Szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach środków dostępnych przez Powiatowy Urząd Pracy

Download (0)

Full text

(1)

Szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach środków dostępnych przez Powiatowy Urząd Pracy

2015.02.12Aktualizacja: 2015.02.12, 08:01

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB NA 2015 ROK

zatwierdzony przez Powiatową Radę Rynku Pracy na posiedzeniu w dniu 29.12.2014r.

Lp. Liczba miejsc dla

uczestników

Przewidywany czas realizacji i orientacyjny czas trwania szkolenia

w godzinach

Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone

Informacja o egzaminie zewnętrznym,

jeżeli jest przewidziany

Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie

kwalifikacji lub uprawnień

1. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

zakres szkolenia obejmuje zagadnienia przygotowujące do samodzielnego wykonywania pracy na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych

numerycznie CNC,

m. in.: przepisy BHP, podstawy obróbki skrawaniem, dokumentacja techniczna, podstawy programowania obrabiarek CNC,

programowanie tokarek i frezarek, przygotowanie obrabiarek do pracy,

obsługa obrabiarek.

20 (2 x 10)

Ludzie Młodzi + FP

I kwartał

ok. 150 godz.

I gr. (10)

- osoby bezrobotne z terenów wiejskich do 30 roku życia zarejestrowane w PUP i posiadające

odpowiedni profil pomocy, - wykształcenie minimum,

zasadnicze zawodowe, - udokumentowany brak przeciwwskazań zdrowotnych;

II gr. (10)

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni

profil pomocy, - wykształcenie minimum,

zasadnicze zawodowe, - udokumentowany brak przeciwwskazań zdrowotnych

nie dotyczy

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

2. Spawanie metodą MAG 135 zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy

i umiejętności niezbędnych do uzyskania uprawnień spawacza metodą MAG 135, m.

in.: BHP , materiały i urządzenia spawalnicze, procesy spawania i pokrewne, rysunek techniczny, techniki i

20 (2 x10)

Ludzie Młodzi + FP

I/II kwartał I gr. (10)

- osoby bezrobotne z terenów wiejskich do 30 roku życia zarejestrowane w PUP i posiadające

egzamin państwowy- zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskania

kwalifikacji , - świadectwo egzaminu

(2)

technologie spawania, zajęcia praktyczne. ok.146 godz. odpowiedni profil pomocy, - wykształcenie minimum podstawowe, preferencje dla osób

z wykształceniem zasadniczym zawodowym o kierunku

mechanicznym, - udokumentowany brak przeciwwskazań zdrowotnych;

II gr. (10)

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni

profil pomocy, - wykształcenie minimum podstawowe, preferencje dla osób

z wykształceniem zasadniczym zawodowym o kierunku

mechanicznym, - udokumentowany brak przeciwwskazań zdrowotnych

kwalifikacyjnego spawacza, - książeczka spawacza

3. Konserwator terenów zielonych szkolenie przygotowuje do prowadzenia

prac konserwatorskich na obszarze terenów zielonych.

Zakres szkolenia obejmuje m. in. : przepisy BHP , warunki zagospodarowania terenów zieleni, rodzaje nawozów oraz ich zastosowanie,

wybrane elementy

z zakresu botaniki i roślinoznawstwa, elementy projektowania ogrodów,

urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych, obsługa sprzętu stosowanego

w ogrodnictwie, zajęcia praktyczne.

8

EFS

II kwartał

ok. 80 godz.

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni

profil pomocy, - wykształcenie minimum podstawowe lub gimnazjalne,

nie dotyczy

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

2012 © Urząd Miejski w Janowie Lubelskim ul. J. Zamoyskiego 59 23-300 Janów Lubelski, sekretariat@janowlubelski.pl Strona 2 z 5

(3)

4. Profesjonalny sprzedawca szkolenie przygotowuje do wykonywania

pracy na stanowisku sprzedawcy Zakres szkolenia obejmuje m. in.:

przepisy prawne obowiązujące w sprzedaży, dokumentacja handlowa,

organizacja sprzedaży w jednostkach handlowych, techniki sprzedaży, profesjonalna obsługa klienta, obsługa kas

fiskalnych różnych typów i urządzeń peryferyjnych (czytników

kodów kreskowych, czytników kart płatniczych, metkownicy, drukarki fiskalnej, wagi elektronicznej), podstawy obsługi komputera (Word, Excel), obsługa komputerowych programów użytkowych w

handlu, BHP w handlu, minimum sanitarne.

12

Ludzie Młodzi

II kwartał

ok. 120 godz.

- osoby bezrobotne z terenów wiejskich do 30 roku życia zarejestrowane w PUP i posiadające

odpowiedni profil pomocy, - wykształcenie minimum

zasadnicze zawodowe nie dotyczy

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

5. Technika komputerowa w księgowości

szkolenie przygotowuje teoretycznie i praktycznie do wykonywania pracy w

charakterze pracownika księgowości.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

obowiązujące przepisy prawne, dokumenty księgowe, formy księgowości,

prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, podatki, wynagrodzenia i

świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, podstawy obsługi komputera

(Word, Excel, Internet), obsługa komputerowych programów

finansowo-księgowych

i kadrowo-płacowych, obsługa programu Płatnik i przekaz elektroniczny do ZUS.

16

EFS

III kwartał

ok. 150 godz.

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni

profil pomocy,

- wykształcenie minimum średnie nie dotyczy

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

6.

Operator koparko-ładowarki kl. III szkolenie przygotowuje do pracy w zawodzie operatora koparko –ładowarki.

Zakres szkolenia obejmuje m. in.:

dokumentację techniczną, bezpieczeństwo i higienę pracy, podstawy elektrotechniki,

silniki spalinowe, elementy hydrauliki,

16

EFS

III/IV kwartał

ok. 202 godz.

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni

profil pomocy, - wykształcenie minimum podstawowe lub gimnazjalne,

- udokumentowany brak egzamin

państwowy

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

- świadectwo IMBiGS - książeczka operatora maszyn

roboczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

(4)

użytkowanie eksploatacyjne, budowa koparko- ładowarki, technologia robót koparko-ładowarki, zajęcia praktyczne.

przeciwwskazań zdrowotnych Gospodarki z dnia 20 września 2001r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn

i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz.

1263). 7. Szkolenie z zakresu umiejętności

poszukiwania pracy

zakres szkolenia obejmuje m. in.: rynek pracy i mechanizmy które nim rządzą, dokonanie bilansu swoich kwalifikacji oraz

umiejętności zawodowych, techniki i metody poszukiwania pracy, autoprezentację, sporządzenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list

motywacyjny), przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

z pracodawcą.

12 I/ IV kwartał

80 godzin

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni

profil pomocy,

- nie posiadające doświadczenia w poszukiwaniu pracy,

- utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym

niepowodzeniem w jej poszukiwaniu,

- chcące powrócić na rynek pracy po długim okresie braku

aktywności zawodowej.

nie dotyczy- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu aktywnego

poszukiwania pracy

8. Szkolenia indywidualne (wskazane przez osobę uprawnioną) Zakres uzależniony od rodzaju szkolenia

liczba osób w zależności od potrzeb

cały rok pod warunkiem posiadania środków

finansowych

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni

profil pomocy,

- posiadające uzasadnienie celowości szkolenia (deklaracja pracodawcy

o gotowości zatrudnienia po ukończeniu szkolenia lub deklaracja

rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej)

w zależności od kierunku szkolenia

- zaświadczenie o ukończenie szkolenia,

bądź inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji wydane na podstawie

przepisów szczególnych

9. Szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

liczba osób cały rok pod warunkiem

- osoby bezrobotnego do 30 rokuw zależności od kierunku szkolenia

- zaświadczenie o ukończenie

2012 © Urząd Miejski w Janowie Lubelskim ul. J. Zamoyskiego 59 23-300 Janów Lubelski, sekretariat@janowlubelski.pl Strona 4 z 5

(5)

Zakres uzależniony od rodzaju szkolenia

w zależności od potrzeb posiadania środków finansowych

życia, zarejestrowane w PUP, posiadające odpowiedni profil pomocy, a celowość szkolenia

wynika z IPD,

- posiadające uprawdopodobnienie zatrudnienia (deklaracja

pracodawcy o gotowości zatrudnienia po ukończeniu

szkolenia lub deklaracja rozpoczęcia własnej działalności

gospodarczej)

szkolenia,

bądź inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji wydane na podstawie

przepisów szczególnych

Plan szkoleń może ulec modyfikacji przy wyłonieniu się innych potrzeb na rynku pracy lub ze względu na wysokość otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na szkolenia.

W przypadku trudności przy naborze na szkolenia oraz problemów organizacyjnych zastrzegamy sobie możliwość zmian terminów realizacji szkolenia, odwołania lub ustalenie dodatkowych kierunków.

Ze względu na konieczność stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych terminy realizacji poszczególnych szkoleń mogą ulec przesunięciu.

O terminach zapisów na poszczególne kierunki szkoleń Urząd będzie informował na bieżąco, umieszczając informację na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim (www.janow.pup.gov.pl [1])

pup.jpg [2]

Linki:

[1] http://www.janow.pup.gov.pl

[2] https://archiwum.janowlubelski.pl/sites/default/files/news/images/pup.jpg

2012 © Urząd Miejski w Janowie Lubelskim ul. J. Zamoyskiego 59 23-300 Janów Lubelski, sekretariat@janowlubelski.pl Strona 5 z 5

Figure

Updating...

References

Related subjects :