• Nie Znaleziono Wyników

Uchwała nr 1/02/2016. Rady Wydziału Sztuki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. z dnia r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uchwała nr 1/02/2016. Rady Wydziału Sztuki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. z dnia r."

Copied!
11
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Uchwała nr 1/02/2016

Rady Wydziału Sztuki

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu z dnia 25.02.2016 r.

w sprawie: zaopiniowania przez Radę Wydziału wniosku do J.M. Rektora o ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Malarstwa i Rysunku oraz powołania Komisji Konkursowej

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę dotyczącą wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie wniosku do J.M. Rektora o ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Malarstwa i Rysunku oraz powołania przez Dziekana Komisji Konkursowej w składzie: prof. Aleksander Olszewski, dr hab. Katarzyna Nowicka-Urbańska, prof. nadzw., prof. Andrzej Markiewicz, dr hab. Andrzej Brzegowy, prof. nadzw.

Wyniki głosowania:

Stan Rady Wydziału – 23 Obecnych – 19

Obecnych w czasie głosowania – 19 Głosów za – 19

Głosów przeciw – 0

(2)

Głosów wstrzymujących się – 0

W wyniku głosowania jawnego Rada Wydziału przyjęła ww. uchwałę.

Przewodniczący Rady Wydziału Sztuki

prof. Aleksander Olszewski

Uchwała nr 2/02/2016 Rady Wydziału Sztuki

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu z dnia 25.02.2016 r.

w sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunek wokalno-aktorski na rok akademicki 2016/2017 na Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rada Wydziału Sztuki uchwaliła propozycję warunków i trybu rekrutacji na kierunek wokalno-aktorski, studia stacjonarne I stopnia, które planowane są do uruchomienia w roku akademickim 2016/2017. Od kandydatów na studia wymagane będzie posiadanie świadectwa dojrzałości.

Ponadto kandydat musi prezentować odpowiedni materiał głosowy i posiadać szeroki zakres predyspozycji muzycznych i scenicznych, które stwierdzone i ocenione zostają w przebiegu egzaminu wstępnego o charakterze konkursu. Studentami kierunku wokalno-aktorskiego mogą zostać absolwenci szkół muzycznych II st. jak również osoby bez przygotowania wokalnego i muzycznego, dysponujące wyjątkowymi walorami głosowymi.

Każdy etap oceniany jest w skali 1-24 pkt.

Śpiew

(3)

Egzamin dwustopniowy, kandydat przygotowuje trzy dowolne utwory z obszaru muzyki kameralnej, oratoryjnej lub operowej, z akompaniamentem fortepianu (tekst nutowy utworów należy dostarczyć przed egzaminem).

1 etap: wykonanie 1 utworu z wyboru kandydata

2 etap: wykonanie 2 pozostałych utworów.

Na każdym etapie komisja może sprawdzić skalę głosu. Przejście do drugiego etapu jest możliwe, gdy kandydat uzyska co najmniej 18 pkt. w etapie pierwszym.

Sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych Aktorstwo

Kandydat przygotowuje interpretację minimum dwóch tekstów: fragment prozy oraz lirykę (wiersz współczesny lub klasyczny). Podczas egzaminu komisja zadaje dodatkowe zadania:

reinterpretacja przygotowanych tekstów;

zadania aktorskie na wybrany temat oparte na improwizacji, bez zadanego tekstu;

zadania dykcyjne i oddechowe, ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek Predyspozycje taneczno-ruchowe (strój umożliwiający wykonywanie ćwiczeń)

badanie uruchomienia emocji w ciele, wyobraźni przestrzennej ciała, kreatywności ruchowej, możliwa realizacja improwizacji taneczno-ruchowej, do zaproponowanego przez egzaminatora podkładu dźwiękowego.

Sprawdzenie uzdolnień ogólnomuzycznych – egzamin ustny

Sprawdzian predyspozycji i umiejętności słuchowych (czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych, rozpoznawanie interwałów, trójdźwięków, akordów dominantowych, ćwiczenia pamięci muzycznej)

Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca elementarnej wiedzy z zakresu zasad muzyki, harmonii, historii muzyki i literatury muzycznej.

W= Ś + P + U Ś - śpiew - egzamin dwustopniowy (24 pkt., min. 18 pkt.)

P - predyspozycje aktorskie i ruchowe – egzamin (24 pkt., min. 12 pkt.) U - uzdolnienia ogólnomuzyczne – egzamin ustny (24 pkt. min. 12 pkt.)

Minimalna wysokość wskaźnika rekrutacyjnego kwalifikująca do przyjęcia na studia wynosi 42 pkt. (18+12+12)

Wyniki głosowania:

Stan Rady Wydziału – 23 Obecnych – 18

Obecnych w czasie głosowania – 18 Głosów za – 15

Głosów przeciw – 0

Głosów wstrzymujących się – 3

W wyniku głosowania jawnego Rada Wydziału przyjęła ww. uchwałę.

(4)

Przewodniczący Rady Wydziału Sztuki prof. Aleksander Olszewski

Uchwała nr 3/02/2016

Rady Wydziału Sztuki

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu z dnia 25.02.2016 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Dziekana dotyczącego liczby miejsc na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2016/2017 – kierunek Wokalno-aktorski

Rada Wydziału Sztuki pozytywnie opiniuje wniosek Dziekana dotyczący liczby miejsc na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Wokalno-aktorskim w roku akademickim 2016/2017:

- studia stacjonarne I stopnia – 20 osób (w tym 1 osoba, dla której będzie to

(5)

kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej)

Wyniki głosowania:

Stan Rady Wydziału – 23 Obecnych – 19

Obecnych w czasie głosowania – 19 Głosów za – 16

Głosów przeciw – 0

Głosów wstrzymujących się – 3 Głosów nieważnych – 0

W wyniku głosowania jawnego Rada Wydziału przyjęła ww. uchwałę.

Przewodniczący Rady Wydziału Sztuki

prof. Aleksander Olszewski

Uchwała nr 4/02/2016

(6)

Rady Wydziału Sztuki

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu z dnia 25.02.2016 r.

w sprawie: wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne

Rada Wydziału Sztuki, działając na podstawie § 2, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 08 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 179, poz. 1066 z późn. zm.), wnioskuje o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne.

Wyniki głosowania:

Stan Rady Wydziału – 23 Obecnych – 19

Obecnych w czasie głosowania – 19 Głosów za – 19

Głosów przeciw – 0

Głosów wstrzymujących się – 0 Głosów nieważnych – 0

W wyniku głosowania jawnego Rada Wydziału przyjęła ww. uchwałę.

(7)

Przewodniczący Rady Wydziału Sztuki

prof. Aleksander Olszewski

Uchwała nr 5/02/2016

Rady Wydziału Sztuki

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu z dnia 25.02.2016 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Dziekana dotyczącego liczby miejsc na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2016/2017 – kierunek wokalno-aktorski , dla osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

Rada Wydziału Sztuki pozytywnie opiniuje wniosek Dziekana dotyczący liczby miejsc na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku wokalno-aktorskiem w roku akademickim 2016/2017 dla osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się:

- studia stacjonarne I stopnia – 1 osoba

(8)

Wyniki głosowania:

Stan Rady Wydziału – 23 Obecnych – 19

Obecnych w czasie głosowania – 19 Głosów za – 19

Głosów przeciw – 0

Głosów wstrzymujących się – 0 Głosów nieważnych – 0

W wyniku głosowania jawnego Rada Wydziału przyjęła ww. uchwałę.

Przewodniczący Rady Wydziału Sztuki

prof. Aleksander Olszewski

Uchwała nr 6/02/2016

Rady Wydziału Sztuki

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu z dnia 25.02.2016 r.

(9)

w sprawie: zaopiniowania przez Radę Wydziału wniosku do J.M. Rektora o ogłoszenie konkursu na stanowisko wykładowcy w Katedrze Mediów Cyfrowych i Fotografii oraz powołania Komisji Konkursowej

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę dotyczącą wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie wniosku do J.M. Rektora o ogłoszenie konkursu na stanowisko wykładowcy w Katedrze Mediów Cyfrowych i Fotografii oraz powołania przez Dziekana Komisji Konkursowej w składzie: prof. Aleksander Olszewski, prof. Andrzej Markiewicz, dr hab. A. Brzegowy, dr hab. Katarzyna Nowicka-Urbańska, prof. nadzw.

Wyniki głosowania:

Stan Rady Wydziału – 23 Obecnych – 19

Obecnych w czasie głosowania – 19 Głosów za – 19

Głosów przeciw – 0

Głosów wstrzymujących się – 0

W wyniku głosowania jawnego Rada Wydziału przyjęła ww. uchwałę.

(10)

Przewodniczący Rady Wydziału Sztuki

prof. Aleksander Olszewski

(11)

Cytaty

Powiązane dokumenty

– osoba, której nadano stopień naukowy doktora otrzymuje oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim wg wzoru określonego w załączniku nr 1,.. – osoba,

b) ust. Komisję konkursową powołuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, kierownik jednostki międzywydziałowej lub dyrektor Biblioteki Głównej. W skład

Kandydatów do Kolegium Elektorów Uczelni – spośród osób posiadających bierne prawo wyborcze – zgłaszają do właściwych komisji wyborczych w swoich grupach (na

2) po jednym doktorancie reprezentującym daną dyscyplinę naukową bądź artystyczną, w której prowadzona jest szkoła doktorska. Nie można być jednocześnie członkiem

Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Lekarski mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej w czasie semestrów: II, IV, VI, VIII, X, oraz praktycznego

a) pierwsza rata w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji zostanie wpłacona w ciągu 14 dni od otrzymania faktury proforma, która zostanie wystawiona przez

11) przekształcenie studiów – zmiana nazwy studiów lub jednostki je prowadzące. Studia mogą być prowadzone w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden

……… Słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych następuje po uregulowaniu opłaty za wydanie

W przypadku studentów studiów niestacjonarnych opłata związana z kształceniem oznacza także opłatę pobieraną za uczestniczenie w zajęciach uzupełniających efekty

16. przygotowywanie dokumentacji, w tym projektów umów oraz prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej bez podatku od

h) Na podstawie analizy raportu podobieństwa, promotor pracy dyplomowej przygo- towuje opinię wg wzoru określonego w załączniku do niniejszej procedury, doty- czącą

Program studiów I stopnia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn obowiązujący od roku akademickim 2019/2020 został opracowany zgodnie z misją i strategią

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać: ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studenta. Moduł

organizacyjnego Uczelni. Wydział posiada własne godło i barwy. Wzór, zasady używania godła i barw Wydziału uchwala Senat.. Oficjalnymi skrótami nazwy Wydziału są

Kodeks pracy (t.j. W Regulaminie pracy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. W przypadku, gdy nauczyciel akademicki nie zaplanował urlopu wypoczynkowego,

Przywiązanie do niegdysiejszego podkomendnego było na tyle mocne, że po objęciu województwa poleskiego także na tym terenie Cedzyński pojawił się w roli – bardzo cenione-

Nazwiska kandydatów do objęcia funkcji Rektora zgłaszane mogą być przez wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Uczelni posiadających czynne prawo wyborcze.. Nazwiska

lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

Zasady rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i studia magisterskie zostały ustalone dla kandydatów legitymujących się świadectwem

7) o podjętej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzji kandydat zawiadamiany jest w formie pisemnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie

Zasady rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia zostały określone dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w

4) przygotowanie projektu uchwały Rady Wydziału Ekonomicznego w sprawie wy- różnienia rozprawy doktorskiej. W przypadku nieprzyjęcia publicznej obrony komisja doktorska nie

4) wnioskowanie i opiniowanie wniosków do Administratora Danych Osobowych o nadanie, zmianę lub cofnięcie uprawnień dostępu do danych osobowych oraz pozostałych wniosków