INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

86  Download (0)

Full text

(1)

INFORMACJE O WYNIKACH

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

w województwie śląskim

sesja od 16 sierpnia do 17 października

Jaworzno 2016

(2)

SPIS TREŚCI

1. TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE _________ 3 2. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

W ZAWODZIE _____________________________________________________________ 3 3. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ____ 7 4. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU

POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE __________________________ 35

(3)

1. TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił 20.08.2015 r. harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień – październik 2016 r.:

─ część pisemna: 6 października 2016 r.

─ część praktyczna :

 w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja – 11 października 2016 r.

 w pozostałych kwalifikacjach:

– od 16 sierpnia do 6 września 2016 r. – tylko M.11 i M.19;

– od 6 września do 17 października 2016 r. – pozostałe kwalifikacje, w tym M.19;

 w kwalifikacji Z.22 – od 6 października do 17 października 2016 r.

2. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. Nr 93 z dnia 14 maja 2015 r.,

poz. 673) do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji od 16 sierpnia do 17

października 2016 r. przystąpili uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, słuchacze szkół

policealnych, osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, osoby zdające egzamin

zawodowy eksternistyczny oraz absolwenci.

(4)

*Zdający mogą przystąpić w jednej sesji do egzaminu z kilku kwalifikacji. Wśród 5641 zdających egzamin z poszczególnych kwalifikacji – 5017 osób przystąpiło do egzaminu z jednej kwalifikacji, 285 osób zdawało egzamin z dwóch kwalifikacji, a 18 osób przystąpiło do egzaminu z trzech kwalifikacji.

Schemat 1. Liczba zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, którzy podeszli przynajmniej do jednej części egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

5641 zdających egzamin z poszczególnych kwalifikacji

*

UCZNIOWIE/SŁUCHACZE SZKÓŁ

2408 zdających

UCZNIOWIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

34 zdających

UCZNIOWIE TECHNIKUM

2031 zdających

SŁUCHACZE SZKOŁY POLICEALNEJ

343 zdających

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY KWALIFIKACYJNY KURS

ZAWODOWY

814 zdających

OSOBY ZDAJĄCE EKSTERNISTYCZNY EGZAMIN

ZAWODOWY

26 zdających

ABSOLWENCI SZKÓŁ

2393 zdających

(5)

*Zdający mogą przystąpić w jednej sesji do egzaminu z kilku kwalifikacji. Wśród 2322 zdających egzamin z poszczególnych kwalifikacji – 2290 osób przystąpiło do egzaminu z jednej kwalifikacji, a 16 osób zdawało egzamin z dwóch kwalifikacji.

Schemat 2. Liczba zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, którzy przystąpili do obu części egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

2322 zdających egzamin z poszczególnych kwalifikacji

*

UCZNIOWIE/SŁUCHACZE SZKÓŁ

1439 zdających

UCZNIOWIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

14 zdających

UCZNIOWIE TECHNIKUM

1212 zdających

SŁUCHACZE SZKOŁY POLICEALNEJ

213 zdających

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY KWALIFIKACYJNY KURS

ZAWODOWY

643 zdających

OSOBY ZDAJĄCE EKSTERNISTYCZNY EGZAMIN

ZAWODOWY

3 zdających

ABSOLWENCI SZKÓŁ

237 zdających

(6)

Schemat 3. Liczba szkół/ośrodków egzaminacyjnych

LICZBA SZKÓŁ/OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH

316

w części pisemnej

286

w części praktycznej

(7)

3. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

1

Schemat 4. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

1 Analizując wyniki egzaminu zawodowego w danej kwalifikacji, należy pamiętać o różnych progach zaliczenia egzaminu w poszczególnych jego częściach. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

CZĘŚĆ PISEMNA Zdało ogółem: 73,27% osób

(przystąpiło 3662 zdających)

TECHNIKA, SZKOŁY POLICEALNE, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

zdało: 78,48% osób (przystąpiły 1942 osoby)

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

zdało: 91,38% osób (przystąpiły 754 osoby)

EKSTERNISTYCZNY EGZAMIN ZAWODOWY

zdało: 84,21% osób (przystąpiło 19 osób)

ABSOLWENCI

zdało: 47,94% osób (przystąpiło 947 osób)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Zdało ogółem: 61,40% osób

(przystąpiło 4301 zdających)

TECHNIKA, SZKOŁY POLICEALNE, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

zdało: 68,03% osób (przystąpiło 1905 osób)

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

zdało: 89,05% osób (przystąpiły 703 osoby)

EKSTERNISTYCZNY EGZAMIN ZAWODOWY

zdało: 80,00% osób (przystąpiło 10 osób)

ABSOLWENCI

zdało: 42,25% osób (przystąpiły 1683 osoby)

ŚWIADECTWA

Uzyskało ogółem: 70,33% osób (przystąpiło do obu części egzaminu

2322 zdających)

TECHNIKA, SZKOŁY POLICEALNE, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

uzyskało: 71,58% osób

(przystąpiło do obu części egzaminu 1439 osób)

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

uzyskało: 84,76% osób

(przystąpiły do obu części egzaminu 643 osoby)

EKSTERNISTYCZNY EGZAMIN ZAWODOWY

uzyskało: 100% osób

(przystąpiły do obu części egzaminu 3 osoby)

ABSOLWENCI

uzyskało: 23,21% osób

(przystąpiło do obu części egzaminu 237 osób)

(8)

W tabelach 1. – 5. przedstawiono zdawalność egzaminu zawodowego w poszczególnych kwalifikacjach.

Tabela 1. Zdawalność egzaminu zawodowego ogółem w poszczególnych kwalifikacjach

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie

kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

1. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych A.10. 1 – – 0 – – 0 – –

2. Wykonywanie usług krawieckich A.12. 8 7 87,50 7 5 71,43 4 4 100

3. Realizacja procesów drukowania z form

drukowych A.15. 1 – – 0 – – 0 – –

4. Prowadzenie sprzedaży A.18. 31 27 87,10 24 24 100 24 24 100

5. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A.19. 19 18 94,74 18 18 100 17 17 100

6. Rejestracja i obróbka obrazu A.20. 22 17 77,27 22 16 72,73 21 15 71,43

7. Prowadzenie działalności handlowej A.22. 1 – – 10 5 50,00 0 – –

8. Projektowanie fryzur A.23. 18 18 100 51 31 60,78 18 16 88,89

9. Wykonywanie i realizacja projektów

multimedialnych A.25. 42 33 78,57 30 30 100 27 26 96,30

10. Sprzedaż produktów i usług reklamowych A.26. 17 10 58,82 96 63 65,63 10 5 50,00

11. Organizacja i prowadzenie kampanii

reklamowej A.27. 2 0 0 67 52 77,61 1 – –

12. Organizacja i nadzorowanie transportu A.28. 2 0 0 30 12 40,00 2 0 0

13. Obsługa klientów i kontrahentów A.29. 0 – – 12 7 58,33 0 – –

14.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.30. 78 69 88,46 153 35 22,88 71 29 40,85

15.

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.31. 100 96 96,00 158 92 58,23 96 75 78,13

16.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

A.32. 4 4 100 134 115 85,82 3 2 66,67

17. Obsługa podróżnych w portach

i terminalach A.33. 0 – – 3 1 33,33 0 – –

(9)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

18.

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

A.34. 3 2 66,67 30 7 23,33 2 0 0

19. Planowanie i prowadzenie działalności

w organizacji A.35. 119 112 94,12 126 103 81,75 111 100 90,09

20. Prowadzenie rachunkowości A.36. 85 36 42,35 64 21 32,81 43 16 37,21

21. Planowanie i kontrola produkcji

poligraficznej A.40. 0 – – 2 1 50,00 0 – –

22. Organizacja i prowadzenie ruchu

pociągów A.44. 4 0 0 10 0 0 3 0 0

23. Planowanie i realizacja przewozów

kolejowych A.45. 5 1 20,00 11 3 27,27 1 – –

24. Projektowanie wyrobów odzieżowych A.48. 11 11 100 17 10 58,82 11 10 90,91

25. Organizacja procesów wytwarzania

wyrobów odzieżowych A.49. 0 – – 29 6 20,69 0 – –

26. Przygotowywanie materiałów graficznych

do procesu drukowania A.54. 55 37 67,27 32 8 25,00 22 5 22,73

27. Drukowanie cyfrowe A.55. 8 3 37,50 5 1 20,00 2 0 0

28.

Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

A.56. 3 1 33,33 3 0 0 2 0 0

29.

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań

analitycznych

A.59. 2 2 100 0 – – 0 – –

30. Wykonywanie badań analitycznych A.60. 13 2 15,38 7 7 100 1 – –

31. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

twarzy A.61. 90 81 90,00 105 51 48,57 78 45 57,69

32. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

ciała, dłoni i stóp A.62. 12 12 100 12 9 75,00 10 8 80,00

33. Organizacja i prowadzenie archiwum A.63. 1 – – 6 4 66,67 1 – –

34. Opracowywanie materiałów archiwalnych A.64. 0 – – 1 – – 0 – –

35. Rozliczanie wynagrodzeń i danin

publicznych A.65. 19 16 84,21 21 18 85,71 18 14 77,78

(10)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

36. Obsługa klienta w jednostkach

administracji A.68. 35 25 71,43 57 23 40,35 28 15 53,57

37. Eksploatacja środków transportu

drogowego A.69. 1 – – 6 1 16,67 1 – –

38. Montaż systemów suchej zabudowy B.5. 9 2 22,22 2 2 100 0 – –

39. Wykonywanie robót malarsko-

tapeciarskich B.6. 36 25 69,44 23 23 100 23 19 82,61

40. Wykonywanie robót posadzkarsko -

okładzinowych B.7. 1 – – 1 – – 1 – –

41. Wykonywanie robót związanych

z budową i remontem sieci komunalnych B.8. 11 9 81,82 10 10 100 10 9 90,00

42.

Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

B.9. 1 – – 0 – – 0 – –

43. Wykonywanie robót murarskich

i tynkarskich B.18. 35 27 77,14 21 21 100 10 10 100

44. Montaż konstrukcji budowlanych B.20. 1 – – 0 – – 0 – –

45. Montaż urządzeń i systemów energetyki

odnawialnej B.21. 1 – – 2 2 100 0 – –

46. Eksploatacja urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej B.22. 18 13 72,22 1 – – 1 – –

47.

Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

B.27. 4 4 100 6 1 16,67 2 0 0

48.

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

B.30. 9 6 66,67 56 31 55,36 5 0 0

49.

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów

mostowych

B.32. 0 – – 1 – – 0 – –

50. Organizacja i kontrolowanie robót

budowlanych B.33. 78 76 97,44 109 49 44,95 75 43 57,33

(11)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

51.

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

B.34. 50 41 82,00 44 32 72,73 40 26 65,00

52. Obsługa geodezyjna inwestycji

budowlanych B.35. 20 10 50,00 24 19 79,17 14 9 64,29

53.

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

B.36. 5 2 40,00 51 17 33,33 4 0 0

54. Montaż, konfiguracja i utrzymanie

urządzeń sieci telekomunikacyjnych E.2. 4 4 100 0 – – 0 – –

55. Montaż urządzeń i systemów

mechatronicznych E.3. 42 21 50,00 16 11 68,75 4 0 0

56. Montaż układów i urządzeń

elektronicznych E.5. 3 1 33,33 1 – – 0 – –

57. Wykonywanie instalacji urządzeń

elektronicznych E.6. 35 32 91,43 29 28 96,55 29 28 96,55

58. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń

elektrycznych E.7. 274 81 29,56 77 64 83,12 64 33 51,56

59. Montaż i konserwacja instalacji

elektrycznych E.8. 78 73 93,59 62 59 95,16 56 52 92,86

60. Uruchamianie oraz utrzymanie linii

i urządzeń transmisji cyfrowej E.9. 1 – – 0 – – 0 – –

61. Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci

transmisyjnych E.10. 2 1 50,00 0 – – 0 – –

62. Montaż i eksploatacja komputerów

osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.12. 197 135 68,53 165 134 81,21 149 100 67,11

63.

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.13. 157 120 76,43 114 80 70,18 102 72 70,59

64. Tworzenie aplikacji internetowych i baz

danych oraz administrowanie bazami E.14. 53 23 43,40 117 14 11,97 23 2 8,70

65. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali

i przyłączy abonenckich E.15. 39 26 66,67 20 19 95,00 17 15 88,24

66. Montaż i eksploatacja sieci rozległych E.16. 5 0 0 17 5 29,41 1 – –

(12)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

67.

Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego

E.17. 4 0 0 0 – – 0 – –

68. Eksploatacja urządzeń i systemów

mechatronicznych E.18. 98 96 97,96 99 64 64,65 93 61 65,59

69. Projektowanie i programowanie urządzeń

i systemów mechatronicznych E.19. 15 1 6,67 70 12 17,14 9 0 0

70. Eksploatacja urządzeń elektronicznych E.20. 49 31 63,27 59 21 35,59 19 5 26,32

71. Eksploatacja instalacji i urządzeń do

wytwarzania i przesyłania energii cieplnej E.22. 2 0 0 1 – – 0 – –

72.

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

E.23. 3 1 33,33 7 6 85,71 3 1 33,33

73. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji

elektrycznych E.24. 55 39 70,91 19 19 100 14 13 92,86

74.

Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

M.1. 1 – – 0 – – 0 – –

75. Użytkowanie maszyn i urządzeń do

obróbki plastycznej metali M.7. 8 5 62,50 8 8 100 8 5 62,50

76. Eksploatacja złóż podziemnych M.11. 136 122 89,71 69 69 100 53 52 98,11

77.

Diagnozowanie oraz naprawa

elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.12. 120 61 50,83 58 57 98,28 55 40 72,73

78. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń M.17. 3 2 66,67 0 – – 0 – –

79. Diagnozowanie i naprawa podzespołów

i zespołów pojazdów samochodowych M.18. 73 29 39,73 20 20 100 16 11 68,75

80. Użytkowanie obrabiarek skrawających M.19. 78 70 89,74 74 73 98,65 74 67 90,54

81. Wykonywanie i naprawa elementów

maszyn, urządzeń i narzędzi M.20. 138 129 93,48 128 120 93,75 121 108 89,26

82. Wykonywanie i naprawa pomocy

wzrokowych M.30. 9 8 88,89 9 5 55,56 9 5 55,56

(13)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

83. Prowadzenie procesu przeróbki kopalin

stałych M.35. 12 9 75,00 12 9 75,00 12 7 58,33

84. Organizacja procesu przeróbki kopalin

stałych M.36. 33 33 100 36 32 88,89 32 30 93,75

85.

Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali

M.38. 0 – – 5 3 60,00 0 – –

86. Organizacja i prowadzenie eksploatacji

złóż podziemnych M.39. 175 133 76,00 65 25 38,46 53 19 35,85

87. Organizacja i prowadzenie procesu

obsługi pojazdów samochodowych M.42. 6 5 83,33 121 35 28,93 5 1 20,00

88.

Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

M.43. 1 – – 3 2 66,67 1 – –

89. Organizacja i nadzorowanie procesów

produkcji maszyn i urządzeń M.44. 44 13 29,55 64 27 42,19 24 6 25,00

90. Prowadzenie produkcji rolniczej R.3. 38 34 89,47 31 31 100 31 28 90,32

91. Zakładanie i prowadzenie upraw

ogrodniczych R.5. 7 2 28,57 0 – – 0 – –

92. Organizacja i prowadzenie

przedsiębiorstwa w agrobiznesie R.6. 0 – – 4 1 25,00 0 – –

93. Ocena stanu środowiska R.7. 2 1 50,00 15 6 40,00 2 1 50,00

94. Planowanie i realizacja zadań związanych

z ochroną środowiska R.8. 19 5 26,32 38 35 92,11 12 1 8,33

95. Prowadzenie chowu, hodowli

i inseminacji zwierząt R.9. 52 37 71,15 53 18 33,96 34 12 35,29

96. Wykonywanie czynności pomocniczych

z zakresu usług weterynaryjnych R.10. 10 8 80,00 9 9 100 9 8 88,89

97.

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

R.11. 8 6 75,00 4 4 100 2 2 100

98. Ochrona i zagospodarowanie zasobów

leśnych R.13. 3 1 33,33 2 1 50,00 0 – –

99. Użytkowanie zasobów leśnych R.14. 2 2 100 3 3 100 0 – –

(14)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

100. Organizacja i nadzorowanie produkcji

rolniczej R.16. 3 3 100 20 9 45,00 1 – –

101. Planowanie i organizacja prac

ogrodniczych R.18. 3 2 66,67 2 1 50,00 1 – –

102. Organizowanie chowu i hodowli koni R.19. 1 – – 4 1 25,00 1 – –

103. Szkolenie i użytkowanie koni R.20. 0 – – 1 – – 0 – –

104.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.21. 27 26 96,30 25 22 88,00 24 22 91,67

105.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

R.22. 17 14 82,35 70 24 34,29 17 13 76,47

106. Wykonywanie kompozycji florystycznych R.26. 2 1 50,00 2 1 50,00 2 1 50,00

107. Produkcja wyrobów piekarskich T.3. 2 2 100 0 – – 0 – –

108. Produkcja przetworów mięsnych

i tłuszczowych T.5. 0 – – 1 – – 0 – –

109. Sporządzanie potraw i napojów T.6. 48 33 68,75 4 4 100 2 2 100

110. Wykonywanie usług kelnerskich T.9. 25 25 100 26 26 100 25 25 100

111. Organizacja usług gastronomicznych T.10. 0 – – 38 20 52,63 0 – –

112. Planowanie i realizacja usług w recepcji T.11. 138 138 100 152 147 96,71 138 135 97,83 113. Obsługa gości w obiekcie świadczącym

usługi hotelarskie T.12. 3 2 66,67 8 6 75,00 1 – –

114. Planowanie i realizacja imprez i usług

turystycznych T.13. 49 49 100 61 42 68,85 48 39 81,25

115. Prowadzenie informacji turystycznej oraz

sprzedaż usług turystycznych T.14. 2 2 100 28 11 39,29 2 0 0

116. Organizacja żywienia i usług

gastronomicznych T.15. 50 31 62,00 288 120 41,67 43 7 16,28

117. Organizacja i nadzorowanie produkcji

wyrobów spożywczych T.16. 2 0 0 6 3 50,00 0 – –

118. Świadczenie usług w zakresie masażu Z.1. 6 4 66,67 4 4 100 2 2 100

119. Ochrona osób i mienia Z.3. 9 7 77,78 14 9 64,29 9 5 55,56

(15)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

120. Świadczenie usług opiekuńczych osobie

chorej i niesamodzielnej Z.4. 43 41 95,35 43 43 100 42 40 95,24

121. Świadczenie usług opiekuńczych Z.5. 0 – – 1 – – 0 – –

122. Świadczenie usług opiekuńczo-

wspierających osobie podopiecznej Z.6. 1 – – 3 2 66,67 0 – –

123. Udzielanie pomocy i organizowanie

wsparcia osobie niepełnosprawnej Z.8. 11 11 100 9 9 100 8 8 100

124. Świadczenie usług w zakresie terapii

zajęciowej Z.9. 0 – – 1 – – 0 – –

125. Świadczenie usług opiekuńczych

i wspomagających rozwój dziecka Z.11. 1 – – 1 – – 1 – –

126. Zarządzanie bezpieczeństwem

w środowisku pracy Z.13. 5 5 100 66 7 10,61 5 1 20,00

127.

Prowadzenie działalności profilaktyczno- leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

Z.14. 4 4 100 0 – – 0 – –

128.

Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do

pracy Z.15. 6 3 50,00 2 0 0 1 – –

129.

Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

Z.17. 17 12 70,59 0 – – 0 – –

130. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji

medycznej Z.20. 2 2 100 3 3 100 0 – –

131.

Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Z.21. 0 – – 4 2 50,00 0 – –

Razem 3662 2683 73,27 4301 2641 61,40 2322 1633 70,33

(16)

Tabela 2. Zdawalność egzaminu zawodowego w poszczególnych kwalifikacjach – zasadnicza szkoła zawodowa, technikum oraz szkoła policealna

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie

kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

1. Wykonywanie usług krawieckich A.12. 3 3 100 2 0 0 0 – –

2. Prowadzenie sprzedaży A.18. 27 26 96,30 24 24 100 24 24 100

3. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A.19. 8 8 100 8 8 100 8 8 100

4. Rejestracja i obróbka obrazu A.20. 21 17 80,95 22 16 72,73 21 15 71,43

5. Projektowanie fryzur A.23. 0 – – 6 2 33,33 0 – –

6. Wykonywanie i realizacja projektów

multimedialnych A.25. 1 – – 0 – – 0 – –

7. Sprzedaż produktów i usług

reklamowych A.26. 16 10 62,50 77 52 67,53 10 5 50,00

8. Organizacja i prowadzenie kampanii

reklamowej A.27. 0 – – 6 5 83,33 0 – –

9. Organizacja i nadzorowanie transportu A.28. 2 0 0 21 9 42,86 2 0 0

10. Obsługa klientów i kontrahentów A.29. 0 – – 2 0 0 0 – –

11.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.30. 78 69 88,46 147 35 23,81 71 29 40,85

12.

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.31. 93 91 97,85 101 76 75,25 92 74 80,43

13.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

A.32. 1 – – 5 4 80,00 1 – –

14. Obsługa podróżnych w portach

i terminalach A.33. 0 – – 3 1 33,33 0 – –

15.

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

A.34. 2 1 50,00 2 0 0 1 – –

16. Planowanie i prowadzenie działalności

w organizacji A.35. 116 110 94,83 122 103 84,43 110 100 90,91

17. Prowadzenie rachunkowości A.36. 34 19 55,88 38 9 23,68 29 7 24,14

(17)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

18. Organizacja i prowadzenie ruchu

pociągów A.44. 1 – – 3 0 0 1 – –

19. Organizacja procesów wytwarzania

wyrobów odzieżowych A.49. 0 – – 3 0 0 0 – –

20. Przygotowywanie materiałów

graficznych do procesu drukowania A.54. 54 36 66,67 29 8 27,59 21 5 23,81

21.

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań

analitycznych

A.59. 2 2 100 0 – – 0 – –

22. Wykonywanie badań analitycznych A.60. 1 – – 0 – – 0 – –

23. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

twarzy A.61. 78 70 89,74 96 48 50,00 72 42 58,33

24. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

ciała, dłoni i stóp A.62. 10 10 100 9 7 77,78 9 7 77,78

25. Organizacja i prowadzenie archiwum A.63. 1 – – 6 4 66,67 1 – –

26. Rozliczanie wynagrodzeń i danin

publicznych A.65. 3 1 33,33 3 0 0 3 0 0

27. Obsługa klienta w jednostkach

administracji A.68. 10 8 80,00 11 6 54,55 9 3 33,33

28. Eksploatacja środków transportu

drogowego A.69. 1 – – 6 1 16,67 1 – –

29. Montaż systemów suchej zabudowy B.5. 7 1 14,29 2 2 100 0 – –

30. Wykonywanie robót malarsko

-tapeciarskich B.6. 12 9 75,00 10 10 100 10 9 90,00

31. Wykonywanie robót murarskich

i tynkarskich B.18. 24 18 75,00 12 12 100 1 – –

32. Montaż urządzeń i systemów energetyki

odnawialnej B.21. 1 – – 2 2 100 0 – –

33. Eksploatacja urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej B.22. 7 5 71,43 0 – – 0 – –

34.

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

B.30. 0 – – 6 5 83,33 0 – –

(18)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

35. Organizacja i kontrolowanie robót

budowlanych B.33. 71 70 98,59 72 42 58,33 70 41 58,57

36.

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

B.34. 50 41 82,00 43 31 72,09 40 26 65,00

37. Obsługa geodezyjna inwestycji

budowlanych B.35. 14 10 71,43 19 16 84,21 12 9 75,00

38.

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

B.36. 1 – – 1 – – 1 – –

39. Montaż, konfiguracja i utrzymanie

urządzeń sieci telekomunikacyjnych E.2. 3 3 100 0 – – 0 – –

40. Montaż urządzeń i systemów

mechatronicznych E.3. 37 18 48,65 16 11 68,75 4 0 0

41. Montaż układów i urządzeń

elektronicznych E.5. 0 – – 1 – – 0 – –

42. Wykonywanie instalacji urządzeń

elektronicznych E.6. 33 32 96,97 29 28 96,55 29 28 96,55

43. Montaż i konserwacja maszyn

i urządzeń elektrycznych E.7. 139 37 26,62 26 19 73,08 17 0 0

44. Montaż i konserwacja instalacji

elektrycznych E.8. 42 41 97,62 39 39 100 36 36 100

45. Montaż i eksploatacja komputerów

osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.12. 181 125 69,06 159 133 83,65 144 99 68,75

46.

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.13. 118 97 82,20 103 77 74,76 96 70 72,92

47. Tworzenie aplikacji internetowych i baz

danych oraz administrowanie bazami E.14. 5 4 80,00 8 1 12,50 1 – –

48. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali

i przyłączy abonenckich E.15. 36 25 69,44 20 19 95,00 17 15 88,24

49. Montaż i eksploatacja sieci rozległych E.16. 4 0 0 0 – – 0 – –

(19)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

50. Eksploatacja urządzeń i systemów

mechatronicznych E.18. 92 92 100 93 61 65,59 92 61 66,30

51. Projektowanie i programowanie

urządzeń i systemów mechatronicznych E.19. 0 – – 3 1 33,33 0 – –

52. Eksploatacja urządzeń elektronicznych E.20. 2 1 50,00 4 2 50,00 0 – –

53. Eksploatacja maszyn, urządzeń

i instalacji elektrycznych E.24. 2 2 100 0 – – 0 – –

54.

Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

M.1. 1 – – 0 – – 0 – –

55. Użytkowanie maszyn i urządzeń do

obróbki plastycznej metali M.7. 8 5 62,50 8 8 100 8 5 62,50

56. Eksploatacja złóż podziemnych M.11. 9 7 77,78 2 2 100 1 – –

57.

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.12. 47 30 63,83 40 40 100 40 29 72,50

58. Diagnozowanie i naprawa podzespołów

i zespołów pojazdów samochodowych M.18. 46 14 30,43 4 4 100 1 – –

59. Użytkowanie obrabiarek skrawających M.19. 8 7 87,50 8 7 87,50 8 6 75,00

60. Wykonywanie i naprawa elementów

maszyn, urządzeń i narzędzi M.20. 23 23 100 23 23 100 23 23 100

61. Prowadzenie procesu przeróbki kopalin

stałych M.35. 3 2 66,67 3 0 0 3 0 0

62. Organizacja i prowadzenie eksploatacji

złóż podziemnych M.39. 13 8 61,54 5 0 0 3 0 0

63. Organizacja i prowadzenie procesu

obsługi pojazdów samochodowych M.42. 0 – – 7 1 14,29 0 – –

64. Organizacja i nadzorowanie procesów

produkcji maszyn i urządzeń M.44. 1 – – 3 0 0 1 – –

65. Zakładanie i prowadzenie upraw

ogrodniczych R.5. 6 2 33,33 0 – – 0 – –

66. Ocena stanu środowiska R.7. 2 1 50,00 6 2 33,33 2 1 50,00

67. Prowadzenie chowu, hodowli

i inseminacji zwierząt R.9. 52 37 71,15 52 17 32,69 34 12 35,29

(20)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

68. Wykonywanie czynności pomocniczych

z zakresu usług weterynaryjnych R.10. 9 8 88,89 9 9 100 9 8 88,89

69.

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

R.11. 4 4 100 3 3 100 2 2 100

70. Ochrona i zagospodarowanie zasobów

leśnych R.13. 3 1 33,33 2 1 50,00 0 – –

71. Planowanie i organizacja prac

ogrodniczych R.18. 1 – – 1 – – 1 – –

72. Organizowanie chowu i hodowli koni R.19. 1 – – 4 1 25,00 1 – –

73.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.21. 14 13 92,86 12 10 83,33 12 10 83,33

74.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

R.22. 0 – – 3 0 0 0 – –

75. Wykonywanie kompozycji

florystycznych R.26. 1 – – 1 – – 1 – –

76. Produkcja przetworów mięsnych

i tłuszczowych T.5. 0 – – 1 – – 0 – –

77. Sporządzanie potraw i napojów T.6. 6 5 83,33 3 3 100 1 – –

78. Wykonywanie usług kelnerskich T.9. 25 25 100 25 25 100 25 25 100

79. Organizacja usług gastronomicznych T.10. 0 – – 3 2 66,67 0 – –

80. Planowanie i realizacja usług w recepcji T.11. 138 138 100 152 147 96,71 138 135 97,83 81. Planowanie i realizacja imprez i usług

turystycznych T.13. 48 48 100 53 40 75,47 47 39 82,98

82. Prowadzenie informacji turystycznej

oraz sprzedaż usług turystycznych T.14. 0 – – 3 0 0 0 – –

83. Organizacja żywienia i usług

gastronomicznych T.15. 3 2 66,67 17 1 5,88 3 0 0

84. Świadczenie usług w zakresie masażu Z.1. 3 3 100 2 2 100 2 2 100

(21)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

85. Ochrona osób i mienia Z.3. 1 – – 1 – – 1 – –

86. Świadczenie usług opiekuńczych osobie

chorej i niesamodzielnej Z.4. 4 3 75,00 4 4 100 4 3 75,00

87. Świadczenie usług opiekuńczo

-wspierających osobie podopiecznej Z.6. 1 – – 0 – – 0 – –

88. Udzielanie pomocy i organizowanie

wsparcia osobie niepełnosprawnej Z.8. 8 8 100 8 8 100 8 8 100

89. Świadczenie usług opiekuńczych

i wspomagających rozwój dziecka Z.11. 1 – – 1 – – 1 – –

90. Zarządzanie bezpieczeństwem

w środowisku pracy Z.13. 3 3 100 14 1 7,14 3 1 33,33

91.

Prowadzenie działalności

profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

Z.14. 1 – – 0 – – 0 – –

92.

Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Z.15. 1 – – 0 – – 0 – –

93.

Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

Z.17. 3 2 66,67 0 – – 0 – –

94.

Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Z.21. 0 – – 2 1 50,00 0 – –

Razem 1942 1524 78,48 1905 1296 68,03 1439 1030 71,58

(22)

Tabela 3. Zdawalność egzaminu zawodowego w poszczególnych kwalifikacjach – kwalifikacyjny kurs zawodowy

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie

kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

1. Wykonywanie usług krawieckich A.12. 3 3 100 4 4 100 3 3 100

2. Wykonywanie zabiegów

fryzjerskich A.19. 9 9 100 10 10 100 9 9 100

3. Projektowanie fryzur A.23. 17 17 100 17 16 94,12 17 16 94,12

4. Wykonywanie i realizacja projektów

multimedialnych A.25. 27 25 92,59 25 25 100 25 24 96,00

5. Sprzedaż produktów i usług

reklamowych A.26. 0 – – 1 – – 0 – –

6.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

A.32. 2 2 100 3 3 100 2 2 100

7. Prowadzenie rachunkowości A.36. 10 9 90,00 10 10 100 10 9 90,00

8. Projektowanie wyrobów

odzieżowych A.48. 11 11 100 11 10 90,91 11 10 90,91

9. Wykonywanie zabiegów

kosmetycznych twarzy A.61. 12 11 91,67 7 3 42,86 6 3 50,00

10. Wykonywanie zabiegów

kosmetycznych ciała, dłoni i stóp A.62. 1 – – 1 – – 1 – –

11. Rozliczanie wynagrodzeń i danin

publicznych A.65. 15 14 93,33 15 15 100 15 14 93,33

12. Obsługa klienta w jednostkach

administracji A.68. 12 12 100 12 10 83,33 12 10 83,33

13. Wykonywanie robót malarsko-

tapeciarskich B.6. 12 9 75,00 12 12 100 12 9 75,00

14.

Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B.8. 10 9 90,00 10 10 100 10 9 90,00

15. Wykonywanie robót murarskich

i tynkarskich B.18. 9 9 100 9 9 100 9 9 100

16.

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

B.30. 1 – – 2 0 0 1 – –

(23)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

17. Organizacja i kontrolowanie robót

budowlanych B.33. 4 4 100 8 5 62,50 4 2 50,00

18. Montaż i konserwacja maszyn

i urządzeń elektrycznych E.7. 42 36 85,71 40 39 97,50 39 33 84,62

19. Montaż i konserwacja instalacji

elektrycznych E.8. 15 15 100 17 16 94,12 14 13 92,86

20.

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń

peryferyjnych

E.12. 5 4 80,00 5 1 20,00 4 1 25,00

21.

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.13. 6 6 100 3 2 66,67 3 2 66,67

22.

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

E.14. 8 4 50,00 9 1 11,11 7 1 14,29

23. Eksploatacja maszyn, urządzeń

i instalacji elektrycznych E.24. 15 14 93,33 16 16 100 13 12 92,31

24. Eksploatacja złóż podziemnych M.11. 83 82 98,80 63 63 100 49 48 97,96

25.

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.12. 17 12 70,59 16 15 93,75 14 11 78,57

26.

Diagnozowanie i naprawa

podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.18. 13 11 84,62 10 10 100 9 8 88,89

27. Użytkowanie obrabiarek

skrawających M.19. 69 62 89,86 66 66 100 66 61 92,42

28. Wykonywanie i naprawa elementów

maszyn, urządzeń i narzędzi M.20. 75 73 97,33 70 68 97,14 65 62 95,38

29. Wykonywanie i naprawa pomocy

wzrokowych M.30. 9 8 88,89 9 5 55,56 9 5 55,56

30. Prowadzenie procesu przeróbki

kopalin stałych M.35. 9 7 77,78 9 9 100 9 7 77,78

31. Organizacja procesu przeróbki

kopalin stałych M.36. 31 31 100 31 30 96,77 31 30 96,77

(24)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

32. Organizacja i prowadzenie

eksploatacji złóż podziemnych M.39. 69 58 84,06 49 24 48,98 43 18 41,86

33. Organizacja i prowadzenie procesu

obsługi pojazdów samochodowych M.42. 3 3 100 4 1 25,00 3 1 33,33

34.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

M.44. 9 6 66,67 12 10 83,33 9 6 66,67

35. Prowadzenie produkcji rolniczej R.3. 36 32 88,89 31 31 100 31 28 90,32

36. Organizacja i nadzorowanie

produkcji rolniczej R.16. 2 2 100 6 3 50,00 0 – –

37.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.21. 12 12 100 12 12 100 12 12 100

38.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

R.22. 13 13 100 13 12 92,31 13 12 92,31

39. Wykonywanie kompozycji

florystycznych R.26. 1 – – 1 – – 1 – –

40. Sporządzanie potraw i napojów T.6. 1 – – 0 – – 0 – –

41. Organizacja żywienia i usług

gastronomicznych T.15. 6 4 66,67 8 4 50,00 6 3 50,00

42. Ochrona osób i mienia Z.3. 8 6 75,00 8 6 75,00 8 4 50,00

43. Świadczenie usług opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej Z.4. 39 38 97,44 38 38 100 38 37 97,37

44. Udzielanie pomocy i organizowanie

wsparcia osobie niepełnosprawnej Z.8. 3 3 100 0 – – 0 – –

Razem 754 689 91,38 703 626 89,05 643 545 84,76

(25)

Tabela 4. Zdawalność egzaminu zawodowego w poszczególnych kwalifikacjach – egzamin eksternistyczny

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie

kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

1. Wykonywanie i realizacja projektów

multimedialnych A.25. 1 – – 0 – – 0 – –

2. Opracowywanie materiałów

archiwalnych A.64. 0 – – 1 – – 0 – –

3.

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz

opracowywanie wyników pomiarów

B.34. 0 – – 1 – – 0 – –

4. Obsługa geodezyjna inwestycji

budowlanych B.35. 0 – – 1 – – 0 – –

5. Eksploatacja maszyn, urządzeń

i instalacji elektrycznych E.24. 1 – – 0 – – 0 – –

6. Eksploatacja złóż podziemnych M.11. 14 14 100 4 4 100 3 3 100

7. Organizacja procesu przeróbki kopalin

stałych M.36. 0 – – 1 – – 0 – –

8.

Wykonywanie czynności

pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

R.11. 1 – – 1 – – 0 – –

9. Świadczenie usług w zakresie masażu Z.1. 1 – – 0 – – 0 – –

10. Zarządzanie bezpieczeństwem

w środowisku pracy Z.13. 0 – – 1 – – 0 – –

11.

Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

Z.14. 1 – – 0 – – 0 – –

Razem 19 16 84,21 10 8 80,00 3 3 100

(26)

Tabela 5. Zdawalność egzaminu zawodowego w poszczególnych kwalifikacjach – absolwenci szkół

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

1. Wykonywanie wyrobów

tapicerowanych A.10. 1 – – 0 – – 0 – –

2. Wykonywanie usług

krawieckich A.12. 2 1 50,00 1 – – 1 – –

3. Realizacja procesów

drukowania z form drukowych A.15. 1 – – 0 – – 0 – –

4. Prowadzenie sprzedaży A.18. 4 1 25,00 0 – – 0 – –

5. Wykonywanie zabiegów

fryzjerskich A.19. 2 1 50,00 0 – – 0 – –

6. Rejestracja i obróbka obrazu A.20. 1 – – 0 – – 0 – –

7. Prowadzenie działalności

handlowej A.22. 1 – – 10 5 50,00 0 – –

8. Projektowanie fryzur A.23. 1 – – 28 13 46,43 1 – –

9. Wykonywanie i realizacja

projektów multimedialnych A.25. 13 8 61,54 5 5 100 2 2 100

10. Sprzedaż produktów i usług

reklamowych A.26. 1 – – 18 10 55,56 0 – –

11. Organizacja i prowadzenie

kampanii reklamowej A.27. 2 0 0 61 47 77,05 1 – –

12. Organizacja i nadzorowanie

transportu A.28. 0 – – 9 3 33,33 0 – –

13. Obsługa klientów

i kontrahentów A.29. 0 – – 10 7 70,00 0 – –

14.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,

dystrybucji i magazynowania

A.30. 0 – – 6 0 0 0 – –

15.

Zarządzanie środkami

technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.31. 7 5 71,43 57 16 28,07 4 1 25,00

(27)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

16.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

A.32. 1 – – 126 108 85,71 0 – –

17.

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach

i terminalach

A.34. 1 – – 28 7 25,00 1 – –

18. Planowanie i prowadzenie

działalności w organizacji A.35. 3 2 66,67 4 0 0,00 1 – –

19. Prowadzenie rachunkowości A.36. 41 8 19,51 16 2 12,50 4 0 0

20. Planowanie i kontrola produkcji

poligraficznej A.40. 0 – – 2 1 50,00 0 – –

21. Organizacja i prowadzenie

ruchu pociągów A.44. 3 0 0 7 0 0 2 0 0

22. Planowanie i realizacja

przewozów kolejowych A.45. 5 1 20,00 11 3 27,27 1 – –

23. Projektowanie wyrobów

odzieżowych A.48. 0 – – 6 0 0 0 – –

24.

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

A.49. 0 – – 26 6 23,08 0 – –

25.

Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

A.54. 1 – – 3 0 0 1 – –

26. Drukowanie cyfrowe A.55. 8 3 37,50 5 1 20,00 2 0 0

27.

Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

A.56. 3 1 33,33 3 0 0 2 0 0

28. Wykonywanie badań

analitycznych A.60. 12 2 16,67 7 7 100 1 – –

29. Wykonywanie zabiegów

kosmetycznych twarzy A.61. 0 – – 2 0 0 0 – –

(28)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

30.

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

A.62. 1 – – 2 1 50,00 0 – –

31. Rozliczanie wynagrodzeń

i danin publicznych A.65. 1 – – 3 3 100 0 – –

32. Obsługa klienta w jednostkach

administracji A.68. 13 5 38,46 34 7 20,59 7 2 28,57

33. Montaż systemów suchej

zabudowy B.5. 2 1 50,00 0 – – 0 – –

34. Wykonywanie robót malarsko

-tapeciarskich B.6. 12 7 58,33 1 – – 1 – –

35. Wykonywanie robót

posadzkarsko-okładzinowych B.7. 1 – – 1 – – 1 – –

36.

Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B.8. 1 – – 0 – – 0 – –

37.

Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

B.9. 1 – – 0 – – 0 – –

38. Wykonywanie robót murarskich

i tynkarskich B.18. 2 0 0 0 – – 0 – –

39. Montaż konstrukcji

budowlanych B.20. 1 – – 0 – – 0 – –

40.

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22. 11 8 72,73 1 – – 1 – –

41.

Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

B.27. 4 4 100 6 1 16,67 2 0 0

42.

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

B.30. 8 5 62,50 48 26 54,17 4 0 0

(29)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

43.

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

B.32. 0 – – 1 – – 0 – –

44. Organizacja i kontrolowanie

robót budowlanych B.33. 3 2 66,67 29 2 6,90 1 – –

45. Obsługa geodezyjna inwestycji

budowlanych B.35. 6 0 0 4 2 50,00 2 0 0

46.

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

B.36. 4 1 25,00 50 17 34,00 3 0 0

47.

Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

E.2. 1 – – 0 – – 0 – –

48. Montaż urządzeń i systemów

mechatronicznych E.3. 5 3 60,00 0 – – 0 – –

49. Montaż układów i urządzeń

elektronicznych E.5. 3 1 33,33 0 – – 0 – –

50. Wykonywanie instalacji

urządzeń elektronicznych E.6. 2 0 0 0 – – 0 – –

51. Montaż i konserwacja maszyn

i urządzeń elektrycznych E.7. 93 8 8,60 11 6 54,55 8 0 0

52. Montaż i konserwacja instalacji

elektrycznych E.8. 21 17 80,95 6 4 66,67 6 3 50,00

53.

Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej

E.9. 1 – – 0 – – 0 – –

54.

Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

E.10. 2 1 50,00 0 – – 0 – –

55.

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.12. 11 6 54,55 1 – – 1 – –

(30)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

56.

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych

i administrowanie sieciami

E.13. 33 17 51,52 8 1 12,50 3 0 0,00

57.

Tworzenie aplikacji

internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

E.14. 40 15 37,50 100 12 12,00 15 1 6,67

58.

Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy

abonenckich

E.15. 3 1 33,33 0 – – 0 – –

59. Montaż i eksploatacja sieci

rozległych E.16. 1 – – 17 5 29,41 1 – –

60.

Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego

E.17. 4 0 0 0 – – 0 – –

61. Eksploatacja urządzeń

i systemów mechatronicznych E.18. 6 4 66,67 6 3 50,00 1 – –

62.

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów

mechatronicznych

E.19. 15 1 6,67 67 11 16,42 9 0 0

63. Eksploatacja urządzeń

elektronicznych E.20. 47 30 63,83 55 19 34,55 19 5 26,32

64.

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

E.22. 2 0 0 1 – – 0 – –

65.

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

E.23. 3 1 33,33 7 6 85,71 3 1 33,33

66. Eksploatacja maszyn, urządzeń

i instalacji elektrycznych E.24. 37 22 59,46 3 3 100 1 – –

67. Eksploatacja złóż podziemnych M.11. 30 19 63,33 0 – – 0 – –

(31)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

68.

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów

samochodowych

M.12. 56 19 33,93 2 2 100 1 – –

69. Montaż i obsługa maszyn

i urządzeń M.17. 3 2 66,67 0 – – 0 – –

70.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.18. 14 4 28,57 6 6 100 6 2 33,33

71. Użytkowanie obrabiarek

skrawających M.19. 1 – – 0 – – 0 – –

72.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

M.20. 40 33 82,50 35 29 82,86 33 23 69,70

73. Organizacja procesu przeróbki

kopalin stałych M.36. 2 2 100 4 2 50,00 1 – –

74.

Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali

M.38. 0 – – 5 3 60,00 0 – –

75. Organizacja i prowadzenie

eksploatacji złóż podziemnych M.39. 93 67 72,04 11 1 9,09 7 1 14,29

76.

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

M.42. 3 2 66,67 110 33 30,00 2 0 0

77.

Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

M.43. 1 – – 3 2 66,67 1 – –

78.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

M.44. 34 7 20,59 49 17 34,69 14 0 0

79. Prowadzenie produkcji rolniczej R.3. 2 2 100 0 – – 0 – –

80. Zakładanie i prowadzenie

upraw ogrodniczych R.5. 1 – – 0 – – 0 – –

(32)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

81.

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa

w agrobiznesie

R.6. 0 – – 4 1 25,00 0 – –

82. Ocena stanu środowiska R.7. 0 – – 9 4 44,44 0 – –

83.

Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

R.8. 19 5 26,32 38 35 92,11 12 1 8,33

84. Prowadzenie chowu, hodowli

i inseminacji zwierząt R.9. 0 – – 1 – – 0 – –

85.

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

R.10. 1 – – 0 – – 0 – –

86.

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

R.11. 3 2 66,67 0 – – 0 – –

87. Użytkowanie zasobów leśnych R.14. 2 2 100 3 3 100 0 – –

88. Organizacja i nadzorowanie

produkcji rolniczej R.16. 1 – – 14 6 42,86 1 – –

89. Planowanie i organizacja prac

ogrodniczych R.18. 2 2 100 1 – – 0 – –

90. Szkolenie i użytkowanie koni R.20. 0 – – 1 – – 0 – –

91.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.21. 1 – – 1 – – 0 – –

92.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

R.22. 4 1 25,00 54 12 22,22 4 1 25,00

93. Produkcja wyrobów piekarskich T.3. 2 2 100 0 – – 0 – –

94. Sporządzanie potraw i napojów T.6. 41 27 65,85 1 – – 1 – –

95. Wykonywanie usług

kelnerskich T.9. 0 – – 1 – – 0 – –

(33)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

96. Organizacja usług

gastronomicznych T.10. 0 – – 35 18 51,43 0 – –

97. Obsługa gości w obiekcie

świadczącym usługi hotelarskie T.12. 3 2 66,67 8 6 75,00 1 – –

98. Planowanie i realizacja imprez

i usług turystycznych T.13. 1 – – 8 2 25,00 1 – –

99.

Prowadzenie informacji

turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

T.14. 2 2 100 25 11 44,00 2 0 0

100. Organizacja żywienia i usług

gastronomicznych T.15. 41 25 60,98 263 115 43,73 34 4 11,76

101.

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów

spożywczych

T.16. 2 0 0 6 3 50,00 0 – –

102. Świadczenie usług w zakresie

masażu Z.1. 2 1 50,00 2 2 100 0 – –

103. Ochrona osób i mienia Z.3. 0 – – 5 2 40,00 0 – –

104.

Świadczenie usług

opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Z.4. 0 – – 1 – – 0 – –

105. Świadczenie usług

opiekuńczych Z.5. 0 – – 1 – – 0 – –

106.

Świadczenie usług opiekuńczo -wspierających osobie

podopiecznej

Z.6. 0 – – 3 2 66,67 0 – –

107.

Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Z.8. 0 – – 1 – – 0 – –

108. Świadczenie usług w zakresie

terapii zajęciowej Z.9. 0 – – 1 – – 0 – –

109. Zarządzanie bezpieczeństwem

w środowisku pracy Z.13. 2 2 100 51 6 11,76 2 0 0

(34)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna Liczba

przystępujących do obu części

egzaminu

Zdawalność egzaminu liczba

zdających

zdawalność liczba zdających

zdawalność

liczba procent liczba procent liczba procent

110.

Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

Z.14. 2 2 100 0 – – 0 – –

111.

Asystowanie lekarzowi

dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Z.15. 5 2 40,00 2 0 0 1 – –

112.

Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki

dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

Z.17. 14 10 71,43 0 – – 0 – –

113. Wykonywanie dezynfekcji

i sterylizacji medycznej Z.20. 2 2 100 3 3 100 0 – –

114.

Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki

obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Z.21. 0 – – 2 1 50,00 0 – –

Razem 947 454 47,94 1683 711 42,25 237 55 23,21

(35)

4. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W tabelach 6. – 14. przedstawiono podstawowe parametry statystyczne dotyczące egzaminu zawodowego w poszczególnych kwalifikacjach.

Tabela 6. Podstawowe parametry statystyczne wyników egzaminu zawodowego ogółem w poszczególnych kwalifikacjach (w procentach)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna

modalna mediana maksimum minimum średnia

arytmetyczna modalna mediana maksimum minimum średnia arytmetyczna 1. Wykonywanie usług

krawieckich A.12. 70 64 70 35 60,75 90 90 100 14 73,86

2. Prowadzenie sprzedaży A.18. 83 83 93 43 77,32 100 97 100 86 95,83

3. Wykonywanie zabiegów

fryzjerskich A.19. 73 70 80 30 68,00 94 94 98 87 94,00

4. Rejestracja i obróbka obrazu A.20. 55 69 93 28 66,77 80 84 100 59 82,14

5. Prowadzenie działalności

handlowej A.22. – – – – – 70 76,5 96 56 75,60

6. Projektowanie fryzur A.23. 80 80 90 65 80,06 81 78 100 37 75,39

7. Wykonywanie i realizacja

projektów multimedialnych A.25. 50 62,5 93 30 63,45 100 100 100 77 95,80

8. Sprzedaż produktów i usług

reklamowych A.26. 48 58 78 38 55,88 100 80,5 100 24 76,28

9. Organizacja i prowadzenie

kampanii reklamowej A.27. 35 37,5 40 35 37,50 81 83 100 0 76,52

10. Organizacja i nadzorowanie

transportu A.28. 40 44 48 40 44,00 36 65 98 27 65,90

11. Obsługa klientów

i kontrahentów A.29. – – – – – 91 80 95 36 76,67

12.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów

i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.30. 70 70 90 33 66,51 77 54 100 0 52,42

(36)

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie kwalifikacji

Część pisemna Część praktyczna

modalna mediana maksimum minimum średnia

arytmetyczna modalna mediana maksimum minimum średnia arytmetyczna

13.

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.31. 63 70 90 28 70,11 100 81 100 19 76,22

14.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów

i informacji w jednostkach organizacyjnych

A.32. 58 68 90 58 71,00 80 84 100 48 83,40

15. Obsługa podróżnych w portach

i terminalach A.33. – – – – – 55 69 79 55 67,67

16.

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

A.34. 43 58 63 43 54,67 21 48,5 93 9 48,77

17. Planowanie i prowadzenie

działalności w organizacji A.35. 85 85 100 30 80,21 100 94 100 32 86,74

18. Prowadzenie rachunkowości A.36. 35 45 100 18 49,47 57 60,5 96 0 57,30

19. Planowanie i kontrola

produkcji poligraficznej A.40. – – – – – 18 48,5 79 18 48,50

20. Organizacja i prowadzenie

ruchu pociągów A.44. 45 44 45 30 40,75 36 34 59 14 34,90

21. Planowanie i realizacja

przewozów kolejowych A.45. 48 48 63 38 48,00 0 49 92 0 45,82

22. Projektowanie wyrobów

odzieżowych A.48. 68 75 85 63 74,18 62 79 96 57 75,41

23.

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

A.49. – – – – – 62 62 97 13 58,28

24.

Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

A.54. 55 55 73 30 52,42 44 64 89 0 56,41

25. Drukowanie cyfrowe A.55. 50 45,5 58 30 44,00 17 37 76 17 39,60

Figure

Updating...

References

Related subjects :