Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Download (0)

Pełen tekst

(1)

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub

sprostowanie 1 / 7

Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://

simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: PCC Rokita SA Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) _____

Adres pocztowy: Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny

Miejscowość: Brzeg Dolny Kod pocztowy: _____ Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____

E-mail: anna.puchalska@pcc.eu Faks: _____

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.zakupy.pcc.pl Adres profilu nabywcy: (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

(2)

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub

sprostowanie 2 / 7

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

"Opracowanie projektu koncepcyjnego oraz projektów budowlanych i projektów wykonawczych dla budowy instalacji demonstracyjnej do produkcji fosforynów i fosforanów na terenie PCC Rokita SA.”

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

I. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu nowej instalacji demonstracyjnej do produkcji nowej gamy fosforynów i fosforanów na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym zgodnie z załączonym opisem technologicznym . Celem projektu jest instalacja demonstracyjna ciekłych fosforanów o zdolności produkcyjnej około 1800 ton/rok, umożliwiająca produkcję trzech nowych fosforynów, wraz z bazą magazynową produktów i surowców oraz punktem załadunkowym autocystern.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 71300000

Dodatkowe przedmioty 71400000 71500000 71600000 71000000

(3)

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub

sprostowanie 3 / 7

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny

Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) _____

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices

TED eSender

Login: ENOTICES_pccrokitagl

Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-027176 rok i numer dokumentu IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 046-076387 z dnia: 05/03/2016 (dd/mm/rrrr) IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

01/03/2016 (dd/mm/rrrr)

(4)

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub

sprostowanie 4 / 7

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

Procedury niepełnej Sprostowania

Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne Zamówienia nie udzielono

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki

VI.3.2)

W ogłoszeniu pierwotnym

W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. Ofertę może złożyć podmiot, który:

- posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia, jeśli przepisy prawa wymagają posiadanie uprawnień,

- dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, - znajduje się w sytuacji

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- posiada ubezpieczenie (lub załączy oświadczenie, iż w przypadku wyboru Oferenta na Wykonawcę zadania ubezpieczy się do wymaganej kwoty) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. Ofertę może złożyć podmiot, który:

- posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia, jeśli przepisy prawa wymagają posiadanie uprawnień,

- dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, - znajduje się w sytuacji

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- posiada ubezpieczenie (lub załączy oświadczenie, iż w przypadku wyboru Oferenta na Wykonawcę zadania ubezpieczy się do wymaganej kwoty) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

(5)

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub

sprostowanie 5 / 7

gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN,

- w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Wykonawca, wykonał co najmniej 5 projektów instalacji chemicznej o wartości nie mniejszej niż 900 000 PLN netto za każdy projekt, odpowiadający swoim rodzajem zakresowi prac stanowiącemu przedmiot zamówienia

- w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Wykonawca uczestniczył w realizacji inwestycji w branży chemicznej, w tymuczestniczył min. w dwóch

rozruchach technologicznych instalacji chemicznej

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług należy udokumentować poświadczeniem zgodnym z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Uwaga: dla ww. wartości wykazanych przez Oferenta w walucie innej niż PLN,

Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia

niniejszego postępowania.

- wykona przedmiot zaproszenia w terminie określonym w punkcie V zaproszenia (SIWZ),

- wobec którego nie wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości lub, co do którego nie ogłoszono upadłości - na poświadczenie tego złoży aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dopuszcza się ważność odpisu w okresie sześciu miesięcy od daty sporządzenia pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, że dane wykazane w tym odpisie nie uległy zmianie), Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o

gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN,

- w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie WYKONAWCA, wykonał co najmniej 3 projekty o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł netto za każdy projekt, w tym przynajmniej jeden projekt instalacji chemicznej odpowiadający swoim rodzajem zakresowi prac stanowiącemu przedmiot zamówienia

- w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Wykonawca uczestniczył w realizacji inwestycji w branży chemicznej, w tymuczestniczył min. w dwóch

rozruchach technologicznych instalacji chemicznej

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług należy udokumentować poświadczeniem zgodnym z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Uwaga: dla ww. wartości wykazanych przez Oferenta w walucie innej niż PLN,

Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia

niniejszego postępowania.

- wykona przedmiot zaproszenia w terminie określonym w punkcie V zaproszenia (SIWZ),

- wobec którego nie wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości lub, co do którego nie ogłoszono upadłości - na poświadczenie tego złoży aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dopuszcza się ważność odpisu w okresie sześciu miesięcy od daty sporządzenia pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, że dane wykazane w tym odpisie nie uległy zmianie), Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

(6)

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub

sprostowanie 6 / 7

których w zdaniu wcześniejszym składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- złożył wymagane przez

Zamawiającego oświadczenia oraz spełnił wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia., w tym oświadczenie poświadczające iż brak jest między nim a Zamawiającym powiązań osobowych lub kapitałowych.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyliczenie ilości prac do wykonania oraz ich wycenę.

Polskiej, zamiast dokumentów o których w zdaniu wcześniejszym składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- złożył wymagane przez

Zamawiającego oświadczenia oraz spełnił wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia., w tym oświadczenie poświadczające iż brak jest między nim a Zamawiającym powiązań osobowych lub kapitałowych.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyliczenie ilości prac do wykonania oraz ich wycenę.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajdują się

zmieniane daty:

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Zamiast:

14/03/2016 (dd/mm/rrrr)

Powinno być:

17/03/2016 (dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Zamiast:

14/03/2016 Godzina: 14:00 (dd/mm/rrrr)

Powinno być:

17/03/2016 Godzina: 14:00 (dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

(7)

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub

sprostowanie 7 / 7

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/03/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-031678

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :