Eksport województwa katowickiego w I półroczu 1983 roku

Pełen tekst

(1)

1

x

[

w o j e w ó d z k i u r z ą d s t a t y s t y c z n y

w K

a t o w i c a c h I ,

i

V

Do u*ytku iłuźDcweoo Egi.

E K S P O R T

W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O W

1 PÓ ŁR O C Z U 1983 RO KU

i

1

f i 0 $ ^ %

1 X j i i w y

\

m " '

♦ . .

\

\

■ '■ f

1 Katowice

wrzesień

1983

18§

•*

(2)

Str.

Uwagi netodologiczne ... 1 Uwagi «nalityczne ... ... ... 3

SPIS TABLIC

Realizacja eksportu przedsiębiorstw województwa katowic­

kiego według resortów w I półroczu 1983 roku ... 8

Wartość eksportu przedsiębiorstw województwa katowickie­

go według kierunków w I półroczu 1983 roku 11

Wartość eksportu w I 1 II kwartale 1983 roku ... 12

Wartość eksportu przedsiębiorstw województwa kałowickie­

go według resortów ... 13 i

Zyski z tytułu eksportu towarów 1 usług w przedsiębior­

stwach w I półroczu 1983 roku ... 14 I ■

Straty z tytułu akaportu towarów 1 usług poniesione przez przedsiębiorstwa w I półroczu 1983 roku ... .. 22

Publikację opracował i»gr 3an Fryc

WiKaomka. 00.114 & J f A ?

(3)

0

W A R T O S C E K S P O R T U P R Z E D S I E B X O R 3 T W

1902 1083

(4)

Raciborska Fabr.Kotłów "Rafako*« Raciborzu

(5)

S T R U K T U R A E K S P O R T U W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O W E 0 Ł U 6 K I E R U N K Ó W . E K S P O R T U W I P Ó Ł R O C Z U 1983 R O K U .

I obszar płatniczy

/wartoóć eksportu 48,8 mld zł - ceny transakcyjne/

Udział W io

□ -ZSRR - 61,2

-CSRS - 12.7

m

-NR3 - 9,0

-Węgry - 5,9

-Rucunla - 4,5 -Bułgaria - 4,7 n i a -pozostałe - 2,0

(6)

WEDŁUG KIERUNKÓW EKSPORTU W I PÓŁROCZU 1983 ROKU.

II ob«zar płatniczy

/wartość eksportu 71,6 ald zł - cany transakcyjne/

l i i p

¿ 1 I i

¡ ¡ ¡ i !

l i j : !

• : l ’ i

J IM

• »5»

¡ i ! : .

,:i:i

i i:l

, : i ; i

•: i.i

■: :l

t

i i;i---

Udział m %

E U -RFN - 12.6

-Włochy - ».*

u m n n -Ruaunla - 8.1

-Francja - 7.8

-Brazylia - 5,7

c a -wielka Brytania - 5.6 rrrrn -Finlandia - 8.2

-pozoatała - 44.9

- 12

(7)

UWAGI METODOLOGICZNE

Dane statystyczne zamieszczone w publikacji obejmują wartość towarów wywiezionych za granicę w ramach transakcji handlowych.

Dane te zostały opracowane przez Główny Urzęd Statystyczny na pod­

stawie centralnego systemu ewidencji faktur eksportowych FE.

Wartość w cenach transakcyjnych

s - s s z E z s s s a c s r s r a s B s c s a s s c s s t r s

. i

Wartość w cenach transakcyjnych zawiera wartość sprzedaży towarów i usług w złotych na bazie FOB lub franco granica Polski, tj. bez opłat za przewóz towaru i Jogo ubezpieczenia od granicy polskiej do miejsca przeznaczenia.

Obliczenia wartości w cenach transakcyjnych dokonuje się mnożęc wartość w walucie obcej przez obowięzu jgcy w dniu wystawie­

nia faktury FE kurs waluty według tabeli Kursów Walut NBP.

Wartość w cenach zbytu

3 3 B a a a S B B a 3 & B 3 B 3 3 B B i l B B

Wartość w cenach zbytu obejmuje wartość w złotych towarów i usług w cenach urzędowych.regulowanych i umownych,o których mowa w rozdz. II uchwały nr 243 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 roku w sprawie zasad działalności przedsiębiorstw państwo­

wych.

Zasady stosowania w/w cen w rozliczeniach handlu zagranlcz- nogo reguluje zarządzenie nr 106 Ministra Finansów i Mini3'ra Handlu Zagranicznego z dnia 31 grudnia 1931 roku w sprawia funkcjo­

nowania rachunku wyrównawczego i zasad rozllczort w handlu zagrani­

cznym.

Wartość krajowa eksportu

B 3 B 3 = B B 3 S B B 3 3 3 a B S a B S B B B B

Wartość krajowa eksportu /bez marży/ obejmuje wartość towaru w cenach stosowanych w rozliczeniach przedsiębiorstwa han­

dlu zagranicznego z dostawcg, tj .:

a/ w przypadku cen urzędowych - wartość«towaru w tych cenach po­

większonych o równowartość ewentualnej dotacji przedmiotowej lub pomniejszonych o równowartość ewentualnego podatku obroto­

wego. Oożeli cenę urzędowę Jest cena detaliczna, to pomniejsza się jc ponadto o marżę handlu wewnętrznego,

b/ W przypadku cen regulowanych i umownych - wartość towaru w tych cenach pomniejszonych o podatok obrotowy, zwrot cła oraz zwrot

(8)

podatku od pośrednich faz produkcji a powiększonych o ewentu­

alny dotację przedmlotowę.

c/ w przypadku eksportu realizowanego przoz przedsiębiorstwa produkcyjne uprawnione do wykonywanin działalności handlu za­

granicznego wartość w cenie transakcyjnej powiększonej o ewentu­

alny dopłatę wyrównawczy.

W przypadku gdy eksport realizowany Jest na rachunek pro­

ducenta /komis/ wartość krajowa eksportu bez marży oznocza war­

tość w cenie transakcyjnej pomniejszonej o prowizję phz i ewne- tualny prowizję dodatkowy phz.

Przy eksporcie kompletnych obiektów przemysłowych i budow­

nictwa, realizowanym na rachunek własny phz “wartość krajowa eks­

portu" obejmuje wartość wydatków dewizowych łycznie z Importem kompletacyjnym oraz wartość kosztów krajowych, a także odsetki od udzielonego kredytu.

Marża■ COBI

Marża obejmuje kwotę marży lub prowizji należnej przedsię­

biorstwu handlu zagranicznego. VI przypadku towarów rozliczanych według cen urzędowych oraz regulowanych 1 umownych, ale tylko wtedy gdy phz otrzymuje dopłatę wyrównawczy, marża obliczana Jest na podstawie stawki ustalonej przez Ministerstwo Handlu Zagrani­

cznego od wartości eksportu w cenach transakcyjnych. W przypadku towarów rozliczanych według cen umownych, kiedy nie występujy dopłaty wyrównawcze, marża stanowi różnicy między wartością w ce­

nie transakcyjnej, a wartościy w cenie umownej.

ifc2łL£iC8B22ltt

Wynik finansowy stanowi różnicę między wartościy krajowy eksportu powiększony o marżę a wartościy w cenach transakcyjnych:

- wynik finansbwy dodatni występuje Jeżeli: wartość w cenach transakcyjnych Jest wyższa od wartości krajowoj eksportu plus marża,

- wynik finansowy ujemy występuje. Jeżeli wartość w cenach trans­

akcyjnych Jest niższa od wartości krajowej eksportu plus marża, - saldo wyniku finansowego stanowi sumę wyników dodatnich i ujem­

nych.

(9)

Wskaźnik efektywności finansował A/F/

3 a a B H = = 3 a B B a a s ś a a t t a B a B = = = s = = = a a * a « * a y

WF - wskaźnik stanowiący relację między wartością krajową eksportu a wartością w cenach transakcyjnych obliczoną następują­

co !

wartość krajowa eksportu ♦ marża 17F - --- ---

wartość eksportu *■ cenach transakcyjnych Stopa wyniku finansowegoBBsiaBBbBaaaaBBBaBSBBsaa •

Stopa wyniku finansowego wyraża w procentach relację wyniku finansowego do wartości eksportu w cenach transakcyjnych.

UWAGI ANALITYCZNE

W rozwoju społeczno-gospodarczym Polski dużą rolę odgrywa handel zagraniczny. Konieczność powiększania eksportu i racjonali­

zowania importu wynika z faktu, lż poprawa sytuacji w handlu zagra nicznym jest Jedną z podstaw poprawy sytuacji gospodarczej kraju. Współpraca gospoaarcza i ntokowo-tochniczna z zagranicą wpływa na tempo 1 kierunki rozwoju gospodarczego, poprzez umożli­

wienie dostępu do zasobów produkcji pochodzących z importu,takich Jak nowoczesne maszyny 1 urządzenia, surowce i materiały do produk cji, nowe rozwiązania techniczno i technologiczne oraz zwiększenie skali produkcji dzięki eksportowi. Wzrost eksportu pozwala zwięk­

szyć import surowców i materiałów do produkcji, a także towarów, których niedostatek odczuwamy na naszym rynku.

Województwo katowickie Jest największym eksportem w naszym kraju, na co wpływa przede wszystkim eksport węgla. Wartość eks­

portu województwa katowickiego w I półroczu 1983 roku wyniosła w cenach transakcyjnych 120,4 mld zł / w kraju 491,3 mld zł/ w tym

do I obszaru płatniczego 48,8 mld zł do II obszaru płatniczego 71,6 mld zł

Węgla wyeksportowano w I półroczu br za 62,0 mld zł, co stanowi ponad połowę całego eksportu województwa - 51,5^.

3 Przy eksporcie zrealizowanym przez phz na rachunek producen­

ta /komis/ obliczenie powinno dawać wynik zerowy, bądź prowizję dodatkową phz.

(10)

W porównaniu z I kwartałem br ilość wyeksportowanego węgla zwiększyła się o 53,1%

W odniesieniu do I półrocza 1982 roku wartość globalnego eksportu wzrosła prawie o 29%, przy czym największy przyrost uzyskały resorty:

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - o 238,1%

Urząd Gospodarki Materiałowej - o 447,6%

Centralny Związek Spółdzielni Spożywców ^Społem" - o 148,9%

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego 1 Usług - o 141 .4%

Należy Jednak zaznaczyć, że udział tych resortów w eksporcie woje­

wództwa Jest bardzo mały - 0,4%.

'.'/zrost eksportu w odniesieniu do I półrocza 1982 roku uzyska­

ły również przedsiębiorstwa należące do podstawowych resortów naszej gospodarki:

hutnictwa i przemysłu maszynowego - o 36,5%

górnictwa i energetyki - o 24,6%

przemysłu chemicznego i lekkiego - o 21,7%

Porównując IX kwartał 1983r z I kwartałem br. można zauważyć dalszą poprawę w eksporcie województwa zarówno do I jak i II obszaru płatniczego /eksport do I obszaru wzrósł o 37,7% do II o 35,2%/.

Największy wzrost uzyskały przedsiębiorątwa resortu górnictwa i energetyki, Jednakże w I kwartale br wartość eksportu tego resor­

tu była dość niska 1 wynosiła 27,4 mld zł.

Od stycznia 1982 roku do czerwca 1983 roku następował stop­

niowy wzrost eksportu przedsiębiorstw województwa - z 42,4 mld zł w I kwartale 1982 roku do 69,4 mld zł w II kwartale 1983 roku - oprócz I kwartału br kiedy to nastąpił spadek eksportu w porów­

naniu z IV kwartałem 1982 roku.

Charakterystyczne Jest, że podobne tendencje rozwojowe wystąpiły w tyn okresie w eksporcie przedsiębiorstw resortu górnictwa i ener*

getykl.

'.‘/zrosła liczba przedsiębiorstw biorących udział w eksporcie z 255 w I kwartale br do 300 w I półroczu br, przede wszystkim w resorcie górnictwa i energetyki oraz hutnictwa i przemysłu ma­

szynowego.

W skali województwa wskaźnik efektywności finansowej WF za It

(11)

pćłrccic 19C3 roku wyniósł 0,33/do I obszaru płatniczego - do II - 0,8i>, granicą, opłacalności jest wartość 1,00/.

Wynik finansowy w aksporcie w I półroczu br w skali woje­

wództw: wyniósł + 14,2 mld złotych. No ten pozytywny wynik wpłynęły przedsiębiorstwo resortu górnictwa i energetyki, których udział w ekśporcie województwa stanowił 56,65J, a wynik finansowy + 16,6 mli czyli więcej niż ::la całegc województwa. Wskaźnik efektyw­

ności eksportu WF w powyższym resorcie kształtuje się na poziomie 0,76 / w I obszarze płatniczym 0,78 w II obszarze 0,74/.

Poniżoj opłacalności eksportuję przedsiębiorstwa resortów:

- rolnictwa 1 gospodarki żywnościowej - 2,12 - urzędu gospodarki materiałowej - 1,41 - leśnictwa i przemysłu drzewnego - 1,32 - handlu wewnętrznego i usług - 1,07 - hutnictwa 1 przemysłu maszynowego - 1,05 oraz spółdzielnie zrzeszone w :

- Centrali Spółdzielni Ogrodniczych

i Pszczelarskich - 1,73

- Centralnym Zwięzku Spółdzielni

Inwalidów - 1,53

- Centralnym Zwięzku Spółdzielni

Pracy - 1,46

Największy zysk z eksportu uzyskały Centrala Zbytu Węgla, Zakłady Metalurgiczne “Trzebinia", Kombinat Urzgdzeń Mechanicz­

nych "Bunar Łabędy" i największą stratę - Huta "Katowice" i Fabry­

ka Somocłiodów Małolitrażowych Zakład nr 2 w Tychach.

Głównymi odbiorcami towarów eksportowanych.z województwa s ? : u I obszarze płatniczym

ZSRR 29891,5 min zł

CSRS 614?,0 3 H* □ zł

NRD 4433,6 min zł

II obszarze płatniczym

RFN 9175,3 min zł

Włochy 7101,3 min zł

Rumunia 5776,6 nln zł

Francia f 5557,7 min zł Brazylia 4 0 9 4 ,5 min zł Wi el ka Brytania 4003,9 nln zł Flnalandla 3660,7 min zł

(12)

Oceniając pierwsze półrocze 1983 roku na podstawie całego roku ubiegłego, stwierdzić nożna dalszy wzrost wartości eksportu - wartość eksportu I półrocza stanowi 5 6 , 5 % eksportu roku ubie­

głego. Należy Jednak pamiętać, że rok 1982 był wyjątkowo nie­

korzystny w handlu zagranicznym, zwłaszcza X kwartał, kiedy to w odpowiedzi na wprowadzenie w Fęlsce w grudniu 1981 roku stanu wojennogo wiele państw kapitalistycznych zastosowało wobec nasze­

go kraju sankcje ekonomiczne. .

Te stosunkowo dobre wyniki osiągnięte w I półroczu 1983 roku należy zawdzięczać głównie pomyślnej realizacji zadań eksporto­

wych przez takie przemysły Jak górnictwo,energetyka oraz hut­

nictwo 1 przemysł maszynowy.

W sunie obroty handlu zagranicznego w I półroczu 1983 roku należy ocenić pozytywnie ze względu na utrwalenie się tendencji wzrostu eksportu, mino restrykcyjnych działań państw zachodnich oraz niekorzystnego układu cen. 17 I półroczu br nastąpił spadek cen większości towarów eksportowanych przez przedsiębiorstwa województwa katowickiego do II obszaru płatniczego, takich Jak:

węgiel kamienny, produkty naftowe, wyroby hutnicze oraz wyroby przemysłu elektromaszynowego,

V/ obrotach z I obszarem płatniczym utrzymuje się tendencja wzrostowa cen. Jednakże wzrost cen towarów importowanych Jest większy niż towarów eksportowanych.

Dalsze pobudzanie wzrostu opłacalnego eksportu, powinno opierać się m.in. na następujących zasadach:

- realizacja przez przedsiębiorstwo produkcyjne eksportu po cenach transakcyjnych,

- dopłaty do eksportu nie powinny mieć charakteru dopłaty uznaniowo-przetargowej, lecz dopłaty kursowej określającej Jednolitą dla wszystkich towarów i branż granicę działania o stawkach z góry określonych, uzależnionych od opłacalności eksportu,

- podstawą ulg w podatku dochodowym powinien być wynik finan­

sowy z eksportu, który uwzględnia ponadto opłacalność wywozu oraz Jego poprawęr

(13)

- stosowanie ulgi w obciążeniu ną FAZ,

- ograniczenie importu centralnego na rzecz odpisów dewizowych.

Za podstawę Jednolitego dla wszystkich przedsiębiorstw odpisu tworzącego ich fundusz dewizowy należałoby przyjęć wynik finan­

sowy z eksportu,

- stosowanie obrotowych kredytów dewizowych przyznawanych przez bank oraz kredytów na inwestycje szybko'rentujęce się w ekspor- cie^

- doskonalenie systemu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw handlu zagranicznego.

(14)

I-VI 1983 ROKU

Wartość w cenach Wartość Wynik finansowy

RESORTY transak­

cyjnych zbytu íksportu /bez mar­

ży/

Marża

dodatni

/zysk/ ujenny

/strata/ saldo WF

w tysl^icech złotych WODEWOoZTYłO ...

Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego

120427393

1431

103472005 1431

JÍXJ 522301

1376

5757273

53

¡1393091

2

7245352

0

14147739

2

0,88

1,00 Ministerstwo Górnictwa

1 Energetyki ... 68208460 49045804 40685753 2927544 16098771 303C09 lu595163 U.76 Ministerstwo Hutnictwa

1 Przemysłu Maszynowe-

9° ... 45075616 46867368 440741*9* 2453595 3943147 62010.'d4 -2252877 1,05 Ministerstwo Przemysłu

Chemicznego 1 Lekkiego 4682288 4702696 4223435 213180 497910 262237 235673 0.95 Ministerstwo Budownic­

twa i Przemysłu Mate­

riałów Budowlanych.... 1282663 1293029 119:¿174 70509 32859 12879 19980 0 ,98 Ministerstwo Rolnic­

twa i Gospodarki Żyw-

255424 526473 526450 15923 -286949 -286949 2,12

Minlsterstwo Leśnictwa

i Przemysłu DrzewrKigo 153602 17Í540 193641 8320 144 48623 -48479 1.32 Ministerstwo Komuni­

kacji ...

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

48105 156066

47997 162324

4658?

160779

1524 5802

0 3746

2 14261

-2 -10515

1,00 1 ,07

(15)

Tabl.l REALIZACJA EKSPOTTU PRZEDSięDIORSTW W03EW&DZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG RESORTÜW W OKRESIE I-VI 1983 ROKU /c4 . /

Wartość vi cenach Wartość Wynik f lnensov.'y

RESORTY transak­

cyjnych zbytu

krajowa eksportu /bez mar

iy/

Marża

dodu tnl

/zysk/ ujemny

/strata/ saldo WF

w tysiącach złotych Ministerstwo Handlu

Zagranicznego ... 2376 9 *9 2367 _ _ - 1,00

Ministerstwo Oświaty

i Wychowania ... 2871 2871 2741 130 - - - 1,00

Ministerstwo Kultury,

i Sztuki ... 2061 2061 1917 144 - - - 1,00

Ministerstwo Zdrowia

i Opieki Społecznej 2215 1877 1732 376 107 - 107 0.95

Urz^d Gospodarki

Materiałowej ... 3488 3375 4651 274 - 1437 .1437 1.41

Centralny Urzęd

1402 1339 1339 63 - l ” - 1.00

Państwowa Agencja

Atomistyki ... 4079 407T 7 8 9 7 182 - _ - 1,00

Centralny Zwigrek

Spółdzielczości Pracy 180734 275969 253929 10299 6 83500 -83494 1,46

"Społem" Centralny Zwięzek Spółdzielni

Spożywców ... 22235 18^81 .8281 1300 2671 17 2654 0,88

Centrala Spółdzielni Ogrodniczych i Pszcze-

larsklch... 32516 54902 54902 1301 - 23687 -23687 1,73

(16)

I-VI 1083 ROKU /do! ./

Wartoóć w cenach Wartość krajowa eksportu /bez mar­

ły/

Wynik finansowy REP,ORTY trans­

akcyj­

nych

zbytu Marżo

dodatni

/zysk/ ujemny

/strata/ saldo V,’F

w tysiącach złotych Centralny Zwlęzek

Rzemiosła ... 137360 108575 108576 28699 85 85 1 ,00

Centralny Zwięzek Spółdzielni Inwa-

10037 14588 14588 721 5272 -5272 1,53

"Cepella" Centralny Związek Spółdzielni Rękodzieła Ludowego

1 Artystycznego ... 2773 2205 2205 284 296 12 284 0,90

Centralny Związek Spółdzielni Niewi-

35328 33462 33460 1162 722 16 706 0,98

Krajowy Zwięzok Rolnikow Kółek 1 Or­

ganizacji Rolniczych 2438 2438 2353 05 1,00

Central ny Zwięzek Spółdzielni Budownic­

twa Mieszkaniowego 1689 1609 1584 67 38 . 38 0,98

Organizacje Społecz-

120056 121563 105928 8369 7586 1827 5759 0,95

(17)

Tabl.2 WARTOSfc EKSPORTU PRZEOSięBIORSTW W03EWÓ0ZTWA

KATOWICKIEGO WEDŁUG KIERUNKÓW W I PÓŁROCZU 1983 ROKU 11

WYSZCZE Wartość w cenach Vartość

/ r a H n łajo Wynik finanso­

wy G&LNIE-

NIE trans­

akcyjnych zbytu

i ci J Una eksportu /bez mar- -IV/

___

Marża

WF

w tysiącach złotych

OGÓŁEM 120427393 103472005 100522381 57572/3 14147739 0,88 OBSZAR I 48fc24179 45769226 44705706 1816864 2301610 0,95

w tym t

ZSRR ... 29^391)494 27646395 27421467 1098811 1371216 0,95 CSRS ... 6142032 5426486 5161166 225488 755378 3,88 NRO .... 4433646 4171535 3775727 157627 500292 0,89 Węgry .. 2862328 2819289 2^20507 102373 39448 0,99 Bułgaria 2280251 2187280 2143927 98223 38101 0,98 Rumunia 2188660 2451022 2430241 77137 -318718 1,15 Albania 536577 533603 529933 29412 -22768 1,04 Kuba ... 265801 283209 278290 17103 -29592 1,11 Korea .. 143981 170139 168114 7150 -31282 1.22 OBSZAR 13 71803214 57702779 55816675 3940409 11846129 0,83

w t y m :

RFN .... 9175329 8079207 8018744 516939 639946 3,93 Włochy 7101261 6478647 ’ 6468209 402646 230406 3,97 Rumunia 5776567 3708814 3708814 155479 1912274 3,67 Francja 5557745 38473/9 3839903 292064 1425779 3.74 Brazylia 4094464 3106205 3105822 289374 699260 3,83 Wielka

Brytanie 4003855 3017905 3118010 148542 737303 3,82 Finlandii 3660736 2181654 2178047 195658 1287030 3,65 Węgry .. 661834 499682 494755 15567 151511 3,77

NRO .... 97431 97431 94439 3871 -880 L ,01

CSRS ... 42513 36115 36316 6546 -349 1,01

(18)

/ w cenach traneakcyjnych/

I kwartał 1983 II kwartał 1985

WYSZCZEGÓLNIENIE •> milionach złotych I kwartał 1983-100

ogołeir jbszsr II

obszar ogółem I

obszar II

jbszar ogółem t>k)jzar obszarJ 1 OGÓŁEM WOOEWCOZTWO 50988 20540 30448 69439 28284 41155 136,2 137,7 135,2

Minlstwretwo Górnictwa

1 Energetyki .. ... • •• • * 27423 10227 17196 40785 15240 25545 148,7 149,0 148,6

Mlnleteretwo Hutnictwa Przeatyełu Maszynowego 1

20399 8630 11769 24677 10834 13843 120,9 i

125,5 117,6 Mlnlateratwo Przemysłu

■lcznego 1 Lekkiego Che-

2196 1104 1092 2486 1369 1117 113,2 124,0 102,3

970 579 391 1491 841 650 153,7 145,3 166,2

(19)

Tebl.4 WARTOSfc EKSPORTU PR7S0SI£BI0RSTW WOJEWÓDZTWA

KATOWICKIEGO WEOŁUG riTC.J /w cenach transakcyjnych/

1982 1983b/

WYSZCZEGÓLNIENIE I"- VI

w tys. zł I-VI 1982=

100 OGÓŁEM WOOEWÓOZTWC .... 93850961 120427393 128,3 w tym :

Ministerstwo Nauki, Szkot nictwo Wyższego i Techni­

ki ... 4412 1431 32,4

Ministerstwo Górnictwa

i Energetyki ... 54740230 68208460 124,6 Ministerstwo Hutnictwa

i Przemysłu Maszynowego 33018066 45075616 136,5 Ministerstwo Przemysłu

Chemicznego i Lekkiego 3846322 4682288 121,7 Ministerstwo Budownictwa

i Przemysłu Materiałów

1312927 1282663 97,7

Ministerstwo Rolnictwa 1 Gospodarki Żywnośclo-

75548 255424 338,1

iilniaterstwo Leśnictwa

1 Przemysłu Orzewnego 152554 153682 100,7 Ministerstwo Komunikacji 42140 48105 114,2 Ministerstwo Handlu Wew­

nętrznego 1 Usług ... 64652 156066 241,4 Ministerstwo Oświaty

1 Wychowania ... 4652 2871 61,7 Ministerstwo Kultury

1 Sztuki ... 8564 2061 24,1 . Ministerstwo Zdrowia

1 Opieki Społecznej .... 5168 2215 42,9 Urzęd Gospodarki

637 3488 547,6

Centralny U r z ą d Geologii 6753 1402 20,8 Państwowa Agencja

m

4079 X

Centralny Związek Spół­

dzielczości Pracy ... 113959 180734 158,6 Centralny Zwlęzek Spół­

dzielń i Spożywców

"Społem" 8934 22236 248,9

(20)

KATOWICKIEGO WEDŁUG RESORT&7 /w cenach transakcyjnych/

r,_ ■ .. .

1982 1983a//

WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI

w tyaięcach złotych I-VI 1982

= 100 Centrala Spółdzielni

Ogrodniczych i Pszcze-

30134 32516 107,9

Cantralny Zwlęzek

Rzemiosła ...i...« 80353 137360 170,9

“Cepelia" Centralny Zwlęzek Spółdzielni Rękodzieła Ludowego

1 Artystycznego ... 1627 2773 / 170,4 Centralny Zwlęzek Spół­

dzielni Niewidomych .... 31589 35328 111,8

Organizacje Społeczne 237716 120056 50,5

a/ Bez obrotów zwięzanych z budowa ambasad, sprzedaży na cele eksportu budownictwa oraz dla wspólnych budów krajów RWPG realizowanych na terenie PRL , eksportu wewnętrznego towarów pochodzenia krajowego oraz dostaw w ramach pomocy bezpłatnej•

Tabl. 5 ZYSKI Z TYTUŁU EKSPORTU TOWARÓW,I USŁUG W PRZE- DSięBIORSTWACH W I PÓŁROCZU 1983 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość zysku w tys. zł WF

Stopa wy niku fi­

nansowe go w %

Wartość Eksportu w cenach transakcy nych w tys. zł Politechnika ślęska im.

W, Pstrowsklogo ... 2 1,00 0,2 1067 Dębrowskie Zakłady Napra­

wcze Przemysłu Węglowego 165 0,96 4.0 4148 Zabrzańskie Zakłady Nepra-

wcze Przemysłu Węglowego 450 0,99 1,2 36476 Kopalnia Węgla Kamiennego

"Jastrzębie" ... 1239 0,93 6,8 16299 Rybnickie Zakłady Naprawcze

P W ... 203 0,98 2,2 9251 Zakłady Pomiarowa-Oadaw*

cze Energetyki "Enorgopo-

ralar ... 541 0,96 3,7 14641

(21)

Tabl.5 ZYSKI Z TYTUŁU EKSPORTU TOWAS&W I USŁUG .V FSZEOSI*- BIORSTWACH W I PÓŁROCZU 1983 ROKU /cd/

WYSZCZEG&LNIENIE Wielkość zysku

* tys.zł WF

Stopa wyniku

flnanso wego w

%

WartcS":

eksportu w cenacn

transakcyj nych w tys zł

Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Górniczych "Pol-

892 0,99 1,0 88231

Fabryka Maszyn Górni­

czych Im. M. Nowotki

1681 0,98 2,0 84772

Wytwórnie Sprzętu Gór­

niczego "Oehak" ... 267 1,00 0,5 56716 Zabrzańska Fabryka Ma­

szyn Górniczych Power 11312 0,97 3,1 368971 Fabryka Sprzętu i Narzę­

dzi Górniczych im. gen.

K.Świerczewskiego ... 9089 0,98 1,8 493584 Fabryka Maszyn Górniczych

1«. O.Leńskiego "Famur" 91108 0,82 17,7 514256 Rybnicka Fabryka Maszyn

8528 0,98 2,5 341641

Fabryka Sprzętu Ratun­

kowego 1 Lamp Górniczych

3120 0,96 3,6 86193

Tarnogóraka Fabryka Urzą­

dzeń Górniczych "Tagor” 1473 0,98 2.0 75366 Mlkołowskje Zakłady Bu­

dowy Maszyn Górniczych

4601 0,97 3,0 153427

Zakłady Mechaniczne Energetyki 1». 3. Marchle­

wskiego "Wiromet" .... 2039 0,97 3.0 58159 Fabryka Zmechanizowanych

Obudów ścianowych "Fazos" 2082 0^99 0,6 341826 Przedsiębiorstwo Dostaw

Kompletnych Obiektów

3688 0,99 1.4 265287

Centrum Mechanizacji Górnictwa 'Koraag”

102 0,99 1.3 7979

Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych C e n ­ trum Mechanizacji Gór­

nictwa "Kornag" ... 56 0,99 0.9 6468

(22)

16

\

Tabl.5 ZYSKI Z TYTUŁU EKSPORTU TOWARÓW I USŁUG W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH W I PÓŁROCZU 1983 ROKU/cd/

WYSZCZEGÓLNIENIE Wielkość zyaku w tya. zł HF

Stopa wyniku finaneo wego w

%

Wartość eksportu w cenach

transakcyj nych w tys

zł Przedelębloratwo Robót

Inżynieryjnych Przemy-

ału Węglowego ... 496 0,99 1.4 31065 Przedsiębiorstwo Ener-

gomontażowe PW 4 1,00 0,1 7045

Przadslębioratwo Monta­

żu Urzędzon Górniczych

P W ... 2519 0.93 7,0 35916 Przadslębioratwo Monta­

żu Urzędzeń Elektry­

cznych P W ... 20 1,00 0,1 36404 Zjednoczenie Budownictwa

Górniczego w likwidacji 1229 0,96 4,0 30598 Przedelębloratwo Budowy

Szybów ... 3804 0,96 4,4 85810 Przedelębloratwo Robót

Górniczych ... 30576 0,97 2.8 1085959 Centrala Zbytu Węgla

Przedsiębiorstwa Pańatwo

we 16573398 0,73 26,7 62019148

Centrum Naukowo-Produ­

kcyjne Elektrotechniki 1 Automatyki Górniczej

Emog ■•••••••••••••••• 2591 0,97 3.2 81017 Przedelębloratwo Budo­

wy Zakładów Górniczych

za granicę “Kopex" ... 11256 0,72 28 ,'3 39727 Główne Biuro Studiów

i Projektów-Przeróbki

Węgle Separator ... 353 0,97 3.3 10594 Główne Biuro Studiów

1 Projektów Górniczych 595 0,96 4,4 13676

Główny Inatytut Górni-

23 0,91 8,6 267

Zakład Budowy Urzędzeń 1 Aparatury Naukowo-

OośwladczalneJ GIG ... 18 0,96 3,7 488

Gliwicka Fabryka Konetru

kcji Stalowych ... 201 1,00 0,2 86196 Bytomskie Zakłady Urzę-

dzert Technicznych ... 1162 0,97 2,7 43297

(23)

17 Tabl.5 ZYSKI Z TYTUŁU EKSPORTU TOWAR i'.'. I USŁUG W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH W I P&ŁRCCZU 1053 SCKU /cd/

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ulelkość zysku w

tys.zł WF

Stopa wyniku

finanso wego w

%

Wartość eksportu w cenach

trensakcyj nych w tys

zł Mikołow3ke Fabryka

Transformatorów lioft» 136 1,00 2 . 0 301171 Przedsivblorstv(0 Montażu

Aparatury Pomiarowej i Aut<

oatyki "Encrgoaporatura"

i

258 0,99 *1.5 17282

Przedsiębiorstwo Zagos­

podarowania Odpadów

11

/ s

0,92 7.7 143

Zakład Elektroniki

2528 0,66 33,6 7519

Zakład Doświadczalny

Elektrotechniki Górniczej 6 0,99 1.4 418

Zakład Remontowo-Produ- kcyjny Maszyn Elektrycz-

87 0,97 3.0

i 2859 Przedsiębiorstwo Budowla­

no-Montażowe Hutnictwa

22 1,00 0,1 16726

Przedsiębiorstwo Budowy

5933 0,98 2,3 263450

6349 0,97 3,3 192724

18208 0,94 6,0 302882

Huta "Zygmunt ' ... 1954 1,00 0,2 827644

1109 0,99 0,7 169712

Centralne Zakłady Auto­

matyzacji Hutnictwa

215 0,91 9,0 2387

Biuro Projektów Przemy

słu Hutniczego"Biprohut" 5000 0,78 22,4 22319 Biuro Projektów Przemy

słu Kokaowniczego-

"Koksoprojekt" 94 0,95 4.6 2057

Centrala Zaopatrzenia

Hutnictwa 8137 0,98 2.4 345849

Przedsiębiorstwo Przero.

bu Złomu Metali Katowice 13009 0,69 31,2 41639 Przedsiębiorstwo Przero­

bu Złomu Metali Dębro-

5619 0,62 38,4 14631

(24)

18

T ab1.5 ZYSKI Z TYTUŁU-EKSPORTU TOWARÓW I USŁUG W PRZED - SIĘ3I0RSTWACH W I PtiŁROCZU 1903 ROKU/cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE Wielkość zysku w tya. żł WF

Stopa

»yniku finan­

sowego

» %

Wartość eksportu w cenach transakcyjn nych w tys.

zł Przedsiębiorstwo Przerobu

Złomu Metali Gliwice .... 28254 0,58 42,3 66873 Huta Cynku 'Miasteczko

Slęskle“ ... 146608 0,70 30,0 488079 Zakłady Metalurgiczne

“Trzebinia" ... 1582116 0,77 23,4 6764540 Zakłady Mechaniczne

39 1,00 0 121713

Biuro Projektów Przemy*

ełu Metali Nieżelaznych

"Blpromet ... 9364 0,91 9,1 102634 Inatytut Metali Nieżela­

znych ... 3581 0,94 6,0 59320 Zakłady Urzędzeń Techni­

cznych “Zgodo“ ... 311 1,00 0,1 289166 Gliwickie Zakłady Urzą­

dzeń Technicznych ... 10950 0.90 9,6 113706 Gliwicka Fabryka Urzą­

dzeń Wentylacyjnych

G 1lwan t ... 357 0,99 1.3 27629 Przedsiębiorstwo Proje­

któw i Oostew Urządzeń

Oczr.ony Powietrza “Opam“ 2108 0,95 4,8 44248 Gliwickie Zakłady Materia-

- łów Ogniotrwałych .... 2027 0,95 5,1 39533 Chrzanowskie Zekłady M a ­

teriałów Ogniotrwałych 8103 0,94 5,5 147295 Zakłady Surowców Ognio­

trwałych “Górka“ ... 1703 0,98 1.6

» 108870 Biuro Projektów Prze«y-

ału Materiałów Ogniotrwa­

łych "Blpronog“ ... 1 1,00 0,1 995 Zakład Doświadczalny Inaty

tutuSpawalnictwa Zakład 8udowy Urządzeń Spawalni­

czych ... 16 1,00 0.5 3438

<oablnat Urządzeń Mecha­

nicznych, Bunar-Łabędy* .. 1397143 0,75 24,6 5682721 Zakłady Mechaniczne

10 1,00 0 655492

(25)

Tabl.5 ZYSKI Z TYTUŁU EKSPORTU TOWARÓW I USŁUG .7 Pr«[£0- SlgDIORSTOACH W I PÓŁROCZU 1933 ROKU/ed./

19

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość zyeku w tys.zł

WF Stopę

wyniku f lnan sowego

w %

Wartość eksportu w cenach transekcy, nych w ty'

zł Zakłady Maszyn Budowla'

nych w Zawierciu ... 4894 0.74 26.4 18516 Fabryka Urządzeń Mecha­

nicznych "Poręba" Zakład

27991 0.93 6,6 418555

Zakłady Urzędzeń Kompu-

terowych "Mera-Elzab".... 3816 0.99 0.7 547515 Zakłady Elektronicznej

Aparatury Medycznej .... 160 1.00 0.0 386686 Fabryka Podzespołów Ele­

ktrycznych "Eaa-Elektro

13 0,87 12,7 102

Południowe Zakłady Prze-

■yału Elektrotechniczne­

go "Polaa-Kontakt“ ... 1769 0,98 1.7 105357 Zakłady Oolonitowe -

12 1.00 0,3 4065

Myełowickle Zakłady Urzą­

dzeń Elektrotechnicznych

"Zelaech-Domgoe" ... 5 0,98 1.9 265 Katowickie Zakłady Metalo

395 0,33 66,7 592

Przedsiębiorstwo Budowla­

no-Montażowe Hutnictwa

145 0,97 3,5 4132

Biuro Projektów i Komple­

tacji Ooetaw Maszyn i Urządzeń Hutniczych "Hut

maszproJekt-Hepeko" ... 1364 1,00 0,4 372800 Ośrodek Badawczo -Rozwo­

jowy Przemysłu Urządzeń KlimatyzacyJno-WentylacyJ

nych 1 Odpylających .... 981 0,86 13,6 7235 Zakłady Cynkowe"Sileeia" 10683 0,97 2.7 391848 Zakład Urządzeń Automaty

ki Przemysłowej "Mera-

Znap" » Sosnowcu ... 1108 0,99 1.4 .77168 Przedsiębiorstwa Robót

Montażowych Przemysłu Nieorganicznego "Montokwas"

238 0,99 1.2 19197

(26)

Tabl. 5 ZYSKI Z TYTUŁU EKSPORTU TOWAR t)'.V I USŁUG W PRZZD- SIEBIORSTWACH W X POŁJJOCZU 19D3 ROKU/co./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość zysku n tys. zł

WF

Stopa wyniku finanso wogo

w %

Wa r t o ść eksportu w cenach

trynsekcyj nych w tys

zł Zakłady Tworzyw Sztucznych

"Erg" Tychy ... 20 0,99 0,5 4016 Zakłady Tworzyw Sztucznych

"Krywałd - ErifKnurów .... 435 1,00 0,4 105472 Wolbromskie Zakłady Przemy­

słu Gumowego "Stomil" .... 2S79 0,95 3.9 73646 Zakłady Maszym Chemicznych

686 1,00 0,3 235701

Zakład Automatyki Chemi­

cznej "Metalcnem" ... 1353 0,99 0,8 176304 Przedsiębiorstwo Montażo"

we "Kotłomontai" ... 140 1,00 0,3 49723 Przedsiębiorstwo Robót-

Montażowych Przemysłu

Chemicznego,,Montochem" .... 9944 0,97 3,4 292381 Przedsiębiorstwo Przemy­

słowo-Handlowe "Polskie

Odczynniki Chemiczne'.... 149139 0,74 25,7 579303 Huta Szkła Gospodarcze­

go "Ząbkowice" ... 514 0,99 1.0 50125 Huta Szkła Gospodarczego

3159 0,95 5.1 62065

Zakłady Porcelany "Bogucl-

69 1,00 0.5 14844

Przędzalnla Bawełny Tawier- cle Wspólne Przedsiębior­

stwo PRL i NRD "Przyjaźń" 312020 0,68 31,6 987832 Przedsiębiorstwo Państwo­

we Rafineria Nafty "Trze

blnia* w Trzebimi ... 4483 0,93 7,4 60659 Fabryka Kosmetyków "Polle

na - Malwa w swlętochło-

9739 0,88 11.7

ł 83021 Fabryka Elementów Wypocą

żenią Budownictwa,"Mota-

300 0,97 2.9 10704

Przedsiębiorstwo Inetala- cjl Przemysłowych "Instal"

502 0,94 5,6 89S2

(27)

21 Tabl .6 ZYSKI Z TYTUŁU EKSPORTU TOWAR*W I USŁUG .; P.JZaObl^aiCR-

ST17ACH U I P&ł-riOCZU 1983 RCKU /doi;./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość zysku w

tys. zł WF

Stops wyniku finanao wego w

Wartość eksportu w cenach trensak - cyjnych w tys.zł

Slęskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urzędzen Przemysłowych

"Mostostal" "abrzo ... 5722 0,98 1.7 27863 Będzińskie Przedsiębiorstwo

rstwo Konstrukcji Stało wych i Urzędzeń Przemy -

337 0,99 0,5 62346

Fabryka Urzędzeń Techni­

cznych “Zręb ” w Orzeszu 5 1,00 0 11539

Przedsiębiorstwo Ekspor­

tu Budownictwa"Pieco-

25389 0,95 5,1 499482

Wojewódzkle Przedelębior- etwo Handlu Wewnętrznego

1704 0,95 5,2 32794

Zakłady Naprawcze - S e r ­ wis Apararuty Medycznej

Kstowico #•••••••••••■•••• 107 0,90 9.6 1109 Wytwórnia Sprzętu Labo-

ratyjnego Spółdzielnia

4 1,00 0 20291

"Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców

892 0,92 8,2 10935

"Społem" Powezechna’

Spółdzielnia Spożywców

w Katowicach .••»••••••••• 1762 0,65 34,6 5089 Spółdzielnia Rzonieólnicza

3udowiano-Metalówo-Drzewna

85 0,96 4,5 1904

Spółdzielnia Pracy Wytwór ców rękodzieła Ludowego

1 Artyatycznego ... 284 0,90 10,3 2764 Spółdzielnia Inwalidów N i e ­

widomych "Promet" ... 722 0,98 2.0 35245 Centralny Oórodek Studiów

Projektowania i Realiza­

cji Inwost projekt 11... 38 0,98 2,2 1689

i Usług Przemysłowych .... 7586 0,93 6,5 116108

(28)

Tabl.6 STRATY Z TYTUŁU EKSPORTU TOWARbW I USŁUG PONIESION E PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA W I PÓŁROCZU 1983F!

WYSZCZEG t)LNIENIE Wielkość strat

w tys.zł WF

Stopa wyniku finanso­

wego w %

Wartość eks portu w ce­

nach trans­

akcyjnych w tys.zł

Zakłady Produkcji Urzą­

dzeń Mechanicznych

i m .3.Krasickiego "Elwo" -7936 1,10 -10,1 78574

^aldex" Polsko-Węgier- ska Górnicza Spółka

-16765 1,07 -6,9 242597

Fabryka Kotłów Przemy­

słowych im,Rewolucji

1905r Fakop ..«•.«»«• 2230 1,01 -0,9 257250 Raciborska Fabryka Ko­

tłów “Rafako” w Raci-

-105323 1,37 -37,4 281591

Fabryka Palenisk Mecha

nicznych w Mikołowie -.16767 1,37 -36,9 99676 Zakłady Budowy Urzą­

dzeń Kotłowych w Ka-

-8231 1,11 -11,1 73837

Przedsiębiorstwo Monta żu Elektrycznego "Elek

-646 1,00 - 0 , 5 134533

Zakłady Urzędzeń Górni

czych "Glimag” Gliwice -787 1,11 -10,9 7226 Huta “Pokój”... -81635 1,35 -35,1 232763 Huta "Kościuszko"... -226011 1,21 -20,8 1085486 Huta im.F.Dzierżyńskie­

go' ... -26746 1,40 -39,6 67574

•288448 1.43 -43, 3 666896 Huta "Bobrek* ... -12077 ItII -10,7 113109 Huta "Dednoćć" ... -13275 1,36 -36,3 36613

-39912 1,26 -25,7 154829

-323122 1,33 -33,4 968785

Huta "Batory"... -35165 1,31 -30,8 114216 Huta "Daildon"... -36081 1,21 -21,5 168067 Konbinat Koksowyniczy

“Zabrze*... -236535 1,13 -12,8 1853349 Konbinat Metalurgiczny

"Huta Katowice"..., -41273 1,02 -2,1 1981618

(29)

Tabl.6 STRATY 2 TYTUŁU SI S PO R T U TOWAIDW I USŁUG f-OMIiśSIOliS PK26Z PRZSOSIljOICRST./A W I PfcŁRl.CZli /cd./

w y s z c z e g ó l n i e n i e

Wielkość strat

v tys.zł WF

Stopa wy .niku

finanso wego w fi

'./nrtoić eki portu w ce­

nach tr.-ins fikcyjnych w tys.zł Huta Metali Nieżelaznych

"Szopienice" ... -326428 1,30 -30,1 1034194 Huta "Będzin" ... -17673 1,27 -26,9 G5658 Walcownia detali "Dzie­

dzice" im.F.Dziorżyńsklo-

flo ... -80218 1,27 -26,9 297720 Walcowania Metali “Łabę­

dy"... - 231 1,01 -1,4 16908 Centrala Handlowa Metali

Nieżelaznych ... -15182 1,23 -23,3 65156 Odlewnia Żeliwa Cięgli-

wego i Wytówrnia Łęczni-

-43301 1,33 -33,0 131084

Rybnickie Zakłady Wyro­

bów Metalowych “Huta

-25274 1,25 -25,0 101242

Olkuska Fabryka Naczyń

Emaliowanych -9831 1,21 -20,6 47635

Katowickie Zakłady Wyro­

bów Metalowych ... . -546 1,01 -1,0 56425 Fabryka Drutu i Wyrobów

-5437 1,10 - 10,4 52522

dlęskie Zakłady Lin i Dru­

tu "Linodrut" ... -5343 1,05 -5,2 103247 Zakłady Wyrobów Metalo-

-1547 1,07 -7,0 22048

Slemianowicka Fabryka

Śrub i Nitów i...«...t -1347 1,16 -16, 4 8204 PP Zakłady Aparatury Che

»loznej “Chemet" -295 0 1,01 -1.1 256G89 Śląskie Zakłady Armatury

Przemysłowej ... . -406 1,00 -0,2 226415 Biuro Sprzedaży Pomp i

Armatury Przemysłowej Przedsiębiorstwo Państwo

-1 1,04 -2,6 39

Fabryka 'Wentylatorów

-15910 1,28 - 28,4 56011 Febryka Maszyn Budowlanych

ł Lokomotyw im.F.Dzier­

żyńskiego “Bumar-Fablok“ -98197 1 /19 -13,8 523425

(30)

Tabl.6 STRATY Z TYTUŁU EKSPORTU TOWARÓW I USŁUG PONIESIONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA W I PÓŁROCZU 1903 ROKU /cd./

Y/Y SZCZEG t)LN IENIE Wielkość strat

w tys.zł WF

Stopa wy niku fi­

nansowe­

gow X

Wartość eks portu w ce­

nach trans­

akcyjnych w tys .zł Chorzowska Wytwórnia

Konstrukcji Stalowych

konstal ... -B2156 1.21 -20,9 393423 Fabryka Obrabiarek

Rafamet -2433 1,00 -0,2 1094585

Dębrowska Fgbryko Obra

biarek "Ponar-Defum*' -8896 1,08 -8,4 105855 Fabryka Łożysk Tocznyci

-Prema-Milmet"... -63395 1,24 -23,5 269539 Przedsiębiorstwo Pro­

jektów i Wyposażenia Zakładów Przemysłu Aparatury Elektrycznej

*Enta—Pronel -2734 1,18 -17,9 15232

Zakład Silników Elek­

trycznych Małej Mocy

Ema-Silcta ... -3867 1,05 -5,0 77428

Slęskn Fabryka Kabli -2865 1,06 -6,0 47452

Zakłady Sprzętu Elek­

troinstalacyjnego

“Polan Ospel" w Wierbc« -612 1,09 -9,2 6620 Fabryka Przewodów Ene­

rgetycznych w Będzinie -3842 1,02 -2,1 184354 klęska Fabryka Lnmp

Żarowych "Polara-Katowi-

-1296 1,01 -0,5 237412

Będzlńska Fabryka Pil-

-5390 1,35 -34,7 15574

Zakłady Elektrod i’.'ęglo

wych “I-go Maja*.... -19420 1,07 -6,8 / 205420 rtjta Katowice Zakład

-23312G1 1,29 -29,4 793C096 Wyrskio Zakłady Budowy

Urzędzoń Chcnicznych

n Tychach Wyrach ... -1526 1,03 -2.5 GOI 60

Zakład Wyrobów Meta­

lowych “Zawiercie*.. -341 1,09 -9,5 3600

Fabryka Samochodów Małolitrażowych Za­

kład nr 3 ... -34500 1,05 -85,1 40556

(31)

Tabl.6 STRATY Z TYTUŁU EKSPORTU TOWARCM I USŁUG PONIESIONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA W I PÓŁROCZU 1983 ROKU /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość strat

w tys.zł VIF

Stopa wy­

niku fi- nansowe- go w «

Wartość eks­

portu w ce­

nach trans, akcyjnych w tyc.zł Fabryka Samochodów

Małolitrażowych

Zakład Nr 2 w Tychach ■989999 1,35 -35,3 2802541 Zakłady Azotowe

im.P.Findera ••••••••• -36387 1,05 -5,1 715182 Zakłady Chemiczne

-11745 1,46 ‘ -45,7 25701

Zakłady Chemiczno

"Orgenika-Azot” ... -16892 1,23 -2?,4 72058 Zakłady Tworzyw Sztu­

cznych "Nitron-Erg”

Krupski Młyn ... -35 1 -0,1 62929

Zakłady Tworzyw Sztu­

cznych “Erg"Gllwice -31522 1.49 -49,3 63902 Zakłady Tworzyw Sztu­

cznych Ząbkowice "Erg" -1896 1,04 -4,3 43752 Zakłady Chemiczne

-2956 1,09 -9,2 32306

Zakłady Przemysłu Dzie­

wiarskiego “Wanda*.... -911 1,03 -2.9 31255

Zakłady Przemysłu Odzie­

żowego Bytom ... -133501 1.49 -49,2 271289 Zakłady Przemysłu Odzie­

żowego “Tarmilo*... -8925 1,18 -17,7 50317 Bytomskie Przedsiębior­

stwo Obrotu Surowcami

Włókienniczo-Skórżanymi -1036 1.27 -27,2 3805 Huta Szkła Walcowanego

“Oaroszowiec“ ... -7333 1,06 -5,9 124532 Huta Szkła Okiennego

“Ząbkowice“ ... -1239 1,04 -4,5 27814 Huta Szkła Okiennego

"Szczakowa“ ... -4490 1.11 -11,0 40G97 Przedsiębiorstwo Urz-

dzoń Szkl. “Szkłomasz*

Oaroszowiec k/Olkusza -194 1,06 -5,9 3299

Zakłady Tkanin Techni­

cznych “Stomil“... - 1 1,00 -0,1 1288

(32)

Tabl.6 STRATY Z TYTUŁU EKSPORTU TOWARÓW I USŁUG PONIESIONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA W I PÓŁROCZU 1983 ROKU /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość strat

w tys.zł WF

Stopa wy­

niku fi­

nansowe­

w go%

Wartość eks portu w ce­

nach trans­

akcyjnych w tys.zł Centrala Zbytu Więżą­

cych Materiałów Budo wlanych "Polcement"

Sosnowiec ... -7820 1,61 -0,6 12895

Cementownio "Wiek” -3978 1.71 -71,4 5569 Biuro Zby.u Materia­

łów Izolacji Budowla

nej "Izolacja*... -484 1,39 -38,7 1252 Zakłady Odlewnicze

Elementów Wyposaże­

nia Budownictwa

“Metalpiast"Chorzów -1 1,00 0 31678

Cukrownie Opolskie ■223946 2,51 -151,5 147852 Śliskie Zakłady Kon­

centratów Spożyw­

czych ... -2661 1,64 -82,0 3246 Katowickie Przedsię­

biorstwo Nasienne

"Centrala Nasienna" -18264 1.52 -52,3 34916 Okręgowe Przedsię­

biorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowla-

-42604 1.71 -71,3 59743

Kombinat Państwowych Gospodarstw Ogrodni­

czych w Tychach.... -73 1,67 -67,0 109

Okręgowy Zarzęd Lasów Państwowych w Kato-

-324 1,36 -35,7 908

Katowickie Przedsię­

biorstwo Produkcji

Leśnej "Las.” ... -10356 1,92 -92,0 11808 Katowickie Przedsię­

biorstwo Przemysłu

Drzewnego ... -4739 1,43 -43,4 10914 Kluczewakie Zakłady

Paoierniczo i a.

O.Oębrowskiego .... -325 99 1,26 -25,5 127441 Zakłady Wytwórcze

Urządzeń Sygnaliza­

cyjnych Katowice..., -1 1,00 0 46259

(33)

27 Tabl.6 STRATY Z TYTUŁU EKSPORTU TOWAROW I USŁUG PONIESIONE

PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA VI I PÓŁROCZU 1983 ROKU /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE /lelkość strat

w tys.zł WF

Stopa wy niku fi­

nansowego w %

'/artość oks portu w co nach trans­

akcyjnych w tya.zł PP Domy Towarowo

“Centrum" Oddział

w K a t o w i c a c h .... . -2949 1,16 -16,3 18037 Przedsiębiorstwo ITy

robów Metalowych Elektrotechnicznych

-9 1,01 -1.4 643

Przedsiębiorstwo Che mii Gospodarczej "Pro

dryn” w Chorzowie .. -143 1,07 -6,9 2074

Dom Mody “Elegancja"

Przedsiębiorstwo

Państwowe ... -1346 1,46 -46,4 2899

Przedsiębiorstwo \r/y- robów Obuwniczych

“Prodryn" Katowice .. -4214 1,07 -6,9 60710 Przedsiębiorstwo

K a l o t n i c z e “Prodryn“

w G l i w i c a c h * « • • • • • ! -3479 1,17 -17,5 19909

Przedsiębiorstwo Przetwórstwo Spożyw­

czego “Prodryn"

-70 1,46 -45,3 172

Okręgowe Przedsię­

biorstwo Surowców

Wtórnych w Katowicach -1438 1,41 -41,2 3488 Okręgowa Spółdzielnio

Pracy in.L.Woryńskiegc

"Polkcn"... -35506 1,49 -49,5 71757 Krawiecka Spółdziel­

nia Pracy “Strój"... -16487 1,48 -47,9 34408 Odzieżowa Spółdzel

nia Pracy im.E.Orze­

szkowej ... -28159 1,58 -57,9 48652

(34)

Tabl.6 STRAt v 2 TYTUŁU EKSPORTU TOWAROW I USŁUG PONIESIONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA W I POŁROCZU 1933 ROKIJ / dok../

'.'/YSZCZEG t>LN I EN IE

Wielkość strat

w tys.zł WF

Stopa wy­

niku fi­

nansowego ... 0' W /u

Wartość eks portu w ce­

nach trans­

akcyjnych w tys.zł

Spółdzielnia P r o c y

Krawieckiej "Dednoćć" -2064 1,61 -61,0 • 3386 Spółdzielnia Pracy

Wytwórnia Wyrobów

Szklanych w Chorzoivie -1193 1,66 -66,4 1798 Zakłady Futrzarskie

Spółdzielnia Pracy

w Katowicach ... . -89 1,21 -20,7 430 ‘ Wojewódzka Spółdziel­

nia Ogrodnicza ... -1031 2,02 -102,3 1008 Wojewódzka Spółdziel­

nia Ogrodnicza Oddział

w K a t o w i c a c h ... -5899 2,54 -154,5 3819 Wojewódzka Spółdzielnia

Ogrodnicza Oddział

vi Raciborzu ... , -12441 1,51 -51,5 24167 Wojewódzka Spółdzielnia

Ogrodnicza Oddział

-4315 2,23 -122,9 3521

Spółdzielnie Inwalidów

-1071 1,64 -63,6 1684

Spółdzielnia Inwalidów

M R a c i bo r za nk a ... -2641 1,44 -44 ,4 5950 Spółdzielnia- Inwalidów

-1560 1,68 -68,0 2294

Spółdzielnia Niewido-

nych "Dytoniarka” .... -16 1,19 -19,3 83 Polski Zwięz-. Głuchych

Zakład Szkolcnlowo-Pro-

dukcyjnych “Ena" ... -1751 1.86 -85,8 2041 Zakład Doskonalenia

Zawodowego ... -76 1,05 -0,1 1679

(35)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :