OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Pełen tekst

(1)

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności

zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi Krajowy numer

identyfikacyjny: (jeżeli jest znany)

_____

Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 104

Miejscowość: Łódź Kod pocztowy: 90-926

Państwo: PL

Punkt kontaktowy: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta

Łodzi,ul. Ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź Tel.: +48 426385392 Osoba do kontaktów: Małgorzata Belta Adam Kucharski

E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl Faks: +48 426384877

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://przetargi.bip.uml.lodz.pl Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)

Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

(2)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Zaprojektowanie i wybudowanie Stadionu Miejskiego oraz Hali Sportowej przy al. Unii Lubelskiej 2, w Łodzi II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień , opinii, certyfikatów, pozwoleń i innych dokumentów umożliwiających zgodne z obowiązującymi przepisami ( w tym przepisami związków sportowych) wybudowanie i użytkowanie stadionu piłkarskiego posiadającego min 16,5 tyś. miejsc siedzących na trybunach, wraz z boiskiem treningowym oraz hali sportowej o pojemności min. 3 tyś miejsc siedzących. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Programie Funkcjonalno Użytkowym.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45212224

Dodatkowe przedmioty 71220000

71320000 45111100 45330000 45310000 45100000

(3)

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)

WZP-I.271.2.14.2011

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

SIMAP OJS eSender

Login: ENOTICES_ZamowieniaBudowlane

Dane referencyjne ogłoszenia: 2011-091111 (rok i numer dokumentu) IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S

126-208819 z dnia

05/07/2011 (dd/mm/rrrr) IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30/06/2011 (dd/mm/rrrr)

(4)

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne) Procedury niepełnej

Sprostowania

Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.

Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa W ogłoszeniu pierwotnym

W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie niżej dokonanego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.1. warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie niżej dokonanego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.1. warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca

(5)

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

1.2. warunek posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca w szczególności musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył):

— jedną robotę budowlaną polegającą na budowie nowego i oddaniu do użytku stadionu piłkarskiego o pojemności min.

15 000 miejsc siedzących na częściowo lub całkowicie zadaszonych trybunach o wartości nie mniejszej niż 80 000 000 PLN (osiemdziesiąt milionów złotych) oraz że została ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona;

1.3. warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

1.4. warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca w szczególności musi wykazać, że dysponuje, co najmniej:

a) jedna osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od dnia składania ofert) wykonała co najmniej 1dokumentacje projektową obiektu sportowego o powierzchni użytkowej minimum 7 000 m2,

b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od dnia składania ofert) pełniła funkcję kierownika budowy.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r.

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

1.2. warunek posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca w szczególności musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył):

— Jedną robotę budowlaną polegającą na budowie nowego i oddaniu do użytku stadionu piłkarskiego o pojemności min.

15 tysięcy miejsc siedzących na częściowo lub całkowicie zadaszonych trybunach o wartości nie mniejszej niż 80.000.000 PLN (osiemdziesiąt milionów złotych)oraz że została ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.;

1.3. warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

1.4. warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca w szczególności musi wykazać, że dysponuje, co najmniej:

a) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Projektanta przy realizacji

niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do

projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która

wykonała co najmniej jedną dokumentację projektową obiektu sportowego

o powierzchni użytkowej minimum 7.000 m2 ,

b) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy przy realizacji

niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do

(6)

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

Prawo budowlane(Dz. U. z 2010, nr 243, poz. 1623 ze zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.).

1.5. Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca w szczególności musi wykazać, że:

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000 000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych).

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100 000 000,00 PLN (sto milionów złotych) 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez

ograniczeń, która pełniła funkcję kierownika budowy przy budowie conajmniej jednego obiektu sportowego o powierzchni użytkowej minimum

7.000 m2.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r.

Prawo budowlane(Dz. U. z 2010, nr 243, poz. 1623 ze zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.).

1.5. Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca w szczególności musi wykazać, że:

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000.000,00 PLN ( pięćdziesiąt milionów złotych).

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100.000.000,00 PLN ( sto milionów złotych).

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,

(7)

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych w pkt 1.5. może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, jeżeli w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków nie zastrzeżono inaczej.

5. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, w niżej wskazanym zakresie:

5.1. Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w pkt 1.1;

5.2. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek opisany w pkt 1.2 dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest przedłożyć: wykaz wykonanych (zakończonych) robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych w pkt 1.5. może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, jeżeli w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków nie zastrzeżono inaczej.

5. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., w niżej wskazanym zakresie:

5.1. Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w pkt 1.1;

5.2. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek opisany w pkt 1.2 dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest przedłożyć: wykaz wykonanych (zakończonych) robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

(8)

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

5.3. Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt 1.3 5.4. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek opisany w pkt 1.4 dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w powyżej, posiadają wymagane uprawnienia;

5.5. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek opisany w pkt 1.5 dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zobowiązany jest przedłożyć:

a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, b) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

5.3. Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt 1.3 5.4. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek opisany w pkt 1.4 dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane powyżej, posiadają wymagane uprawnienia;

5.5. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek opisany w pkt 1.5 dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zobowiązany jest przedłożyć:

a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

(9)

5.6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1.1–1.5,Wykonawca również zobowiązany jest złożyć zgodnie z art. 44 uPzp, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5.7. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.

1 uPzp poprzez złożenie nw.

dokumentów:

5.7.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 uPzp;

5.7.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 uPzp;

5.7.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5.7.4. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

b) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1.1–1.5,Wykonawca również zobowiązany jest złożyć zgodnie z art. 44 u.p.z.p, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5.7. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.

1 u.p.z.p poprzez złożenie nw.

dokumentów:

5.7.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 u.p.z.p;

5.7.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 u.p.z.p;

5.7.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5.7.4. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu

(10)

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5.7.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.7.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punktach 5.7.1–5.7.6 SIWZ musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.7.1 SIWZ, może zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.

7. Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r.

(Dz. U. z 2009 r. nr 226,poz.

1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający, od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

7.1. jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 uPzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 5-8 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5.7.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.7.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punktach 5.7.1–5.7.6 musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.7.1, może zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.

7. Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r.

(Dz. U. z 2009 r. nr 226,poz.

1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający, od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

7.1. jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 u.p.z.p mają miejsce zamieszkania poza

(11)

w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób z zachowaniem ww. terminu;

7.2. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5.7.2–5.7.4 i 5.7.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

7.2.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7.2.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7.2.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7.2.4. w punkcie 5.7.5 SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 5-8 u.p.z.p, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób z zachowaniem w/w. terminu;

7.2. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5.7.2–5.7.4 i 5.7.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

7.2.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7.2.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7.2.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie

(12)

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

7.3. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.

8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7.2.4. w punkcie 5.7.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.3. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.

8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest przedłożyć:

— wykaz wykonanych (zakończonych) robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest przedłożyć:

— wykaz wykonanych (zakończonych) robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed

(13)

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, dat i miejsca wykonania;

2. dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w powyżej, posiadają wymagane uprawnienia;

5. w przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np.

dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie:

a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, dat i miejsca wykonania;

2. dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w powyżej, posiadają wymagane uprawnienia;

5. w przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np.

dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie:

a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

(14)

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca w szczególności musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył):

— jedną robotę budowlaną polegającą na budowie nowego i oddaniu do użytku stadionu piłkarskiego o pojemności min.

15 tysięcy miejsc siedzących na częściowo lub całkowicie zadaszonych trybunach o wartości nie mniejszej niż 80 000 000 PLN (osiemdziesiąt milionów złotych) oraz że została ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca w szczególności musi wykazać, że dysponuje, co najmniej:

a) jedna osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od dnia składania ofert) wykonała co najmniej 1dokumentacje projektową obiektu sportowego o powierzchni użytkowej minimum 7 000 m2;

b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od dnia składania ofert) pełniła funkcję kierownika budowy.

Uprawnienia o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r.

Prawo budowlane(Dz. U. z 2010, nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca w szczególności musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył):

Jedną robotę budowlaną polegającą na budowie nowego i oddaniu do użytku stadionu piłkarskiego o pojemności min.

15 tysięcy miejsc siedzących na częściowo lub całkowicie zadaszonych trybunach o wartości nie mniejszej niż 80.000.000 PLN (osiemdziesiąt milionów złotych) oraz że została ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca w szczególności musi wykazać, że dysponuje, co najmniej:

a) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Projektanta przy realizacji

niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do

projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która

wykonała co najmniej jedną dokumentację projektową obiektu sportowego

o powierzchni użytkowej minimum 7.000 m2 ,

b) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy przy realizacji

niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do

kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez

ograniczeń, która pełniła funkcję kierownika budowy przy budowie conajmniej jednego obiektu sportowego o powierzchni użytkowej minimum

7.000 m2.

Uprawnienia o których mowa powyżej powinny być zgodne z

(15)

nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.).

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006,nr 83, poz. 578 ze zm.). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE 1. Termin wykonania zamówienia.

Etap I – Zaprojektowanie Stadionu Miejskiego oraz Hali Sportowej od dnia zawarcia umowy do:

a) 10 miesięcy na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

b) 12 miesięcy na wykonanie projektu wykonawczego.

Etap II - Wykonanie Stadionu Miejskiego oraz Hali Sportowej w okresie 34 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia w sytuacjach określonych w Specyfikacji

Istotnych Warunków

Zamówienia.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje

1. Termin wykonania zamówienia.

Etap I

Zaprojektowanie Stadionu Miejskiego oraz Hali Sportowej w terminie od dnia zawarcia umowy do:

a) 2 miesięcy na wykonanie koncepcji wielobranżowej, b) 10 miesięcy na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

c) 12 miesięcy na wykonanie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką trybuny północnej istniejącego

stadionu (o ile będzie zachodziła taka konieczność – decyzja Wykonawcy), budową

stadionu, budową hali sportowej i zagospodarowaniem terenu wokół obiektów, wraz

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Termin wykonania do dnia 30 grudnia 2013 r.

(16)

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

(zwane dalej ogólnie

”korespondencją”) Zamawiający i Wykonawca przekazują (powołując się w tytule korespondencji na nr referencyjny postępowania WZP-I.271.2.14.2011) należy kierować:

— pisemnie na adres:

Wydział Zamówień Publicznych.

Urzędu Miasta Łodzi ul. ks.

Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, POLSKA.

— drogą elektroniczną na adres:

zamowienia@uml.lodz.pl.

UWAGA! Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007,Excel 2007, Adobe Reader.

— faksem na nr +48 426384877.

Etap II

Wykonanie robót budowlanych związane z rozbiórką istniejącego stadionu i budową parkingu, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Termin wykonania do dnia 30 kwietnia 2014 r.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia w sytuacjach określonych w Specyfikacji

Istotnych Warunków

Zamówienia.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej ogólnie

”korespondencją”) Zamawiający i Wykonawca przekazują (powołując się w tytule korespondencji na nr referencyjny postępowania WZP-I.271.2.14.2011) należy kierować:

— pisemnie na adres:

Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji

Urzędu Miasta Łodzi ul. ks.

Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, POLSKA.

— drogą elektroniczną na adres:

zamowienia@uml.lodz.pl.

UWAGA! Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007,Excel 2007, Adobe Reader.

— faksem na nr +48 426384877.

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 34 (od udzielenia zamówienia) Etap I

Zaprojektowanie Stadionu Miejskiego oraz Hali Sportowej w terminie od dnia zawarcia umowy do:

a) 2 miesięcy na wykonanie koncepcji wielobranżowej, b) 10 miesięcy na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

(17)

c) 12 miesięcy na wykonanie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką trybuny północnej istniejącego

stadionu (o ile będzie zachodziła taka konieczność – decyzja Wykonawcy), budową

stadionu, budową hali sportowej i zagospodarowaniem terenu wokół obiektów, wraz

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Termin wykonania do dnia 30 grudnia 2013 r.

Etap II

Wykonanie robót budowlanych związane z rozbiórką istniejącego stadionu i budową parkingu, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Termin wykonania do dnia 30 kwietnia 2014 r.

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert Data: 30.9.2011 - 10:00 Miejsce

Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Ks.

Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, POLSKA,pokój nr 8, III pietro.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

Data: 14.10.2011 - 10:00 Miejsce

Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administarcji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, POLSKA,pokój nr 8, III pietro.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:

Miejsce, w którym znajdują się

zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i

dokumentów dodatkowych 30/09/2011 09:45 14/10/2011 09:45

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 30/09/2011 09:45 14/10/2011 09:45

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 30/09/2011 10:00 14/10/2011 10:00

(18)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Sekcja I.1)

Oficjalna nazwa: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 104

Miejscowość: Łódź Kod

pocztowy: 90-926

Państwo: Polska

Punkt

kontaktowy: Wydział Zamówień Publicznych w

Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź

Tel.: +48 426385392

Osoba do

kontaktów: Anna Szeffer, Adam Kucharski

E-mail: Faks: +48 426384877

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://przetargi.bip.uml.lodz.pl Adres profilu nabywcy (URL): http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania

_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy) VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

20/09/2011 (dd/mm/rrrr)

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :