• Nie Znaleziono Wyników

Ogłoszenie. 1. Na podstawie 52 ust. 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego w związku z 2 ust. 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ogłoszenie. 1. Na podstawie 52 ust. 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego w związku z 2 ust. 2"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

Poznań, 13.12.2021 r.

Ogłoszenie

Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 08.12.2021 r.

w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu załącznika do uchwały Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu Nr 2/Z/2019 z 29 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

1. Na podstawie § 52 ust. 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego w związku z § 2 ust. 2 uchwały nr 26/Z/2021 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 02.07.2021 r., § 2 ust. 2 uchwały nr 27/Z/2021 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 02.07.2021 r., § 2 ust. 2 uchwały nr 28/Z/2021 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 02.07.2021 r., § 2 ust. 2 uchwały nr 29/Z/2021 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 02.07.2021 r., § 2 ust. 2 uchwały nr 30/Z/2021 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 02.07.2021 r., § 2 ust. 2 uchwały nr 31/Z/2021 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 02.07.2021 r., § 2 ust. 2 uchwały nr 32/Z/2021 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 02.07.2021 r. w związku z decyzją Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie z 26.11.2021 r. ogłasza się jednolity tekst załącznika do uchwały Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu Nr 2/Z/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu ze zmianami wynikającymi z uchwał Zarządu Okręgowego w Poznaniu nr: 26/Z/2021, 27/Z/2021, 28/Z/2021, 29/Z/2021, 30/Z/2021, 31/Z/2021, 32/Z/2021 z 02.07.2021 r. stanowiący załącznik do Ogłoszenia.

2.Zobowiązuje się Biuro Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu do ogłoszenia tekstu jednolitego na stronie internetowej ZO PZM w Poznaniu

https://www.pzm.pl/zo/poznan/uchwaly.

3. Wykonanie powierza się Kierownikowi Biura ZO PZM w Poznaniu.

Za Prezydium ZO PZM w Poznaniu Prezes ZO PZM w Poznaniu

Maciej Jankowski

(2)

Załącznik do Ogłoszenia Prezydium ZO PZM w Poznaniu

z 13.12.2021 r.

Załącznik 1 do Uchwały nr 2/Z/2019 Zarządu Okręgu

z 29 czerwca 2019 r.

REGULAMIN

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Okręg jest jednostką terenową Polskiego Związku Motorowego (w skrócie PZM).

§ 2.

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu (w skrócie ZO PZM), zgodnie ze statutem Polskiego Związku Motorowego § 50 kieruje działalnością Okręgu w okresie między Okręgowymi Zjazdami i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Okręgowym Zjazdem i Zarządem Głównym.

§ 3.

1. Okręg realizuje zadania statutowe PZM na terenie województwa wielkopolskiego.

2. Członkami rzeczywistymi Okręgu mogą być osoby prawne spoza województwa wielkopolskiego na zasadach określonych w statucie PZM.

3. Siedzibą władz okręgowych jest Poznań.

§ 4.

1. ZO PZM zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Motorowego § 52 ust. 1 składa się z nie więcej niż 16 członków.

2. Przed wyborem ZO PZM, Okręgowy Zjazd Delegatów wybiera – w głosowaniu tajnym – Prezesa ZO PZM, który wchodzi w skład ZO PZM i kieruje jego pracami.

(3)

§ 5.

Prezydium ZO PZM (w skrócie Prezydium) zgodnie ze statutem Polskiego Związku Motorowego § 53 ust. 1 i 2 składa się z nie więcej niż 7 członków.

§ 6.

ZO PZM działa poprzez organa: kolegialnie i jednoosobowe.

1. Kolegialnymi organami ZO PZM są:

a) Prezydium,

b) Okręgowe Komisje (Okręgowe Zespoły).

2. Jednoosobowymi organami ZO PZM są:

a) Prezes ZO PZM, b) Skarbnik ZO PZM.

Rozdział II.

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu.

§ 7.

1. Zakres działania ZO PZM określa § 51 Statutu Polskiego Związku Motorowego, zgodnie z którym do kompetencji ZO PZM w szczególności należy:

a) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów, władz PZM i Okręgowego Zjazdu Delegatów,

b) wybór Prezydium Zarządu Okręgowego, na wniosek Prezesa, c) odwoływanie członka prezydium, na wniosek Prezesa,

d) reprezentowanie Okręgu na zewnątrz,

e) zarządzanie majątkiem i funduszami Okręgu,

f) uchwalanie planu działalności, preliminarzy budżetowych i zatwierdzanie sprawozdań Okręgu,

g) uchwalanie regulaminu ZO PZM, przedkładanie do zatwierdzenia Prezydium Zarządu Głównego PZM (w skrócie Prezydium ZG PZM) zgodnie z § 52 ust. 3 Statutu PZM.

h) przyjmowanie członków i orzekanie o ustaniu członkostwa w PZM, za wyjątkiem wykluczenia,

i) występowanie do Prezydium ZG PZM o wyrażenie zgody na przyjęcie członka rzeczywistego spoza województwa wielkopolskiego,

j) zwoływanie Okręgowego Zjazdu Delegatów,

k) składanie sprawozdania Okręgowemu Zjazdowi Delegatów,

l) powoływanie okręgowych komisji i zespołów ds. realizacji określonych zadań PZM na terenie działalności Okręgu, z uwzględnieniem proporcjonalnej reprezentacji wszystkich koordynowanych dyscyplin oraz inspirowanie, nadzór i kontrola ich działalności, a także określenie sposobu ich finansowania,

ł) reprezentowanie interesów członków PZM i indywidualnych użytkowników pojazdów samochodowych wobec władz samorządowych i administracyjnych na terenie Okręgu,

(4)

m) inspirowanie i koordynacja wspólnych przedsięwzięć członków w zakresie działalności statutowej i gospodarczej,

n) decydowanie w innych sprawach mających znaczenie dla rozwoju i działalności PZM na terenie Okręgu, a nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz PZM, Okręgowego Zjazdu Delegatów oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

o) dokooptowywanie członków ZO PZM,

p) dokonywanie we własnym imieniu czynności w zakresie stosunków pracy w rozumieniu Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974, nr 24 poz. 141 ze zmianami).

2. Zasady działania:

a) uchwały i decyzje ZO PZM podejmowane są na posiedzeniach lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z uchwał

i decyzji ZO PZM, podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sporządzany jest protokół, z przebiegu głosowania, b) uchwały i decyzje ZO PZM podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym

dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania,

c) uchwały ZO PZM publikowane są na stronie: https://www.pzm.pl/zo/poznan/uchwaly, d) posiedzenia ZO PZM są protokołowane,

e) głosowania są jawne, chyba że uchwalono głosowanie tajne,

f) posiedzenia ZO PZM odbywają się w miarę potrzeby i zwoływane są przez Prezesa z własnej inicjatywy, bądź z inicjatywy Prezydium lub na wniosek 1/3 członków ZO

PZM, posiedzenia ZO PZM mogą odbywać się przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

g) posiedzeniom ZO PZM przewodniczy Prezes ZO PZM lub wskazany przez niego Wiceprezes ZO PZM.

Rozdział III.

Prezydium ZO PZM.

§ 8.

Prezydium kieruje pracami Okręgu w okresie między posiedzeniami ZO PZM, wykonując jego uchwały.

1. Prezydium działa w pełnym zakresie uprawnień ZO PZM poza sprawami, które są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji ZO PZM.

2. W skład Prezydium wchodzą:

a) Prezes ZO PZM,

b) Wiceprezes ZO PZM ds. Organizacyjnych, c) Wiceprezes ZO PZM ds. Sportu,

d) Wiceprezes ZO PZM ds. Sportów Popularnych i Turystyki, e) Skarbnik ZO PZM,

f) do dwóch Członków Prezydium.

(5)

3. Do kompetencji Prezydium należy:

a) reprezentowanie ZO PZM na zewnątrz,

b) opiniowanie projektów planu działalności, preliminarzy budżetowych i sprawozdań, Okręgu,

c) opiniowanie wniosków o przyjęcie w poczet członków rzeczywistych PZM lub o ustaniu członkostwa,

d) opiniowanie powoływania Komisji lub Zespołów na wniosek Prezesa ZO PZM oraz określanie ich zakresu działania i składu osobowego,

e) rozpatrywanie spraw i materiałów wnoszonych na posiedzenia ZO PZM,

f) rozpatrywanie jednostkowych niewynikających z okresowych preliminarzy Okręgu, dofinansowań i innych form pomocy materialnej lub rzeczowej,

g) wnioskowanie do Okręgowej Komisji Rewizyjnej (w skrócie OKR) o przeprowadzenie kontroli,

h) przygotowanie Okręgowego Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, i) Prezydium przedkłada wnioski ZO PZM w sprawach zastrzeżonych do jego decyzji, j) Prezydium i jego członkowie odpowiadają za swoją działalność przed ZO PZM, k) posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, i zwoływane są przez

Prezesa z własnej inicjatywy lub z inicjatywy co najmniej 2 członków Prezydium, mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

l) projekt porządku obrad oraz miejsce, dzień i godzinę jego rozpoczęcia ustala Prezes lub wyznaczony przez niego Wiceprezes,

ł) Uchwały i decyzje Prezydium podejmowane są na posiedzeniach lub

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z uchwał i decyzji Prezydium, podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sporządzany jest protokół,

z przebiegu głosowania,

m) Uchwały Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym

dla Ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowa liczby osób uprawnionych do głosowania,

n) posiedzeniom Prezydium przewodniczy Prezes, lub wskazany przez niego Wiceprezes,

o) posiedzenia Prezydium są protokołowane.

Rozdział IV.

Prezes ZO PZM.

§ 9.

1. Prezes ZO PZM kieruje działalnością w okresie między posiedzeniami ZO PZM i Prezydium.

2. Do uprawnień i obowiązków Prezesa należy w szczególności:

1) reprezentowanie ZO PZM na zewnątrz,

2) zapewnienie wykonywania uchwał podejmowanych przez Okręgowy Zjazd Delegatów, ZO PZM, Prezydium,

3) zwoływanie zebrań ZO PZM i zebrań Prezydium oraz określenie ich tematyki,

(6)

4) zapewnienie funkcjonowania Okręgu zgodnie ze statutem PZM i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa,

5) pełnienie nadzoru i kontroli nad działalnością Okręgu bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionych przez siebie osób,

6) składanie w imieniu ZO PZM sprawozdań Okręgowemu Zjazdowi Delegatów, 7) składanie ZO PZM okresowych sprawozdań z działalności Prezydium,

8) wnioskowanie do ZO PZM o powołanie i odwołanie członka Prezydium,

9) wnioskowanie, odnośnie powoływania Komisji lub Zespołu dla rozwiązywania określonych problemów,

10) podpisywanie wspólnie ze skarbnikiem umów w sprawie udzielania dofinansowań dla klubów członków rzeczywistych w ramach ustalonych preliminarzy, w kwocie powyżej 2000,- zł,

11) wnioskowanie do OKR o przeprowadzenie kontroli albo oceny spraw lub problemów tego wymagających,

12) określanie zakresu uprawnień i obowiązków pracowników biura ZO PZM, 13) Prezes może podejmować decyzje jednoosobowo w zakresie:

a) wynagrodzenia pracowników biura ZO PZM,

b) wypłaty premii i nagród dla pracowników biura ZO PZM,

c) w sprawach wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia, a nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji ZO PZM,

d) udzielania dofinansowań klubom do kwoty 2000, - zł, e) zawierania umów zlecenia i umów o dzieło,

f) opiniowanie wniosków w sprawie odznak i wyróżnień.

3. O podjętych jednoosobowych decyzjach Prezes informuje Prezydium na najbliższym Posiedzeniu.

4. Prezes za swoją działalność odpowiada przed ZO PZM.

Rozdział V.

Wiceprezesi i Skarbnik ZO PZM.

§ 10.

Wiceprezes ZO PZM ds. Organizacyjnych.

1. Koordynuje działalność w zakresie spraw organizacyjnych, statutowych i regulaminowych.

2. Współpracuje z klubami członkami rzeczywistymi PZM.

3. Nadzoruje działania Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz zespołu ds. Odznaczeń i Wyróżnień i Rady Seniorów.

4. Współpracuje z Okręgową Komisją Rewizyjną.

5. Przygotowuje przy współpracy z Biurem ZO PZM materiały, oceny, analizy i wnioski w sprawach BRD, odznak i wyróżnień oraz współpracy z Radą Seniorów.

(7)

6. Przygotowuje wnioski mające na celu doskonalenie struktur i regulaminów organizacyjnych.

7. Współpracuje z organami administracji terenowej i innymi instytucjami w celu tworzenia warunków dla rozwoju PZM i ułatwiania działalności jego członków.

8. Inicjuje działalność popularyzatorską i informacyjną.

9. Wykonuje zadania powierzone mu przez Prezydium, ZO PZM lub Prezesa i ponosi w tym zakresie odpowiedzialność. Zastępuje Prezesa w razie jego nieobecności.

§11.

Wiceprezes ZO PZM ds. Sportu.

1. Koordynuje bezpośrednio statutową działalność oraz nadzoruje działania Okręgowych Komisji zgodnie z regulaminem:

a) sportu samochodowego, b) sportu motocyklowego, c) sportu żużlowego, d) sportu kartingowego.

2. Współpracuje z klubami członkami rzeczywistymi PZM.

3. Inspiruje działalność zmierzającą do rozwoju sportów Motorowych.

4. Przygotowuje przy współpracy z Biurem ZO PZM materiały, oceny, analizy i wnioski w sprawach sportów motorowych.

5. Inicjuje działalność popularyzatorską i informacyjną w zakresie sportów motorowych.

6. Współpracuje z właściwymi organami administracji terenowej i organizacjami sportowymi.

7. Wykonuje zadania i przedsięwzięcia zlecone przez Prezesa lub ZO PZM.

§ 12.

Wiceprezes ZO PZM ds. Sportu popularnego i turystyki.

1. Koordynuje bezpośrednio statutową działalność oraz nadzoruje działania w zakresie sportu popularnego i turystyki.

2. Współpracuje z klubami – członkami rzeczywistymi.

3. Inspiruje działalność zmierzającą do rozwoju sportu popularnego i turystyki.

4. Przygotowuje przy współpracy z Biurem ZO PZM materiały, oceny, analizy i wnioski w sprawach sportu popularnego i turystyki.

(8)

5. Inicjuje działalność popularyzatorską i informacyjną w zakresie sportu popularnego i turystyki.

6. Współpracuje z właściwymi organami administracji terenowej i organizacjami sportowymi i turystycznymi.

7. Wykonuje zadania i przedsięwzięcia zlecane przez Prezesa lub ZO PZM.

§13.

Skarbnik ZO PZM.

1. Nadzoruje, inicjuje i koordynuje działania zabezpieczające przestrzeganie obowiązujących przepisów w sprawach finansowych ZO PZM.

2. Współpracuje z Okręgową Komisją Rewizyjną w zakresie kontroli prawidłowości gospodarowania środkami finansowymi ZO PZM.

3. Ma prawo wstrzymać wypłaty niezgodne z przepisami do czasu podjęcia przez ZO PZM uchwały w tym przedmiocie, informując o powyższym Prezesa.

4. Przygotowuje przy współpracy z Biurem ZO PZM materiały, oceny i analizy w sprawach finansowych ZO PZM.

5. Podpisuje wspólnie z Prezesem umowy w sprawie udzielania dofinansowań dla klubów członków rzeczywistych w ramach ustalonych preliminarzy, w kwocie powyżej 2000, zł.

Rozdział VI.

Okręgowe Komisje (Zespoły).

§ 14.

1. Okręgowe Komisje (Zespoły) powoływane i rozwiązywane są uchwałą ZO PZM dla realizacji zadań statutowych PZM.

2. Okręgowa Komisja (Zespół) może podejmować uchwały, jeśli ZO PZM:

a) zatwierdził skład Komisji,

b) zatwierdził regulamin Okręgowej Komisji (Zespołu).

3. Zakres działania, obowiązki i odpowiedzialność przewodniczących Okręgowych Komisji i zespołów określają regulaminy tych organów.

4. Uchwały Komisji (Zespołu) dotyczące spraw finansowych zapadają do końca I kwartału każdego roku i wymagają akceptacji Prezydium. W przypadku braku propozycji podziału wydatkowanie środków następuje za zgodą Prezesa lub właściwego Wiceprezesa.

(9)

5. Uchwały Komisji (Zespołu) podjęte w sprawach merytorycznych wynikające

z ich regulaminów obowiązują wszystkich członków rzeczywistych Okręgu na równi z uchwałami ZO PZM.

Rozdział VII.

Biuro i finanse ZO PZM.

§ 15.

Biuro ZO PZM

1. Kierownik Biura ZO PZM podlega bezpośrednio Prezesowi.

2. Pracami Biura ZO PZM kieruje Kierownik i odpowiada za realizację powierzonych mu zadań.

3. Kierownik Biura ZO PZM jest przełożonym zatrudnionych pracowników.

4. Określa zakres obowiązków i odpowiedzialności podległych sobie pracowników.

5. Biuro ZO PZM zabezpiecza wykonanie zadań wynikających ze Statutu PZM, uchwał Zarządu Głównego i ZO PZM, Regulaminu Współpracy pomiędzy Biurem Finansów

i administracji PZM a Biurami Zarządów Okręgowych PZM, wprowadzonym uchwałą ZG PZM nr 65/2019 z 26.01.2019 r. ze zmianami.

6. Biuro ZO PZM:

a) realizuje działalność biurową i administracyjną w stosunku do ZO PZM i Prezydium, b) sprawuje funkcję sekretariatów Okręgowych Komisji (zespołów),

c) realizuje decyzje finansowe i organizacyjne, d) zapewnia sprawną działalność Okręgu,

e) opracowuje budżet ZO PZM i inne plany finansowe,

f) sprawuje nadzór nad prawidłowością wydatków z tytułu umów, zleceń, zamówień i ich rozliczeń,

g) dokonuje wewnętrznej analizy sytuacji ekonomicznej Okręgu.

7. Pracownicy etatowi ZO PZM współpracują z Okręgowymi Komisjami, (Zespołami) mają obowiązek informowania tych organów o możliwych i alternatywnych (dopuszczalnych przepisami prawa) rozwiązaniach danych problemów, a także skutkach ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych przygotowanych przez Okręgowe Komisje, (Zespoły) decyzji.

8. Kierownik Biura ZO PZM w swoim działaniu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz uchwał ZG PZM i ZO PZM, Regulaminu Współpracy pomiędzy Biurem Finansów i Administracji PZM a Biurami Zarządów Okręgowych PZM.

9. Kierownik Biura ZO PZM w szczególności:

a) współpracuje z Okręgową Komisją Rewizyjną i Skarbnikiem w zakresie swego działania,

(10)

b) przygotowuje wnioski mające na celu doskonalenie struktur i regulaminów organizacyjnych,

c) współpracuje z organami administracji terenowej i innymi instytucjami w celu tworzenia warunków dla rozwoju PZM i ułatwiania działalności jego członków,

d) odpowiada za prawidłowe prowadzenie całokształtu dokumentacji ZO PZM,

e) informuje Prezesa o istotnych problemach występujących między posiedzeniami Prezydium i ZO PZM,

f) odpowiada za prowadzenie sekretariatu Okręgowych Komisji.

g) odpowiada za kierowanie Biurem ZO PZM,

h) odpowiada za prawidłowe prowadzenia dokumentacji ZO PZM, i) nadzoruje i odpowiada za właściwe wykonanie uchwał ZO PZM, j) bieżąco zarządza majątkiem i funduszami ZO PZM,

k) występuje o niezbędne pełnomocnictwa w sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji ZG PZM,

l) informuje Prezesa o istotnych problemach występujących między posiedzeniami Prezydium i ZO PZM,

ł) w swoim działaniu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz uchwał ZG PZM i ZO PZM.

§ 16.

Finanse ZO PZM.

1. Dochody i wydatki ZO PZM planowane są preliminarzem rocznym zatwierdzonym przez ZO PZM.

2. Środki materialne na finansowanie działalności Okręgu, w tym jego władz, organów i Biura ZO PZM pochodzą z:

a) dofinansowania działalności statutowej przekazywanego co miesiąc z budżetu PZM na podstawie uchwalonego przez ZG PZM preliminarza budżetowego PZM,

b) składek członkowskich, c) dotacji,

d) czynszów i opłat dzierżawnych,

e) refundacji kosztów organizacji imprez przez jednostki zewnętrzne (kluby, przemysł i inne),

f) wpływów od sponsorów, g) darowizn,

h) dochodów z lokat terminowych,

i) środków finansowych przekazanych Okręgowi na wykonanie określonych zadań zleconych,

j) innych dochodów.

3. Wydatki ZO PZM realizowane są w ramach rocznego preliminarza budżetowego zatwierdzonego przez ZO PZM,

4. Zaciąganie zobowiązań finansowych w przypadku wymagającym współdziałania 2 osób dokonywane jest przez podpis na dokumentach finansowych:

a) Prezes, Wiceprezes lub w zakresie upoważnienia Kierownik Biura ZO PZM.

b) Skarbnik lub Specjalista ds. finansowo-księgowych.

(11)

Rozdział VIII.

Przepisy porządkowe.

§ 17.

1. W działalności organów kolegialnych ZO PZM mają prawo uczestniczyć osoby uprawnione oraz zaproszone przez organa. W zebraniach tych organów mogą w miarę potrzeby

uczestniczyć pracownicy Biura ZO PZM, w celu udzielania niezbędnych wyjaśnień i opiniowania zgodności uchwał z obowiązującymi przepisami.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Statut PZM oraz Regulamin Współpracy pomiędzy Biurem Finansów i Administracji PZM a Biurami Zarządów Okręgowych PZM.

Rozdział IX.

Przepisy końcowe.

§ 18.

1. Regulamin ZO PZM zgodnie z § 35 ust.2 pkt 1 Statutu PZM, wymaga zatwierdzenia przez Prezydium ZG PZM.

2. Regulamin ZO PZM wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PZM.

Cytaty

Powiązane dokumenty

w Nairobi (Kenia), Rada Ministrów AKP-UE uzgodniła we wspólnej deklaracji przystąpienie do uporządkowanego zamknięcia Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (zwanego

pożaru (ognia) powstałego bezpośrednio lub pośrednio z reakcji jądrowej promieniowania jądrowego lub skażenia radioaktywnego. Zawarcie umowy ubezpieczenia GAP potwierdza

W przypadku złożenia Oświadczenia o Przyłączeniu, odpowiednio, Akcjonariusz Akcji C Zbywający, Akcjonariusz Akcji D Zbywający lub Akcjonariusz Zbywający spowoduje,

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie podziału

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że dokonywana na jej podstawie zmiana oznaczenia serii akcji, obniżenie kapitału zakładowego BEST S.A.

Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów

b) 4.963.322 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A, w tym 4.297.160 (cztery