OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

Pełen tekst

(1)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

1. Zamawiający:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna,

ul. Warszawska 165 adres do korespondencji:

05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165

Biuro Przetargów

adres internetowy (URL): www.pse.pl

Osobą wyznaczą do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

p. Anna Okraszewska, tel. 22 242 13 67, fax. 22 242 21 69; e-mail: anna.okraszewska@pse.pl 2. Tryb zamówienia:

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie przepisów Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A. Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej: www.pse.pl

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą:

oraz oznaczone jest numerem: BP/14/2015/AO.

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2.2. W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zwane dalej Wnioskiem). Po dokonaniu oceny Wniosków, Zamawiający zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do negocjacji. Planuje się, aby spotkania negocjacyjne odbyły się w marcu 2015 r. Po przeprowadzonych negocjacjach do Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, zostanie przesłane zaproszenie do złożenia ofert wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie modelu obliczeniowego dla oceny kosztów procesu uruchomienia jednostek wytwórczych energii elektrycznej u wytwórców posiadających jednostki wytwórcze cieplne.

Wymagany okres gwarancji: okres od 12 do 24 miesięcy na wykonany Przedmiot Umowy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia protokolarnego odbioru pracy.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie siły i środki wykonawcze oraz zabezpieczyć wszystkie niezbędne do realizacji zamówienia materiały w taki sposób, aby zrealizować przedmiot zamówienia w wymaganych terminach przez umówiony okres.

Szczegółowe wymagania oraz informacje zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

(2)

4. Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany maksymalnie w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz ocena ich spełnienia

5.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.

15.2. ust. 1 Regulaminu.

5.2. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca łącznie z podwykonawcami wykaże, że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Wniosków), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej jeden projekt odpowiadający swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegający na opracowaniu i wdrożeniu mechanizmów szacowania kosztów procesu uruchomienia jednostek wytwórczych cieplnych o mocy co najmniej 20 MW u wytwórców energii elektrycznej lub zrealizowany projekt polegający na szacowaniu kosztów wytwarzania energii elektrycznej jednostek wytwórczych cieplnych o mocy co najmniej 20 MW.

Wykonawca ma obowiązek załączyć do wniosku dokumenty (referencje lub protokół odbioru) potwierdzające należyte wykonanie wymienionych projektów wystawione przez podmioty zamawiające.

W przypadku braku możliwości przedstawienia ww. dokumentów wynikających z tajemnicy handlowej podmiotu zamawiającego, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia określającego zakres i rolę Wykonawcy bądź jego podwykonawców w projekcie.

5.3. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy nie posiadający siedziby lub oddziału zlokalizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. W przypadku Wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (np. konsorcjum), ocena warunku, określonego w pkt 5.2 będzie dokonana łącznie.

5.5. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5. Ogłoszenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Wniosku oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.

Ogłoszenia.

5.6. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w pkt 5 Ogłoszenia, na podstawie załączonych do Wniosku dokumentów i oświadczeń.

5.7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający tych warunków zostaną przez

(3)

Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

5.8. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 10 (dziesięciu), Zamawiający zaprosi do negocjacji, a następnie do składania ofert dziesięciu Wykonawców.

Zamawiający przewiduje w celu wyłonienia dziesięciu Wykonawców zastosowanie systemu punktacji. System punktacji przewiduje wyłonienie dziesięciu Wykonawców, którzy osiągną największą średnią arytmetyczną z liczby punktów za zrealizowane projekty. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Punkty do poszczególnych projektów przyporządkowane są według następujących kryteriów:

zrealizowany projekt w pełnym zakresie szacowania kosztów procesu uruchomienia jednostek wytwórczych cieplnych o mocy co najmniej 20 MW u wytwórców energii elektrycznej: 3 punkty,

zrealizowany projekt w zakresie szacowania kosztów wytwarzania energii elektrycznej jednostek wytwórczych cieplnych o mocy co najmniej 20 MW u wytwórców energii elektrycznej: 2 punkty,

zrealizowany projekt w sektorze energetycznym: 1 punkt.

W przypadku równej ilości punktów decyduje większa liczba w kategorii zrealizowanych projektów w pełnym zakresie szacowania kosztów uruchomień jednostek wytwórczych cieplnych o mocy co najmniej 20 MW u wytwórców energii elektrycznej. W przypadku braku rozstrzygnięcia decyduje większa liczba zrealizowanych projektów w zakresie szacowania kosztów wytwarzania energii elektrycznej jednostek wytwórczych cieplnych o mocy co najmniej 20 MW. Jeżeli powyższe kryteria nie dadzą rozstrzygnięcia to decyduje wyższa liczba zrealizowanych projektów w sektorze energetycznym.

Proces uruchomienia jednostki wytwórczej energii elektrycznej rozumiany jako zespół czynności i działań związanych z działaniem jednostki wytwórczej od momentu wydania polecenia uruchomienia do osiągnięcia przez jednostkę wytwórczą energii elektrycznej mocy minimum technicznego.

Przez sektor energetyczny Zamawiający rozumie zbiór przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem energii na postać energii elektrycznej bądź cieplnej oraz przedsiębiorstwa zajmujące się transportem energii elektrycznej bądź cieplnej do odbiorców (elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie, przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej bądź cieplnej).

6. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza następujące dokumenty:

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania Wniosku,

(4)

c) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania Wniosku,

d) Oświadczenie o posiadaniu siedziby lub oddziału zlokalizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie wynika to wprost z dokumentów, o których mowa w pkt b) powyżej.

e) Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował projekty, zgodnie z pkt 5.2 powyżej, z załączeniem dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie. W przypadku braku możliwości przedstawienia ww. dokumentów wynikających z tajemnicy handlowej podmiotu zamawiającego, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia określającego zakres i rolę Wykonawcy bądź jego podwykonawców w projekcie.

f) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt c) i d) powyżej, składa odpowiednie dokumenty wystawione przez właściwe organy administracyjne lub sądowe lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

g) W przypadku Wniosku składanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum) dokument wskazujący członków konsorcjum i pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia, obejmujące upoważnienie do dokonywania rozliczeń z Wykonawcą i wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy.

h) Pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności związanych z udziałem w Postępowaniu, o ile uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentu określonego w pkt b).

i) W przypadku Wniosków składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum) dokumenty określone w punktach b), c), d) składa każdy z członków konsorcjum, pozostałe dokumenty składają wykonawcy wspólnie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia.

2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych Wniosków, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń.

(5)

7. Informacje dodatkowe

7.1 Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę (osoby), dla której upoważnienie zostało dołączone do Wniosku. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.2 Wymaga się, aby Wniosek był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie strony Wniosku zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisujące Wniosek.

Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.

7.3 Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7.4 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia i informacje Wykonawcy powinny być sporządzone trwałą techniką pisarską. Wskazane jest, aby Wniosek był przygotowany w sposób uniemożliwiający jego dekompletację.

7.5 Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnianie do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wskazane jest, aby dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca umieścił w dodatkowej kopercie z dopiskiem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści Wniosku w całości.

7.6 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, należy złożyć w 2 (dwóch) egzemplarzach (dwa oryginały lub jeden oryginał i jedna kopia) na formularzu, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

7.7 Wymaga się, by Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu był dostarczony w nieprzejrzystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości.

Opakowanie zewnętrzne Wniosku powinno być opisane w następujący sposób: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na „Opracowanie modelu obliczeniowego dla oceny kosztów procesu uruchomienia jednostek wytwórczych energii elektrycznej u wytwórców posiadających jednostki wytwórcze cieplne” oraz winien zawierać dopisek „Nie otwierać przed dniem 09.03.2015 r. godz. 12.30".

7.8 Zamawiający nie przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia.

7.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

7.10 Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia wadium.

8. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

(6)

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 09.03.2015 roku do godziny 12.00 w Kancelarii Ogólnej pod adresem: PSE S.A., Biuro Przetargów, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165.

(7)

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie przetargu negocjacje z ogłoszeniem

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „Opracowanie modelu obliczeniowego dla oceny kosztów uruchomień jednostek wytwórczych energii elektrycznej u wytwórców posiadających jednostki wytwórcze cieplne", oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie;

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej

oraz nie zachodzą podstawy do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia.

____________________ , dnia ______ 2015 roku

(8)

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE NEGOCJACJI

Z OGŁOSZENIEM

Pełna nazwa Wykonawcy/

Wykonawców występujących wspólnie1 Adres

Nr telefonu Nr faxu

Pełnomocnik do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie Dane osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym w trakcie postępowania (dane będą służyły do przekazywania korespondencji)

Imię:

Nazwisko:

Adres:

e-mail:

nr Fax:

DO:

PSE S.A.

Biuro Przetargów ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na realizację zamówienia pn.:

„Opracowanie modelu obliczeniowego dla oceny kosztów procesu uruchomienia jednostek wytwórczych energii elektrycznej u wytwórców posiadających jednostki wytwórcze cieplne”

nr postępowania: BP/14/2015/AO.

1. My niżej podpisani, składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wybór Wykonawcy zamówienia pn. „Opracowanie modelu obliczeniowego dla oceny kosztów procesu uruchomienia jednostek wytwórczych energii elektrycznej u wytwórców posiadających jednostki wytwórcze cieplne”

2. Niniejszy wniosek wraz z załącznikami składa się z ….. stron.

3. W załączeniu (załączniki do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu):

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

b) Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował

1 jeżeli dotyczy.

(9)

projekty, zgodnie z pkt 5.2 Ogłoszenia, z załączeniem dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie.

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania Wniosku,

d) Oświadczenie o posiadaniu siedziby lub oddziału zlokalizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie wynika to wprost z dokumentów, o których mowa w pkt c) powyżej,

e) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania Wniosku,

lub (jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt c) i e) powyżej):

f) odpowiednie dokumenty wystawione przez właściwe organy administracyjne lub sądowe lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

g) Pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności związanych z udziałem w Postępowaniu, o ile uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentu określonego w pkt c) powyżej.

……….………

(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów)

(10)

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

WYKAZ WYKONANYCH PRAC

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na: „Opracowanie modelu obliczeniowego dla oceny kosztów procesu uruchomienia jednostek wytwórczych energii elektrycznej u wytwórców posiadających jednostki wytwórcze cieplne”

oświadczam, że w okresie ostatnich 6 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizowałem zamówieniu polegające na opracowaniu i wdrożeniu mechanizmów szacowania kosztów procesu uruchomienia jednostek wytwórczych cieplnych o mocy co najmniej 20 MW u wytwórców energii elektrycznej, opisanego w pkt 5.2 Ogłoszenia:

Lp. Wykaz wykonanych zamówień Czas realizacji

(dzień/ miesiąc/rok) Nazwa i adres odbiorcy

1 2 3 4

1.

2.

3.

Do wykazu dołączam dokumenty (referencje lub protokół odbioru) potwierdzające należyte wykonanie wymienionych projeków wystawione przez podmioty zamawiające.

miejscowość i data imię, nazwisko, pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

(11)

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie modelu obliczeniowego dla oceny kosztów procesu uruchomienia jednostek wytwórczych energii elektrycznej u wytwórców posiadających jednostki wytwórcze cieplne.

Proces uruchomienia jednostki wytwórczej energii elektrycznej rozumiany jako zespół czynności i działań związanych z działaniem jednostki wytwórczej od momentu wydania polecenia uruchomienia do osiągnięcia przez jednostkę wytwórczą energii elektrycznej mocy minimum technicznego.

Zakres prac do wykonania obejmuje opracowanie modelu obliczeniowego dla oceny kosztów procesu uruchomienia jednostek wytwórczych energii elektrycznej u wytwórców posiadających jednostki wytwórcze cieplne (dalej: „Koszty uruchomień”). Przy wyznaczaniu Kosztów uruchomień uwzględnione powinny zostać co najmniej następujące składniki :

koszty paliwa, w tym koszt: mazutu, węgla, gazu i sorbentu;

koszt wody zdemineralizowanej;

koszt pary wodnej wykorzystywanej na potrzeby uruchomień;

koszt energii elektrycznej pobranej z systemu elektroenergetycznego na pokrycie potrzeb własnych uruchamianej jednostki wytwórczej;

koszt gospodarczego korzystania ze środowiska, składowania odpadów paleniskowych

inne koszty, np. koszty osobowe, koszt dodatkowego serwisu lub dodatkowych remontów urządzeń (w miarę możliwości ich oszacowania).

Model obliczeniowy powinien dawać możliwość wyznaczenia kosztów procesu uruchomienia u wytwórców posiadających jednostki wytwórcze cieplne dla reprezentatywnych typoszeregów bloków energetycznych, zróżnicowanych, ze względu na:

typ jednostki - rodzaj wytwórcy (elektrownia, elektrociepłownia, elektrociepłownia przemysłowa), rodzaj rozruchu (ze stanu: zimnego, ciepłego, gorącego),

rodzaj spalanego paliwa,

o w przypadku układów opalanych paliwami stałymi:

 rodzaj paleniska (pyłowe, fluidalne, rusztowe, olejowe, inne),

 rodzaj turbiny parowej (upustowo-przeciwprężna, upustowo-kondensacyjna, kondensacyjna, przeciwprężna),

o w przypadku układów opalanych paliwami gazowymi:

 rodzaj kotła odzyskowego (dwu-, trójciśnieniowy),

 rodzaj turbiny parowej.

Model obliczeniowy powinien dawać możliwość szacowania kosztów:

według danych deklarowanych przez wytwórców,

według danych i algorytmów referencyjnych dla poszczególnych typoszeregów bloków energetycznych.

Model obliczeniowy powinien posiadać możliwość szacowania kosztów uruchomień dla dwóch przypadków:

do czasu synchronizacji,

do czasu osiągnięcia minimum technicznego z jednoczesnym uwzględnieniem przychodów za energię wyprodukowaną od momentu synchronizacji do momentu osiągnięcia minimum technicznego.

Wytyczne do oszacowania Kosztów uruchomień

Model szacowania Kosztów uruchomień wykonany powinien zostać w rozbiciu na elementarne składowe, możliwe do uzyskania w ramach prowadzonych analiz i wyrażone w [zł/uruchomienie].

Opracowany model zawierać powinien szczegółowy opis sposobu wyznaczenia poszczególnych składników Kosztów uruchomień, opis wszystkich elementarnych składowych tych kosztów oraz pełną informacje w zakresie przyjętych założeń i danych liczbowych wykorzystywanych do ich oszacowania.

Model obliczeniowy powinien być wykonany w postaci arkuszy kalkulacyjnych MS Excel dla środowiska Microsoft

(12)

Office 2010 ... lub innej aplikacji zapewniającej wymianę danych ze środowiskiem Microsoft Office, gdzie użytkownik będzie miał możliwość zmiany wszystkich parametrów. Celem modelu będzie szacowanie kosztów procesu uruchomienia jednostek wytwórczych energii elektrycznej u wytwórców energii elektrycznej posiadających jednostki wytwórcze cieplne. Model obliczeniowy powinien umożliwiać gromadzenie i przeglądanie danych o cenach materiałów i surowców, opłatach emisyjnych, cenie zakupu pozwoleń do emisji CO2 oraz innych składników kosztów. Do modelu obliczeniowego należy opracować szczegółową dokumentację. W celu weryfikacji poprawności działania programu przeprowadzone zostaną obliczenia testowe dla danych przygotowanych przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania kompleksowego szkolenia w zakresie opracowanego modelu obliczeniowego w ramach którego przedstawiciele Zamawiającego zostaną przeszkoleni z zakresu obsługi programu oraz możliwości jego modyfikacji w zakresie wprowadzenia nowych jednostek wytwórczych energii elektrycznej. Zamawiający oczekuje, że będzie to dwudniowe szkolenie, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy sale konferencyjną do przeprowadzenia szkolenia.

Szkolenie powinno zostać przeprowadzone przed dokonaniem odbioru modelu obliczeniowego przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wsparcia oraz pomocy przy wdrażaniu modelu obliczeniowego do zastosowania. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca udzieli niezbędnego wsparcia oraz pomocy przez okres 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru modelu obliczeniowego.

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :