsc na obrazku na podstawie przeczytanego tekstu

Uczeń:

 słucha i śpiewa piosenkę z nagraniem

(3)

o informacje

Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu czytanego

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.2; II 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.2 6.5;V 8.2; 9 10 12 13

 zakreśla zdania w tabeli (WB)

 przekształca podane zdania na zdania odnoszące się do własnej osoby (WB)

 pisze zdania na temat swoich znajomych na podstawie podanych wyrazów (WB)

 wskazuje właściwe piętro budynku na obrazku na podstawie przeczytanych zdań (WB)

 wyszukuje wyrazy w wężu wyrazowym (WB)

Lekcja 5 Środki językowe Czas present simple Czasownik modalny can

Wyrażenia związane z przedstawianiem się i podawaniem podstawowych informacji na swój temat

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.1; II 2.3 2.4 3.1 3.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 słucha i czyta historyjkę obrazkową

 podaje imiona osób pokazanych na obrazkach na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki (WB)

 pisze odpowiedzi na pytania na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki (WB)

 uzupełnia luki w dialogu zgodnie z kontekstem oraz wypełnia na jego podstawie formularz (WB)

 czyta dialog z podziałem na role (WB)

Uczeń:

 wyszukuje na obrazkach historyjki przedmioty, których nazwy rozpoczynają się od wskazanej litery (WB)

 odpowiada na pytanie związane z historyjką zgodnie z własną opinią (WB)

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY

PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Lekcja 8 Środki językowe

Czasowniki wyrażające upodobania Słownictwo związane z muzyką Czas present simple

Zaimki w funkcji dopełnienia

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Reagowanie ustne: podawanie swoich upodobań, proszenie o informacje Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

Uczeń:

 słucha , śledzi tekst dialogu z nagraniem i powtarza kwestie za nagraniem

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego i przeczytanego dialogu

 zaznacza właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego nagrania

 uzupełnia luki w dialogu podanymi zaimkami zgodnie z kontekstem (WB)

 zaznacza prawdziwe dla siebie zdania spośród podanych możliwości (WB)

 dopasowuje podane wypowiedzi do

Uczeń:

 przygotowuje i przeprowadza ankietę wśród kolegów i koleżanek na temat wybranego polskiego zespołu

(4)

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.1 1.9; II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.3 6.5; 9 10 12 13

właściwych symboli i zdań (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach informacjami na temat swoich upodobań muzycznych zgodnie z kontekstem (WB)

Lekcja 9 Środki językowe Czas present simple Zaimki w funkcji dopełnienia Czasowniki wyrażające upodobania Słownictwo związane z muzyką Nazwy państw

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Mówienie: przedstawianie swoich upodobań

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.1 1.9; II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; III 4.3; 9 10 12 13

Uczeń:

 słucha , śledzi tekst wypowiedzi z nagraniem i powtarza je na głos

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi zaimkami zgodnie z kontekstem

 słucha i powtarza rymowankę za nagraniem

 pisze zdania na temat pochodzenia pokazanych na obrazkach zespołów i piosenkarzy oraz swojej opinii na ich temat

 uzupełnia luki w liście odpowiednimi wyrazami zgodnie z kontekstem

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza zdania za nagraniem

 dopasowuje imiona osób do zdań na podstawie podanych symboli (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi zaimkami zgodnie z kontekstem na podstawie obrazków (WB)

 uzupełnia luki w liście odpowiednimi wyrazami pokazanymi na obrazkach (WB)

Uczeń:

 wypowiada się na temat wybranych gwiazd muzyki

Lekcja 10 Środki językowe

Nazwy programów telewizyjnych Czas present simple

Przysłówki częstotliwości

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Mówienie: przedstawianie swoich upodobań, opowiadanie o czynnościach życia codziennego Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu czytanego

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie

Uczeń:

 numeruje pokazane na ilustracjach programy telewizyjne w odpowiedniej kolejności na podstawie nagrania

 powtarza nazwy programów telewizyjnych za nagraniem

 pisze zdania na temat swoich upodobań i opinii na temat różnych programów telewizyjnych i częstotliwości ich oglądania

 zakreśla właściwe wyrazy w tekście spośród podanych opcji na podstawie nagrania

 pisze tygodniową rozpiskę programów, które ogląda

 opowiada o tym, jakie ogląda w ciągu tygodnia programy na podstawie

Uczeń:

 rozwiązuje kwiz na temat częstotliwości oglądania różnych programów telewizyjnych

 uzupełnia kod literowo-cyfrowy i zapisuje właściwe nazwy programów telewizyjnych (WB)

 pisze tajną wiadomość za pomocą kodu (WB)

(5)

świadomości językowej

I 1.5 1.9; II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; III 4.2 4.3; V 8.2; 9 10 12 13

napisanej wcześniej rozpiski

 dopasowuje obrazki do właściwych nazw programów telewizyjnych (WB)

 uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi imionami osób na podstawie przeczytanych wypowiedzi (WB)

 pisze odpowiedzi na podane pytania (WB)

Lekcja 11 Środki językowe

Nazwy programów telewizyjnych Nazwy kanałów telewizyjnych Nazwy dni tygodnia

Godziny

Czas present simple

Przyimki on i at przed nazwami programów, kanałów , godzin i dni tygodnia Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Reagowanie ustne: proszenie o informacje Pisanie: przedstawianie swoich upodobań

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.5 1.9; II 2.2 3.1 3.2; III 5.3; IV 6.5; 9 10 12 13

Uczeń:

 wskazuje wybrany spośród opisanych programów telewizyjnych w programie

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego programu telewizyjnego

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przyimkami zgodnie z kontekstem

 pyta i odpowiada na pytania o godzinę emisji różnych programów

 czyta podane zdania na głos

 dopasowuje podane nazwy programów do właściwych opisów (WB)

 pisze krótki tekst na temat swojego ulubionego programu telewizyjnego (WB)

Uczeń:

 dopasowuje usłyszane nazwy programów do odpowiednich kategorii zgodnie z ich wymową

 dopasowuje usłyszane wyrazy do odpowiednich kategorii zgodnie z ich wymową (WB)

Lekcja 12 Środki językowe

Słownictwo związane z filmem Czas present simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.9; II 2.3 2.4 3.1 3.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich elementów ilustracji

 uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami na podstawie wysłuchanego nagrania

 zapisuje właściwe litery odnoszące się do odpowiednich miejsc na ilustracji w odpowiedniej kolejności zgodnie z wysłuchanym i przeczytanym tekstem

Uczeń:

 tworzy notatki na temat prawdziwego lub wymyślonego filmu i pisze fabułę zgodnie ze swoimi notatkami

 uzupełnia luki w notatkach dotyczących programu wymyślonymi przez siebie informacjami i fabułą (WB)

Lekcja 13 Środki językowe

Uczeń:

 słucha i czyta historyjkę obrazkową

Uczeń:

 podaje ewentualne rozwiązania wskazanych sytuacji według własnych pomysłów i rozmawia na ten temat z kolegą/koleżanką (WB)

(6)

Nazwy programów telewizyjnych Wyrażenie Let’s…

Czas present simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Mówienie: opowiadanie o czynnościach dnia codziennego, przedstawianie swoich upodobań

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.9; II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; III 4.2 4.3; 9 10 12 13

 dopasowuje imiona osób do obrazków i uzupełnia nimi luki w zdaniach na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 uzupełnia luki w dialogach podanymi wyrażeniami na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 wyszukuje wyrazy w kratownicy (WB)

 wypowiada się na temat oglądania telewizji i różnych programów na podstawie podanych pytań (WB)

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY

PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Lekcja 16 Środki językowe Nazwy zawodów Czas present simple Czas present continuous

Przedimki a/an przed nazwami zawodów

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.4; II 2.3 2.4 3.1 3.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 słucha i śledzi tekst z nagraniem i powtarza go za nagraniem

 dopasowuje połówki zdań do siebie na podstawie przeczytanego i

wysłuchanego tekstu

 numeruje obrazki przedstawiające różne zawody w odpowiedniej kolejności na podstawie wysłuchanego nagrania i powtarza ich nazwy za nagraniem

 odpowiada na pytania o zawody na podstawie nagrania

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przedimkami (WB)

 wskazuje właściwy obrazek spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu (WB)

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu (WB)

Uczeń:

 pokazuje nazwy zawodów za pomocą gestów i mimiki i odgaduje właściwe nazwy zawodów pokazywanie przez kolegę/koleżankę

 rozwiązuje krzyżówkę z nazwami zawodów na podstawie obrazków (WB)

Lekcja 17 Środki językowe Nazwy zawodów

Przymiotniki opisujące zawody Czas present simple

Uczeń:

 słucha i czyta wypowiedzi osób reprezentujących różne zawody i wskazuje bardziej interesujący zgodnie z własną opinią

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi

Uczeń:

 zapisuje podane w formie kodu wyrazy (WB)

(7)

Czas present continuous

Przedimki a/an przed nazwami zawodów

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Mówienie: przedstawianie swoich upodobań

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.4; II 2.3 2.4 3.1 3.2; III 4.3; 9 10 12 13

formami podanych czasowników w czasie present simple lub continuous zgodnie z kontekstem i na podstawie przeczytanych i wysłuchanych tekstów

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanych i wysłuchanych tekstów

 zaznacza właściwe według własnej przymiotniki określające zawody opisane w przeczytanych i wysłuchanych tekstach

 dopasowuje przymiotniki o przeciwnym znaczeniu do siebie i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem

 dopasowuje zdania do właściwych obrazków (WB)

 odpowiada na pytania na podstawie obrazków i przeczytanych zdań (WB)

 zakreśla właściwe formy czasowników spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach

przymiotnikami zgodnie z własną opinią (WB)

Lekcja 18 Środki językowe Nazwy zawodów Nazwy członków rodziny Czas present simple Przedimki a/an i the

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Mówienie: przedstawianie swoich upodobań Pisanie: przedstawianie swoich upodobań Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.4 1.5; II 2.3 2.4 3.1 3.2; III 4.3 5.3; 9 10 12 13

Uczeń:

 zakreśla właściwe wyrazy w dialogu spośród podanych opcji na podstawie nagrania i powtarza kwestie dialogu za nagraniem z podziałem na role

 uzupełnia luki w zdaniu, dotyczącym własnych planów związanych z pracą

 pyta i odpowiada na pytania o plany zawodowe

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przedimkami zgodnie z kontekstem i zakreśla właściwe wyrazy spośród podanych opcji, tworząc prawdziwe dla siebie zdania

 uzupełnia luki w pytaniach i

odpowiedziach na podstawie obrazków i podanych wyrażeń (WB)

 pisze krótki tekst na temat planów zawodowych swoich i znajomych (WB)

 zakreśla właściwe przedimki w zdaniach spośród podanych opcji (WB)

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach

Uczeń:

 dopasowuje usłyszane wyrazy do odpowiednich kategorii zgodnie z ich wymową

 powtarza rymowankę, będącą łamańcem językowym za nagraniem

(8)

spośród podanych opcji zgodnie z ich znaczeniem i czyta zdania na głos, zachowując właściwą wymowę (WB) Lekcja 19

Środki językowe Nazwy zawodów

Nazwy wykonywanych zajęć Przymiotniki opisujące zawody Czas present simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Mówienie: przedstawianie swoich upodobań Pisanie: przedstawianie swoich upodobań Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.4; II 3.1 3.2; III 4.3 5.3; IV 6.5; 9 10 12 13

Uczeń:

 podaje znaczenie zaznaczonych wyrazów w przeczytanym fragmencie tekstu wybierając właściwe spośród podanych opcji

 podaje znaczenie wskazanych w tekście wyrazów na podstawie kontekstu

 pisze odpowiedzi na pytania na podstawie przeczytanego tekstu

 pyta i odpowiada na pytania na temat wymarzonej pracy na podstawie udzielonych wcześniej odpowiedzi

 dopasowuje podane wyrazy do siebie, tworząc wyrażenia określające różne zajęcia i zaznacza te spośród nich, które wykonuje (WB)

 uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi pytaniami zgodnie z kontekstem (WB)

 zaznacza właściwą odpowiedź na podane pytanie spośród dwóch opcji (WB)

 wskazuje właściwą osobę na podstawie przeczytanych ogłoszeń opisujących ich umiejętności i oczekiwania związane z pracą (WB)

Uczeń:

 pisze odpowiedzi na pytania dotyczące wymarzonej pracy w wymarzonym miejscu

Lekcja 20 Środki językowe Nazwy zawodów

Nazwy wykonywanych zajęć Czas present simple Czasownik modalny can

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Reagowanie pisemne: udzielanie podstawowych informacji na swój temat Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

Uczeń:

 dopasowuje podane nazwy wykonywanych zajęć do właściwych kategorii, sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza wyrażenia za nagraniem

 uzupełnia luki w tekście piosenki podanymi nazwami czynności, sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i rapuje piosenkę z nagraniem

Uczeń:

 wykreśla niepotrzebne informacje w przeczytanym ogłoszeniu pisze własne ogłoszenie informujące o własnych umiejętnościach

(9)

I 1.4; II 2.3 2.4 3.1 3.2; III 4.3 5.3; IV 7.2; 9 10 12 13

Lekcja 21 Środki językowe Nazwy zawodów Nazwy miejsc pracy Nazwy państw Czas present simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.4 1.9; II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.5; 9 10 12 13

Uczeń:

 słucha i czyta historyjkę obrazkową

 układa podane zdania w odpowiedniej kolejności na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe kolejności na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 poprawia błędy w zdaniach fałszywych kolejności na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 pyta i odpowiada na pytania o różne kraje i fakty z nimi związane (WB)

 pisze zdania na podstawie podanych nazw zawodów i miejsc pracy (WB)

Uczeń:

 dopasowuje nazwy państw do właściwych obrazków i nazw tradycyjnych obchodów (WB)

 wypowiada się na temat wykonywania tych samych zawodów przez kobiety i mężczyzn (WB)

Lekcja 22 Środki językowe

Słownictwo związane z danymi osobowymi Alfabet

Nazwy zawodów Daty

Czas present simple Czas present continuous Zaimki w formie dopełnienia Przedimki a/an i the

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Reagowanie ustne: przedstawianie siebie, podawanie swojego wieku, podawanie swoich upodobań, proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, dokonywanie samooceny

I 1.1 1.4; IV 6.1 6.2 6.3 6.5; 9 10 12 13

Uczeń:

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi odpowiedziami na swój temat

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi czasownikami określającymi opinię na podstawie danych zawartych w tabeli

 pisze odpowiedzi na pytania o datę urodzin, wiek itp. pokazanych na obrazkach osób na podstawie podanych informacji

 wyszukuje pytania w tabeli wyrazowej i zapisuje je

 podpisuje ilustracje właściwymi nazwami zawodów, pyta i odpowiada na pytania o zawody osób pokazanych na ilustracjach

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasach present simple i continuous zgodnie z kontekstem

 zakreśla właściwe formy czasowników w zdaniach spośród podanych opcji (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi zaimkami zgodnie z kontekstem (WB)

Uczeń:

 tłumaczy podane wyrazy na język polski, pyta i odpowiada na pytania o ich znaczenie

 gra w grę, w której prosi o przeliterowanie różnych wyrazów i literuje takie wyrazy

 koloruje właściwą liczbę medali w zależności od ilości uzyskanych w zadaniach punktów (WB)

(10)

 wskazuje wyrazy niepasujące do pozostałych (WB)

 dopasowuje do siebie podane przymiotniki o przeciwnym znaczeniu (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi przedimkami zgodnie z kontekstem (WB)

Lekcja 23 Środki językowe Nazwy zawodów Nazwy prac domowych Czas present simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Mówienie: opowiadanie o czynnościach życia codziennego, przedstawianie swoich upodobań

Pisanie: opisywanie czynności życia codziennego, przedstawianie swoich upodobań

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.4; II 3.1 3.2; III 4.2 4.3 5.2 5.3; 9 10 12 13

Uczeń:

 czyta opisy różnych prac wykonywanych przez nastolatki wskazuje najciekawszą swoim zdaniem z nich

 dopasowuje imiona osób do zdań na podstawie przeczytanych tekstów

 wypowiada się na temat prac

domowych wykonywanych przez siebie

Uczeń:

 wykonuje pracę projektową w postaci opisu swojej wymarzonej pracy lub zawodu wybranej słynnej osoby według podanych wskazówek

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY

PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Lekcja 26 Środki językowe Nazwy czynności Czas past simple Przyimki

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.5; II 2.3 2.4 3.1 3.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 słucha, czyta i powtarza kwestie dialogu za nagraniem

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego i przeczytanego dialogu

 podpisuje wskazane elementy ilustracji podanymi wyrazami

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi przyimkami zgodnie z kontekstem

 zaznacza wybrane spośród podanych przymiotników zgodnie z własną opinia i wypowiada się na temat poruszony w przeczytanym i wysłuchanym dialogu

 uzupełnia luki w wyrazach brakującymi literami na podstawie ilustracji (WB)

 zaznacza właściwe przyimki w

Uczeń:

 uzupełnia luki w zdaniu odpowiednimi przyimkami, wyrażając swoją opinię (WB)

(11)

zdaniach spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem (WB)

Lekcja 27 Środki językowe Czasownik must/mustn’t Czasownik can Too i enough

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.5; II 2.3 2.4; 9 10 12 13

Uczeń:

 dopasowuje połówki zdań do siebie, tworząc zasady

 odpowiada na pytania na podstawie analizy podanych zasad

 uzupełnia luki w zdaniach na podstawie analizy zasad

 powtarza wypowiedź za nagraniem

 dopasowuje podane zdania do odpowiednich obrazków i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie analizy informacji zawartych na obrazkach (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem (WB)

 układ podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania (WB)

 odpowiada na pytania dotyczące siebie (WB)

Uczeń:

 uzupełnia luki w regule gramatycznej odpowiednimi czasownikami modalnymi (WB)

Lekcja 28 Środki językowe

Nazwy elementów krajobrazu Przyimki wskazujące kierunek Czasownik modalny can

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: reagowanie na polecenia, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.12; II 2.1 2.3 2.4 3.1 3.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 wskazuje właściwe obrazki na podstawie usłyszanych przyimków i powtarza je za nagraniem

 podpisuje właściwe elementy krajobrazu na ilustracji podanymi nazwami

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami na podstawie analizy ilustracji

 zapisuje usłyszane wyrazy i powtarza je za nagraniem

 dopasowuje podane nazwy do właściwych obrazków (WB)

 wskazuje właściwy element obrazka na podstawie przeczytanych wskazówek (WB)

 pisze instrukcję dojścia do wybranego elementu na obrazku (WB)

Uczeń:

 rysuje drogę na ilustracji na podstawie wysłuchanych wskazówek

(12)

Lekcja 29 Środki językowe

Nazwy sportów i zajęć rekreacyjnych Nazwy sprzętów sportowych Czasownik must/mustn’t Czasownik can

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.5 1.10; II 3.1 3.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 czyta ulotkę i dopasowuje wskazane wyrazy do odpowiednich ilustracji

 podaje wskazaną liczbę nazw czynności na podstawie przeczytanej ulotki

 podaje nazwy sprzętów potrzebnych do wykonywania wskazanych czynności na podstawie przeczytanej ulotki

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu

 wyszukuje nazwy sprzętów sportowych w wężu wyrazowym (WB)

Uczeń:

 tłumaczy podane wyrazy z tekstu na język polski

Lekcja 30 Środki językowe Nazwy gier i sportów Nazwy sprzętów Czasownik must/mustn’t Czasownik can

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.5; II 3.1 3.2; IV 6.5; 9 10 12 13

Uczeń:

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu

 wyszukuje błędy w przeczytanym opisie gry na podstawie analizy obrazka

 pyta i odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego opisu gry

 dopasowuje obrazki do przeczytanych zasad gier (WB)

 dopasowuje podane zdania do właściwych gier (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach opisujących zasady gry na podstawie przeczytanych notatek (WB)

Uczeń:

 opisuje zasady wybranej przez siebie lub wymyślonej gry, pyta i odpowiada na pytania z tym związane

 gra w grę Hangman (WB)

Lekcja 31 Środki językowe

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Czasownik must/mustn’t

Czasownik can Czas present simple Przysłówki częstotliwości

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Uczeń:

 czyta i słucha historyjkę obrazkową

 dopasowuje właściwe imiona osób do podanych zdań na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie

przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 pyta i odpowiada na pytania o częstotliwość wykonywania różnych czynności i uzupełnia luki w tabeli (WB)

 układa wyrazy związane z zimą na podstawie podanych liter (WB)

Uczeń:

 odpowiada na pytanie związane z historyjką zgodnie z własną opinią (WB)

(13)

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.5; II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.5; 9 10 12 13

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY

PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Lekcja 34 Środki językowe

Słownictwo związane z surfingiem Czas present simple

Czas past simple Because

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.10; II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.5; 9 10 12 13

Uczeń:

 słucha i śledzi tekst listu

 układa podane zdania w odpowiedniej kolejności na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu

 zakreśla właściwe czasowniki w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego i

wysłuchanego tekstu

 dopasowuje podane pytania do odpowiedzi na podstawie

przeczytanego i wysłuchanego tekstu

 pyta i odpowiada na pytania na temat przeczytanego i wysłuchanego tekstu na podstawie podanych wyrazów

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu (WB)

 uzupełnia luki w liście e-mail odpowiednimi formami podanych czasowników w czasach present simple lub past simple (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie past simple (WB)

 dopisuje końcówki zdań na podstawie przeczytanego listu (WB)

Uczeń:

 rozwiązuje krzyżówkę

Lekcja 35 Środki językowe

Nazwy uczuć, odczuć i emocji Czas present simple Czas past simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Uczeń:

 słucha nazw uczuć, odczuć i emocji, numeruje obrazki w odpowiedniej kolejności i powtarza wyrazy za nagraniem

 podaje przymiotniki o przeciwnym znaczeniu do wskazanych

 pyta i odpowiada na pytania o samopoczucie

 odpowiada na podane pytania na temat

Uczeń:

 uzupełnia luki w tekście piosenki na podstawie nagrania i śpiewa piosenkę z nagraniem

(14)

Reagowanie ustne: proszenie o informacje, wyrażanie swoich emocji Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.1 1.11; II 2.2 2.3 2.4; IV 6.5 6.6; 9 10 12 13

siebie, swojego samopoczucia, zdrowia w dniu dzisiejszym i w przeszłości

 uzupełnia luki w zdaniach wyszukanymi w kratownicy przymiotnikami zgodnie z kontekstem (WB)

 uzupełnia luki w dialogu podanymi zdaniami zgodnie z kontekstem (WB)

 dopasowuje do siebie podane przymiotniki o przeciwnym znaczeniu (WB)

Lekcja 36 Środki językowe Nazwy dolegliwości Nazwy części ciała Nazwy dni tygodnia Nazwy miesięcy Czas past simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.1 1.11; II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 dopasowuje podane zdania do odpowiednich obrazków

 uzupełnia luki w wierszu odpowiednimi wyrażeniami na podstawie podanych wcześniej zdań i rymów

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza wiersz za nagraniem

 dopasowuje czasowniki występujące w wierszu do odpowiednich kategorii czasowników regularnych i nieregularnych

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem

 podpisuje oznaczone elementy obrazka nazwami części ciała, utworzonymi z podanych liter (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami dolegliwości na podstawie obrazków (WB)

 zaznacza właściwe wyrazy w dialogu spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem (WB)

Uczeń:

 dopisuje czasowniki do podanych kategorii

 czyta podane wyrazy na głos i dopasowuje je do odpowiednich kategorii zgodnie z ich wymową (WB)

Lekcja 37 Środki językowe

Nazwy dolegliwości i chorób Nazwy objawów chorób Nazwy części ciała Czas past simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji

Uczeń:

 podpisuje wskazane elementy obrazka podanymi nazwami części ciała

 wyszukuje na obrazku osoby z określonymi dolegliwościami

 słucha i powtarza nazwy dolegliwości za nagraniem

 pyta i odpowiada na pytania o dolegliwości osób pokazanych na obrazku

Uczeń:

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich kategorii zgodnie z ich wymową

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem

(15)

szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.1 1.11; II 2.2 2.3 2.4 3.1; IV 6.5; 9 10 12 13

 zakreśla właściwe wyrazy w dialogu spośród podanych opcji na podstawie nagrania

 odgrywa dialog u lekarza na podstawie przeczytanego i wysłuchanego dialogu, zmieniając wskazane informacje

 zapisuje przeszłe formy podanych czasowników (WB)

 pisze zdania na podstawie podanych wyrazów i obrazków, tworząc opowiadanie (WB)

Lekcja 38 Środki językowe

Nazwy dolegliwości i chorób Nazwy objawów chorób Nazwy części ciała Czas past simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów i miejsc

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.11; II 2.2 2.3 3.1; III 4.1; 9 10 12 13

Uczeń:

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich elementów obrazków

 dopasowuje zdania do odpowiednich dowcipów

 powtarza tekst żaru za nagraniem

 dopasowuje fragmenty dowcipów do siebie a następnie do właściwych obrazków (WB)

Uczeń:

 wskazuje dowcipy spośród przeczytanych, które uważa za śmieszne

 zapisuje tekst wybranego żartu i opowiada go koledze/koleżance

Lekcja 39 Środki językowe

Nazwy dolegliwości i chorób Nazwy objawów chorób Zaimki

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.11; II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.5; 9 10 12 13

Uczeń:

 czyta i słucha historyjkę obrazkową

 dopasowuje właściwe imiona osób do podanych wypowiedzi na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki (WB)

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki (WB)

 zakreśla właściwe wyrazy

odpowiadające wskazanym zaimkom na podstawie zdań wyszukanych w wysłuchanej i przeczytanej historyjce (WB)

 pyta i odpowiada na pytania o samopoczucie na podstawie obrazków (WB)

 uzupełnia luki w dialogu podanymi

Uczeń:

 odszyfrowuje podaną wypowiedź (WB)

 odpowiada na pytanie związane z historyjką według własnej opinii (WB)

(16)

wyrazami i wyrażeniami zgodnie z kontekstem (WB)

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY

PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Lekcja 42 Środki językowe Nazwy czynności

Przysłówki opisujące czynności

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 słucha, śledzi i powtarza kwestie dialogu za nagraniem oraz wskazuje właściwy element ilustracji spośród podanych opcji

 dopasowuje pytania do odpowiedzi na podstawie wysłuchanego i

przeczytanego dialogu

 zakreśla właściwe przysłówki w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego i

przeczytanego dialogu

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi przysłówkami zgodnie z kontekstem

 uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi przymiotnikami i przysłówkami (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach wybranymi przysłówkami, tworząc prawdziwe wypowiedzi (WB)

 układa podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania składające się na powiadanie (WB)

Uczeń:

 pokazuje treść uzupełnionych przez siebie zdań za pomocą gestów i zgaduje zdania pokazywane przez kolegę/koleżankę

 rysuje obiekty UFO na podstawie przeczytanych opisów (WB)

Lekcja 43 Środki językowe

Słownictwo związane z kosmosem i podróżami kosmicznymi Czas past simple

Określenia czasu w przeszłości

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.1; II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.5; 9 10 12 13

Uczeń:

 zapisuje wskazane daty na podstawie podanych określeń czasu

 pyta i odpowiada na pytania o przeszłe czynności na podstawie podanych wyrazów i wyrażeń

 słucha i czyta tekst

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu

 uzupełnia luki w informacjach na stronie internetowej na podstawie

przeczytanego i wysłuchanego tekstu

 odpowiada na pytania dotyczące wydarzeń i czynności wykonywanych przez siebie w przeszłości

 uzupełnia luki w zdaniach prawdziwymi

Uczeń:

 wyszukuje wyrazy w wężu wyrazowym (WB)

(17)

informacjami (WB)

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu (WB)

 uzupełnia luki w dialogu na podstawie przeczytanego tekstu (WB)

Lekcja 44 Środki językowe

Słownictwo związane ze stacją kosmiczną Czas present simple

Pytania o wymiary, liczbę, ilość, wiek itp.

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

II 2.3 2.4 3.1 3.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 uzupełnia luki w tekście właściwymi liczbami na podstawie wysłuchanego nagrania

 uzupełnia luki w pytaniach o wymiary, liczbę, wiek itp. różnych rzeczy podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem

 odgrywa dialog, w którym pyta i odpowiada na pytania pytaniach o wymiary, liczbę, wiek itp. różnych rzeczy

 poprawia błędy w tekście usłyszanej piosenki i śpiewa piosenkę z nagraniem

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu (WB)

 wskazuje w tekście podobne do języka polskiego wyrazy (WB)

 dopasowuje połówki zdań do siebie, tworząc pytania (WB)

 pisze odpowiedzi na podane pytania na podstawie przeczytanego tekstu (WB)

Uczeń:

 tworzy listę wyrazów podobnych w językach polskim i angielskim, wyszukując je w przeczytanym i wysłuchanym tekście

 rozwiązuje krzyżówkę (WB)

Lekcja 45 Środki językowe Nazwy planet

Przedimek określony the

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.12; II 2.3 2.4 3.1 3.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 dopasowuje pytania związane z układem słonecznym i podróżami kosmicznymi człowieka do odpowiedzi zgodnie z własną wiedzą

 zakreśla przedimek the w przeczytanym tekście

 wskazuje właściwe odpowiedzi na usłyszane w nagraniu pytania kwizowe spośród podanych opcji

 sprawdza poprawność swoich odpowiedzi z nagraniem i podlicza punkty uzyskane w kwizie

 powtarza wyrazy za nagraniem, zachowując ich właściwą wymowę

 porównuje swoją wiedzę na temat

Uczeń:

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich kategorii zgodnie z ich wymową

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza wyrazy na głos

 pisze zdania zawierające informacje na temat słynnego astronoma zgodnie z własną wiedzą (WB)

 czyta podane wyrazy na głos i wskazuje niepasujące do pozostałych pod względem wymowy (WB)

(18)

Mikołaja Kopernika z informacjami zawartymi w przeczytanym tekście (WB)

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie

przeczytanego tekstu (WB)

 wskazuje błąd w użyciu przedimka the w podanych zdaniach (WB)

Lekcja 46 Środki językowe Przysłówki

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych, rozumienie intencji rozmówców Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

II 2.3 2.4 3.1 3.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 wskazuje właściwe przysłówki określające sposób powiedzenia usłyszanego powitania spośród podanych opcji

 wypowiada powitanie na różne sposoby według podanych przysłówków

 uszeregowuje obrazki w odpowiedniej kolejności na podstawie przeczytanego tekstu

Uczeń:

 słucha i odgrywa usłyszaną i przeczytaną historię z podziałem na role

 pisze opowiadanie na podstawie podanych wyrazów i odgrywa treść opowiadania czytanego przez kolegę/koleżankę

Lekcja 47 Środki językowe

Słownictwo związane z kosmosem i wiedzą o kosmosie Pytania szczegółowe

Przysłówki

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie ustnie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego

Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.5; V 8.1; 9 10 12 13

Uczeń:

 słucha i czyta historyjkę obrazkową

 układ obrazki w odpowiedniej kolejności na podstawie wysłuchanej i

przeczytanej historyjki (WB)

 uzupełnia luki w pytaniach podanymi wyrazami (WB)

 dopasowuje podane pytania do odpowiedzi na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki (WB)

 uzupełnia luki w wypowiedziach właściwymi przysłówkami na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki (WB)

 pisze pytania na temat wskazanej historyjki obrazkowej (WB)

 pyta i odpowiada na pytania na temat wskazanej historyjki obrazkowej (WB)

Uczeń:

 opowiada przeczytaną i wysłuchaną historyjkę koledze/koleżance (WB)

 wypowiada się na temat form zdobywania pieniędzy (WB)

Lekcja 48 Środki językowe

Nazwy chorób i dolegliwości

Uczeń:

 uzupełnia luki w dialogu swoimi odpowiedziami

 pisze zdania na temat obrazków według

Uczeń:

 rozwiązuje krzyżówkę

 pokazuje podane zdania za pomocą gestów i zgaduje zdania pokazywane przez kolegę/koleżankę

(19)

Słownictwo związane z samopoczuciem Czas past simple

Przysłówki

Czasownik modalny can

Wyrażenia too+adjective i adjective+enough

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, dokonywanie samooceny

I 1.1 1.11; II 2.2 2.3 2.4; IV 6.5; 9 10 12 13

podanego wzoru

 pisze zdania na temat tego, jak dawno miały miejsce wskazane momenty

 uzupełnia luki w dialogu z lekarzem podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem

 uzupełnia luki w dialogu pytaniami ułożonymi z podanych wyrazów

 uzupełnia luki w rymowance formami przeszłymi podanych czasowników zgodnie z kontekstem i rymem

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza rymowankę za nagraniem

 wstawia podane wyrazy w

odpowiednich miejscach w zdaniach (WB)

 pisze prawdziwe odpowiedzi na podane pytania (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami w czasie past simple (WB)

 wskazuje wyrazy niepasujące do pozostałych (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB)

 zakreśla właściwe formy wyrazów w zdaniach spośród podanych opcji (WB)

 pisze zdania z podanych wyrazów we wskazanym czasie

 koloruje właściwą liczbę medali w zależności od ilości uzyskanych w zadaniach punktów (WB)

Lekcja 49 Środki językowe Czas past simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Reagowanie ustne: proszenie o informacje Pisanie: opisywanie miejsc, przedmiotów i ludzi

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.8; II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; III 5.1; IV 6.5; 9 10 12 13

Uczeń:

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu

 pyta i odpowiada na podane pytania na temat przeczytanego tekstu

Uczeń:

 wypowiada się na temat, co mogą robić młodzi ludzie żadni przygody w Polsce

 wykonuje pracę projektowa w postaci plakatu na temat wymarzonych wakacji lub dziennika z pobytu na bezludnej wyspie według podanych wskazówek

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY

PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Lekcja 52 Uczeń: Uczeń:

(20)

Środki językowe Nazwy środków transportu

Słownictwo związane z podróżowaniem Czas present continuous

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.8; II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.5; 9 10 12 13

 słucha, czyta i powtarza kwestie dialogu za nagraniem

 rysuje trasę podróży na mapie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego dialogu

 dopasowuje podane pytania do odpowiedzi na podstawie

przeczytanego i wysłuchanego dialogu

 układa pytania z podanych wyrazów i wyrażeń, pyta i odpowiada na pytania o plany

 uzupełnia dialog podanymi wyrażeniami i zdaniami zgodnie z kontekstem (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi czasownikami we właściwej formie zgodnie z kontekstem (WB)

 wyszukuje pytania i odpowiedzi w tabeli wyrazowej (WB)

 zapisuje pozostałe wyrazy z tabeli (WB)

 pisze pytania na podstawie podanych wyrazów (WB)

 pisze prawdziwe odpowiedzi na ułożone wcześniej pytania (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi informacjami na podstawie przeczytanego i wysłuchanego dialogu i gra w grę True/False

Lekcja 53 Środki językowe Nazwy środków transportu

Słownictwo związane z podróżowaniem Czas present continuous

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.8; II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.5; 9 10 12 13

Uczeń:

 dopasowuje ilustracje przedstawiające różne środki transportu do ich nazw, sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza wyrazy za nagraniem

 uzupełnia luki w rymowance

odpowiednimi wyrazami na podstawie nagrania i powtarza rymowankę za nagraniem

 dopasowuje podane nazwy środków transportu do właściwych kategorii

 zaznacza właściwe nazwy środków transportu na podstawie wysłuchanej i przeczytanej treści pocztówki

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem (WB)

 zaznacza wybrane przez siebie formy aktywności wakacyjnych na podstawie kreślonej sumy pieniędzy (WB)

 uzupełnia luki w treści pocztówki na

Uczeń:

 uzupełnia luki w tabeli imionami osób z klasy na podstawie przeprowadzonej ankiety

 rozszyfrowuje nazwy środków transportu i dopasowuje je do odpowiednich ilustracji (WB)

(21)

podstawie wybranych przez siebie form aktywności (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi imionami osób na podstawie informacji zawartych w tabeli (WB)

Lekcja 54 Środki językowe Nazwy pór dnia Godziny

Nazwy środków transportu

Słownictwo związane z podróżowaniem Nazwy państw

Wyrażenie would like to Czas present continuous

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Reagowanie ustne: proszenie o informacje, wyrażanie próśb i podziękowań

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.8; II 2.2 2.3 2.4; IV 6.5 6.7; 9 10 12 13

Uczeń:

 dopasowuje podane godziny do właściwych pór dnia

 odpowiada na pytania na podstawie analizy rozkładu jazdy

 uzupełnia luki w dialogu na podstawie wysłuchanego nagrania

 pisze krótkie dialogi według podanych informacji

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza kwestie dialogów za nagraniem

 uszeregowuje zdania w odpowiedniej kolejności, tworząc dialog (WB)

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach prawdziwymi odpowiedziami (WB)

Uczeń:

 odgrywa dialog, w którym kupuje/rezerwuje bilet na pociąg na podstawie informacji zawartych w rozkładzie jazdy

 podpisuje wskazane miejsca na mapie świata odpowiednimi nazwami państw (WB)

 zapisuje właściwe godziny dla wskazanych na mapie państw z zachowaniem stref czasowych (WB)

Lekcja 55 Środki językowe

Słownictwo związane z podróżowaniem Czas past simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.8; II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.5; 9 10 12 13

Uczeń:

 zaznacza właściwe wyrazy spośród podanych opcji na podstawie analizy tytułu tekstu i obrazków

 sprawdza trafność swoich odpowiedzi, czytając tekst

 uszeregowuje podane zdania w odpowiedniej kolejności

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich kategorii (WB)

Uczeń:

 odgrywa wywiad z bohaterem przeczytanego tekstu na podstawie podanych pytań

 wskazuje właściwe obrazki na podstawie usłyszanych wyrażeń o podobnym brzmieniu

 słucha i powtarza zdania, będące łamańcami językowymi za nagraniem

 czyta podane zdania na głos i zaznacza wskazane dźwięki w odpowiedni sposób (WB)

Lekcja 56 Środki językowe

Słownictwo związane z podróżowaniem

Uczeń:

 uzupełnia luki w tekście piosenki odpowiednimi wyrazami pokazanymi na

Uczeń:

 pokazuje utworzone przez siebie zdania za pomocą gestów i zgaduje zdania pokazywane przez kolegę/koleżankę

(22)

Wyrażenie would like to Czas present continuous

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Pisanie: opisywanie miejsc

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.8; II 2.3 2.4 3.1; III 5.1; 9 10 12 13

obrazkach

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i śpiewa piosenkę z nagraniem

 pisze prawdziwe zdania na temat siebie na podstawie podanych wyrazów i wyrażeń

 poprawia błędy w tekście za pomocą podanych wyrazów

 tworzy plan wizyty gościa zza granicy w postaci notatek (WB)

 pisze list do znajomego, opisując plany jego wizyty według wskazówek (WB)

 pisze plan podróży dookoła świata według podanych wskazówek

 zapisuje właściwe wyrazy na podstawie obrazków i podaje utworzone ze wskazanych liter hasło (WB)

Lekcja 57 Środki językowe

Słownictwo związane z podróżowaniem Czas present continuous

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Reagowanie ustne: wyrażanie próśb i podziękowań

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.8; II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.7; 9 10 12 13

Uczeń:

 słucha i czyta historyjkę obrazkową

 zapisuje informacje na temat osób pokazanych na ilustracjach na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe spośród podanych opcji na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 układ wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 odgrywa dialogi, w których zaprasza, przyjmuje zaproszenie lub odrzuca zaproszenie na podstawie stworzonej przez siebie listy planowanych czynności (WB)

 dopasowuje właściwe nazwy języków, krajów i powitań do siebie (WB)

Uczeń:

 tworzy listę czynności planowanych przez siebie na przyszły tydzień (WB)

 wypowiada się na temat języków, których się uczy i których chciałby się uczyć (WB)

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY

PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Lekcja 60 Środki językowe

Stopień wyższy i najwyższy przymiotników Nazwy miast

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych

Uczeń:

 słucha, śledzi i powtarza kwestie dialogu za nagraniem

 poprawia błędy w zdaniach na podstawie przeczytanego i wysłuchanego dialogu

 uszeregowuje nazwy miast w kolejności od największego do najmniejszego na

Uczeń:

 pisze zdania na podstawie podanych nazw miast i wyrazów oraz gra w grę True/False

 podaje nazwy wybranych miast i budynków (WB)

 pisze prawdziwe zdania porównujące miasta i budynki (WB)

Figure

Updating...

References

Related subjects :