Handel wewnętrzny w 1982 roku

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

9 '

üe u/ftRu siuzuowege lii Hi ...

HANDEL WEWNĘTRZNY W 1982 ROKU

Katowice marzec 1983

(2)

ZNAKI OliOWNS

’ \

'

a k a /-/ - zjawisko ni« występuje.

« N

o /O/ - zjawisko latnieje, Jednakie w ilościach mniejszych od liczb, która mogłyby być wyrażone uwidocznionymi w tablicy smakami cyfrowymi, np.i Jeieli produkcja wyrażona Jeat w tysiącach ton /w liczbach całkowitych/, znak /O/ oznacza, ie produkoja w danym przypadku nie osiąga 0,5 tys. ton.

p k a /•/ - zupełny brak lnformaojl, albo brak informacji wiarygodnych.

k /x/ - wypełnienie rubryki, ze względu na układ tablioy, Jeat nle- motllwe lub nleoelowe.

✓ - oznaoza, ta nie podaje alf wszyatkloh akładnlków aumy ogólnej.

WAŻNHSJ6ŁK SKRÓTY

złotych tysiąc milion tona

m2 azt.

litr metr

metr kwadratowy sztuka

g a. Niektóre dane liozbowe mają oharakter tymczasowy.i mogą ulec zmianom w późniejszych opracowaniaoh Wojewódzkiego Urzy<tt Statystyoznego.

(3)

Uwagi metodologiczna ... ... ...

Uwagi analityczne « ... 4

SPIS TABLIC

■KaH«B«anBa

Sprzedaż v* uspołecznionych jednostkach handlu detalicznego rynkowego według organizacji ...

Struktura sprzedaży w uspołecznionych Jednostkach handlu detalicznego

rynkowego ... ... ^ 8

i . ■ . ■ .

Sprzedaż w zakładach gastronomicznych oraz placówkach żywienia przyza-

. kładowego ... 9 Sprzedaż w rakładach gastronomicznych oraz pla<~ówka<~h żywienia przyza­

kładowego według organizacji ... ... ... 10 Sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18° w przedslębioi stwach handlr

“ detalicznego rynkowego i przedsiębiorstwach gastronomicznych ... 10 Zapasy cowarów v* przedrtębiorstwach handlu rynkowego według organiza­

cji ... ... 11 Zapasy towarów żywnościowych w przedsiębiorstwach hi .dlu rynkowógo oraz

średnie c >ny ... ... ... 12 Zapasy towaiów nieżywnościowych w przedsiębiorstwach handlu rynkowego

oraz średnie ceny ... ... ... ...12 s ♦

Zaopatrzenie województwa w niektóre towary ... ... ... 15 Sieć i sprzeda • w uspołecznionym handlu detalicznym według bia^t i gmin 19 Sieć 1 sprzeda4 w placówkach gastronomicznych według miast i gmin .... 22 S t r .

Publikację opraoowali pracownicy Oddziału Handlu i Us»ug

(4)

2

ZAPASY MĄKI I CUKRU W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO WOJEWODZTWA KATOWICKIEGO W LATACH 1980-1982

Stan na koniec kwartału

ZAPASY TKANIN W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO WOJEWODZTWA KATOWICKIEGO W LATACH 1980-1982

Stan na koniec kwartału

ł

(5)

Opracowanie zawiera informacjo statystyczno dotyczące handlu detalicznego rynko­

wego, zakładów gastronomicznych otwartych i zamkniętych oraz zaopatrzenia rynku.

W związku ze stosowaniem w praktyce statystyczno-okonoraicznoj jednoznacznego na­

zewnictwa oraz jednolitej interpretacji pojęć występujących w statystyce handlu wew ­ nętrznego i usług, podaje się ważniejsze określenia występujące w niniejszej publika­

cji!

1. SPRZEDAŻ W USPOŁECZNIONYM HANDLU DETALICZNYM RYNKOWYM

Do uspołecznionego handlu detalicznego rynkowego zalicza się przedsiębiorstwa handlu rynkowego detalicznego i detaliczno— hurt owego oraz punkty sprzedaży detalicznej prowadzone przez przedsiębiorstwa handlu hurtowego rynkowogo i organizacje niehandlowe takie jak: organizacje społeczne, zakłady przemysłowe, dokonujące sprzedaży towarów przeznaczonych głównie dla ludności.

Sprzedaż w przedsiębiorstwach handlu detalicznego obejmuje wyłącznie wartość sprze­

daży towarów /łącznie ze s prz e daż y w sklepach komisowych oraz placówkach prowadzonych na zasadach umowy agencyjnej/. Nie zalicza się tu wpływów ze sprzedaży znaczków pocz - towych i skarbowych, biletów na środki komunikacji miejskiej, opiat radiofonicznych i za uczestnictwo w grach liczbowych i sportowych oraz w pływów z tytułu świadczonych usług.

Część sprzedaży detalicznej t o w a r ó w ‘stanowi tzw. sprzedaż pozarynkową, to jest sprzedaż jednostkom gospodarki uspołecznionej, między innymi konsumentom zbiorowym, tj urzędom, instytucjom, żłobkom, przodszkolom, dokonującym zakupu towarów dla potrzeb ich bieżącoj działalności /nie do dalszej odsprzedaży/ w przedsiębiorstwach handlu dę­

ta liczno- rynkowego.

V< tablicy dotyczącej struktury sprzedaży w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego towary żywnościowe podano łącznia z napojami alkoholowymi, nato­

miast papierosy i zapałki zaliczono do towarów nieżywnościowych.

2. SPRZEDAŻ W USPOŁECZNIONYCH ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH Oj?AZ PLACÓWKACH ŻYWIENIA PRZYZAKŁADOWEGO

Do przedsiębiorstw gastronomicznych zalicza się przedsiębiorstwa podległo organ i­

zacjom handlowym, prowadzące zakłady gastronomiczne otwarte /dostępne dla ogółu konsu­

mentów/ oraz placówki żywienia przyzakładowego.

Sprzedaż w zakładach gastronomicznych obejmuje wartość sprzedaży towarów oraz wa r­

tość wpływów z tytułu świadczonych usług /za działalność rozrywkową, za organizowanie przyjęć poza zakładem, opłaty za korzystanie z telefonu, z szatni itp./.

Dane w tablicy nr 3 i 4 obejmują sprzedaż w uspołecznionych zakładach gastrono­

micznych otwartych /tj. dostępnych dla ogółu konsumentów/ oraz placówek żywienia przy­

zakładowego, prowadzonych zarówno przez przedsiębiorstwa gastronomiczne , jak i przez Jednostki niehandlowe /organizacje społeczne. Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki K o ­ munalnej i Mieszkaniowej i inno/. > _

Nie obejmują natomiast sprzedaży placówek żywienia przyzakładowego prowadzonych przez

zakłady pracy we własnym zakresie. i

3. ZAPASY TOWARÓW W HANDLU RYNKOWYM

Zapasy towarów w handlu rynkowym obejmuję zapasy w magazynach wykazywane według siedziby przedsiębiorstwa oraz zapasy w punktach sprzedaży detalicznej, zgodnie z lo-

(6)

4

kalizacją tych punktów /bez towarów w drodze/.

4. ZAOPATRZENIE WOJEWÓDZTWA W NIIKT&RE TOWARY ^

Tablica nr 9 obejmuje zakup towarów przez przedsiębiorstwa handlowe, przeznaczo­

nych na potrzeby województwa k a t o w ick i ego - z przemysłu, od przedsiębiorstw handlu zagra­

nicznego i pozostałych źródeł.

U W A G I ttBBaBB8oaaoaasoBoacBaBB««aaai»lB*«»A N A L I T Y C Z N E

Częściowe uspokojenie rynku Jakie nastąpiło w 1982 roku wynikało przede wszystkim z reglamentacji, wzrostu cen, w niewielkim stopniu z poprawy zaopatrzenia, głównie w drugim półroczu. Trudno w najbliższym c z a s i e#podziować się większych sukcesów w przy­

wracaniu równowagi rynkowej i likwidacji reglamentacji. Nie mogę być tu wystarczającym środkiem podwyżki cen gdyż poza nielicznymi wyjętkami powoduję one powstawanie spirali inflacyjnej.

W 1982 roku reglamentację objęte było około 44 proc. towarów żywnościowych, 40 proc.

alkoholu i 70 proc. wyrobów tytoniowych. W zasadzie utrzymywane było zaopatrzenie umoż­

liwiające realizacje kartek, choć obserwowano też rezygnację z części zaku pów na kartki mięsa i przetworów zbożowych.

Niedostateczne w stosunku do potrzeb było zaopatrzenie w ryby świeżo i mrożone, konserwy rybno, mąkę z i e m n i ac za ną , okresowo śmietanę, jaja 1 sery dojrzewające.

« .

Występowały też braki herbaty, przypraw korzennych z importu i kawy. Rynok towarów nia- żywnościowych charakteryzował się brakami praktycznie we wszystkich grupach towarów.

Pewna poprawa w zaopatrzeniu w wyroby dla dzieci i młodzieży, choć jeszcze daleka od zadawalających, została spowodowana objęciem ich produkcji programami operacyjnymi*

W ciągu roku zaobserwowano wzrost wartości zapasów. Nie oznacza to jednak, że nastąpiła pożądana ich odbudowa. W relacji do przychodów pieniężnych ludności oraz wartości sprzedaży nadal pozostają one na poziomie krytycznym. Częściowa ilościowa odbudowa zapasów niektórych wyrobów wchodzących w skład wyposażenia mieszkań w końcu ubiegłego roku Jost spowodowana objęciem ich sprzedaży zapisami. Sę to więc towary praktycznie już sprzedane i czekające Jedynie na odbiór przez klienta.

ł

SPRZEDAŻ W JEDNOSTKACH HANDLU DETALICZNEGO I GASTRONOMII

Sprzedaż detaliczna towarów przez jednostki gospodarki uspołecznionej wyniosła w 1982 r. 317,7 nld złotych, z tego:

- sprzedaż w przedsiębiorstwach handlu dotalicznego - 246,3 mld zł, - sprzedaż w przedsiębiorstwach gastronomicznych - 25,4 mld zł, - sprzedaż bezpośrednia dla ludności - 46,0 mld zł.

W sprzedaży uspołecznionych Jednostek handlu detalicznego największy udział maję Jednostki handlu spółdzielczego - 64,3 & przy 35,7 % udziału handlu państwowego.

Udział towarów żywnościowych w sprzedaży wzrósł z 44,7 % w 1981 r. do 55,2 % w 1902 r. Tak gwałtowana zmiana struktury sprzedaży Jest oczywiście spowodowano wyż ­ szym wskaźnikiem wzrostu cen artykułów żywnościowych. Wartość sprzedaży towarów żywnoś­

ciowych przez jednostki handlu detalicznego wyniosła 140,4 mld zł, towarów nieżywnoś- ciowych 113,8 mld zł.

(7)

• W porównaniu do 1901 r.- wartość sprzedaży w handlu detalicznym w cenach bieżących wzrosła o 02,1 towarów żywnościowych o 125,1 ■%, towaróv/ niożywnościowych o 47,3 /o.

Po wyeliminowaniu wpływu podwyżek cen sprzedaż ogółem obniżyła się o około 15 /u, żywności /bez alkoholu/ o około 13 %, towarów niożywnościowych o 19-*;, natomiast w z ros ­ ła sprzedaż napojów alkoholowych o około 9 źi*

Obroty przedsiębiorstw gastronomicznych w porównaniu do 1981 r . w cenach bieżących wzrosły o 86,4 %, w cenach stałych spadły o około 13 ii.

Łączna sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18° dokonana w przedsiębiorstwach handlu detalicznego rynkowego i przedsiębiorstwach gastronomicznych wyniosło 33,0 mld złotych i w stosunku do ubiogłogo roku wzrosła w cenach bieżących o 102,6 /u. Potontatora w sprzedaży napojów alkoholowych Jest Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców Społem, gdzie sprzedaż wyniosła 23,8 mld z ł (tj. 70,8 proc. cełej sprzedaży alkoholu.

W związku ze zmianę cen wszystkie Jednostki handlu detalicznego uzyskały wzrost sprzedaży w stosunku do 1981 roku. Największy jednak dynamikę wykazały:

- Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi ... - 254,7 % - Centrala Rybna ... ... ... ... - 230,5 % - Contrala Techniczno-Handlowa Elektroniki "Unitra-5orwis" ... - 222,1 ^ - Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem” ... ... - 208,7 Yo

W dwóch przypadkach przyczyny tak wysokiej Uynai.iki był wzrost eon połączony z ilościowym wzrostom obrotów /Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i "Unitra- Serwi s"/ , w po­

zostałych dwóch specjalizacja w handlu żywnością, gdzie wystąpił wyższy wzrost cen /Centrala R y b n a ,"Społem"/.

Sieć handlu detalicznego na koniec 1982 r. liczyła 1G425 placówek, w tym 10994 sklepów, 39G0 drobnodetalićznych punktów sprzedaży i 459 klubów książki i prasy.

W porównaniu do 1901 roku liczba placówek spadła o 247,przy czym likwidowano głównie drobnodotaliczne punkty sprzodciży , których liczbo cpodłn cż o 224.

W gastronomii na koniec 1982 roku działało 2150 placówek /w stosunku do roku 1981 ubyło 67 placówek/, w tym 1573 zakłady gastronomiczne, któro dysponowały 119858 miejsca­

mi konsumenckimi. Ogółem liczba miejsc kon3urr.onckich wyniosła 130962. . ZAPASY TOWAafry

Wartość zapasów towarów w przedsiębiorstwach handlu rynkowego wyniosła na koniec 1962 roku 30901,5 min zł i w stosunku do stanu na dzi&ń 31 XII 1901 roku wzrosła w ce­

nach biożących zaledwie o 76,3 %. Zo względu na zmiany cen wprowadzone w 1982 roku taka dynamika Jest praktycznie wzrostem pozornym. Jak z tego widać mimo pewnych objawów us­

pokojenia rynku podstawowy element stopniowego osiągania równowagi rynkowoJ - odbudowa zapasów - J03t jeszcze dość odległy. Lepszy obraz sytuacji daje Ilościowo porównanie zapasów towarów.

W grupie towarów żywnościowych ilościowo zmiany w zapasach przedstawiają się nas­

tępująco« * '

wzrost 1981 a 100 spodek 1981 ■ 100

mąka pszenna .... 179,3 konserwy mięsne,

kosza ... 107,5 szynki 1 łopatki

w puszkach ... 42,1 c u k i e r ... 102,1 rV* łuszczony .... 21,0 m a k a r o n ... G8,9

herbata ... 227,1 kawa naturalna ... 14,0

(8)

6

W grupie towarów żywnościowych, których stan na koniec roku 1982 Jest większy od stanu na koniec roku 1981,., tylko stan zapasów cukru w z ró s ł w stosunku do stanu na ko­

nioc 1980 r.

Wśród towarów nleżywnościowych ilościowy wzrost zapasów obejmuje kilkanaście wy­

robów:

grupy wyrobów t 1981 ■ 100 1980 = 100

rajstopy i rajtuzy ... 118,8 41,8 obuwie z cholewkę skórzaną, z tworzyw sztucznych ' _ i syntetycznych ... . 219,1 63,5

obuwio g u m o w e . • 138,4 19,1

kuchnie gazowo z piekarnikiem ... 22 razy 108,2 pralki i wirówki elektryczne ... ...104,4 207,6 w tyra automaty pralnicze ... IGI,4 235,2 chłodziarki i zamrażarki domowo ... ...138,9 73,6 froterki elektryczne ... 125,1 58,6 maszyny do s z ycia ... ... ...205,1 77,8 odbiorniki radiofoniczne ... 106,1 48,3 w tyra s t e r e o f o n i c z n e ... ...161,6 45,8 magnetofony ... 370,2 62,6 w tym s t o r e o f o n i c z n o ... . - 7 razy 157,5 gramofony elektryczne ... 111,8 25,1 proszki i granulki do prania ... ... 180,8 158,6 mydło toaletowe i specjalne...285,7 194,3 motocykle ... ...155,6 112,0 motorowery ... 266,7 126,0 aparaty f o t o g r a f i c z n e ... ... ...415,0 59 razy Nq dziowiętnoście grup t o w a r ó w (w których nastąpił wzrost zapasów w stosunku do 1981 roku aż 10 nie osiągnęło Jeszcze stanu zapasów z końca 1930 roku. Porównanie ilościowych zapasów mydła i proszku w końcu 1980, 19G1 i 1982 roku uzasadnia docyzję handlu o zniesieniu reglamentacji tych towarów.

ZAOPATRZENIE RYNKU

, — l 1 r - " ■ i ■ ii r - r - ,

\ ■

Zaopatrzenie województwa katowickiego w 1982 roku pomimo pewnej poprawy w stosunku do 1981 roku było niewystarczające. Pokryto zapotrzebowanie na reglamentowane artykuły żywnościowe(ale poza reglamentacją sytuacja na rynku była nadal bardzo trudna.

W zakresie żywności dostarczono na rynek między innymi 188 tys.ton mięsa 1 przot- worów mięsnych, 18,6 tys. ton tłuszczów zwierzęcych, 19,2 ty s.ton'droblu, 451,3 min sztuk Jaj, 26,6 tys.ton ryb i przetworów rybnych, 377,3 min litrów mleka, 12,8 tys.ton serów dojrzewających, 21,8 tys.ton masła. W stosunku do 1981 roku wzrosły dostawy na rynek w zakresie mleka, serów, oąki, pieczywa, cukru, wyrobów spirytusowych czystych, cukierków /bez czekoladowanych/ herbaty i ziemniaków. Spadły,natomiast dostawy mięsa i przetworów mięsnych, tłuszczów zwierzęcych, drobiu. Jaj t ryb i przetworów rybnych, masła, kaszy, makaronu, ryżu, wódek gatunkowych,win, tłuszczy roślinnych, czekolady i wyrobów czekoladowanych, kar/y naturalnej, soli, warzyw świeżych i owoców.

Wśród artykułów nieżywnościowych poprawę zaopatrzenia zanotowano w grupach kuchni gazowych, pralek i wirówek elektrycznych, odkurzaczy, chłodziarek i zamrażarek, maszyn do szycia, zegarków, motocykli, motoroworów i rowerów, zestawów redio-magnotofonowych, magnetofonów oraz środkóy/ do mycia i prania. Za wyjątkiem ostatniej grupy w pozostałych

(9)

7

wzrost zaopatrzenia nie pokrył potrzob konsumentów. Pomimo głębokiego regresu w 1981 r.

dalszy spadek nastąpił w dostawach: naczyń kuchennych i gospodarczych, odbiorników radiofonicznych 1 telewizyjnych, gramofonów, tkanin, okryć i ubiorów, rajstop oraz obu­

wia.

Tabl. 1 SPRZEDAŻ W USPOŁECZNIONYCH JEDNOSTKACH HANDLU DETALICZNEGO RYNKOWEGO WEDŁUG ORGANIZACJI

* 1901 1902

WYSZCZEGÓLNIENIE

ogółem konsumen­

tom indy­

widualnym

jednostkom gos­

podarki uspołecz­

nionej w tysiącach złotych

/ceny bieżące/ 1981

=100

w tysiącach złotych /ceny bieżące/ % sp­

rzeda 0^6 łom OGÓŁEM ... 139595050 254153144 182,1 24514095C 9009194 3,5 PRZEDSIE3I0RST..'A HANULU DETA­

LICZNEGO ... 1364 98817 246260041 180,4 2373G7150 C872091 3,6 Ministerstwo Handlu Wewnętrz-

41314137 59010454 142,8 55060353 31SO101 5,3 Przedsiębiorstwo Gastrono-

ir.iczno-Handlowe "K o n s u m y " .. 365213 641384 175,6 030170 11214 1,7 Przedsiębiorstwo Handlu Opa­

łem i*Materiałami Budowlany-

1193951 3041069 254,7 1323195 1712074 56,3 Wojewódzkie Przedsiębiorst­

wo Handlu Wewnętrznego .... 37416185 42258670 112,9 40922734 1335936 3,2 Przedsiębiorstwo Domy T o wa­

rowe "Centrura" ... 1830558 2332551 127,4 2327772 4779 0,2 Centralna Składnica Harcer-

185207 231927 125,2 185727 46200 19,9 Przodsi^biorstwo Państwowe

301024 492506 163,2 492506 Przedsiębiorstwo Częściami

Zamiennymi "Ardo«" ... 21199 32231- 152,0 29568 2663 0,3 Przedsiębiorstwo Zaopatrze­

nia G órniczego... 9900116 X 9943601 36435 0,-ł

Ministerstwo Kultury 1 Sztuki

0 958891 1503090 165,1 1281356 301734 19,1

PP "Dom Książki" ... 022490 1376226 167,3 1122009 . 253417 10,4 Centrala Handlowa Przemysłu

Muzycznego ... .

Goeee

6' W2 101,2 57C04 3528 5,7

Zjednoczenie Przemysłu Ma-

75713 145452 192,1 100663 44789 30,0 Urząd Gospodarki Morskiej ... 620180 1429500 230,5 1429500 m

Contrala R y b n a ... . 620180 1429500 230,5 1429500 - -

(10)

I 8

Taol 1 SPRZEDAŻ W USPOŁECZNIONYCH JEDNOSTKACH HANDLU OETALICZNEGC RYNKOWEGO 'WEDtUG ORGANIZACJI /dok./

' 1901 1982

w y s z c z e g ó l n i e n i e ogółem

konsuMen­

tora indy­

widualnym

jednoatkoi.

darki uepc ncj

gospo

»łecznio

w tysiącach złotych / c e n y bieiące/

1981*100

w tysiącach złotyd1

/cany bieźgce/ ii spraf daiy o o & o o Ministerstwo Hutnictwa i Prze-

4422240 1

8423944 190,5 8C05775 413169 5,0 Ccntrala Techniczno-Handlowa

Motoryzacji “Polsozbyt" .... 4030192 7664122 187,8 7283256 375866 4,9 Centrala Tochniczno-Handloifa

Elektroniki "Unitra-Serwisr. 342048 750322 222.1 717519 4 2 303 5,6 Ministerstwo Przeiaysłu Cheisicz-

17624 v 34144 193,7 34144 -

Przodsiębiorstwo Obrotu .«yro- , bani Przesysłu.Cheoii Gospo­

darczej “Pollena" ... 17624 34144 193,7 34144

119222212 203,7 116E4157G 22(80642 2,0

w tyr. \

57112G93 11919C327 208,7 116319790 237C537 2,0 CZSR “Sarcoporaoc Chłopska* .... 19146776 3509661»' 137,5 34260371 1636247 4 , 6 Centrala Spółdzielni Ogrodni­

czych i Pszczelarskich ... 3423619 5777374 1C8.5 550224o 275131 4,0 RS W "Prasa-Księlka-Fiuch” ... 79C3636 12463274 156.2 11C44704 623490 5,0 Centralny Zwięzak Spółdzioł-

153926 25Q11C

t

167,7 258110 - -

Centralny Zwięzek Spółdzielni Rękodzieła Ludoticgo i Artystycz

379230 549C5C 145,0 531414 10442 3,4

Contralny Zwięzok Spółdzielni

938328 1600457 171,2 1537522 CC935 4,3 CCiGAIslIZ/»CJE S P O Ł E C Z H E ... 54619 91 o9C lf.7,7 09911 2 1 6 ^ 5 '• 23,7 POZOSTAŁE JEUtCSTKI

/np, zakłady p r z e s - y s l o n a prosaa-

d z ^ c e s p r z e d a ż t o r s a r ć w / . . . . 3041014 7Q065C7 256,7 7691CC9 114 613 1,5

t r i n i s t e r s t w o Przeuysłu Chc.rJL-

c z n e g o i L e k k i e g o . . . . 1078942 1794526 165,3 1/94526 . .

M i ¿ s t e r s t w © L e s n i c t u a i P r z e

r c y s ł u D r z a r * n e g o . . . . 693911 * 026432 119,1 824834 1616 0 , 2

T a b I . 2 STRUKTURA SPRZEDAŻY V,' USPOŁECZNIONYCH J EDNOSTKACH HANDLU WETALIC ZMŁGO

Y7EGO /

1981 19 C2

ogóleci

t ofiary towDry

tywnoó-

CipiYO mleJryw —j ftCŚC iiTM

»¿ółeir.

iyr.TJsiici3-

KRI ń c i y ł f 1«>ici0170

(IG&L^: . . ...

IHIAMDEL iAfcSTUOiW

W TYSIĄCACH ZŁOTYCH /eony bieżące/

» tTf*

Kinistarfeiw© Haridlł, nę t rz.nogo 1 U*łajr,

139595060 62358062 77236988 254158J.44 140361334 U 3796010 49781864 1161857 48619997 77294y379 6644! j201 7055047 S

41314137 27B933 41037204 59010454 4484837 54525(617

(11)

t

Tabl. 2 STRUKTURA SPRZEDAMY W USPOŁECZNIONYCH JEDNOSTKACH HANDLU DETALICZNEGO R Y N k O -

1901 1982

WYSZCZEGÓLNIENIE /

t owa ry towary

ogółem żywnoś­

ciowe

nieżywno ściowe

ogółem żywnoś­

ciowe

nieżywno ściowe

HANDEL SPÓŁDZIELCZY ...

W 89758577

IYSIACACH 61196205

3.0TYCH /ii 28562372

ok/

1767721GG 133717133 43055036 w ty ins

CZSS "Społem" «••••*•••••• 57134232 40629962 8504270 119222232 107288843 11933309 CZSR “Samopomoc Chłopska" 19146776 9257.871 9888905 3589661f 20722114 15174504

»

h a i:d e l ORGANIZACJI SPOŁECZ-

54619 54619 9159( 91596

OGÓŁEM • ;•

100,0

V,' ODSETKAC

44 ,7 55,3 100,C 55,2 4 4 , C

HANDEL 100,0 2,o 97,7 100, C 8,6 91,4

w tym

Ministerstwo Handlu Wewngtr:

nego 1 Us^tj^ ••«•••••••••• 100,0 0,7 99,3 100, C 7,6 92,4

HANDEL SPuŁD/IEkCZY ... 100,0 68,2 31,8 100,c 75,6 24,4

w tym:

CZSS 100,0 85,1 14,9 100 .c 90,0 10,0

CZŁ.R "Samopomoc Chłopska" 100,0 48,4 51,6

ioo,d

57,7 42,3

HANDEL ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH 100,0 - 100,0

ioo, q

100,0

OGÓŁEM

D YNAf 102,4

IKA /rę>k p 92,9

oprzedni 111,6

= 100/

182,1 225.1 147,3 HANDEL P A Ń S T W O W Y ... 111,6 9C,6 89,3 155,2 571,9 145,3 w tym

Ministerstwo Hand? u Wewn>;trz^

114, f 66,2 115,2 142,£ 142,8 132,9

HANDEL s pSł d z i e l c z y ... 97,9 92,0 110,9 196,« 218,5 150,7.

w tym:

CZSS 93,8 90,6 118,0 208,7 220,6 140,3

CZSR "Samopomoc Chłopska" 84,7 79,1 90,6 187,5 223,8 153,4

HANDEL ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH 129,6 - 129,6 167,7 - 167,7

Talil.— 3 SPRZED A Z W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH ORAZ PLACÓWKACH ŻYWIENIA PRZYZAKU\DO- 1.3 GO

w y s z c z e gSl n i e n i e

.1981 1982 1981 1902

w tyslącóch złotych

/ceny bież«««/ 1981

=100 W odsetkach

o g&ł e m ... 13954650 26008396 ¿86,4 100,0 100,0

10559317 18409530 174,3 75,7 70,8

w tym

stakłady prowadzone systemom agen-

2728757 4341202 159,1 25,8 23,6

Placówkl żywienia przyzakładowego ^ prowadzone przez przedsiębiorstwa gastronomiczne oraz Jodnostki han-

3395333 7598866 223,8 24,3 29,2

a/ Bo z wartości 3przedaży placówek żywienia przyzakładowego prowadzonych przoz zokło- dy pracy we^ własnym zakresie.

(12)

10

Tabl. 4 SPRZEDAZ IV ZAKŁADACH GASTRCNCf;ICZNYCH ORAZ PLACfiWICACH ŻYWIENIA PRZYZAKŁA­

DOWEGO WEDŁUG ORGANIZACJI

19C1 1982

WYSZCZEGÓLNIENIE

1 ogółom

w tym vi za­

kładach goc tronooicz- nych

1981

=100 w tysiącach złotych /ceny bieżący

13954650 26000396 10409530 106.4 Przodsiębiorstwa gastronomiczne ... 13003593 25467417 17071509 107,2

Ministerstwo Handlu Wewnętrznago i Us-

291320 521300 1Z500 A 70.9

'CZSS "Społem" ... 11040301 17595972 13711307 159,3 207G229 3904004 3004597 100,0

Inno resorty -

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe

21346 30804 30C04 144,7

Przedsiębiorstwo Wagonów Sypialnych i

ę Restauracyjnych w« *RS ... U6G3 9 7 232221 232221 139,6

124009 175329 173026 140,5

226248 365651 3G4915 161,6

Tabl. 5 SPRZEDAŻ NAPODŁw ALKOHCLOWYCH POWYŻEJ 10° W PRZEOSI£DI0RSTWACH HANDLU DE­

TALICZNEGO RYNKOWEGO I PRZEDSIĘBIORSTWACH GASTRONOMICZNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE 1901* 19 02

w tysiącach złotych

/eony detaliczne/ 1901

=100 OGÓŁEM ... 16567400 33573520 2Q2,6

14094403 29719016 210,9 WSS "Społem” ... ... 11511531 23772259 2 0 G , 5

25241 134431 53i2,6

56160 96300 171,6

136G2 2040 20,0

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego.. - 3G58 X

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Górniczego ... m 192050 X

, 24110C0 5427551 22S.0

76009 89039 110,2

G A S T R O N O M I A ... ... ... 2473077 3854504 155,9 WSS "Społem" ... 1... 1665244 2212727 / 132,9 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Górniczego ... 100230 X

01700 140250 171,5

2992 2434 01,4

WZSR "Saoopomoc Chłopska" ... . 601439 1194770 175,3 ORGANIZACJE SPOŁECZNE ... •... 13796 41090 297,8 INNE ORGANIZACJE ... 27026 83003 298,3

(13)

11 TaDl. 6 ZAPASY TOWARÖW W P RZEDS1f 81ORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO WEDŁUG ORGANIZACJI

Stan w dniu 31 XII

1981 1982

WYSZCZEGÖLNIGNIE . ogółeu (udział

vi zopo sach o- gółem

w %

• %

w tysiącach złotych /ceny bieżgco/

stan w [Jniu 31X1 1981=100

w tyra:

17576621 30981476 176,3 100,0

4412817 7468324 169,2 24,1

MINISTERSTV/O HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu We w

4533231 1322598U 291,8 42,7

4070948 7245218 178,0 23,4

CPHW Zakład Obrotu Artykułami Papierni-

98471 330170 335,3 1,1

189613 466095 245,8 1.5

Centralna Składnica H a r c e r s k a ... . 46071 78794 171,0 0,3 Przedsiębiorstwo Państwowe "Moda Polska"

Przedsiębiorstwo Obrotu Cz-ościar.ii Zamień

40766 62596 153,5 0,2

3952 3334 85,6 , 0,0

Przedsiębiorstwo Zoopatrzonia Górniczego Przedsiębiorstwo Castronoi/.iczno-Hanolo-

- 2343450 X 7,6

28018 72451 258,6 0,2

Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego ....

Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materia

2448965 X 7,9

55392 174851 315,7 0,6

MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI ... 239015 345442 144,5 1.1

220022 329539 144,5 ' 1,1

PP "Desa" Dzieła Sztuki Antyki ... 9434 12167 129,0 0,0 Zjednoczenie Przemysłu Muzycznogo ...

MINISTERSTWO HUTNICTWA I PRZEMYSŁU MA SZY­

1559 3737 239,7 0,0

NOWEGO ...

Contrala Tcchniczno-Wandlowa Motoryzacji

1414336 4 !

2124255 150,2 6,8

"Polmozbyt" ...

Centrala Techniczno-Handlowa Elektroniki

1339203 2038155 152,2 6,6

"l*)itre-Serwis" ... ... 75133 86100 114,6 0,3

URZĄD GOSPOOARICI MORSKIEJ * 105913 174571 164,0 0,6

Centrala Rybna ... 105913 174571 164,8 0,6 CZSS “SPOŁEM" ...

w tym:

WSS "Społom" Katowice ...

4357292 5458101 125,3 17,6

4232546 5452826* 128,0 17,6

CZSR “Samopomoc Chłopaka" ... . 2191636 4203S13 191,8 13,6 INNE RESORTY ...

w tym:

Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami P r z e m y ­ słu Chemii GospodarczeJ"Pollena" ...

Zjednoczenie Przedsiębiorstw Zaopatrzo-

4735190 5449513 115,1 17,6

394 5250 13 razy 0,0

nio Farmaceutycznego "Cefarm" ... 1837609 24 85215 135,2 0,0 RSW "Prasa-Księżka-Uuch" ... . 1328343 1783175 134,2 5,8

Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodnicza ... 407527 890780 218,6

2,9

Regionalny Zwięzek Spółdzielni Inwalidów 82816 145413 175,6

o;5

(14)

12

Tabl. 7 ZAPASY TOliARÓW 2YvYN05CI0.yYCJi W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO ORAZ SrĆDNIE CENY - Stan w dniu 31 XII

GRUPY TOWARÓW Jednost­

ka mralary

1981 1902

wykonanie

stan w dniu 31X11 1981-100 Konserwy mięsno, szynki i łopatki w pusz­

kach

Nęka pszenna

Kasza

Ryż łuszczony

Makaron

Cukier

Wyroby spirytusowe czysta ...

Wódki gatunkowe ogółera... . Wina i miody pitne krajowe i import oivanc Konserwy z ryb trwałe ...

Kawa naturalna /bez dorciesząk/... .

Herbata

Sól Jadalna

tys.zł zł/kg t tys.zł zł/kg t tys.zł zł/kg t tys.zł zł/kg

t.

tys.zł zł/kg t tys.zł zł/kg tys.zł tys.zł tys.zł tys.zł t tys.zł 'zł/kg

t tys.zł zł/kg tys.zł

127,7 10070 79 3330,0 75725 23 W h i

39 6726.3 190507

¿0 1592,9 02144 52 14723,1 383250 26 523511 302358 292575 3307 308,2 105519 002 217.4 56023 250 6092

53,8 15497 288 5985.6

130135

26 1414.7 399C3 20 1097,6 63325 50 15170,7 705292 46 502507 502444 297155 36567 6079543.3 1404 493,0 191304 308 39382

42.1 153.8 364 ,6 179.3 102.4 100,0 107.5

73* 3 GG.7 21,0 21,0 100,0 60,9 77.1 111.5 103.1 104.0 176.9 96.0 192.6 101.6 9razy

14.0 32.0 233.2 227.1 341, G 150,4 Grazy Tabl. 8 ZAPASY T OWARÓW NIEZYWNOSCIOWYCH W PRZEDSIC3I0RSTWACH^HANDLU RYtflCCWEGO

/bez zapasów nadmiernych/ ORAZ ŚREDNIE CENY

\

WYSZCZEGÓLNIENIE Oednostka

miary

19G1 1902

ogół©»

wykonanie stan w dnii 31 XII 1901 « 100 Tkaniny i dzianiny bawełniana /bawełno- tys.m. 054 013 71,8

podobne/ tys.zł 49281 70631 143,3

zł/m 50 115 190,3

tys.m 300 353 92,9

tys.zł 49310 70561 143,1

zł/m 130 200 153,łJ

Wełniane i wełnopodobne ... tys.u. 257 203 79,0

tys.zł 114702 94020 02,0

zł/c 44 G 463 103,0

tys.m. 763 730 95,7

tys.zł 40142 62483 155,7

zi/n 53 86 162,3

Dywany i chodniki /bez słomianych i ro-

tys.zł. 35910 159506 444,2

tys.zł 15417 49570 321,5

tys.zł. 849865 126100!' 140,4

(15)

\

Tabl. 8 ZAPASY TOWARÓW.NIEZYWNOSuIOWYCH W PRZEUSIf3I0RSTWACH HANDLU RYNKOWEGO /bez zapasów nadmiernych/ ORAZ ÓREDNIE CENY /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

*•

Jednostka miary

1981 - ■ — ... r .. - 1982 ogółon

wykonanie stan w dniu 31 XII 1901 = 100 Wyroby przemysłu odzieżowego /dok./

w tyms

tys.zł 295326 388709 131,6

tys.zł 383030 568381 148,4

tys.zł 421155 542540 120,8

tys.zł 116061 150045 128,4

w tym:

tys.p 834,9 991,9 118,8

tys.zł 76492 112836 147,5

zł/p 92 114 123,9

Obuwie

z cholewkę skórzanę z tworzyw sztuc.t- tys.p 572,0 1253,2 219,1 nych i syntetycżnych ... . tys.zł 210625 1119062 5 razy

zł/p 368 894 242,9

tys.p • 23,7 32,0 138,4

tys.zł 2465 5346 216,9

zł/p 104 163 156,7

tekstylno-gumowe ... ... tys.p 122,5 73,4 59,9

V ' V • V '* 1 ' i1' . ■ tys.zł 10 629 14162 133.2

1 zł/p. 87 193 221,8

Wyroby futrzarskie i odzież skórzana .. tys.zł 3C057 267495 741,9 Heble z drewna, wikliny oraz meble z in-

tys.zł 145014 507173 jOO ,4

Naczynia kuchonne i gospodarcze alumi-

tys.szt. 139 62 44,6

tys^ił 13349 14573 109,2

zł/szt. 96 235 244,0

Naczynio kuchonne i gospodarcze z bla­ t y s . s z t . 41 19 46,3

chy stalowej tys.zł 2014 3345 166,1

z ł / s z t . 49 176 359,2

Kuchnie gazowe z piekarnikiem ... s z t . 500 11209 22 razy

tys.zł 2186 , 62357 28 razy

zł/szt. 4372 55i Z 127,2

Pralki i wirówki elektryczne ... szt \ 5045 9303 184,4

- t tys.zł 47168 160919 341,2

zł/szt. 9349 17298 185,0

w tym: automaty pralnicze, bębnowo domo­ sztwe tyą.zł 438033159 1363325100 161,4311,2

z ł / s z t . 13866 2b732 192,0

Chłodziarki i zamrażarki domowe ... szt. 3905 5533 138,9

tys.zł 34743 97440 2 0 0 ,5

z ł / s z t . 8718 17003 201,9

Odkurzacze e l e k t r y c z n e ... ...* szttys.zł 4 0786364 25147712 121,261, b

z ł/s z t . 1561 3068 19fj,5 .

szt 653 817 125,1

tys.zł 1145 35C0 312,7

Zł/CłZt. 1753 4382 250,0

i.aszyny do szycia ... . szt 863 3,770 205,1

tys.zł 5925 26814 452,6

zł/szt 6866 15149 220,6

/ 1

% ‘

% ' » i

(16)

T a b l . 8 ZAPASĄ TOUARtff! NIEZYWNOSCIO./YCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH HAUDLU RYNKOWEGO /bez zapasów nadmiernych/ ORAZ ŚREDNIE CENY /cd./

* WYSZCZEGÓLNIENIE

1981 1982

Jednostka

miary • ogółom -

wykonanie stan w dniu 31 XII 1981 o 100

szt 40235 42689 106,1

tys.zł 85355 211808 240,2

zł/szt 2121 4964 234,0

czt 1751 2030 161,6

tvs.zł 14450 65324 452,1

zł/szt 8252 23003 279,7

8Zt 9746 0711 89,4

tys.zł 13C734 293241 211,4

zł/szt 14235 33663 236,5

szt 3095 1475 47,7

tys.zł 87954 137006 155,9

zŹ/ozt 28418 9i;940 327,0

szt 4755 17601 370,2

tys.zł 20G02 290479 14/,azy.

zł/czt 4333 16504 300,9

SZt 749 5244 7razy

tys.zł 4734 143454 29 rr. zy

zł/szt 6307 2735C 420,3

czt 29G4 3315 111,0

tys.zł C712 14006 220,6

zi/szt 2265 4466 197,2

tys.zł 04970 250590 304,3

tya.zł 32669 131531 4C2.6

tys.zł 4612 425?3 9razy

tys.zł 15513 31339 . 202,0

tyny 1994.6 3606,7 100,8

tys.zł 86338 431192 . 4 99,4

zł/kg 43 120 279,1

tony 951,8 2719,3 285,7

tys.zł 83982 436943 5razy

zł/kg Ob 161 103,0

szt 504 784 155,6

tys.zł 14201 39304 275,2

żł/szt. 28335 50133 176,9

szt 318 040 26G,*’

tys.zł 3804 20504 flrazy

zł/szt 11962 24179 202,1

Odbiorniki radiofoniczne

w tyra

stereofoniczne ...

telewizyjne ...

vi tyci1-'

odbiorniki telewizji kolorowej

Motorowery i dyktafony powszechnego użytku

w tym

sterer.foniczno

Gramofony elektryczno v/ obudowie

Szkło stołowe i galanteryjne.

Porcelana stołowa i galanteryjna porce­

lanowa ... ...

Porcelit stołowy i galanteria porcelito­

wa ...

Farby i lakiery ...

Proszki i granulki do prania

Mydło toaletowa i specjalno w kawałkach

Motocykle

Motorov« ry

(17)

1 5

Tabl. 8 ZAPASY T0WARt)W NIE2YWN05CIOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO / b e z z a p a s ó w n a d m i e r n y c h / O R A Z Ś R E D N I E C E N Y / d o k . /

WYSZCZEGÓLNIENIE Jednostka r.iiary

1981 1982

ogółem t

wykona nie stan w dniu 31 XII 19C1 = 100 ,’owery normalne “młodzieżowe i dziecięca szt 13283* . 11808 88,9

tys.zł 24006 ■ G4774 259,8

zł/szt 1U07 5486 303,6

szt ’% 7651 31755 415,0

ty3.zł 9470 96984 10raz'<

zł/szt 123C 3054 2 4 6 , 7 >

min szt 1006,5 925,8 ' 92,0

tys.zł 1485033 770762 51,9

zł/3zt. 1,0 0,3 80,0

52199 79056 151,1

f a bl.9 ZAOPATRZENIE WOJEWÓDZTWA W NIEKTÓRE TOW ARY

GRUPY TO W AR Ó W Jedn. 1981 1982 •

miary .

w liczbach bezwzględ­

nych 1981 =.100

.Jaczynia kuchonno i gospodarcze emalio­ tys.szt '3597 1963 54.6

wane i z blachy stalowej tys.zł 122005 264333 21C.7

Naczynia kuchenne i gospodarcze alumi­ tys.Łzt 571 431 75,5

niowe tys.zł 62095 100128 161,2

Naczynia i wiadra ocynkowano z blachy ty3.szt 394 375 95,2

etaIowoj tys.zł 24614 53862 218,8

szt 20348 30506 150,4

tys.zł 64871 206725 318,7

Pralki i wirówki elektryczne ... szt 98838 145757 143,5

ty3.zł 627408 1939516 309,1

w tym automaty pralnicze bębnowe szt 47377 60128 126,9

dcmowe tys.zł 539477 1443191 267,5

szt 63443 70454 102,9

tys.zł 104526 235691 225,5

Froterki elektryczno ... . szt 3939 2600 66,0

tys.zł 8149 12073 148,2

chłodziarki i zamrażarki domowe ... szt 83632 .110625 132,3

tys.zł 697376 19*0013 279,0

Muszyny do szycia domowe ... ... 6rt 2459to 41565 170,0

• tys.zł 154267 529278 32Ź,2

szt 446865 518385 116,0

tys.zł 403748 775541 .102,1

szt 58189 72152 124,0

tys.zł 69528 324532 466,8

Motocykle ... szt» 4011 5302 132,2 t y 3. z ł >■ 71046 270993 381,4

szt 6072 7358 121,3

t y s . z ł * 55123 173834 313,4 iowery normalne, z motorkiem, w y ś c i g o w o ,

młodzieżowe, dziocięce d w u k o ł o w e i spec­ szt * 100989 114622 113,5

j a l n e tys.zł 217763 625036 287,0

Odbiorniki, radiofoniczne /bez zestawów szt» 285600 212635 74,5

r«dio-uagne t of onowych/ tys.zł» 577047 1108384 192,1

szt-. 30192 27278 90,3

tys.zł, 189065 420624 222,5

l

(18)

16

Tabl.' 9 ZAOPATRZENIE WOJEWÓDZTWA W NIEKTÓRE TOWARY / cd./

GRUPY TOWARÓW Jedn.

miary

1901 1902

w liczbach bezwzględ-

nych 1981 „ lOOf

w tym przenośne turystyczne ...

Odbiorniki telewizyjne ...

w tym z ekranem odbioru kolorowego...

Zestawy kombinowane radiomagnotofonowa Magnetofony i dyktafony powszechnego użytku

w tym stereofoniczne ...

Gramofony elektryczne w obudowie

•farby i lakiery ...

Środki do mycia i prania

w tymj - proszki i granulki do prania - mydła toaletowe i opocjalne

w kawałkach ...

Opony pojazdów samochodowych osobowych..

Opony do motocykli i s k u t e r ó w ... . Szkło stołowe i galanteryjne ... . Porcelana stołowa i galanteria porcela­

nowa ... ... . Porcelit 9tołowy i galanteria porcelito­

wa ...

Meble z drewna, wikliny oraz ueble z częściowym zastosowaniem innych materia­

łów ... ... ...

Zapałki ...

Tkaniny i dzianiny:

bawołniano i bawełnopodobne wełniane i wołnopodobne jedwabno i jedwabnopodobno lniane i konopne -«

Dywany i chodniki /bez słomianych i ro­

gożynowych/ ... ...

Wyroby ażurowe - firanki ...

Wyroby dziewiarskie ... . Wyroby przemysłu odzieżowego ...

w tyr.: - okrycia z tkanin/łącznie z okryciami na futrze i z folii/

- ubiory z tkanin ...

szt tys.zł szt tys.zł szttys.zł szt tys.zł szt tys.zł szt tys.zł szt tys.zł tys.zł tys tys.zł t tys.zł t tys.zł ty3.szt tys.zł tys.szt tys.zł tys.zł tys.zł tys.zł

tys.zł tys.zł tys.m tys.zł tys.m ty3.zł tys.n tys.zł tys. w tys.zł ty3.zł ty9.zł tys.zł

.zł tys tys tys tystys

szt .zł

szt .zł

144763 157767 100335 1477402 34932 '917257 55095 363076 67356 279657 165S2 121699

32460 05784 125369 42298 1865283

26557 1000112 7170

— 506633 165196133 4222 395369 350432 100092

3954655 207396 16555 913007 5200 1824544 579333S008 3171104372

793058 357936 3879048 7501804 22771791563 4575 3240592

102055 . 201739

06674 2653350 24734 1511934 114006 1066205 74486 1005452 18197 436278 18437 122490 132016 52160 .4297173

32693 2285418

10029 1401205 450324172 9992 1231661 638634

276110

8135393 450595 11015 1406410 19630094305 4602 704138 4828743970

1459423 645302 4041944 9584020 1406 2647591 44C75593993

71,1 178.6 80,0 179.6 164.870.8 206.9 512.9 110.6 359.5 109.7 358.5 56.8 142.8 105.3 123.3 230.4 123.1 228.5 139.9 249.1 129,3 272.6 100,0 226,0 324.2 177.2 273.7

205.7 156.8 71.4 153,9

83,1 107,6 77,9 121.5 152.381.5

183,8 100.3 124.0 127.0 90,0 116.3 87,3 137.5

(19)

17

Tabl. 9 ZAOPATRZENIE ;K)JEwdDZT\VA W NIEKTÓRE TOWARY /cd./

/ J o d n . 1981 1982

GRUPY TOWARÓW miary w liczbach

nychbozwzględ-

' 1981 =100

tys.zł 1122943 1145493 102.0

tys.por 9109 8145 89,4

tys.zł 731685 750151 102,5

Obuwie

z cholewkę skórzanę, z tworzyw sztucz­

nych 1 syntetycznych /na podeszwie sk ó­ tys.par 6621 6533 98,7

rzanej i nieskórzanej/ tys.zł 2815373 5106165 181,3

z cholewkę tekstylnę i na podeszwie skó- tys.par 3112 3138 100,8

tys.zł 382676 746197 195,C)

fcys.par 365 324 80,8

tys.zł 41419 60688 146,5

iys.par 1395 1049 75,2

tys.zł 110376 178210 161,5

Wyroby futrzarskie oraz odzioż skórzana Mięso, pouroby i przetwory mięsne /łęcz-

tys.zł 1037209 1798780

\ 173,4

nie z poirrjwami kulinarnymi i garmażeryj­ t 195574 18C158 96,2

nymi/ tys.zł 11902386 41248195 346,6

mięso surowe /bez wyrobów guouaże-ryJnych A 84563 77921 92.1 tys.zł 4425111 15955082 .360,6

t 38959 30417 98,6

ty3.zł 2^31221 92X3528 414,3

- mięso sur w e wołowe ... t 42336 3'"246 80,

tys.zł 20^4936 56-.14C9 27^,1

t 2456 4512 183,7

tys.zł 150616 941390 625,0

wyroby rarmaż^ryjne *- mięsa surowego oraz pptrawy kulinarna garmażeryjne

gotowe świeże j. mrożone za zwierząt t 6190 3491 56,4

rzeźnych i dziczyzny tys.zł 2849C4 446703 -56,7

t 12216 15427 126,3

tys.zł 105492 83"’974 449,3 konserwy mięsne.szynki i łopatki w pusz­ t 5104 3930 77,0

kach tys.zł 3t>3891 1041951 286,3

wędliny /z końskimi be^ podrobowych/... t 78074 74834 95,8 tys.zł 6377078 21 <527876 343,9

t 9427 12515 132,8

tys.zł 264830 1030609 392,2

Tłuszcze zwierzęce surowe i topiono kon­ t 20208 18J55 91,8

sumpcyjne tys.zł 578533 1/33665 299,7

Orib bity, podroby i przetwory z drobiu,. t 46473 19207 41,3

tys.zł 2541608 3169155 124,4

Oaja spożywcze /z przerobu/ ... . 615163 451337 73,4

tys.zł 3180393 5285156 166,2

Ryby i przetwory rybno spożywcze ... t 28747 26GL8 92,6

• tys.zł 1315717 •.062965 232,8

w tym;ryby morskie i słodkowodne, świeżoi mrożono ttys.zł 57767110455 111217910336 192,5y8,9 śledzie Solone ... t • 1403 1213 86,5

tys.zł 28498 93708

t 4363 1835 42,1

tys.zł 287575 278871 97,0

tys.l 346969 377260 108,7

tys.zł 1037437 3896257 375,6

Sery dojrzewające ... . t 9943 12832 129,1

‘i tys.zł - 548895 2440862 444,7

ocs wCw w >Jt-o^jki'

(20)

TaL>l. 9 ZACPAT.J2ENIE V/03EV.SUZT.A W NIEKT&RE TOliMY /do!;./

GRUPY TOiAR&W Jodn. 1901 1902 .

miary w liczbach bezwzględ­

nych 1981=100

Sory i sorki twarogowe i niedojrzewajęce l . 1650G' 17043 100,1

tys.zł 325545 1417056 435,3

t 29041 21758 74,9

tys.zł 2325409 5565095 239,7

t 82076 04640 102,1

tyc.zł 901975 1070363 174,5

t 35131 24007 70,6

tys.zł 570349 • 627590 110,0

t 10797 7940 73,5

ty3.zł 3C.0C49 425249 117 ,9

« 15156 4322 28,5

tys.zł 270397 12C155 46,7

Pieczywo /żytnio, mioszano, pszonno/.... t 293798 290495 101,6

tys.zł 3924555 6403251 165,2

t 00862 105343 110,5 /

tys.zł 2314506 4771602 206,2

ty9.1 lOfP 7055 10400 147,4

tyo.zł 1 b733559 21340494 316,9 Wódki gatunkowo ogółom ... tys.l 10CP 10013 5792 57,0

/ ty3.zł 103474g9 12546210 121,2

Wina i miody pitno krajowe i importowano tys.l 19511 18503 94,8

tyo.zł 1054551 3437824 185,4

t . 27376 25262 92,3

*. tys.zł 856409 2607C69 304,5

Cukierki /bez czekoladowych/ ... t 0036 12900 145,8

tys.zł 406405 1373343 337,9

Czekolada i wyroby czekoladowe ... t 14234 10530 73,7

tys.zł 1793071 2630144 147,1

Pieczywo cukiernicze trwałe /'oaz czokola- t 11764 13374 113,7

tys.zł 567171 1400064 240,9

Herbata naturalna luzem paczkowana ... t 2603 3234 124,2

tys.zł 661462 1055959 159,6

Kawa naturalna palona luzom i paczkowana t 4661 2621 56,2

tys.zł 2790006 2630916 94,3

t 26425 * 25770 97,5

tys.zł 36466 143362 393,1

Warzywa ówioźp ... ... t 106918 * 92013 06,8

— tys.zł 2453923

% 352031 143,5

Owoce z drzew, krzewów i roślin jagodo­

wych / b o z orzechów, winogron i owoców południowych/ ttys.zł 127546037654 169220634664 132,792.1

^iowniaki konsurcpcyJno ... ... t 105508 100390 102,7

tys.zł 804528 1943123 219,7

Przetwory owo c owo, warzywne i grzybowe.. tys.zł 2145299 4338964 202,3 Wyroby t y t o n i o w e ... tys.zł 6752434 9071491 134,3

w tym p a p i e r o s y ... «In szt 10016 «.9866 91,2

tys.zł 6654339 0994202 135,2

(21)

19

T a b l . 10 SIEĆ I SPRZEDAZ W USPOŁECZNIONYM HANDLU DETALICZNYM WEDŁUG MIAST I GMIN W 1902 ROKU Stan w dniu 31 XII

MIASTA

Punkty sprzedaży detalicznej

ogółom

w tym sklepy

razem

w tym z arty­

kułami żywnoś­

ciowymi.

punkty sprzodj ży dro- bno-de- talicz nej

Powierzchnia użytkowa skle­

pów w ir2

razem

w tyra 2 artyku­

łami żywnoś­

ciowymi

Funkty prowa­

dzone syste­

mem age n­

cyjnym

Sprzedaż roczna

w tys.

złotych na 1 miesz­

kańca w zło­

tych ,

WOJEWÓDZTWO j16425 J 10994 j 6253 j 3960 j1336246

MIASTA

j 676589 j 5468 j 255311547 | 66651

14369 9735 5476 3594 122894/ 627977 4859 239709412 71356 1651 1085 570'' 447 160004 68926 713 39447418 108157

Sidzin 385 263 141 93 26502 15142 119 5633218 72864

brzeszcze .... 63 40 17 14 553C 2660 15 1207U60 82500

47 33 19 12 3123 1869 12 558662 75231

1006 711 418 241 00284 47127 351 1654724? 69575

716 528 297 150 56532 29643 196 10537865 70851

Chrzanów ... 20/ 131 63 60 16015 7965 68 2676717 72949

Czechowice-Jz. 149 97 61 41 11263 5988 34 2453125 74665

Czeladź •«•••• 175 125 68 41 1399S 8181 63 2291017 61918

Dębrowa Górnic :a 602 389 227 164 58202 29543 195 8067162 53396

Gliwice ... 859 582 321 207 74046 38234 300 15501071 75366

Jaatrzębie-Zdr ij 353 196 128 132 39244 21410 153 6713613 68225

Jaworzno ... 360 250 134 87 31817 16566 118 5546713 60721

Knurów ...

Kuźnia R ac i ­

163 109 65 44 11486 5626 54 2509754 58837

borska ... 40 23 14 10 298C 972 9 309092 56188

Leszczyny .... 104 77 47 18 9664 5499 33 1482230 54780

Libiąż ... 4b 3C 18 14 4264 1669 16 659834 44841

Łaziska Górne 80 52 35 21 5352 3368 21 1075436 54023

39 28 22 8 3031 12*2 12 440342 60472

155 103 54 36 12354 5454 44 2448150 71905

Mysłowice .... 357 251 151 77 24465 12084 100 4992731 60473

O gro d zie n i ec . . 36 26 15 6 1967 858 10 383443 84701

207 129 57 60 13709 6117 60 2653590 85166

Orzesze ... 82 58 43 12 4993 * 2479 23 793486 43365

Piekary Slęskfc 291 218 124 57 21496 12064 88 3884080 58830

Poręba ... 37 20 10 14 2742 1566 1 395212

213 138 83 54 13512 5738 63 2643618 72400

Pyskowice .... 105 77 40 19 8312 3251 29 1351180 66525

Racibórz ... 297 196 94 76 29542 11683 88 4490870 78128

Ruda śliska .. 628 441 273 150 56402 34849 210 8689766 53570 Rybnik ...

Siemianowice

_ 599 396 220 156 45364 19696 202 9994279 77493

śliskie ... 263 184 114 62 24052 13117 76 4229882 53245

(22)

20

Tabl. 10 SIEC I SPRZEDAŻ W USPOŁECZNIONYM HANDLU DETALICZNYM WEDŁUG MIAST I GMIN IV 1962 R. /od./ Stan w dniu 31 XII

Punkty sprzedaży detalicznej Powierzchnia

• L nuifi 1 A« Punkty Sprzedaż roczna w ty*

U4y IKiUWfii D M ®

pów w n2 prowa­

dzone

MIASTA sklepy punkty w tym

z arty kułami żywnoś ciowym

syste­

mem na 1

GMINY agółea

razem

w tym z artyku­

łami żywnoś­

ciowymi dąży drobno - deta­

liczną

razem agen­

cyjny« w tys.

złotych miesz­

kańca w zło­

tych

Siewierz ..., 41

V

34 16

MIASTA 3

fd o k ./

2561 730 6 484195 91358

Sosnowiec... 794 526 308 215 83971 45650 269 14931591 58800

Świętochłowic:e 240 178 98 48 22542 12328 66 3578005 59897

Tarnowskie G 368 258 149 72 26001 13109 131 5336217 76752

• T o s z e k ... 31 21 13 5 3152 840 9 373993 72662

Trzebinia ... 129 86 50 36 8044 4333 35 1739003 84623

Tychy ... 624 395 208 178 57233 29914 204 14021687 80357

Wodzisław Sl, 469 342 197 113 42045 21204 175 8053443 75909

Wolbrom ... 72 50 20 17 3798 1451 16 901937 105182

Zabrze ... 831 569 330 215 69281 37461 311 1280*4 921 65581

Zawiercie .., 258 160 83 75 23093 12925 99 4004530 •

175 130 61 34 14979 7616 62 2871232 52190

RAZEM ... 2056 1259 777

GMIN 37*

Y

107299 48612 609 15602135 33112

31 20 15 5 1243 806 8 228372 30009

Bestwina .... 36 24 * 17 5 2179 1022 6 323899 •

Bobrowniki.., 63 42 26 10 3277 1535 18 440868 34<J»i

Qrzeszcze ... 45 26 12 11 2170 761 16 386174 •

Bukowno ... 35 21 16 8 1798 1346 1 2 183552 18004

Chrzanów .... 37 19 14 y12 1856 1202 8 226100 21896

Czechowico-Dz 23 16 12 2 1220 678 4 226997 •

Gaszowice .. 36 22 15 7 1771 1003 12 330231 29901

Gierałtowice 70 44 33 15 3117 1959 16 594382 33383

47 32 21 6 2570 996 15 390941 36071

Gorzyce .... 64 39 21 10 3898 1833 23 650684 38400

Klucze ... 90 50 38 20 3862 1621 31 558187 38498

Kr z anowice.. 29 17 9 5 2239 389 8 288095 45541

Krzyżanowice 47 22 7 15 3789 744 17 495987 43367

Kuźnia Raci­

borska ... 36 26 8 3 2026 366 6 249734 39906

Leezczyny .. 36 21 16 6 2010 1579 13 353972 31861

Llblgż ... 17 10 7 4 647 443 8 102803 20317

Lubomia .... 33 22 16 5 1939 949 6 322189 42697

55 30 22 11 3503 1864 20 461382 35546

41 25 12 9 1360 486 13 191052 17943

Miedźna .... 10 - - 6 - - 8 2747 .

Mie r zęc i c e. . 36 19 14 9 1432 644 12 256173 34220

(23)

Tabl.10 SIEŁ I SPRZEDAŻ W USPOŁECZNIONYM HANDLU DETALICZNYM WEDŁUG MIAST I GMIN W 1982 ROKU /dok./ Stan w dniu 31 XII

Punkty sprzedaży detalicznej Powierzchnia użytkowa skle­

pów w m2 Punkty prowa­

dzone syste-

Sprzedaż roczna w tym

GMINY sklepy punkty

sprze­

daży drobno- -deta- liczre j

w tym z artyku­

łami żywnoś­

ciowy­

mi

w ty3.

złotych

mieszkań ogółem

raz-sra

w tym z artyku­

łami żywnoś­

ciowymi

agen­

cyjnym w złotych

G M I N Y / d o k ./

31 21 13 4

29 19 7 6

Ogrodzieniec

• 23 14 3 5

38 18 17 11

Pawłowice .. 45 30 20 . 8

Pietrowice

Wielkie .... 36 25 10 4

Pi l c h owice.. 55 37 19 6

Pilica ... 51 35 20 8

55 31 20 14

Pszczyna ... 41 24 17 8

Rudnik 33 23 6 1

Rudziniec .. 65 43 30 8

Siewierz ... 35 20 9 8

Sośnicowice 48 33 25 8

31 16 14 7

Świerklaniec 37 23 19 8

Św i e rkl a ny. . 43 29 15 9

Topkowloe .. 28 15 12 6

34 20 11 7

Trzebinia .. 41 22 18 14

\

• 75 45 33 9

Wielowieś .. 43 29 15 6

Wolbrom .... ' 40 24 - 5

Zbrosławice 97 61 45 11

Zebrzydowice 53 34 25 7

Zarnowleo .. 32 19 3 2

2363 881 7 294362 40901

1769 518 9 220628 32464

670 93 8 80706 15225

1085 1055 14 207824 16885

2113 1429 13 398123 37152

3650 756 5 352457 46425

2172 1069 18 419045 37110

2926 1272 13 392845 36977

1951 1340 16 341492 29708

2318 1528 ^2 387788 30256

2183 313 3 223912 37350

4014 1288 19 405376 ¥32736

1064 415 9 123376 15659,

3574 1054 6 370587 58554

1740 813 7 249173 33947

1673 1349 10 455116 42964

2727 800 17 409975 39788

1324 980 8 212216 40740

1496 860 15 173416 22233

1715 1413 17 304962 21827

3741 2215 20 531957 44393

3450 883 18 343001 53220

1433 - 26 187756 12882

4479 2463 19 570427 34241

2215 1319 12 455843 43138

1548 260 6 225251 42548

(24)

/

2 2

Tabl. 11 SIEĆ I SPRZEDAŻ.IV PLAC&WKACH GASTRONOMICZNYCH WEDŁUG MIAST I GMIN ’.V 1982 R Stan w dniu 3^ XII

Placówki gastronomiczne /łęcznie z prowadzonymi na zasadac.h umowy age n­

cyjnej/ ...

Sprzedaż roczna MIASTA

Gl ¡INY placówki miejsca konsumenc-

kio ogółem w przoli-

czeniu na ogółem w tym so

zonowo ogółem „ w tym se­

zonowo

w tys.

zł 1 miesz­

kańca w zł

OGÓł EM

RAZEM

Katowice ...

Będzin ...

Brzeszcze ... . Bukowno ...

Bytom ...

Chorzów ... ...

Chrzanów

Czechowice-Dziedzice ...

Czeladź ... . Ogbrowu G ó r n i c z a ... . Gliwice ... ..., Jastrzębie-Zdrój ...

Jaworzno ... . Knurów ... ...

Kuźnia Raciborska ...

Leazc.-.yny... .

L i b i g ż ... . Łaziska Córno. ...

Łazy ... ...

Mikołów ...

Mysłowice ... ...

Ogrodzieniec ...

Olkusz ...

Orzcszo ... .

Piekary Slgskie ...

Poręba ... . Pszczyna ... . Pyskowice ... . Racibórz ...

Ruda Śląska ...

(Rybnik

Siemianowice Slgskio ....

Siewierz ... . Sosnowioc ...

Świętochłowice ...

Tarnowskio Góry ... . Toszek ...

Trzebinia ... . rychy ...

Wodzisław Slgski ...

Wolbrom ...,...

Z a b r z e ... ...

Zowiorcio ... .

¿ory . ... .

Razom ...

Babico ....

Bestwina Bobrowniki 3rzeazcze . Bukowno ...

Chrzanów ..

Czechowice-Dziedzicc Gaazowico ...

Gierałtowice Godów ...

Górzyca ...

| 2150 | 176 MIASTA

|130962 | 18028 |1849914:Sj 4829

1951 160 116135 16416 1656101-« 4930

251 12 * 14921 1573 281728^ 7724

33 2 1560 62 3069 li 3970

8 - 424 32 6325« 4324

7 1 596 208 39673 5342

131 4 8372 552 1121481 4715

155 35 10240 3174 U 3 2 9 4 C 7617

33 6 yü5 62 169958 4632

27 1 1221 150 19590G 5963

v 1959

- 976 - 11G904 3159

1 3449 280 504063 3336

114 4 .7704 1002 L1G8351 5680

. 45 6 23GC 400 365247 3712

47 4 24G4 456 376375 4120

26 3 1359 104 203G55 4774

4 1 518 i2e 42757 7773

22 2 944 60 1C0060 6655

4 - 332 40 4260 3 2095

11 1 624 30 94194 4732

4 1 170 30 19970 3105

28 1 1513 182 2030G1 5964

53 2 2540 326 55139G 6679

2 1 256 60 30747 6792

19 4 765 72 114349 3G70

10 - 779 36 103753 5670

38 3 2006 232 274250 4154

4 - 391 - 32909 *

29 5 1691 190 22S798 6211

12 - 758 40 895G4 4410

43 4 3601 850 3G2L96 C65G

GG 6 4148 670 405190 2498

85 4 4710 309 753852 5045

42 5 2218 200 201462 3291

4 2 366 110 35101 6630

82 2 5121 670 ‘ 540287 2128

39 5 1781 156 262403 4393

51 3 3700 451 425676 6123

4 - 301 - 43750 0500

12 1 604 - 108571 5204

C9 13 5376 1042 694249 3979

70 4 4323 538 670634 6321

8 3 286 - 36219 4224

' 103 e 6961 1292 977511 5005

30 1 1514 200 164763 2567

1 28 1 1196 291 210231 3821

GMINY

199 16 14827 1612 1938129 4113

3 • 200 .. 2G053 3424

1 , - 120 20 21246 •

3 - 132 - 29710 2356

6 1 368 80 58219 4490

2 - 60 • 8305 015

4 - 268 - * 19794 1917

✓ 2 - 140 _ 20587 1284

4 - 433 — 43060 4425

5 - 343 - 4C433 2720

6 2 456 140 59935 5439

0 - 590 92 .74394 4390

(25)

Talii. 11 SIEÓ I SPRZEDAŻ W PLAGft./KACH GASTRONOMICZNYCH WEDŁUG MIAST I GUI fi W 1902 R Stan w dniu 31 XII /uok./

•• •* Placówki q a s t m n o m i c z n e /łęczniu z prowadzonymi na zasadach umowy agen­

cyjnej Sprzodaż roczna

nr irjy

placówki miojsca konsumenc-

kio ogółem w przeli­

czeniu na ogółem w tym so-

zonowe ogółem w tym 90- zonowo

w tys.

z ł

1 niosz- kańca

w z ł

Gt¡INY /dok./

Kleczo... . Krzonowico...

Krzyżanowice.. . . .

Kuźnia Raciborska...

Leszczyny...

Libiąż.... ...

tiubomia...

Lyski...

Łazy...

Mierzęcice... . Mszana*...

Ngdza... . Ogrodzieniec... ...

Pawłowice...

Tiotrowicu Wfilkio.... . Pilchowice...

Pilica... ...

P3ary...

P3zczyna... . Rrdnik... ...

Rudziniec. ... ...

Siewierz.,,,,,,,,...

Sośnicowice...

Swiorkloniec.,....

Świerklany... . , Tępkowico...

Toszek...

Trzobinio...

Tworóg

••lo łowień,...

*-ji os-owico...

^oorzvdowićo...

fornowiec...

o U S Z C C . . . .

5 - 413 44 51005 3573

5 2 238 20 45775 7235

11 2 771 196 57113 5060

5 - *360 - 42205 G754

f. - 626 24 42059 3780.

2 - 90 - 21000 4150

9 4 478 ICO 01074 10744

5 - 419 - 43969 3Z&7

2 -j 72 - 9379 909

4 2 436 176 33517 4477

4 - 290 - 43520 6047

2 - 210 20 20954 2 0 3

1 - 72 40 13F 41 2611

2 - 116 1 6 23012 2147

8 - 570 24 56453 V 4 Zj

5 - 460 24 91254 0001

O«w - 77* - 12900 1220

2 - 90 - 3022 263

8 - 735 114 903C5 7050

3

9 •s

140 512

20 20070 C 0 1 4 9 ,

3349 7119

- 24 - 1007 130

5 - 353 2C 443?5 5329

/ 1 4ÓG 120 64345 CO 74

5 - G52 72 77^01 7492

2 - 194 24 17905 3137

2 - CC - 12911 1055

4 - 254 - 4577/ 3270

8 4

«, 10 2 / 1

2 552

508033 405100'

00 /V

92 42 ___^ ic

01590 44451 123501 73340 210G9 132G9

6309 GC97 7.11 C 09 41 4131 H':z

«». /»»M Ali

(26)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :