OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

Pełen tekst

(1)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

1. Zamawiający PSE S.A.

05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165

adres do korespondencji:

05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165

Biuro Przetargów

adres internetowy (URL): www.pse.pl

Osobami wyznaczonymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Kamila Kapuścińska tel. 22 242 15 07; email: kamila.kapuscinska@pse.pl 2. Tryb zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, niepublicznego z zachowaniem zasad określonych Regulaminem udzielania zamówień w PSE S.A.

Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.pse.pl w zakładce: centrum informacji/ przetargi/przetargi niepubliczne.

Postępowanie, oznaczone jest numerem: BP/55/2013/KK. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na numer postępowania.

W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zwane dalej Wnioskiem).

Po dokonaniu oceny Wniosków Zamawiający zaprasza Wykonawców do składania ofert przekazując im Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej: SIWZ) po uprzednim podpisaniu przez Wykonawcę Umowy o zachowaniu poufności informacji stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia.

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług konserwacji oraz serwisu Systemu Zarzadzania Budynkiem (BMS) realizowanych w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie- Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165”.

3.1. Opis systemu BMS

System BMS zbudowany jest w oparciu o rozwiązania firmy Honeywell, składa się z szeregu rozwiązań zarządzających i monitorujących infrastrukturę techniczną obiektów siedziby PSE w Konstancinie Jeziornie. Rozwiązania BMS współpracują z systemami technologicznymi i biurowymi użytkowanymi w siedzibie PSE. System ten pracuje w oparciu o platformę programu Enterprise Buildings Integrator (EBI) firmy Honeywell.

Informacje o zainstalowanym oprogramowaniu EBI:

1) Wersja oprogramowania - Enterprise Buildings Integrator R310 - Building Management Server Type,

- Security Management Server Type,

2) Wielkość systemu: Licencja – 10000 punktów, 256 czytelników

- Wykorzystanie licencji – 7777 punkty (rezerwa licencji – 2223 punkty) - 1 LNS 3.2 Server,

- 4 Microsoft SQL Server Client Access Licenses,

(2)

- 2 Network APIs, -

5 Station Connections.

3) Monitorowane podsystemy

- HVAC - instalacje związane z klimatyzacją i wentylacją budynku, - SSWiN - system sygnalizacji włamania i napadu,

- KD - system kontroli dostępu,

- SSP - system sygnalizacji alarmu pożarowego, - MIE - monitoring instalacji elektrycznych, - WOD-KAN - instalacje wodno-kanalizacyjne, - CHC-FCU - klimatyzacja w pomieszczeniach,

- WYCIEK WODY - instalacja detekcji wycieku wody, - STULZ - system szaf klimatyzacji precyzyjnej.

3.2. Zakres prac

Diagnozowanie oprogramowania i urządzeń w miejscu ich lokalizacji oraz podejmowanie odpowiednich czynności w celu utrzymania tych urządzeń i oprogramowania w stanie gotowości do pracy lub przywrócenia ich do tego stanu w zakresie następujących składników:

- serwery, - stacje robocze, - Tema serwery, - sterownik automatyki, - elementy obiektowe,

- elementy automatyki komfortu pomieszczeń, - oprogramowanie

Zgłaszane przez Zamawiającego awarie w/w składników będą usuwane przez Wykonawcę z określonymi czasami reakcji oraz czasami usunięcia awarii.

Przy czym:

Za Awarię uważa się wszelkie zdarzenia powodujące niedostępność, pogorszenie funkcjonalności lub nieprawidłowe działanie systemu (lub jego elementu) mające wpływ na Jednostkę Organizacyjną Zamawiającego, grupę pracowników (użytkowników), krytycznego użytkownika (pracownika), poprawną pracę sprzętu informatycznego i systemów informacyjnych, bezpieczeństwo na terenie Obiektu;

• Awaria może być o priorytecie:

- krytycznym dla której czas reakcji = [4h] oraz czas usunięcia awarii = [12h], - średnim dla której czas reakcji = [4h] oraz czas usunięcia awarii = [24h], - niskim dla której czas reakcji = [4h] oraz czas usunięcia awarii = [72h].

Wykonywanie konserwacji profilaktycznej oprogramowania oraz każdego urządzenia, zgodnie z normami producenta, dla każdego urządzenia obejmujące właściwe testy, regulacje, strojenia które powinny być wykonane nie rzadziej niż raz w określonym poniżej czasie:

1) Konserwacja raz na kwartał:

- Sprawdzenie działania serwerów i stacji roboczych

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzeń w szafach sterowniczych automatyki - Sprawdzenie i zabezpieczenie funkcjonowania oprogramowania

- Sprawdzenie poprawności połączeń miedzianych i światłowodowych sieci LAN - Sprawdzenie układów zasilających

2) Konserwacja co pół roku:

- Konserwacja sprzętu komputerowego

- Sprawdzenie funkcjonowania układów monitorowania i sterowania - Sprawdzenie poprawności działania sterowników HVAC

(3)

- Sprawdzenie poprawności działania Kontroli Dostępu (TemaLine) 3) Konserwacja raz w roku:

- Sprawdzenie i zabezpieczenie funkcjonowania oprogramowania - Czujniki urządzeń peryferyjnych systemu automatyki

- Aparatura Łączeniowa (Urządzenia Przełączające) - Siłowniki: (zawory /przepustnice)

- Falowniki – producent ABB oraz Danfoss 4. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby prace objęte przedmiotem zamówienia wykonywane były w okresie od dnia 01.09.2013r. do 31.08.2015 r.

5. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz ocena ich spełnienia

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

posiadania wiedzy i doświadczenia,

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

sytuacji ekonomicznej i finansowej,

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5.2 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

5.2.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca wykonał prace odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, zrealizowane w obiekcie (lub obiektach) o powierzchni nie mniejszej niż 2 000 m2 każdy, polegających na konserwacji systemu zarządzania budynkiem (BMS) wraz z automatyką obejmujący swym zakresem monitoring, sterowanie i nadzorowanie co najmniej poniższych systemów (w jednym obiekcie):

1) kontroli dostępu

2) system sygnalizacji włamania i napadu 3) system sygnalizacji alarmu pożarowego

4) klimatyzacji i wentylacji budynku w zakresie automatyki 5) instalacji elektrycznych

6) instalacje wodno-kanalizacyjne w zakresie automatyki

Wykonawca ma obowiązek załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wymienionych prac wystawione przez podmioty zamawiające.

W przypadku braku możliwości przedstawienia ww. dokumentów wynikających z tajemnicy handlowej podmiotu zamawiającego, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia określającego zakres i rolę Wykonawcy w projekcie.

5.2.2. dysponują co najmniej:

a) 4 osobami dedykowanymi do wykonywania przedmiotu zamówienia, posiadającymi różne certyfikaty osobowe z co najmniej jednego szkolenia producenta Systemu Honeywell, z zakresu:

• EBI-Enterprise Buildings Integrator

• Systemu kontroli dostępu TemaLine

• Oprogramowania CARE

• Lon Maker; XL10; XL12; XL50 - integracja systemów

(4)

b) z tym, że wśród osób wymienionych w punkcie a) co najmniej 2 osoby muszą posiadać licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia oraz posiadającymi stosowne uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, co najmniej do klauzuli „Zastrzeżone”.

5.2.3. Posiadają zdolność finansową w wysokości 200 000,00 zł.

5.3 W przypadku Wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (np. konsorcjum), ocena warunków, określonych w pkt 5.2 a) b) będzie dokonana łącznie, za wyjątkiem pkt c) i.

5.4 Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5. Ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Wniosku oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.

Ogłoszenia.

5.5 Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w pkt 5 Ogłoszenia, na podstawie załączonych do Wniosku dokumentów i oświadczeń.

5.6 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający tych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

5.7 Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 6 (sześć), Zamawiający zaprosi do negocjacji a następnie do składania ofert tych sześciu Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą ocenę na podstawie następujących kryteriów:

- za każdą prace odpowiadającą wymaganiom w pkt 5.2.1 - 1 punkt - za każdą osobę posiadającą certyfikat wymagany w pkt 5.2.2 a) – 1 punkt

6.

Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza następujące dokumenty:

6.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 10.3 Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A., zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

6.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków.

6.3 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków.

6.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2, 6.3 powyżej, składa odpowiednie dokumenty wystawione przez właściwe organy administracyjne lub sądowe lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

(5)

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że, uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6.5 Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się w formie oryginału.

6.6 Dokumenty lub oświadczenie, o którym mowa powyżej sporządzone w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.7 Wykaz wykonanych okresie ostatnich 3 lat prac wskazanych w pkt. 5.2.1. Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace zostały wykonane należycie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

6.8 Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniającymi wymagania określone w pkt 5.2.2.a) Ogłoszenia wraz z opisem ich doświadczenia, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Ogłoszenia oraz kserokopie certyfikatów.

6.9 Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniającymi wymagania określone w pkt 5.2.2.b) Ogłoszenia wraz z opisem ich doświadczenia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia oraz kserokopie dokumentów.

6.10 Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich instalowania.

6.11 Informację banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości, co najmniej 200 000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.12 Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia.

6.13 W przypadku Wniosku składanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum) dokument wskazujący członków konsorcjum i pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia, obejmujące upoważnienie do dokonywania rozliczeń z Wykonawcą i wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy.

6.14 Pełnomocnictwo do podpisania Wniosku, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt 6.2 Ogłoszenia.

6.15 W przypadku Wniosków składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia ( konsorcjum ) dokumenty określone w punktach 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, składa każdy z członków konsorcjum, pozostałe dokumenty składają wykonawcy wspólnie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia.

6.16 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych Wniosków, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń.

7.

Informacje dodatkowe

7.1 Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do

(6)

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę (osoby), dla której upoważnienie zostało dołączone do Wniosku. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.2 Wymaga się, aby Wniosek był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie strony Wniosku zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisujące Wniosek. Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.

7.3 Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7.4 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia i informacje Wykonawcy powinny być sporządzone trwałą techniką pisarską. Wskazane jest aby Wniosek był przygotowany w sposób uniemożliwiający jego dekompletację.

7.5 Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wskazane jest aby dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca umieścił w dodatkowej kopercie z dopiskiem

„tajemnica przedsiębiorstwa". Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści Wniosku w całości.

7.6 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, należy złożyć w 3 egzemplarzach (oryginał i 2 kopie).

7.7 Wymaga się, by Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu był dostarczony w nieprzejrzystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości. Opakowanie zewnętrzne Wniosku powinno być opisane w następujący sposób: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na „……….” oraz winien zawierać dopisek „Nie otwierać przed dniem /termin złożenia Wniosku/ godz. 12.00".

7.8 Zamawiający nie przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia.

7.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8.

Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 18.07.2013r. do godziny 11:45 w Kancelarii Ogólnej pod adresem: PSE S.A., 05-520 Konstancin-Jeziorna, Ul. Warszawska 165.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :