Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w roku szkolnym 2012/2013

Pełen tekst

(1)

Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

§ 1.

1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty od 21 maja do 1 czerwca (godz.15.00) 2012 roku.

2. Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Zespołu Szkół:

a) karta zgłoszenia (do nabycia w sekretariacie szkoły)

b) karta zgłoszenia i kwestionariusz do naboru elektronicznego c) życiorys

d) 2 fotografie

e) zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu (skierowanie wydaje szkoła w dniu złożenia dokumentów) – dotyczy Technikum Handlowego i Technikum - Kelner

f) świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego.

W zależności od typu szkoły szczegółowy wykaz dokumentów znajduje się na karcie zgłoszenia.

3. Niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną

§ 2.

1. Do klasy Technikum nr 3 uczniowie będą przyjmowani wg rankingu punktowego.

2. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej na podstawie deklaracji umowy o naukę zawodu określonej według wzoru, potwierdzonej przez pracodawcę i rankingu punktowego 3 Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podstawie konkursu świadectw

ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej i/lub gimnazjum

(2)

4. Do Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi (klasy II) oraz Gimnazjum dla Dorosłych (klasy III) będą przyjmowane osoby, które ukończyły pierwszą klasę gimnazjum i mają zawarte umowy o przyuczenie do zawodu, oraz najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyły 16 lat, a w przypadku uczestników Ochotniczych Hufców Pracy -– 15 lat.

§ 3.

O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych decyduje komisja, uwzględniając:

a) Liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego (maks. 100 pkt.)

cz. humanistyczna max 40 pkt, cz. matematyczno-przyrodnicza max 40pkt, cz. z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy max 20 pkt

b) liczbowo określoną ocenę z języka polskiego x 2 (max 12 pkt)

c) liczbowo określoną ocenę uzyskaną na świadectwie ukończenia gimnazjum z geografii x 2 (max 12 pkt),

d) liczbowo określoną ocenę uzyskaną na świadectwie ukończenia gimnazjum z matematyki x 2 (max 12 pkt),

e)liczbowo określoną ocenę uzyskaną na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka obcego nowożytnego x 2 (max 12 pkt)

f)liczbowo określoną średnią z sześciu przedmiotów ( zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) x 2 : wos, fizyka i astronomia, chemia, biologia, historia, informatyka ( max. 12 pkt)

g) świadectwo z wyróżnieniem - 5 pkt

h) ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum :

 wzorowe - 5 pkt.

 bardzo dobre - 3 pkt.

i) osiągnięcia kandydata w kategoriach:

 naukowe – udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – punktowane maksymalnie 2 przedmioty max. 16 pkt.

j) osiągnięcia :

(3)

 sportowe

 na szczeblu ogólnopolskim ( miejsca 1 – 6 ) 6 pkt

 na szczeblu wojewódzkim ( miejsca 1 – 3 ) 4 pkt.

 na szczeblu powiatowym ( miejsca 1 – 3 ) 2 pkt.

 artystyczne

 na szczeblu ogólnopolskim ( miejsca 1 – 6 ) 6 pkt.

 na szczeblu wojewódzkim ( miejsca 1 – 3 ) 4 pkt.

 na szczeblu powiatowym ( miejsca 1 – 3 ) 2 pkt.

 Konkursy wiedzy

 organizowane na szczeblu ogólnopolskim ( miejsca 1 – 6 ) 6 pkt.

 organizowane na szczeblu wojewódzkim ( miejsca 1 – 3 ) 4 pkt.

 oficjalny reprezentant Polski uczestniczący w zawodach, w których biorą

udział reprezentacje narodowe 6 pkt.

Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym konkursie , w danej

dyscyplinie tylko jeden raz. (max 12 pkt)

k) osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności i działalności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego , w szczególności wolontariatu 2 pkt.

.

§ 4.

Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać kandydat wynosi 200, w tym:

a) z egzaminu gimnazjalnego - 100 pkt.

b) za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum - 70 pkt.

c) inne kryteria wymienione w § 3 pkt. i - 30 pkt.

§ 5.

W przypadku równorzędnej liczby punktów pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają uczniowie, którzy:

a) uzyskali większą liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego b) mają większą liczbę punktów za świadectwo

(4)

§ 6.

Uczeń ma prawo zmienić decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej do dnia 26 czerwca 2010 r. do godz. 15.00

§ 7.

Laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych opublikowanych na stronie:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/01010101_olimpiady_2013/wykaz.pdf, laureaci lub finaliści olimpiad dla gimnazjalistów, publikowanych na stronie:http://men.gov.pl/images/stories/doc/uprawnienia_ol_dla_gimnazjalistw.pdf ; laureaci konkursów przedmiotowych wymienionych w punkcie 8 tabeli z. załącznika nr 1 do zarządzenia nr 1831/2011 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2011 r., oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do szkoły niezależnie od wyżej wymienionych zasad pod warunkiem złożenia oryginałów dokumentów.

§ 8.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnej liczby punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:

a) sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych

b) kandydaci z orzeczeniami kwalifikacyjnymi poradni psychologiczno – pedagogicznych

§ 9.

1. Listy kandydatów przyjętych do ZSZ i technikum zostaną ogłoszone zgodnie z terminem określonym w załączniku nr 3 zarządzenia WKO z 19 grudnia 2011

(5)

2. Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych , Gimnazjum dla Dorosłych i zostanie zakończony w dniu 24 sierpnia 2012 r., a ogłoszenie list przyjętych w dniu 30 sierpnia 2012 r., do godz. 12.00

3. Nabór do Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi: przyjmowanie dokumentów do dnia 3 lipca 2012 r.; lista przyjętych zostanie ogłoszona w dniu 10 lipca 2012 r.

4. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranej klasy, mogą ubiegać się o przyjęcie do innej, dysponującej wolnymi miejscami.

5. W przypadku nie dokonania pełnego naboru do dnia 16 lipca 2012 r. dyrektor przeprowadza dodatkową rekrutację do dnia 31 sierpnia 2012 r.

§ 10.

Wszystkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych rozstrzyga dyrektor szkoły, do której uczeń złożył dokumenty.

§ 11.

We wszystkich innych sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami obowiązują przepisy Rozporządzenia MEN z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :